Dowcip czasem potrzebny, ale rozum zawsze
Dzisiaj jest 28.11.2015
Imieniny: Jakuba, Lesława, Zdzisława
Wyszukaj: w PPR W Internecie

Reklama


UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW ROLNICZYCH uregulowano w ustawie z 22 maja 2003 roku (Dz.U. z 2003r., Nr 124, poz. 1152) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Ubezpieczenie obejmuje:
- produkty rolne
- inwentarz żywy (zwierzęta gospodarskie)
- maszyny, urządzenia, narzędzia, nawozy, opał
- ruchomości domowe m.in. meble, sprzęt i zapasy gospodarstwa domowego, elektronikę
- pojazdy wolnobieżne (pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego).
Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.
W przyapdku tego ubezpieczenia, odszkodowanie przysługje za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego
Umowę ubezpieczenia budynków rolniczych zawiera się na okres 12 miesięcy. Zawierana jest na kolejne 12 miesięcy, jeśli rolnik nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu. Nowa umowa nie zostaje zawarta:
1.    w przypadku, kiedy nie została opłacona składka za mijający okres 12 miesięcy,
2.    w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników,
3.      w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.
Jeżeli w czasie trwania umowy ubezpieczenia budynków rolniczych budynek przestał spełniać warunki wymagane do objęcia go ubezpieczeniem, budynek ten zostaje wyłączony z ubezpieczenia.
Sumę ubezpieczenia, odrębnie dla każdego budynku rolniczego, ustala ubezpieczający z zakładem ubezpieczeń.
Ubezpieczenie budynków rolniczych nie obejmuje:
- budynków, których stan techniczny osiągnął 100 % normy zużycia;
- budynków przeznaczonych do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów;
- namiotów i tuneli foliowych.
Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za zaistniałe w budynkach rolniczych szkody:
- wyrządzone umyślnie przez ubezpieczającego lub przez osobę, za którą ubezpieczający ponosi odpowiedzialność lub która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym;
- wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa przez osoby, o których mowa w pkt 1;
- górnicze w rozumieniu przepisów prawa geologicznego i górniczego;
- powstałe wskutek trzęsienia ziemi.
Za brak ubezpieczenia budynków rolniczych grozi kara w wysokości 100 euro.

N.M.

Waszym zdaniem (komentarzy: 0)

Dodaj komentarz

Nowość. Jeśli jesteś zalogowany do forum ppr.pl, Twój komentarz pojawi się natychmiast po dodaniu. Zalogowani użytkownicy mają ponadto możliwość głosowania na komentarze. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się na forum.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
© Copyright PPR 2000-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone