Czyń, co chcesz, a patrz końca
Dzisiaj jest 26.11.2015
Imieniny: Konrada, Leonarda, Sylwestra
Wyszukaj: w PPR W Internecie

Reklama

Rolnik ryczałtowy

07.05.2004

Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika VAT przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi 5 % kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Podatnik VAT nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę VAT RR dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazuje dostawcy, a kopię zostawia w swojej dokumentacji.
Faktura taka winna zawierać wszystkie elementy faktury VAT, a także oświadczenie rolnika ryczałtowego w następującym brzmieniu: "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług". W przypadku umów kontraktacji oświadczenie może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy w formie odrębnego dokumentu. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia składający oświadczenie winien niezwłocznie poinformować nabywcę.

Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku VAT naliczonego do rozliczenia za miesiąc w którym dokonano zapłaty, ale muszą zostać spełnione następujące warunki:

  1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną,
  2. zapłata za należności za produkty rolne (w tym VAT) nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy ustalono dłuższy termin płatności; zapłata ta może stanowić różnicę pomiędzy kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów lub inne (np. spłata pożyczki),
  3. w dokumencie zapłaty podano nr i datę wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych.

Rolnik ryczałtowy jest zwolniony z obowiązku wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji dostaw i nabycia towarów i usług, składania deklaracji podatkowej oraz dokonania zgłoszenia rejestracyjnego. Jeżeli rolnik ryczałtowy zamierza zrezygnować ze zwolnienia, obowiązany jest prowadzić ewidencję sprzedaży przez okres co najmniej 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rezygnuje ze zwolnienia.

Przepisy dotyczące rolnika ryczałtowego zawarto w art. 43 ust. 1 pkt 3, ust.4, art. 115-118,


PaM

Waszym zdaniem (komentarzy: 0)

Dodaj komentarz

Nowość. Jeśli jesteś zalogowany do forum ppr.pl, Twój komentarz pojawi się natychmiast po dodaniu. Zalogowani użytkownicy mają ponadto możliwość głosowania na komentarze. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się na forum.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
© Copyright PPR 2000-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone