Każda nowina się starzeje
Dzisiaj jest 27.11.2015
Imieniny: Kseni, Waleriana, Franciszka
Wyszukaj: w PPR W Internecie

Reklama
PPR » Legislacja » Zobacz artykuł

Doliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców do stażu emerytalnego

31.08.2010

Pytanie: W okresie 1979 r. do 1983 r. pracowałam w gospodarstwie rodziców, przez następne dwa lata miałam opłacane składki na KRUS, następnie rodzice gospodarstwo przekazali na Skarb Państwa. Czy ten okres będzie mógł być zaliczony do stażu przy ustalaniu emerytury czy świadczenia przedemerytalnego? Prawdopodobnie stracę pracę, a przy doliczeniu tego okresu mój staż wyniósłby 35 lat. Mam 49 lat.

 Odpowiedź:  ZUS może doliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w latach 1979-1983, o ile czytelniczka w 1979 r. miała ukończone 16 lat a za okres 1983-1985 były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Jednakże mimo posiadanego dużego stażu pracy, czytelniczka nie spełnia wymaganego przepisami wieku, w związku z czym bezsprzecznym jest, że nie zostanie jej przyznane prawo do emerytury. Najniższy bowiem wiek emerytalny dla kobiety wynosi 55 lat.
Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, podstawę wymiaru emerytury stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę.
ZUS ustalając prawo do emerytury, uwzględnia przede wszystkim okresy składkowe i nieskładkowe. Gdy ich suma nie wystarcza do przyznania tego świadczenia, może zaliczyć do stażu emerytalnego, w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień, okresy uzupełniające, tzw. rolną część świadczeń. ZUS może uwzględnić:

    * okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono składki przewidziane w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
    * okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16. roku życia przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r.,
    * okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r.

Generalnie ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. przysługuje emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki:   
1.osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn;          
2.mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.
Od tej zasady są jednakże wyjątki. Czytelniczka ma 35-letni staż pracy. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje możliwości przejścia na emeryturę ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli wskazanego powyżej wieku emerytalnego. W takiej sytuacji kobieta może przejść na emeryturę po osiągnięciu wieku 55 lat, jeżeli ma co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, albo jeżeli ma co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz została uznana za całkowicie niezdolną do pracy, z zastrzeżeniem, że ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, była pracownikiem oraz w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawała w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy, chyba że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę jest uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy.
Uwaga: Prawo do emerytury z zastosowaniem obniżonych progów wiekowych, przysługuje także ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:           

    * nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa;       
    * warunki do uzyskania emerytury określone w tych przepisach spełnią do dnia 31 grudnia 2008 r.

Bezsprzecznym jest, że czytelniczka legitymuje się wymaganym stażem pracy. Jednakże w świetle powyżej wskazanych przepisów w przypadku złożenia przez czytelniczkę wniosku do ZUS o przyznanie jej prawa do emerytury, otrzyma ona decyzję odmowną. Należy bowiem wskazać, iż wykazanie odpowiedniego stażu pracy oraz odpowiedniego wieku, musi być kumulatywnie spełnione w chwili składania wniosku o przyznanie prawa do emerytury. Mimo posiadanego dużego stażu pracy, czytelniczka nie spełnia drugiego z wymogów.
Podstawa prawna

    * art. 15 ust. 1 i 6, art. 27, art. 29, art. 46 ust. 1, art. 56 ust. 1 i 5 ustawy z  17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009, nr 153, poz. 1227),
    * art. 20 ust. 2. ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. 2008, nr 50, poz. 291 ze zm.).

Autorem odpowiedzi jest: Renata Zawiślak
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

źródło: portal zus

Waszym zdaniem (komentarzy: 3)

Dodaj komentarz

Nowość. Jeśli jesteś zalogowany do forum ppr.pl, Twój komentarz pojawi się natychmiast po dodaniu. Zalogowani użytkownicy mają ponadto możliwość głosowania na komentarze. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się na forum.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
Rolnik [24.02.2015 10:44] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

a czy nauczyciel też może mieć doliczone do stażu pracy pracę w gospodartwie? doczytałem, że tak (tutaj: http://www.eporady24.pl/praca_na_roli_a_staz_pracy_nauczyciela,pytania,8,114,5299.html) ale u mnie dochodzi że gospodarstwo należało do dziadków nie do rodziców ale mieszkałem z rodzicami... i nie wiem czy jest o co kłócić się z ZUS?


chlopzwyzyn [31.08.2010 14:02] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

Mi sie widzi, co mosz s tym racyje, a za kim bedzie TRYBUNAŁ? Cy za chlopem? Moze lepi cym prendzy sie "odgazdowic" i byc w ZUSie, a niech baba sie gaździ?
Sa te piniadze na roznicowanie i cebaby korzystoc i w przyszlosci lepi by clek miol? Pozni jest jesce STRASBURG, tyko cy zwykly chlop tam trafi? Jo tam nie byl i nie wim... .


Użytkownik zalogowanybacasgor [31.08.2010 06:51] zgłoś nadużycie oceń komentarz Plus Minus

Witojcie młoji łostomili,witojcie;
pewnikom sie trochy łospise,ale fkurwiuło mnie Polskie prawo,nie KRUSofskie,jeno Polskie.Tak sie złozoło że mom kryngosup zerznioty pszes doktorof i wystompiłek ło rynte,nie powiom bo dali jeno na jedon rocek ,bo puzni mom być zdrowy i dali se żyły wypruwać,ale nie tu problym.Jak kto składoł papiyry ło rento skutek utraty zdrowio pszy robocie ,to pewnikom zauwozoł jakie tam som durnowate pytania,jak choćby;jakie sprzynta som na gazdofce;jako robota jes robiono na gazdofce[jo nimoł sił bo ftej lezoł f szpytolu ale pewnikom bym wyjepcył ze dwaścia pinć zawodow jakie cza robić coby syćko na gazdofce grało,pewnikom jes zem jes i prezesom,ksiyngowym,kasjerom ,hydraulikom ,agronomom,weterynorzom,dojorzom ,traktorzystom i stolorzom,i ciulwiy kim jesce]Wozne lo KRUSU jes s kim miyszkom, kto mi pumogo[dobrze ze nie spytali na ktorym boku śpiem lebo kielo razy na miesionc babe śmigom] Jo sie pytom cy jo wystempujem ło rynte socjalnom cy co,kiego ciula ik łopchodzi kto f moji chałpie miyszko.Ale tero pszychodzi moment kiej kłozdy co staro sie cy to ło rynto cy emeryturo moze być wyjepcony i to w imioniu prawa,ale jeno gazda lebo gazdzino ,bo robociorz niy.Mianowicie jak kłozdy wiy nase rynty cy emerytury som s dwok cości,cynś składkowo i uzupełniajonco.Hocyk jes f cynści uzupełniajoncy [robotnik nimo takigo podziału jeno kielo se wyrobiuł telo dostanie] Wielkość te cynści uzupełniajonce zolezy łod poro cynnikofa to;;cy mos dali gazdofke;;no niekze, majom racyjo jak ześ lachcywy to nie powinineś robić na morgak.Ale cy to jes zgodne[z ustawom napewno] ale pytom sie cy skonstytucyjom?Moja baba nimoze mieć zonnego kawołka ziomi jakbym kcioł brać pełnom rynte,nimoze mieć nawet tego co ji ta zoraza teściowo dała.Musi sie wyzbyć syćkiego,jakim prawom pszecio łona jes zdrowo jak kłoń i moze robić ,locego zmuso sie jom do tego ,w imio jakiego prawa pozbywo sie jyj środkow do zycio.F tym wypadku jo dostane jeno czysta złotkof wiyncy na miesionc i momy we dwoje zyć zato? Locego jak robotciorzidzie na rynto a jego baba robi nikto nie kazuje jyj sie zwolniać ,jeno moze robić dali ,nie pozbawio sie jyj dochodu,a mojamusi gazdofki wogule nimieć .Jak kto mondry niek mi wytłomacy, a jo sie pytom cy to pszypadkom nie powinno sie łopszyć ło TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY,bo jo tu rownego traktowanio ryncistow nie widzem,hej baca s gor

© Copyright PPR 2000-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone