Advertisement

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

4 listopada 2003

1630

z dnia 8 września 2003 r.

w sprawie form współdziałania organów Inspekcji Weterynaryjnej z wojskowymi organami weterynaryjnymi

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa formy współdziałania organów Inspekcji Weterynaryjnej z wojskowymi organami weterynaryjnymi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczania oraz nadzoru nad jakością zdrowotną produktów pochodzenia zwierzęcego.

§ 2.

Współdziałanie w zakresie, o którym mowa w § 1, polega w szczególności na:

1) udostępnianiu oraz wymianie informacji, w zakresie zadań wynikających z art. 35 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, między Głównym Lekarzem Weterynarii a Szefem Służby Weterynaryjnej - Inspektorem Weterynaryjnym Wojska Polskiego lub wojewódzkimi lekarzami weterynarii a właściwymi miejscowo wojskowymi organami weterynaryjnymi, w szczególności przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji;

2) ustalaniu między Głównym Lekarzem Weterynarii a Szefem Służby Weterynaryjnej - Inspektorem Weterynaryjnym Wojska Polskiego sposobu wykorzystania posiadanych sił i środków w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego;

3) przeprowadzaniu w zakładach higieny weterynaryjnej badań próbek produktów pochodzenia zwierzęcego przesłanych przez wojskowe organy weterynaryjne;

4) organizacji i prowadzeniu wspólnych szkoleń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i wojskowych organów weterynaryjnych;

5) dokonywaniu przez Głównego Lekarza Weterynarii i Szefa Służby Weterynaryjnej - Inspektora Weterynaryjnego Wojska Polskiego okresowo, nie rzadziej niż raz w roku, oceny wzajemnej współpracy;

6) dokonywaniu wspólnych kontroli zakładów wytwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych dla jednostek wojskowych oraz wojsk obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) współpracy w zakresie wykonywania weterynaryjnej kontroli granicznej, której są poddawane wojska obce przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
** Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144 i Nr 165, poz. 1590.
*** Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad współdziałania organów Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej z wojskowymi organami weterynaryjnymi (Dz. U. Nr 45, poz. 283), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2002 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 129, poz. 1438 i Nr 154, poz. 1790, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450).


POWIĄZANE

W dniu 21 kwietnia 2017 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Wiceprezesa Rady Ministrów...

ARiMR wypłaciła do 25 kwietnia 2017 r. 13,09 mld zł w ramach płatności bezpośred...

Kilkuset rybaków zajmujących się hodowlą karpi protestowało we wtorek przed mini...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę