Anwil_7.04.17

Informacja dotycząca pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze jaj i drobiu

24 października 2006

W związku z wystąpieniem na obszarze Wspólnoty, w tym również i w Polsce, wysoce zjadliwej ptasiej grypy (H5N1), funkcjonowanie rynku drobiu i jaj zostało poważnie zakłócone. W wyniku utraty zaufania konsumentów do mięsa drobiowego i jaj, nastąpił znaczny spadek popytu i cen, co w konsekwencji spowodowało poniesienie przez sektor drobiarski strat finansowych w okresie październik 2005 – kwiecień 2006.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1010/2006 z dnia 3 lipca 2006 r., zmienionym Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1256/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r., Polska znalazła się na liście państw uprawnionych do zastosowania nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze drobiu i jaj. W ramach tych środków w Polsce przyznawana będzie pomoc finansowa z tytułu:
a) zniszczenia:
o jaj wylęgowych kur mięsnych,
o jaj wylęgowych kaczych,
o jaj wylęgowych gęsich,
b) przetworzenia w celach spożywczych lub niespożywczych jaj wylęgowych kur mięsnych lub kur nieśnych zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia 1010/2006/WE i na warunkach określonych w tym przepisie;
c) uboju kur mięsnych przed upływem 58 tygodnia życia tych kur, tj. na co najmniej 6 tygodni przed końcem technologicznego okresu produkcji, pod warunkiem nie wprowadzenia przez ten okres do pomieszczeń inwentarskich kolejnych ptaków;
d) pozostawienia pomieszczeń inwentarskich, w których są utrzymywane brojlery kurze lub indyki rzeźne, bez obsady ptakami przez okres powyżej 3 tygodni tzw. przestoju sanitarnego, poprzedzający wprowadzenie do tych pomieszczeń kolejnych ptaków.

Limity ilościowe jaj wylęgowych, ubitych kur oraz metrów kwadratowych, jakie mogą zostać objęte pomocą z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia zostały określone w załącznikach do ww. rozporządzenia i dla Polski wynoszą odpowiednio:
1) w przypadku zniszczenia jaj wylęgowych: o 2 141 098 szt. jaj wylęgowych kur mięsnych,
o 621 586 szt. jaj wylęgowych kaczych,
o 77 029 szt. jaj wylęgowych gęsich,
2) w przypadku przetworzenia jaj wylęgowych:
o 43 093 336 szt. jaj wylęgowych kur mięsnych ze stad rodzicielskich,
o 104 220 szt jaj wylęgowych kur mięsnych ze stad prarodzicielskich,
o 21 396 450 szt. jaj wylęgowych kur nieśnych,
3) w przypadku uboju kur mięsnych - 1 060 109 szt.
4) w przypadku pozostawienia bez obsady ptakami pomieszczeń inwentarskich:
o 2 600 000 m2 w odniesieniu do brojlerów kurzych,
o 700 000 m2 w odniesieniu do indyków rzeźnych.

W przypadku brojlerów kurzych rekompensata przysługuje za łączny okres 6 pełnych tygodni powyżej 3 tygodni tzw. przestoju sanitarnego, podczas których pomieszczenia inwentarskie zostały wyłączone z produkcji i do których w ww. okresie nie wprowadzono kolejnych ptaków, natomiast w przypadku indyków – za okres 4 pełnych tygodni.

Pomoc z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze drobiu i jaj wypłacona zostanie do 31.03.2007 r. i będzie finansowana w 50% z budżetu UE.

W celu wdrożenia zapisów ww. rozporządzenia Komisji niezbędne jest wydanie krajowych aktów prawnych, w których określone zostaną między innymi:
* jednostkowe stawki pomocy, w zależności od rodzaju środka wsparcia rynku,
* szczegółowe warunki, sposób i tryb udzielania pomocy.

Aktualnie trwają jeszcze prace legislacyjne związane z ich wydaniem.

Pomoc finansowa w ramach nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze drobiu i jaj wypłacana będzie przez Agencję Rynku Rolnego.

Niezwłocznie po wejściu w życie stosownych krajowych aktów prawnych, ARR zamieści na stronie internetowej: www.arr.gov.pl oraz ogłosi w środkach masowego przekazu „Zaproszenie do składania wniosków o udzielenie pomocy” oraz „Warunki udzielania pomocy z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze drobiu i jaj”, w których określone będzie m.in.:
a) miejsce i termin składania wniosków o udzielenie pomocy,
b) sposób pozyskania formularzy wniosków,
c) dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o udzielenie pomocy,
d) szczegółowe zasady przyznawania, naliczania i wypłacania pomocy poszczególnym wnioskodawcom.

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że udział w mechanizmach administrowanych przez ARR wiąże się z koniecznością zarejestrowania się uczestnika mechanizmu w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez Agencję.

W związku z powyższym wskazane byłoby, aby osoby bądź podmioty zainteresowane uzyskaniem pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w sektorze drobiu i jaj, w celu przyspieszenia procedury jej udzielenia, zarejestrowały się w ww. rejestrze przed złożeniem wniosku o udzielenie pomocy.

Rejestracji w CRP dokonuje się poprzez złożenie w ARR formularza rejestracyjnego WPR_P1_f1 wraz z wymaganymi dokumentami.

Formularz rejestracyjny oraz szczegółowe zasady rejestracji zamieszczone są na stronie internetowej ARR pod adresem: www.arr.gov.pl


POWIĄZANE

22 mln zł wyniosły łącznie koszty związane z likwidacją na terenie powiatu pozna...

Od 12 kwietnia br. drób w Danii może przebywać poza budynkami. Decyzja duńskiego...

Największy na Ukrainie producent drobiu–holding MHP planuje kupno drugiego zakła...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę