Ptak_mega_22.11
Azoty_Kedzierzyn_4_04_16

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

16 stycznia 2004

2336

z dnia 30 grudnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie (Dz. U. Nr 233, poz. 1959 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1657) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Termin zakończenia likwidacji jednostki wyznacza się na dzień 31 marca 2004 r.";

2) w § 2 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Zobowiązania jednostki będą regulowane:

1) ze środków na likwidację będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz ze środków uzyskanych w wyniku zbycia jej mienia dokonanego za zgodą tego ministra;

2) w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2004 r. wyłącznie ze środków uzyskanych w wyniku zbycia jej mienia.

3. Niezaspokojone zobowiązania likwidowanej jednostki obciążają Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Od dnia otwarcia likwidacji do dnia zakończenia likwidacji jednostką zarządza wyznaczony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa likwidator, działający na podstawie umowy zawartej z tym ministrem.";

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Likwidator przedstawi ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, do zatwierdzenia, harmonogram likwidacji wraz z planem finansowym likwidacji, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zagospodarowania mienia likwidowanej jednostki, w terminie 45 dni od daty ostatniego ogłoszenia w prasie o otwarciu likwidacji jednostki.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
w z. D. Oleszczuk

* Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052.


POWIĄZANE

Jaki wpływ na unijne rolnictwo będą miały przyszłe umowy handlowe? Komisja Europ...

Od 17 października do 30 listopada 2016 r. wypłacane są zaliczki na poczet tegor...

Portal Praca.pl przeprowadził wśród swoich użytkowników ankietę dotyczącą zmiany...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę