cts_ptak_10317

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

18 czerwca 2004

1394

z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie zoonoz oraz czynników zoonotycznych podlegających obowiązkowi rejestracji **)

Na podstawie art. 52 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz zoonoz oraz czynników zoonotycznych podlegających obowiązkowi rejestracji, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.

O wystąpieniu zoonozy lub wykryciu czynnika zoonotycznego powiatowy lekarz weterynarii powiadamia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

§ 3.

1. Informacje o stwierdzonych zoonozach i wykrytych czynnikach zoonotycznych, podlegających obowiązkowi rejestracji, powiatowy lekarz weterynarii wpisuje do ksiąg chorób zakaźnych zwierząt.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii przekazuje wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii, w terminie do 5. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc, a wojewódzki lekarz weterynarii - Głównemu Lekarzowi Weterynarii, w terminie do 7. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc, w formie raportu, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125). 
** Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 92/117/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. dotyczącej środków ochrony przed określonymi chorobami odzwierzęcymi i odzwierzęcymi czynnikami chorobotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego, w celu zapobieżenia zakażeniom i zatruciom przenoszonym przez żywność (Dz. Urz. WE L 062 z 15.03.1993). Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 18 maja 2004 r. 2004 r. (poz. 1394)


POWIĄZANE

Do 11 kwietnia można składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji ...

Z danych GUS wynika, że w marcu kontynuowana była tendencja poprawy nastrojów ko...

Rolnicy będą mogli ubezpieczyć uprawy rolne od pełnego pakietu ryzyk albo od jed...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę