Czyń, co chcesz, a patrz końca
Dzisiaj jest 26.11.2015
Imieniny: Konrada, Leonarda, Sylwestra
Wyszukaj: w PPR W Internecie

Reklama
PPR » Praca » Świadectwo pracy » Zobacz artykuł

Aby mieć ładne świadectwo

01.10.2003

Odchodzisz z pracy? Nie zapomnij zadbać, aby pracodawca wypisał ci dobre świadectwo pracy. Co może tam wpisać, a czego nie? Czym różni się świadectwo od referencji? Co robić jeśli szef nie chce napisać ci świadectwa? Dowiesz się z naszego poradnika

Czym jest świadectwo pracy?

To źródło informacji o tobie dla kolejnego pracodawcy. Dowód, że wcześniej pracowałeś. Potwierdza twoje słowa o powodach rozwiązania umowy z poprzednim pracodawcą, że pracowałeś na takim a takim stanowisku, od kiedy do kiedy.

Jest podstawą do określenia wymiaru świadczeń pracowniczych - wynikających z kodeksu pracy (dni urlopu) i tych przysługujących na podstawie wewnętrznych regulaminów firm (np. premia za staż pracy, nagroda jubileuszowa).

Potwierdza również twoje uprawnienia związane z ubezpieczeniem społecznym. Bez tego dokumentu nie zarejestrujesz się w urzędzie pracy jako bezrobotny, nie otrzymasz świadczeń przedemerytalnych. Na podstawie świadectwa pracy (i zaświadczenia o zarobkach) ZUS oblicza ci rentę i emeryturę.

Świadectwo, opinia, referencje

W świadectwie pracy znajdują się informacje o tobie, które pracodawca musi zamieścić bez względu na okoliczności (obowiązkowe) i takie, które wpisuje wyłącznie na twoje żądanie (dodatkowe) - więcej o tym w naszym poradniku na s. 2. Nie może wpisywać ocen czy uwag, zarówno pozytywnych, jak i krytycznych. Świadectwo pracy dostaniesz tylko, jeśli miałeś umowę o pracę, pracodawca nie może odmówić jego wydania (grozi za to grzywna). Nie otrzymasz świadectwa, jeśli pracowałeś na podstawie umów cywilnych (umowa zlecenie, o dzieło) na tzw. samozatrudnieniu ani na czarno.

W świadectwie pracy trzeba wypełnić wszystkie pola. Jeśli pracownik np. nie korzystał z urlopu wychowawczego albo komornik nie zajął mu konta - to wpisuje się "nie dotyczy" albo stawia kreskę.

Opinia, referencje - tu pracodawca na twoją prośbę napisze, co sądzi o tobie, czy był zadowolony z twojej pracy itp. Opinię wystawia się np. jeśli potrzebujesz jej, aby pełnić jakąś funkcję (np. ubiegasz się o zostanie ławnikiem w sądzie). Referencje to opinia o tobie dla przyszłego pracodawcy. Niestety, pracodawcy nic nie grozi, jeśli mimo twoich próśb nie wystawi żadnego z tych dokumentów.

Informacje o tobie, które pracodawca musi konieczne wpisać do świadectwa pracy:

 • okres i rodzaj wykonywanej przez ciebie pracy - tu wpisuje się tylko to, co widniało w twoich obowiązkach, nawet jeśli czasowo zostałeś oddelegowany na trzy miesiące do pracy w innym dziale na innym stanowisku. W czas pracy wlicza się tylko terminy wynikające z twojej umowy o pracę. Jeśli więc zanim ją podpisałeś, pracowałeś np. na umowę-zlecenie, to nie będzie o tym adnotacji w świadectwie pracy,
 • stanowiska, jakie zajmowałeś,
 • twój czas pracy (np. czy cały etat, ile godzin dziennie pracowałeś, czy nienormowany czas pracy),
 • tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy (np. za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem). Wpisuje się tylko podstawę prawną, np. umowę rozwiązano w trybie art. 52 par. 1 kp (a nie np., że pracownik został przyłapany na kradzieży); albo art. 30 par. 1 kp (a nie, że pracownik wypowiedział umowę, bo podkupiła go konkurencja),
 • czas, za który przyznano ci odszkodowanie z powodu zwolnień grupowych, upadłości lub likwidacji zakładu pracy (jeśli z któregoś z tych powodów skrócono ci okres wypowiedzenia umowy o pracę),
 • liczba dni urlopu wypoczynkowego, który wykorzystałeś w dotychczasowej firmie w roku, w którym przestałeś pracować. Pracodawca nie musi wyliczać, ile ci zostało niewykorzystanego urlopu. Nowy zrobi nowy pracodawca,
 • kiedy korzystałeś z urlopu bezpłatnego (wraz z podstawą prawną jego udzielenia). Pracodawca nie może jednak napisać np., że nie było cię pół roku w pracy bo pojechałeś na wyprawę w Himalaje,
 • czy wykorzystałeś urlop wychowawczy (jeśli tak, to ile dni),
 • liczba dni urlopu dodatkowego albo inne uprawnienia. Chodzi np. o dodatkowe przywileje wynikające z układów zbiorowych pracy, tu także wpisuje się w przypadku osób niepełnosprawnych czy wykorzystali dziesięć dni płatnego urlopu na rehabilitację,
 • urlop na żądanie pracownika 162(2) - można wziąć cztery dni w roku,
 • czy wykorzystałeś zwolnienie na opieką nad dzieckiem do 14 lat (przysługują dwa dni w roku - art. 188 kp),
 • okres służby wojskowej lub zastępczej,
 • czy i kiedy pracowałeś w szczególnych warunkach lub charakterze (np. w wysokiej temperaturze, hałasie),
 • liczba dni, za które otrzymałeś wynagrodzenie za czas choroby czy wypadku w pracy (w dotychczasowej firmie w roku, w którym przestałeś pracować). Zgodnie z przepisami pracodawca w roku kalendarzowym płaci pensję pracownikowi tylko przez pierwsze 33 dni jego choroby, później otrzymuje on zasiłek chorobowy z ZUS. Nowy pracodawca dowie się, że skoro pracownik chorował w poprzedniej firmie np. 30 dni, to w nowym miejscu pracodawca zapłaci tylko za trzy dni choroby. Uwaga! Nie wolno wpisywać w świadectwie informacji, ile dni pracownik przebywał na chorobowym,
 • należności, których nie dostałeś od pracodawcy z powodu braku środków finansowych (do dnia ustania stosunku pracy). Oprócz pensji mogą to być również inne świadczenia, np. zaległe delegacje, ryczałty itp.,
 • okresy, kiedy nie płaciłeś składek na ubezpieczenia społeczne, np. urlop bezpłatny,
 • zajęcie wynagrodzenia (przepisy o postępowaniu egzekucyjnym). Nie wolno napisać np.: Kowalski nie płacił alimentów, podaje się tylko oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej.

Informacje zamieszczane wyłącznie na twoją prośbę:

 • kwalifikacje, które zdobyłeś (np. skończone kursy językowe, komputerowe, technik sprzedaży itp),
 • wysokość i składniki wynagrodzenia (jaką miałeś pensję, czy stałą, czy np. uzależnioną od sprzedaży),

Pracodawca nie może odmówić wpisania tych informacji, jeśli tego zażądasz:

 • Kiedy powinieneś dostać świadectwo pracy
 • Twój szef ma obowiązek wręczyć ci je od razu po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę. Obowiązek wydania świadectwa jest bezwarunkowy. Nie musisz prosić ani składać wniosku o jego wydanie. Pracodawca nie może uzależniać wydania ci świadectwa pracy od tego, czy się z nim rozliczyłeś (np. nie oddałeś służbowego samochodu).
 • Powinien je wręczyć tobie osobiście lub osobie przez ciebie upoważnionej. Jeśli nie ma takiej możliwości, musi ci je dostarczyć najpóźniej w ciągu siedmiu dni, np. pocztą albo kurierem.
 • Bez znaczenia dla obowiązku wydania świadectwa jest rodzaj umowy o pracę (na okres próbny, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na czas określony) i sposób jej rozwiązania (za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, z upływem czasu, na jaki została zawarta, ukończenie pracy, dla której zawarto umowę).

Jeśli zgubisz świadectwo pracy, nie załamuj się. Pracodawca przechowuje jego kopię w aktach i na twoją prośbę da ci odpis (jest uznawany tak samo jak oryginał).

Dostajesz świadectwo pracy i...

Masz siedem dni (licząc od otrzymania świadectwa), aby zwrócić się o jego sprostowanie (w świadectwie pracy powinna się znaleźć informacja o tej możliwości).

Pracodawca ma tyle samo czasu na zbadanie sprawy i odpowiedź. Jeśli zgodzi się z twoimi uwagami, nie później niż w ciągu siedmiu dni musi wydać ci nowe świadectwo, a stare usunąć z akt i zniszczyć.

Jeżeli nie uwzględni twoich uwag (o czym zawiadamia cię w ciągu siedmiu dni), masz prawo odwołać się do sądu pracy (w ciągu siedmiu dni od zawiadomienia).

Sytuacja wygląda podobnie, kiedy pracodawca w ogóle ci nie odpowie. Na wniosek do sądu masz tydzień od dnia, w którym minął termin odpowiedzi pracodawcy.

Kiedy np. zachorujesz i nie będziesz mógł się odwołać w ciągu siedmiu dni, sąd przesunie ci termin, pod warunkiem że przedstawisz zaświadczenie od lekarza.

Jeśli sąd pracy uzna twoje racje, pracodawca będzie ci musiał wydać nowe świadectwo, nie później niż trzy dni od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Nie dostajesz świadectwa i...

Kiedy minie tydzień, drugi, a ty nie dostajesz od szefa świadectwa, zapytaj co się stało. Może nie jest to jego zła wola, tylko niedopatrzenie, bałagan. To częste w dużych firmach - pójdź do działu kadr i zapytaj o swoje świadectwo - pewnie zaraz ci je wypiszą.

Jeśli mimo wszystko spotkasz się z niechęcią, wyślij pracodawcy pismo, w którym żądasz wydania świadectwa. Ważne, abyś miał potwierdzenie, że to zrobiłeś (np. list polecony).

Żadnego odzewu? Zwróć się do Państwowej Inspekcji Pracy o interwencję. Inspektor może ukarać twojego szefa grzywną do 5 tys. zł - pracodawca, który nie wydaje świadectwa pracy, popełnia wykroczenie (art. 282 par.1 p.3 kp). Większość pracodawców daje się przekonać, że lepiej wypisać świadectwo, niż płacić.

Jeżeli i to nie poskutkuje, zostaje wytoczyć szefowi proces przed sądem pracy (tak stwierdził Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 18 grudnia 1979 r., I PR 75/79, OSN 1980, nr 6, poz. 125). W razie uznania przez sąd twoich racji pracodawca ma obowiązek najpóźniej trzy dni po uprawomocnieniu się orzeczenia wydać nowy dokument.

Walcz o odszkodowanie

To twój szef ponosi pełną odpowiedzialność za spóźnienie się z wydaniem lub wydanie złego świadectwa pracy. Możesz domagać się od niego odszkodowania przed sądem pracy, jeśli udowodnisz, że z powodu braku tego dokumentu lub jego błędnej treści nie mogłeś znaleźć pracy lub dostałeś posadę gorzej płatną (dowodem może być np. pismo, które mówi, że przyczyną odmowy zatrudnienia jest brak świadectwa pracy). Odszkodowanie nie może być wyższe niż wynagrodzenie za sześć tygodni pozostawania bez pracy (liczy się pensja u byłego pracodawcy).

Zasądzenie odszkodowania w sprawie złego świadectwa, automatycznie zmusza pracodawcę do wydania nowego dokumentu (nie później niż trzy dni od uprawomocnienia się wyroku).

Gdzie są zapisane twoje prawa:

kodeks pracy (art. 97, 99),

rozporządzenie ministra pracy z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 60, poz. 282 z późniejszymi zmianami)

Wzór świadectwa pracy:


PaM za gazeta.pl

Waszym zdaniem (komentarzy: 22)

Dodaj komentarz

Nowość. Jeśli jesteś zalogowany do forum ppr.pl, Twój komentarz pojawi się natychmiast po dodaniu. Zalogowani użytkownicy mają ponadto możliwość głosowania na komentarze. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się na forum.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
Reniffer [03.02.2010 22:33] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

Świetny artykuł i obrazowe, przemawiające do wyobraźni zabawne przykłady! Bardzo dziękuję! :) (dziwię się, że nie ma więcej komentarzy...)


miś [05.11.2009 04:22] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

jak pracodawcy porównują filmy ze stanów to są kompletnymi bezmózgimi film jest filmem ! a nie rzeczywistością.
A poza tym dziwić się kryzysowi jak mniej zarabiać, zwalniać to za co mają ludzie cokolwiek kupić? za 1100 mieszkania się nie kupi, a największy błąd to dawać statystykę do twierdzenia ile polak zarabia totalni kret.ni a niektórzy po podstawówce ale po rodzinie na górze robią w PL anomalia


ławnik sądu pracy [02.10.2009 17:01] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

W świadectwie pracy pracownika zwolnionego np. bez wypowiedzenia - dyscyplinarnie przez zakład pracy nie podaje się powodu (przyczyny) zwolnienia i podstawy prawnej określającej winę pracownika, tylko podstawę prawną ogólną o rozwiązaniu umowy o pracę np. art. 30 paragraf 1 ust. 1 K.p. a nie art. 52 paragraf 1 pkt1 K.p. oraz która strona dokonała oswiadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy . Niedopuszczalne jest podawanie w świadectwie pracy przyczyny i/lub szczegółowej podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia przez zakład pracy , bo stanowi to wydawanie krypto opinii o pracowniku , która zostala uchylona z przepisów K.p. . Taka informacja określająca szczegółowy przepis prawny przy rozwiązaniu bez wypowiedzenia np. art. 52 K.p. stanowi naruszenie dóbr osobistych pracownika i daje podstawę bezterminowo (nie przedawnia się ) do zadośćuczynienienia od pracodawcy ,a jak sąd pracy nie orzeknie o sprostowaniu takiego świadectwa, wówczas skład orzekający , w zależnosci jak kto głosował , popepełnia przestępstwo z art. 231 K.k, polegające na przekroczeniu uprawnień i oczywistej obrazie przepisów prawa i w wyniku zawiadomienia o przestępstwie a nastepnie zezwolenia do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej (tu nie chroni sędziów immunitet materialny ) i skierowania aktu oskarżenia przez prokuratora , skład orzekający winien zostać skazany a sędzia zawodowy zdjęty z urzędu .


Emilia [08.05.2009 19:19] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

Pracodawca po upływie umowy na czas próbny -3 miesiące, postawił mi warunek, że przedłuży umowe na 2 tygodnie, w tym czasie miałaby przyuczać nowego pracownika na moje stanowisko-kosztorysanta, po upływie tego okresu zwolniłby mnie. Jeśli nie zgodzę się na ten warunek zagroził, że wystawi "odpowiednie świadectwo pracy" czyli złą opinie o mnie. Czy pracodawca ma takie prawo, możliwości szantażować mnie i wystawić złe świadectwo pracy? Co mogę w tej sytuacji zrobić, jeśli nie chcę powierzać tego czego ciężkimi siłami i poświęceniu wielu czasu sama zdobyłam (obsługę programu kosztorysowego opanowałam sama bez niczyjej pomocy) a teraz mam komuś kto ma mnie zastąpić ułatwiać drogę i uczyć.Pomóżcie!


Mazur Józef [07.02.2009 22:30] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

Brak wzoru nowego świadectwa pracy, jest to naciąganie na czytanie strony na tym portalu


Adam [29.10.2008 12:20] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

Mam pytanie czy na świadectwie pracy będzie wpisana kara nagany czy zostanie tylko w moich aktach


anonim [11.08.2008 16:32] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

link do wzoru świadectwa pracy nie działa :(


pytajnik [10.03.2008 14:10] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

to jak zmusic pracodawce zeby wystawil opinie, bo on twierdzi ze ja sama mam sobie ja wypisac czy tak moze postepowac byly pracodawca


Danka [16.01.2008 14:54] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

liczba dni, za które otrzymałeś wynagrodzenie za czas choroby czy wypadku w pracy (w dotychczasowej firmie w roku, w którym przestałeś pracować). (..) Uwaga! Nie wolno wpisywać w świadectwie informacji, ile dni pracownik przebywał na chorobowym,
TU WIDZĘ SPRZECZNOŚĆ.


beata redlarska [19.10.2007 22:07] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

Wlasnie mi sie przytrafil podobny przypadek. Otrzymalam swiadectwo po terminie. ZUS nie zaplaci mi emerytury za ten czas miesiaca. Jak uratowac pieniadze. Rowniez odrzucil swiadectwo z uwagi na brak pieczatki pracodawcy.Ten stan jest w chwili obecnej. Co moge zdzialac od poniedzialku, prosze o wskazowki.


halina- gość [19.10.2007 14:03] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

powinien być tu dokładnie wypełniony przykład świadectwa, ponieważ często kadrowcy robią błędy...


pracodawca [27.07.2007 10:43] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

czy można wpisać w świadectwie pracy, grożby pracownika ,ze powiadomi PIP o np drobnych niedoci ągnięciach w firmie, lub o tym ,ze dopuszcza się szantażu bezczelnego.
NIESTETY NAS PRACODAWCÓW NIC NIE CHRONI-w Stanach mówisz mu " już tu nie pracujesz" i final


Maria [27.02.2007 11:39] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

Mam pytanie.
Jeżeli zakład zmienił w wyniku przekształcenia w spółkę nazwę a świadectwo trzeba wystawic za lata wcześniejsze przed przekształceniem, to jak powinno być wpisane gdzie był zatrudniony pracownik? Chodzi o pieczęć firmową i nazwę zakładu (obecna czy wcześniejsza)


moreta [16.01.2007 23:52] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

juz mija 15 dzien od zakonczenia mojej pracy i nie otrzymałam swiadectwa pracy. Doszły mnie słuchy ze pracodawca moze mi nie wydac swiadectwa pod pretekstrem przedluzenia mi umowy...ale ja takiej umowy sie jeszce nie odczekalam... czy to moze wplynac na moje swiadectwo a raczej na czas jego przeslania? czy pracodawca moze zaslaniac sie nowa umowa nie wydajac mi swiadectwa i czy ja moge poniesc jakies konsekwencjie? np. moge byc jeszce uwazana jako pracownik nie posiadajac jeszce swiadectwa?


RenataF [28.09.2006 22:47] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

Świetne opracowanie, z humorem, obrazowe :).
Pochwała dla autora (-rki).
Pozdrawiam!!


anonim [13.09.2006 23:04] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

o co chodzi ?!!!!


Ania [01.08.2006 20:50] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

Treść niniejszego komentarza to właściwie zapytanie dotyczące powyższej treści- czy pracodawca może w św. pracy napisać o przyczynach rozwiązania umowy pomimo, że umowa, zawarta zresztą na czas określony została rozwiązana na podst. art.30$1pkt2 z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia?!


Michal [22.06.2006 21:13] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

Link nie dziala


marlena [08.05.2006 10:45] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

brak tego wzoru, ta strona nie istnieje na serwerze:((to gdzie je moge zobaczyc??


Monika [14.02.2006 09:09] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

Artykuł całkiem dobry, tylko dlaczego nie można otworzyć wzoru świadectwa pracy, który mnie najbardziej interesuje.


anonim [07.02.2006 20:58] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

link do wzoru świadectwa nie działa


asia [31.10.2005 07:43] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

jeżeli wypowiedziałam prace pracodawcyi termin wypowiedzenia minąłw sobotę22.10.05 to ile dni od tego momentu ma pracodawca na danie mi świadectwa pracy

© Copyright PPR 2000-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone