Advertisement

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

17 czerwca 2004

1345

z dnia 14 maja 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. Nr 35, poz. 300) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Określa się wzory:

1) zaświadczenia o wpisaniu do rejestru rzeczoznawców, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) pieczęci imiennej rzeczoznawcy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) protokołów z czynności przeprowadzanych przez rzeczoznawców:

a) ustalenia klas jakości tusz zwierząt rzeźnych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

b) ustalenia klas jakości produktów rybnych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

c) ustalenia sposobu produkcji, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

d) pobrania próbek, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

e) ustalenia klas jakości świeżych owoców i warzyw, stanowiący załącznik nr 7 od rozporządzenia.

2. Protokół, w formie wydruku komputerowego, z ustalenia klas jakości tusz wołowych zawiera informacje dotyczące:

1) kodu dostawcy lub producenta żywca;

2) numeru ubojowego;

3) numeru identyfikacyjnego;

4) kategorii tuszy;

5) klasy uformowania;

6) klasy otłuszczenia;

7) masy tuszy;

8) masy tuszy skorygowanej, oznaczającej masę tuszy po dokonaniu korekty masy wskaźnikami korekcyjnymi, określonymi w rozporządzeniu 563/82/EWG z dnia 10 marca 1982 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 1208/81/EWG ustanawiającego rynkowe ceny dorosłego bydła na podstawie wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych (Dz. Urz. WE L 067 z 11.03.1982) 3) , jeżeli zakład stosuje inną prezentację tuszy niż prezentacja wzorcowa dla potrzeb rejestracji cen rynkowych.

3. Protokół, w formie wydruku komputerowego, z ustalenia klas jakości tusz wieprzowych powinien zawierać co najmniej informacje dotyczące:

1) numeru ubojowego;

2) numeru identyfikacyjnego;

3) opisu oszacowanych wartości odnoszących się do:

a) grubości słoniny w miejscach pomiaru - oznaczonych literą T,

b) grubości mięśnia w miejscach pomiaru - oznaczonych literą M;

4) klasy jakości;

5) masy tuszy;

6) masy tuszy skorygowanej oznaczającej masę tuszy po dokonaniu korekty masy wskaźnikami korekcyjnymi określonymi w przepisach o szczegółowym zakresie zbieranych danych rynkowych, jeżeli zakład stosuje inną prezentację tuszy niż prezentacja wzorcowa dla potrzeb rejestracji cen rynkowych.

4. Protokoły, o których mowa w ust. 2 i 3, powinny dotyczyć ocen dokonywanych przez jednego rzeczoznawcę jednego dnia.

5. Poza informacjami, o których mowa w ust. 2 i 3, protokół powinien również zawierać:

1) uwagi lub adnotacje o ich braku;

2) pieczęć imienną i podpis rzeczoznawcy;

3) datę i miejsce wystawienia protokołu;

4) potwierdzenie odbioru protokołu, w tym datę, imię i nazwisko odbierającego oraz jego podpis.";

2) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie, które jest określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) dodaje się załącznik nr 7 do rozporządzenia w brzmieniu, które jest określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125). 
** Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959. 
*** Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 14 maja 2004 r. (poz. 1345)

(w trakcie opracowywania)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


POWIĄZANE

Odpowiadając na wniosek zarządu KRIR z dnia 25 kwietnia 2017 r. (pismo KRIR/MR/W...

Województwo opolskie przekaże 2 mln złotych na budowę w Prószkowie, na terenach ...

Europosłowie wezwali we wtorek państwa członkowskie, żeby do 2030 r. zmniejszyły...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę