Każda nowina się starzeje
Dzisiaj jest 27.11.2015
Imieniny: Kseni, Waleriana, Franciszka
Wyszukaj: w PPR W Internecie

Reklama

„Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia em rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr….., poz. …….) zarz dza si , co nast puje:

§ 1.

1. Rozporz dzenie okre la szczegó owe warunki i tryb przyznawania, wyp aty i zwracania pomocy finansowej w ramach dzia ania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych ni rolne”, zwanej dalej „pomoc na zalesianie”, obj tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanym dalej „Programem”, a tak e przestrzenny zasi g wdra ania tego dzia ania, w tym:

1) tryb sk adania wniosków o przyznanie pomocy;
2) szczegó owe wymagania, jakim powinny odpowiada wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie;
3) przypadki, w których nabywca gospodarstwa rolnego lub jego cz ci mo e, na swój wniosek, wst pi do tocz cego si post powania na miejsce wnioskodawcy oraz warunki i tryb wst pienia do tego post powania;
4) przypadki, w których nast pcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego cz ci mo e by przyznana pomoc na zalesianie oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy;
5) wyj tkowe okoliczno ci, inne ni okre lone w przepisach odr bnych, w przypadku wyst pienia których nie jest wymagany zwrot p atno ci.


2. Dzia anie, o którym mowa w ust. 1, jest wdra ane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2.

Ilekro w rozporz dzeniu jest mowa o:

1) dochodach z rolnictwa - rozumie si przez to:
a) dochody z pracy w gospodarstwie rolnym obliczone jako iloczyn powierzchni gruntów b d cych w asno ci rolnika wed ug stanu na dzie z o enia wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie oraz wysoko ci przeci tnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, og oszonej przez Prezesa G ównego Urz du Statystycznego w roku poprzedzaj cym rok, w którym z o ono wniosek o pomoc, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 ) lub
b) dochody z tytu u prowadzenia dzia ów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzaj cym rok, w którym z o ono wniosek o przyznanie pomocy n
zalesianie;
2) sukcesji naturalnej – rozumie si przez to zmiany w zbiorowiskach ro linnych na gruntach od ogowanych, skutkuj ce pojawieniem si ro linno ci drzewiastej w sposób naturalny;
3) rekultywacji – rozumie si przez to przywracanie warto ci u ytkowej i przyrodniczej terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez dzia alno cz owieka.

§ 3.

1. Pomoc na zalesianie gruntów rolnych jest przyznawana rolnikowi w rozumieniu przepisów art. 2 lit a rozporz dzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 wrze nia 2003 r. ustanawiaj cego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpo redniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiaj cego okre lone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniaj cego rozporz dzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z pó n. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z pó n. zm.), z wy czeniem jednostek organizacyjnych nie posiadaj cych osobowo ci prawnej zarz dzaj cych mieniem Skarbu Pa stwa na podstawie przepisów o lasach, zwanemu dalej „rolnikiem”, który spe nia cznie nast puj ce warunki:

1) zosta wpisany do ewidencji producentów, stanowi cej cz krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie patnoci;
2) zobowi za si do:
a) zalesienia gruntów, na których do dnia z o enia wniosku o pomoc by a prowadzona dzia alno rolnicza, przez któr rozumie si produkcj , hodowl lub upraw produktów rolnych, w czaj c w to zbiory, dojenie, chów zwierz t oraz utrzymywanie zwierz t dla celów gospodarczych, prowadzon zgodnie z minimalnymi wymaganiami utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochron rodowiska (normami), okre lonymi w przepisach o p atno ciach bezpo rednich do gruntów rolnych i oddzielnej p atno ci z tytu u cukru;
b) piel gnacji za o onej uprawy le nej, przez okres 5 lat od dnia wykonania zalesienia

- zgodnie z planem zalesienia, w rozumieniu przepisów o lasach;

3) zobowi za si do prowadzenia za o onej uprawy le nej, o której mowa w pkt 2 lit. b, przez okres 15 lat od dnia uzyskania pierwszej p atno ci na zalesianie;
4) zobowi za si do przestrzegania minimalnych wymaga utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochron rodowiska (norm).

2. Pomoc na zalesianie gruntów rolnych jest przyznawana rolnikowi do gruntów:
1) u ytkowanych jako grunty orne, trwa e u ytki zielone w rozumieniu art. 2 ust. rozporz dzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r., ustanawiaj cego szczegó owe zasady wdra ania wzajemnej zgodno ci, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporz dzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 wrze nia 2003 r. ustanawiaj cym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpo redniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiaj cym okre lone systemy wsparcia dla rolników (Dz. Urz. UE L 141 z 30.04.2004 z pó n. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 249, z pó n. zm.) oraz sady, które zosta y przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego a w przypadku braku tego planu gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
2) stanowi cych:
a) w asno tego rolnika albo jego ma onka lub
b) wspó w asno tego rolnika;
3) o powierzchni co najmniej 0,5 ha, je eli ich szeroko wynosi:
a) co najmniej 20 m lub
b) mniej ni 20 m - w przypadku gdy grunty granicz z lasem.

3. W przypadku gdy grunty przewidziane do zalesienia nie odpowiadajwymaganiom, o których mowa w ust. 2, pomoc na zalesianie mo e by przyznana:
1) rolnikowi do gruntów przewidzianych do zalesienia, je eli:
a) s siaduj ze sob ,
b) cznie odpowiadaj wymaganiom okre lonym w ust. 2;
2) ka demu z co najmniej 3 rolników, je eli ka dy z nich z o y wniosek o pomoc i je eli grunty tych rolników przewidziane do zalesienia:
a) s siaduj ze sob ,
b) cznie odpowiadaj wymaganiom okre lonym w ust. 2,
c) czna ich powierzchnia wynosi co najmniej 2 ha.

§ 4.

1. Pomoc na zalesianie gruntów innych ni rolne jest przyznawana rolnikowi, który

spe nia cznie nast puj ce warunki:

1) zosta wpisany do ewidencji producentów, stanowi cej cz krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p atno ci;
2) zobowi za si do:
a) zalesiania gruntów innych ni rolne: od ogowanych z sukcesj naturaln drzew gatunków rodzimych, je eli grunty te spe niaj warunki okre lone w za czniku nr 1 do rozporz dzenia, do rekultywacji po eksploatacji kopalin pospolitych, od ogowanych wymagaj cych ochrony z uwagi na funkcje wodochronne albo glebochronne,
b) piel gnacji za o onej uprawy le nej, przez okres 5 lat od dnia wykonania zalesienia

- zgodnie z planem zalesienia, w rozumieniu przepisów o lasach.

2. Pomoc na zalesianie gruntów innych ni rolne jest przyznawana rolnikowi do gruntów:
1) przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego a w przypadku braku tego planu gdy zalesienie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
2) spe niaj cych wymagania, o których mowa w § 3 ust. 2 albo w ust. 3.

§ 5

W ramach Programu pomoc na zalesianie mo e by przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie wi kszej ni 20 ha.

§ 6.

1. Pomoc na zalesianie dzieli si na:
1) wsparcie na zalesienie - stanowi ce jednorazow , zrycza towan p atno za poniesione koszty zalesienia i ewentualnego ogrodzenia uprawy le nej, w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, wyp acan w pierwszym roku po dniu wykonania zalesienia;
2) premi piel gnacyjn - stanowi c zrycza towan p atno za poniesione koszty prac piel gnacyjnych oraz ochrony uprawy le nej przed zwierzyn , w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, wyp acan corocznie przez okres 5 lat pocz wszy od dnia wykonania zalesienia;
3) premi zalesieniow - stanowi c zrycza towan p atno za utracone dochody z tytu u przeznaczenia gruntów rolnych na grunty le ne, w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, wyp acan corocznie przez okres 15 lat pocz wszy od dnia wykonania zalesienia.

2. Wysoko pomocy na zalesianie, w danym roku kalendarzowym, ustala si jako iloczyn stawek wsparcia na zalesienie, premii piel gnacyjnej lub premii zalesieniowej na hektar gruntu i deklarowanej przez rolnika powierzchni gruntów.

3. Wysoko wsparcia na zalesienie i premii piel gnacyjnej jest uzale niona od k ta nachylenia stoku, na którym po o one s grunty przewidziane do zalesienia.

4. Wysoko stawek pomocy na zalesianie okre la za cznik nr 2 do rozporz dzenia.

5. Pomoc na zalesianie gruntów innych ni rolne, z wyj tkiem gruntów do rekultywacji po eksploatacji kopalin pospolitych, obejmuje wy cznie wsparcie na zalesianie i premi piel gnacyjn , o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

6. Pomoc na zalesianie gruntów do rekultywacji po eksploatacji kopalin pospolitych obejmuje wy cznie wsparcie na zalesienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

7. Premia zalesieniowa, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest przyznawana rolnikowi uzyskuj cemu co najmniej 20% dochodów z rolnictwa.

§ 7.

1. Plan zalesienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 oraz w § 4 ust. 1 pkt 2 sporz dza nadle niczy Pa stwowego Gospodarstwa Le nego Lasy Pa stwowe, w a ciwy ze wzgl du na miejsce po o enia wi kszej cz ci lub wszystkich gruntów przewidzianych do zalesienia, zwany dalej „nadle niczym”, na wniosek rolnika, w terminie 60 dni od dnia z o enia wniosku.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do cza si :
1) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotycz cy dzia ek ewidencyjnych, na których s po o one grunty przeznaczone do zalesienia a w przypadku braku tego planu za wiadczenie potwierdzaj ce, e przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
2) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotycz cy dzia ek ewidencyjnych, na których s po o one grunty przeznaczone do zalesienia;
3) dokument potwierdzaj cy dokonanie pomiaru powierzchni gruntu do zalesienia, sporz dzony przez osob posiadaj c w tym zakresie uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217), w przypadku planowanego zalesienia cz ci dzia ki ewidencyjnej;
4) kopi cz ci mapy ewidencji gruntów i budynków obejmuj c grunt przeznaczone do zalesienia.

3. Nadle niczy, na wniosek rolników, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2, w terminie 60 dni od dnia jego z o enia, sporz dza wspólny plan zalesienia tych gruntów.

4. Plan zalesienia zawiera w szczególno ci elementy okre lone w za czniku nr 3 do rozporz dzenia i obejmuje grunty granicz ce ze sob , tworz ce jeden kompleks przeznaczony do zalesienia i jest sporz dzany przy uwzgl dnieniu stanu faktycznego gruntów przeznaczonych do zalesienia.

5. Plan zalesienia powinien by :
1) podpisany na ka dej stronie przez nadle niczego;
2) przechowywany przez rolnika, a jego kopia - przez nadle niczego, który sporz dzi ten plan, do dnia zako czenia jego realizacji.

6. Plan zalesienia realizuje si do dnia wyp aty:
1) wsparcia na zalesienie – w przypadku rolników uzyskuj cych wy cznie t cz pomocy na zalesianie;

2) ostatniej premii piel gnacyjnej – dla pozosta ych rolników.

§ 8.

1. Wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie, zwane dalej „wnioskami o pomoc”, rozpatrywane s przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwandalej „Agencj ”, zgodnie z kolejno ci ich z o enia.

2. Wniosek o pomoc, poza elementami podania okre lonymi w przepisach kodeksu post powania administracyjnego, zawiera:
1) numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p atno ci;
2) dane niezb dne do ustalenia wysoko ci pomocy;
3) termin wykonania zalesienia;
4) informacj o powierzchni gruntów w poszczególnych klasach gleboznawczych;
5) informacj o za cznikach;
6) o wiadczenie o:
a) powierzchni dzia ek ewidencyjnych,
b) sposobie u ytkowania gruntów przeznaczonych do zalesienia;
7) informacj o powierzchni ca kowitej gospodarstwa rolnego;
8) o wiadczenia i zobowi zania zwi zane z pomoc na zalesianie.

3. Wniosek o pomoc sk ada si do kierownika biura powiatowego Agencji,w a ciwego ze wzgl du na miejsce zamieszkania albo siedzib rolnika, w terminie oddnia 1 czerwca do dnia 31 lipca danego roku.

4. Do wniosku o pomoc do cza si :
1) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotycz cy dzia ekewidencyjnych, na których s po o one grunty przeznaczone do zalesienia a w przypadku braku tego planu za wiadczenie potwierdzaj ce, e przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
2) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotycz cy dzia ek ewidencyjnych, na których s po o one grunty przeznaczone do zalesienia;
3) o wiadczenie rolnika o uzyskiwanych dochodach z pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a;
4) za wiadczenie o uzyskiwanych dochodach z tytu u prowadzenia dzia ów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, wydane przez urz dskarbowy – w przypadku gdy rolnik uzyska takie dochody;
5) dokumenty potwierdzaj ce uzyskiwanie dochodów innych ni okre lone w pkt 4 iw roku poprzedzaj cym rok, w którym z o ono wniosek o pomoc – w przypadku gdy rolnik uzyska takie dochody;
6) pisemn zgod pozosta ych wspó w a cicieli na zalesienie gruntów rolnych lub gruntów innych ni rolne;
7) kopi cz ci mapy ewidencji gruntów i budynków z oznaczeniami poszczególnych gruntów przeznaczonych do zalesienia, naniesionymi w sposób okre lony w za czniku nr 3 do rozporz dzenia;
8) opini wydan przez w a ciwego miejscowo wojewódzkiego konserwatora przyrody dla gruntu do zalesienia planowanego na obszarach Natura 2000.

5. Wniosek o pomoc mo e by wycofany w ca o ci lub w cz ci zgodnie z art. 2 rozporz dzenia Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiaj cym szczegó owe zasady stosowania rozporz dzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak równie wzajemnej zgodno ci w odniesieniu do rodków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U.UE L 368 z 23.12.2006.

6. Rolnik mo e dokona zmiany z o onego wniosku o pomoc skutkuj cej jej zwi kszeniem, do dnia poprzedzaj cego dzie , w którym zosta o dor czone postanowienie, o którym mowa w § 9 ust. 4.

§ 9.

1. Wniosek o pomoc jest weryfikowany w terminie 60 dni od dnia jego z o enia.

2. Weryfikuj c wniosek o pomoc, kierownik biura powiatowego Agencji ustala:
1) czn powierzchni gruntów przewidzianych do zalesienia we wniosku;
2) spe nienie warunków okre lonych w § 3 albo § 4.

3. Je eli w wyniku weryfikacji wniosku o pomoc zostanie ustalone, e:
1) wnioskodawca nie spe nia warunków okre lonych w § 3 ust. 1 albo w § 4 ust. 1 lub
2) grunty przewidziane do zalesienia we wniosku, nie odpowiadaj wymaganiom okre lonym w § 3 ust. 2 lub 3 albo w § 4 ust. 2
3) wojewódzki konserwator przyrody wyda negatywn opini , o której mowa § 8 ust. 4 pkt 8

- kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, odmawia przyznania pomocy na zalesianie.

4. Je eli w wyniku weryfikacji wniosku o pomoc zostanie ustalone, e:
1) wnioskodawca spe nia warunki okre lone w § 3 ust. 1 lub § 4 ust. 1, oraz
2) grunty przewidziane do zalesienia we wniosku, odpowiadaj wymaganiom okre lonym w § 3 ust. 2 lub 3 albo w § 4 ust. 2

- kierownik biura powiatowego Agencji wydaje postanowienie o spe nieniu tych warunków, w terminie 60 dni od dnia z o enia wniosku.

5. Postanowienie, o którym mowa w ust. 4, powinno równie zawiera pouczenie o warunkach dotycz cych formy, sposobu oraz terminu poinformowania Agencji o wykonanym zalesieniu.

§ 10.

1. Zalesienie wykonuje si po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w § 9 ust. 4, w terminie okre lonym w planie zalesienia, jednak e nie pó niej ni w okresie sadzenia przypadaj cym na wiosn roku nast puj cego po roku, w którym z o ono wniosek o pomoc.

2. Rolnik wykonuje zalesienie przy u yciu sadzonek drzew i krzewów gatunków, które s okre lone w za czniku nr 4 do rozporz dzenia, zgodnie z:
1) liczb sadzonek drzew na hektar oraz
2) form zmieszania

- okre lonymi w za czniku nr 5 do rozporz dzenia.

3. Rolnik zak ada upraw le n w odleg o ci co najmniej:
1) 1,5 m od granicy s siedniego gruntu u ytkowanego jako grunt le ny;
2) 3 m od granicy s siedniego gruntu u ytkowanego jako grunt rolny

- stanowi cych w asno innego podmiotu.

§ 11.

1. Rolnik, w terminie 7 dni od dnia za o enia uprawy le nej, informuje o tym fakcie na pi mie nadle niczego, w a ciwego ze wzgl du na miejsce po o enia gruntów, na których zosta a za o ona ta uprawa.

2. Rolnik, w terminie 21 dni od dnia wydania przez nadle niczego za wiadczenia o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia, jednak e nie pó niej ni do dnia 20 czerwca:
1) roku, w którym zalesienie wykonano wiosn albo
2) roku nast puj cego po roku, w którym zalesienie wykonano jesieni

- sk ada kierownikowi biura powiatowego Agencji o wiadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia, do którego do cza za wiadczenie nadle niczego potwierdzaj ce ten fakt.

§ 12.

1. W przypadku gdy rolnik nie z o y w terminie o wiadczenia, o którym mowa § 11 ust. 2, kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, odmawia przyznania pomocy na zalesianie.

2. W przypadku gdy rolnik z o y w terminie o wiadczenie, o którym mowa § 11 ust. 2, kierownik biura powiatowego Agencji przyznaje pomoc na zalesianie w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia z o enia tego o wiadczenia.

3. Pomoc na zalesianie wyp aca si , w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 2, sta a si ostateczna.

4. Premia piel gnacyjna oraz premia zalesieniowa, pocz wszy od drugiego roku realizacji planu zalesienia, jest wyp acana w terminie 12 miesi cy od dnia wyp aty poprzedniej p atno ci, po uprzednim z o eniu wniosku o wyp at pomocy na zalesianie, zwanego dalej „wnioskiem o wyp at ”, do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego zosta z o ony wniosek o pomoc.

5. Do wniosku o wyp at , stosuje si odpowiednio § 8 ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 8 oraz ust. 3.

6. Premia piel gnacyjna w pi tym roku realizacji planu zalesienia oraz premia zalesieniowa, pocz wszy od pi tego roku realizacji planu zalesienia, jest wyp acana po uprzednim przekwalifikowaniu gruntu rolnego na grunt le ny, dokonanym w formie decyzji przez starost w a ciwego ze wzgl du na po o enie gruntów obj tych zalesieniem, wydanej na podstawie przepisów o lasach; kopi decyzji do cza si d wniosku o wyp at .

7. Starosta dokonuj c oceny udatno ci uprawy le nej na gruntach, o których mowa w ust. 7 bierze pod uwag kryteria okre lone w za czniku nr 6 do rozporz dzenia.

§ 13.

1. W przypadku gdy w okresie od dnia z o enia wniosku o pomoc do dnia wydania decyzji w sprawie pomocy na zalesianie nast pi przeniesienie w asno ci lub wspó w asno ci wszystkich gruntów obj tych wnioskiem albo ich cz ci na rzecz innego rolnika w wyniku umowy sprzeda y lub innej umowy, pomoc przys uguje temu rolnikowi, je eli:
1) w terminie 35 dni od dnia przeniesienia w asno ci tych gruntów, z o y on wniose o pomoc do kierownika biura powiatowego Agencji;
2) zobowi e si do kontynuowania realizacji zobowi za , o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 albo w § 4 ust. 1 pkt 2, z o onych przez poprzedniego w a ciciela lub wspó w a ciciela tych gruntów;
3) uzyskuje on co najmniej 20% dochodów z rolnictwa, w przypadku premii zalesieniowej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, rolnik, na rzecz którego zosta a przeniesiona w asno lub wspó w asno gruntów, wst puje do tocz cego si post powania na miejsce wnioskodawcy, je eli przeniesienie w asno ci lub wspó w asno ci dotyczy wszystkich gruntów obj tych wnioskiem o pomoc.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do cza si :
1) kopi umowy sprzeda y lub innej umowy, w wyniku której zosta a przeniesiona w asno lub wspó w asno gruntów obj tych wnioskiem o pomoc;
2) dokumenty okre lone w § 8 ust. 4 pkt 3 i 4. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio w przypadku, gdy przeniesienie w asno ci lub wspó w asno ci gruntów obj tych wnioskiem o pomoc, nast pi o po dniu wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy.

§ 14.

1. W przypadku mierci rolnika, który z o y wniosek o pomoc obejmuj cy grunty stanowi ce jego w asno lub wspó w asno , p atno przys uguje rolnikowi, który naby w wyniku dziedziczenia w asno lub wspó w asno wszystkich gruntów obj tych tym wnioskiem albo ich cz ci, je eli:
1) z o y do kierownika biura powiatowego Agencji wniosek o pomoc obejmuj cy p atno , której dotyczy wniosek spadkodawcy;
2) zobowi za si do kontynuowania realizacji zobowi za , o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 albo w § 4 ust. 1 pkt 2 z o onych przez spadkodawc .

2. Przepisy ust. 1 stosuje si odpowiednio w przypadku mierci rolnika, który z o y wniosek o pomoc obejmuj cy grunty stanowi ce w asno jego ma onka, przy czym pomoc przys uguje temu ma onkowi.

3. Wniosek o pomoc:
1) rolnik, który naby w wyniku dziedziczenia w asno lub wspó w asno wszystkich gruntów, albo ich cz ci, obj tych wnioskiem o pomoc z o onym przez spadkodawc , sk ada w terminie 35 dni od dnia uprawomocnienia si postanowienia s du o stwierdzeniu nabycia spadku;
2) ma onek zmar ego rolnika, który z o y wniosek o pomoc obejmuj cy grunty stanowi ce w asno tego ma onka, sk ada w terminie 35 dni od dnia mierci tego rolnika.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3:
1) pkt 1 - do cza si prawomocne postanowienie s du o stwierdzeniu nabycia spadku;
2) pkt 2 - do cza si odpis skrócony aktu zgonu;
3) do cza si dokumenty okre lone w § 8 ust. 4 pkt 3 i 4.

5. P atno z tytu u premii zalesieniowej przys uguje spadkobiercy, jedynie w przypadku, gdy uzyskuje on co najmniej 20% dochodów z rolnictwa.

§ 15.

Rolnik, któremu przyznano pomoc na zalesianie, przechowuje do dnia zako czenia realizacji planu zalesienia dowody zakupu:
1) sadzonek przeznaczonych do zalesienia wnioskowanych gruntów;
2) repelentów.

§ 16.

1. Je eli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, e rolnik:
1) nie realizuje planu zalesienia;
2) nie posiada dokumentów, o których mowa w § 15

- wsparcie na zalesienie albo premia piel gnacyjna podlega zwrotowi; wysoko wrotów jest okre lona w za czniku nr 7 do rozporz dzenia.

2. Pomoc na zalesianie podlega zwrotowi w pe nej wysoko ci, za ca y okres jej pobierania, w przypadku:
1) nieprzekwalifikowania gruntu rolnego na grunt le ny zgodnie z § 12 ust. 6, najpó niej w pi tym roku realizacji planu zalesienia;
2) zlikwidowania uprawy le nej przed up ywem 15 lat od dnia uzyskania pierwszej p atno ci na zalesianie, chyba e:
a) grunty zalesione zosta y wyw aszczone, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomo ciami,
b) dokonano scalenia gruntów obj tych zobowi zaniem.

3. Wsparcie na zalesienie, w cz ci przeznaczonej na ogrodzenie uprawy le nej, podlega zwrotowi z odsetkami ustawowymi w przypadku gdy rolnik nie wykona tego ogrodzenia, je eli obowi zek jego wykonania wynika z planu zalesienia.

§ 17.

Decyzje administracyjne w sprawie przyznania pomocy na zalesianie kierownik biura powiatowego Agencji wydaje po zatwierdzeniu przez Komisj Europejsk Programu.

§ 18.

Do post powa w sprawach przyznania p atno ci na zalesianie gruntów rolnych prowadzonych w ramach wdra ania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, wszcz tych i niezako czonych decyzj ostateczn , stosuje si przepisy dotycz ce wspierania rozwoju obszarów wiejskich ze rodków pochodz cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

§ 19.

Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia, z wyj tkiem § 4 i § 6 ust. 5 i 6, które wchodz w ycie z dniem 31 marca 2008 r.

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

___________________

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia em administracji rz dowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).


WARUNKI DO UZNANIA ZA GRUNTY Z SUKCESJ NATURALN DLA POMOCY NA ZALESIENIE GRUNTÓW INNYCH NI ROLNE

1. Drzewa wyros e na gruncie przeznaczonym do zalesiania powinny pochodzi z sukcesji naturalnej (obsiewu naturalnego z drzew matecznych rosn cych w najbli szej okolicy).
2. Do adaptacji mo na przeznaczy drzewa nale ce do gatunków rodzimych okre lonych w za czniku nr 4 do rozporz dzenia.
3. Maksymalny wiek drzew do adaptacji nie mo e by wy szy ni 20 lat (I klasa wieku) w dniu z o enia wniosku o pomoc.
4. Pokrycie powierzchni przez drzewa i krzewy do adaptacji, okre lone w za czniku nr 4 do rozporz dzenia, na gruncie przeznaczonym do zalesiania, powinno przekracza 70%.
5. W przypadku ni szego ni 70% pokrycia powierzchni przez korony drzew, do adaptacji przeznacza si drzewa g ównych gatunków lasotwórczych; pozosta a powierzchnia zalesiana jest zgodnie z ogólnymi zasadami przewidzianymi dla dzia ania.


WYSOKO STAWEK POMOCY NA ZALESIANIE

1) Schemat I - zalesianie gruntów rolnych Lp. Formy pomocy Iglaste Li ciaste

1 Wsparcie na zalesienie PLN/ha A Zalesianie na terenach o korzystnej konfiguracji: 4600 5250 PLN/ha B Zalesianie na stokach o nachyleniu powy ej 12°: 5550 6250 PLN/ha C Zalesianie na terenach o korzystnej konfiguracji z wykorzystaniem sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym: 5700 4250 PLN/ha D Zalesianie na stokach o nachyleniu powy ej 12° z wykorzystaniem sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym: 6300 4900 E Zabezpieczanie przed zwierzyn - grodzenie siatk 2 metrow 2600

2 Premia piel gnacyjna
A Premia piel gnacyjna: PLN/ha na rok
- na terenach o korzystnej konfiguracji 980
- na stokach o nachyleniu powy ej 12° 1370
B Ochrona upraw przed zwierzyn : PLN/ha na rok
- zabezpieczenie repelentami 280
- zabezpieczenie 3 palikami 1000
- zabezpieczenie owcz we n 400 PLN/ha na rok 3 Premia zalesieniowa 1600

2) Schemat II - zalesianie gruntów innych ni rolne

Lp. Formy pomocy Iglaste Li ciaste
Lp. Formy pomocy Iglaste Li ciaste
1 Wsparcie na zalesienie PLN/ha


A Zalesianie na terenach o korzystnej konfiguracji: 4600 5250 PLN/ha
B Zalesianie na stokach o nachyleniu powy ej 12°: 5550 6250 PLN/ha
C Zalesianie na terenach o korzystnej konfiguracji z wykorzystaniem sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym: 5700 4250 PLN/ha
D Zalesianie na stokach o nachyleniu powy ej 12° z wykorzystaniem sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym: 6300 4900 PLN/ha
E Zalesianie w warunkach niekorzystnych (rekultywacje) na terenach o korzystnej konfiguracji*: 4400 5050 PLN/ha
F Zalesianie w warunkach niekorzystnych (rekultywacje) na terenach o nachyleniu powy ej 12°: 5350 6050 PLN/ha
G Zalesianie z wykorzystaniem sukcesji naturalnej na terenach o korzystnej konfiguracji: 1700 1800 PLN/ha
H Zalesianie z wykorzystaniem sukcesji naturalnej na terenach o nachyleniu powy ej 12°: 2250 2350
I Zabezpieczanie przed zwierzyn - grodzenie siatk 2 metrow 2600

2 Premia piel gnacyjna PLN/ha na rok
A Premia piel gnacyjna: PLN/ha na rok
- na terenach o korzystnej konfiguracji 980
- na stokach o nachyleniu powy ej 12° 1370
B Premia piel gnacyjna dla upraw zak adanych w warunkach niekorzystnych (rekultywacje): PLN/ha na rok
- na terenach o korzystnej konfiguracji 1470

Lp. Formy pomocy Iglaste Li ciaste
- na stokach o nachyleniu powy ej 12° 2050
C Premia piel gnacyjna dla upraw zak adanych z wykorzystaniem sukcesji naturalnej: PLN/ha na rok
- na terenach o korzystnej konfiguracji 1260
- na stokach o nachyleniu powy ej 12° 1760

D Ochrona upraw przed zwierzyn : PLN/ha na rok
- zabezpieczenie repelentami 280
- zabezpieczenie 3 palikami 1000
- zabezpieczenie owcz we n 400


ELEMENTY PLANU ZALESIENIA

1. Plan zalesienia zawiera nast puj ce informacje:
1) dane rolnika, w tym:
a) imi i nazwisko albo nazw ,
b) okre lenie miejsca zamieszkania i adresu albo siedziby i adresu,
c) numer identyfikacyjny wnioskodawcy nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p atno ci;
2) powierzchni uprawy le nej, stanowi c podstaw do obliczenia wsparcia na zalesienie, premii piel gnacyjnej oraz premii zalesieniowej, ustalon zgodnie z poni sz tabel ; Powierzchnia w ha
P atno na zalesienie: Iglaste Li ciaste Wsparcie na zalesienie na terenach o korzystnej konfiguracji na stokach o nachyleniu powy ej 12o

Zabezpieczenie przed zwierzyn – grodzenie siatk o wysoko ci 2 metrów

Premia piel gnacyjna na terenach o korzystnej konfiguracji na terenach o korzystnej konfiguracji z zastosowaniem indywidualnych rodków ochrony na stokach o nachyleniu powy ej 12 na stokach o nachyleniu powy ej 12o z zastosowaniem indywidualnych rodków ochron

Premia zalesieniowa

3) dane dotycz ce po o enia gruntów przeznaczonych do zalesienia, z wyszczególnieniem nazwy województwa, gminy oraz obr bu geodezyjnego;
4) wyszczególnienie grup u ytków gruntowych w gospodarstwie rolnym wraz z ich powierzchni , wed ug stanu faktycznego,
5) okre lenie typów siedliskowych lasu dla dzia ek rolnych przewidzianych do zalesienia z uwzgl dnieniem opisu tworzenia strefy ekotonowej i zak adania ognisk biocenotycznych;
6) okre lenie sk adu gatunkowego upraw le nych dla poszczególnych typów siedliskowych lasu z uwzgl dnieniem strefy ekotonowej, zgodnie z poni sz
7) ustalenie odleg o ci mi dzy sadzonkami drzew i krzewów (wi by), warunków techniczno-produkcyjnych sadzonek, liczby sadzonek na hektar, ilo ci sadzonek potrzebnych do zalesienia poszczególnych dzia ek rolnych oraz formy zmieszania gatunków drzew i krzewów,.

2. Plan zalesienia, oprócz informacji wymienionych w ust. 1, zawiera informacje dotycz ce:
1) uprawy gleby na gruntach przewidzianych do zalesienia, w tym:
a) sposobu przygotowania gleby,
b) wymogów dotycz cych sprz tu s u cego do przygotowania gleby,
c) okre lenia terminu przygotowania gleby;
2) sadzenia sadzonek drzew i krzewów, w tym:
a) metody sadzenia drzew i krzewów poszczególnych gatunków,
b) okre lenia terminu i kolejno ci sadzenia: na poszczególnych gruntach, poszczególnych gatunków tych drzew i krzewów;
3) czynno ci wykonywanych w ramach piel gnacji za o onej uprawy le nej, zgodnie z poni sz tabel oraz opisu sposobu i terminu wykonania:
a) poprawek,
4) ochrony uprawy le nej przed zwierz tami, w tym:
a) sposobu grodzenia, powierzchni przewidzianej do grodzenia oraz terminu wykonania grodzenia,
b) sposobu stosowania repelentów, powierzchni, na której przewidziano ich zastosowanie, oraz terminu ich zastosowania;
5) ochrony przeciwpo arowej uprawy le nej, w tym:
a) sposobu zak adania pasa przeciwpo arowego, okre lenia jego lokalizacji, d ugo ci i szeroko ci w metrach oraz terminu jego wykonania,
b) sposobu i miejsca wykonania punktu czerpania wody, dojazdu do tego punktu oraz terminu ich wykonania.

3. Do planu zalesienia do cza si kopi cz ci mapy ewidencji gruntów i budynków, z naniesionymi oznaczeniami poszczególnych gruntów przewidzianych do zalesienia. Poszczególne grunty, o których mowa w ust. 3 oznacza si na kopii cz ci mapy ewidencji gruntów i budynków w nast puj cy sposób:
1) linia niebieska – oznacza granice gruntów obj tych planem zalesienia;
2) linia czarna – oznacza granice mi dzy nasadzeniami g ównych gatunków lasotwórczych; nasadzenia nale y oznaczy symbolem gatunku okre lonym w za czniku nr 5 do rozporz dzenia - dla zak adania upraw le nych;
3) linia czerwona – oznacza granic polno – le n ;
4) linia zielona ci g a – oznacza granice strefy ekotonowej;
5) punkt zielony lub linia zielona przerywana – oznacza grup gatunków domieszkowych i biocenotycznych;
6) linia ó ta – oznacza granice pasów ochrony przeciwpo arowej;
7) linia br zowa – oznacza granice pomi dzy gruntami przeznaczonymi do zalesienia, a gruntami stanowi cymi w asno innego podmiotu, u ytkowanymi jako grunty le ne albo rolne.


GATUNKI DRZEW I KRZEWÓW WYKORZYSTYWANYCH DO ZALESIENIA GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ INNYCH NI ROLNE

1. Gatunki drzew obj te regionalizacj nasienn :
1) Jod a pospolita (Jd);
2) Modrzew europejski i polski (Md);
3) Sosna zwyczajna (So);
4) wierk pospolity ( w);
5) Buk zwyczajny (Bk);
6) Brzoza brodawkowata (Brz);
7) D b bezszypu kowy (Dbbs);
8) D b szypu kowy (Dbs);
9) Olsza czarna (Olcz).

2. Gatunki drzew nieobj teregionalizacj nasienn :
1) Grab zwyczajny (Gb);
2) Jesion wynios y (Js);
3) Klon jawor (Jw);
4) Klon zwyczajny (Kl);
5) Lipa drobnolistna (Lp);
6) Wi zy (Wz).

3. Gatunki domieszkowe i biocenotyczne:
1) Bez czarny;
2) Bez koralowy;
3) Brzoza omszona;
4) Czeremcha pospolita;
5) Czere nia ptasia;
6) Dere widwa;
7) G óg dwuszyjkowy;
8) G óg jednoszyjkowy;
9) Grusza pospolita;
10) Jab o dzika;
11) Ja owiec pospolity;
12) Jarz b brekinia;
13) Jarz b pospolity;
14) Jarz b szwedzki;
15) Kalina koralowa;
16) Klon polny;
17) Kruszyna pospolita;
18) Leszczyna pospolita;
19) Lipa szerokolistna;
20) Olsza szara;
21) Porzeczka agrest;
22) Porzeczka alpejska;
23) Porzeczka czerwona;
24) Rokitnik zwyczajny;
25) Ró a dzika;
26) Suchodrzew czarny;
27) Suchodrzew zwyczajny;
28) Szak ak pospolity;
29) Trzmielina brodawkowata;
30) Trzmielina zwyczajna;
31) Wierzba bia a;
32) Wierzba iwa;
33) Wierzba krucha.


KRYTERIA OCENY UDATNO CI UPRAW

Stopie pokrycia powierzchni uprawy
Przydatno hodowlana (cechy zdrowotne, dostosowanie do siedliska, formy zmieszania, ewentualnie inne)

% symbol klasyfikacyjny

% symbol klasyfikacyjny powy ej 90 1 uprawy zdrowe, zgodne z siedliskiem, za o one prawid owo, dopuszczalne wady pojedynczo do 10 %

71-90 2 wady 11-20 % 2
51-70 3 wady 21-30 % 3
do 50 4 wady powy ej 30 % 4

Udatno ocenianej uprawy jest okre lana dwucyfrowym symbolem klasyfikacyjnym, w którym pierwsza cyfra oznacza wska nik stopnia pokrycia, a druga - przydatno hodowlan , zgodnie z poni sz tabel .

Symbol klasyfikacyjny Ocena

1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 1-4, 2-4, uprawy udane

3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 uprawy nieudane


WYSOKO ZWROTÓW WSPARCIA NA ZALESIENIE ALBO PREMII PIEL GNACYJNEJ

1 Wsparcie na zalesienie Brak dowodu zakupu sadzonek 50% wsparcia na zalesienie
2 Przekroczenie o co najmniej 10 % planowanego udzia u w powierzchni uprawy le nej drzew gatunków iglastych 25% wsparcia na zalesienie
3 Premia piel gnacyjna Niewykaszanie ro linno ci zag uszaj cejsadzonki 25% premii piel gnacyjnej
4 Niewykonanie ci piel gnacyjnych drzew okre lonych w planie zalesienia 25% premii piel gnacyjnej
5 Niestosowanie indywidualnych rodków ochrony ro lin na za o onej uprawie zgodnie z planem zalesienia albo brak dowodów zakupu repelentów 50% premii piel gnacyjnej

UZASADNIENIE

Projekt niniejszego rozporz dzenia stanowi wykonanie upowa nienia dla ministra w a ciwego do spraw rozwoju wsi zawartego w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia em rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr….., poz. …….) Przedmiot projektowanej regulacji by obj ty przepisami ustawy z dnia 29 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze rodków pochodz cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z pó n. zm.). Ustawa ta obowi zuje wobec beneficjantów korzystaj cych z instrumentów pomocowych w niej okre lonych, do czasu zako czenia wyp aty pomocy finansowej przyznanej przez agencj p atnicz na podstawie tej ustawy. Celem przedmiotowego projektu rozporz dzenia jest wsparcie rolników, którzy zamierzaj zalesi grunty rolne oraz grunty inne ni rolne. Ten rodzaj wsparcia jest uregulowany w rozporz dzeniu Rady (WE) 1698/2005/WE z dnia 20 wrze nia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Rzeczpospolita Polska jako kraj cz onkowski Unii Europejskiej uznaje za s uszne przyj te zasady wspierania zalesie gruntów rolnych i gruntów innych ni rolne, czego odzwierciedleniem jest przygotowany projekt rozporz dzenia. Przewiduje si 3 rodzaje p atno ci z tytu u realizacji dzia ania 2.4 „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych ni rolne”. S to:

1) wsparcie na zalesienie – wyp acane jednorazowo po wykonaniu zalesienia;
2) premia piel gnacyjna – wyp acana przez okres 5 lat po wykonaniu zalesienia;
3) premia zalesieniowa – wyp acana przez okres 15 lat.

Kalkulacja wysoko ci wsparcia oparta jest na rzeczywistych kosztach zwi zanych z zak adaniem i piel gnowaniem uprawy le nej w ró nych regionach kraju, które by y przedmiotem analizy Instytutu Badawczego Le nictwa. Ze wzgl du na fakt, e wyniki bada czynników kszta tuj cych koszty za o enia uprawy i jej piel gnacji nie wykaza y istotnego zró nicowania regionalnego, przyj to jednolite stawki na terenie ca ego kraju. Zró nicowanie stawek, ze wzgl du na po o enie geograficzne, ma swoje odzwierciedlenie jedynie w formie zastosowania ró nych poziomów wsparcia na obszarze o korzystnej oraz niekorzystnej konfiguracji terenu. W kalkulacjiwysoko ci premii zalesieniowej, wyp acanej przez okres 15 lat, uwzgl dniony zosta utracony dochód z tytu u zaprzestania produkcji rolniczej na zalesianym obszarze. Podstaw tej kalkulacji by a u redniona na poziomie kraju warto standardowej nadwy ki bezpo redniej, wynikaj ca z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej, a tak e rednia wysoko p atno ci bezpo rednich. Projektowane rozporz dzenie wy cza z udzia u w charakterze beneficjenta jednostki organizacyjne nie posiadaj ce osobowo ci prawnej, zarz dzaj ce mieniem Skarbu Pa stwa w oparciu o przepisy o lasach (Pa stwowe Gospodarstwo Le ne Lasy Pa stwowe), uznaj c za priorytetow , potrzeb skierowania strumienia rodków wsparcia unijnego dla pozosta ych grup odbiorców. Lasy Pa stwowe zarz dzaj cmieniem Skarbu Pa stwa realizuj obowi zek ustawowy zagospodarowywania gruntów przekazanych do zalesienia w ramach zasobu Skarbu Pa stwa, z wykorzystaniem rodków finansowych powsta ych w wyniku gospodarowania tym mieniem. Wysoko rodków pozostaj ca w ich dyspozycji jest wystarczaj ca do realizacji zadania ustawowego. Projekt rozporz dzenia nie podlega procedurze notyfikacji aktów prawnych, o której mowa w przepisach rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), gdy nie zawiera przepisów technicznych. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporz dzenia b dzie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ocena skutków regulacji:
1. Podmioty, na które oddzia uje akt normatywny:
1) rolnicy – beneficjenci dzia ania;
2) nadle niczowie – w zakresie sporz dzania planu zalesienia i dokonywania oceny prawid owo ci realizacji planu zalesienia;
3) starostowie – w zakresie dokonywania oceny udatno ci upraw oraz prowadzenia post powania administracyjnego dotycz cego przekwalifikowania zalesionych gruntów na grunty le ne;
4) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w zakresie obowi zków agencji p atniczej.

2. Dochody i wydatki bud etu i sektora publicznego.

Przyj cie rozporz dzenia wi e si z konieczno ci wspó finansowania tego dzia ania z bud etu krajowego w wysoko ci 20 % rodków finansowych. Zapotrzebowanie na rodki finansowe na wspó finansowanie tego dzia ania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) z bud etu krajowego zosta o przewidziane w ustawie bud etowej na rok 2007. 80 % rodków finansowych przewidzianych na udzielanie wsparcia w ramach dzia ania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych ni grunty rolne pochodzi b dzie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Pula rodków dost pna w ramach PROW 2007-2013 na program zalesieniowy wynosi 653 500 000 EUR. W zwi zku z tym, i ze rodków tego okresu programowania b d wyp acane równie zobowi zania wobec beneficjentów zalesie z PROW 2004-2006 w kwocie 183 800 000 EUR, na dzia anie w ramach PROW 2007-2013 pozostaje kwota 469 700 000 EUR, z czego 375 760 000 EUR to rodki UE, a 93 940 000 EUR bud etu krajowego.

3. Rynek pracy.

Wej cie w ycie projektowanego rozporz dzenia b dzie mia o wp yw na rynek pracy sezonowej zwi zanej z pracami nasadzeniowymi i piel gnacyjnymi w za o onych uprawach le nych.

4. Konkurencyjno wewn trzna i zewn trzna gospodarki.

Wej cie w ycie projektowanego rozporz dzenia wyrówna warunki konkurencji wewn trznej sektora rolnego oraz b dzie mia o pozytywny wp yw na konkurencyjno polskiego rolnictwa na wspólnym rynku UE.

5. Sytuacja i rozwój regionalny.

Wej cie w ycie projektowanego rozporz dzenia b dzie mia o pozytywny wp yw na rozwój regionalny, poprzez wzmocnienie i wzbogacenie sieci powi za przyrodniczych mi dzy istniej cymi lasami oraz na zachowanie walorów krajobrazowych obszarów wiejskich oraz promocj rolnictwa przyjaznego dla rodowiska.

6. Konsultacje spo eczne.

Projekt rozporz dzenia zostanie skonsultowany z:

1) Ogólnopolskim Porozumieniem Zwi zków Zawodowych;
2) Sekretariatem Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno ”;
3) Niezale nym Samorz dnym Zwi zkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych„Solidarno ”;
4) Zwi zkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona”;
5) Krajowym Zwi zkiem Rolników, Kó ek i Organizacji Rolniczych;
6) Federacj Zwi zków Pracodawców – Dzier awców i W a cicieli Rolnych;
7) Zwi zkiem Zawodowym Centrum Narodowe M odych Rolników;
8) Federacj Zwi zków Producentów Rolnych;
9) Krajow Rad Izb Rolniczych;
10) Krajow Izb Gospodarcz , Komitetem Rolnictwa i Obrotu Rolnego;
11) Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich;
12) Krajow Rad Spó dzielcz .

Projekt rozporz dzenia oparty jest na postanowieniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, który by szeroko konsultowany z instytucjami i organizacjami spo eczno-zawodowymi zwi zanymi z sektorem rolnym.© Copyright PPR 2000-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone