Advertisement

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nawadniania i grodzenia pól

28 czerwca 2016
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nawadniania i grodzenia pól

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR, zgłoszony podczas IV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji w dniu 10 maja 2016 r., w sprawie umożliwienia realizacji inwestycji nawodnieniowych oraz polegających na grodzeniu pól w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 — 2020, w dniu 22 czerwca 2016 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło poniższe wyjaśnienia.

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1371 oraz z 2016 r., poz. 399), pomoc przyznaje się na operację, której realizacja przyczyni się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, jeżeli ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), co najmniej o 10% w odniesieniu do roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, w którym został złożony dany wniosek, w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.

Na etapie weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy ARiMR sprawdza, czy realizacja planowanej operacji może spowodować wzrost GVA. Wydaje się, że operacja polegająca wyłącznie na grodzeniu pól nie spowoduje wzrostu GVA w gospodarstwie, a więc taka operacja nie powinna być objęta pomocą w ramach tego instrumentu wsparcia.

Odnośnie do możliwości realizacji inwestycji nawodnieniowych zgodnie z art. 46 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady(WE) nr 1698/2005, w przypadku nawadniania w nowych i w istniejących obszarach nawadnianych za wydatki kwalifikowalne uznaje się jedynie inwestycje, które spełniają warunki określone w tym artykule. Zgodnie z art. 46 (2) warunki to odnoszą się m.in. do planu gospodarowania wodami w dorzeczu, który, zgodnie z wymogami ramowej dyrektywy wodnej przekazuje się Komisji Europejskiej dla całego obszaru, w którym ma być dokonana inwestycja, a także we wszystkich innych obszarach, w których inwestycja może mieć wpływ na środowisko. Działania wchodzące w życie w ramach planu gospodarowania wodami w dorzeczu zgodnie z art. 11 ramowej dyrektywy wodnej, które mają znaczenie dla sektora rolniczego, określa się w odpowiednim programie działań.

W związku z tym w PROW 2014-2020, w Modernizacji gospodarstw rolnych, umieszczono warunek, iż inwestycje w nawodnienia będą mogły być wspierane po zatwierdzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami w dorzeczach oraz programu wodno-środowiskowego kraju i zgodnie z warunkami, które zostaną określone w Programie na podstawie art. 46 rozporządzenia EFFROW. Po zakończeniu prac nad tymi dokumentami zostanie dokonana zmiana PROW 2014-2020.

Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę fakt, iż wznowione zastały przez Ministerstwo Środowiska prace nad nową ustawą Prawa wodne. Proponowane zmiany przepisów w zakresie implementacji przepisów ramowej dyrektywy wodnej, mogą mieć istotny wpływ na wdrażanie tego zakresu wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

W świetle powyższego, prace w tym zakresie nad zmianą zapisów Programu, a następnie rozporządzenia dla operacji typu Modernizacja gospodarstw rolnych, zostaną podjęte po zakończeniu prac nad aktualizacją planów gospodarowania wodami w dorzeczach, programu wodno-środowiskowego kraju oraz nowej ustawy Prawo wodne.

krir.pl


POWIĄZANE

Od 10 kwietnia rolnicy, w tym właściciele sadów, mogą ubezpieczać uprawy na korz...

Sejmowa komisja rolnictwa odrzuciła w czwartek dwa poselskie projekty nowelizacj...

Europejska Sieć na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainable Developmen...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę