Bayer_komplet_6_09_16
Azoty_Kedzierzyn_4_04_16

USTAWA

25 lipca 2002

z dnia 7 czerwca 2002 r.

o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmianie niektórych innych ustaw


Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 24 otrzymuje brzmienie:
"24. Za czynności związane z oznakowaniem, w tym wydawaniem paszportów oraz ksiąg rejestracji zwierząt Agencja pobiera opłaty.";

2) w ust 27:

 1. w pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
  "a) prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 8, w tym tryb zgłaszania zwierząt do rejestru oraz wzór zgłoszenia,",
 2. pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  "4) wysokość opłat za czynności związane z oznakowaniem, wydawaniem paszportów zwierząt i ksiąg rejestracji, uwzględniając koszty ponoszone przez Agencję, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych,",
 3. pkt 5 skreśla się.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438) art. 3c otrzymuje brzmienie:
"Art. 3c. Do zadań Agencji należy prowadzenie rejestru i wykonywanie innych czynności związanych z oznakowaniem bydła, owiec, kóz, świń,
koni, z wyjątkiem koni wolno żyjących, jeleni i danieli utrzymywanych w warunkach fermowych".

Art. 3. W ustawie z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 129, poz. 1438 i Nr 154, poz. 1790) po art. 4 dodaje się art. 4a i 4b w brzmieniu:
"Art. 4a. 

 1. W 2002 r. i w 2003 r. znakowania i rejestracji bydła dokonuje się zgodnie z przepisami ust. 2-10.
 2. Oznakowaniu podlega całe pogłowie bydła, w tym zwierzęta urodzone przed 1 stycznia 2002 r.
 3. Posiadacze bydła nie ponoszą opłat za czynności związane z oznakowaniem bydła, w tym założeniem kolczyków, wydawaniem paszportów zwierząt i ksiąg rejestracji.
 4. Koszty związane z opłatami, o których mowa w ust. 3, ponosi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może zlecić, w drodze umowy, dokonanie następujących czynności związanych z oznakowaniem bydła, o którym mowa w ust. 2, w szczególności:
  1) założenia kolczyków i zgłoszenia tego faktu Agencji w terminie 7 dni,
  2) wydania posiadaczowi bydła księgi rejestracji.
 6. Umowa, w sprawie oznakowania, określa w szczególności:
  1) zasady wydawania kolczyków i ksiąg rejestracji,
  2) wysokość wynagrodzenia i zasady dokonywania płatności.
 7. Posiadacz zwierzęcia jest obowiązany zapewnić dostęp do zwierzęcia, a także udzielić pomocy osobom dokonującym założenia kolczyków.
 8. O terminach zakładania kolczyków na terenie gminy powiadamia posiadaczy bydła, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 9. Po upływie terminów, o których mowa w ust. 8, posiadacz bydła jest obowiązany powiadomić Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o fakcie urodzenia lub nabycia zwierzęcia w terminie 7 dni.
 10. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
  badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320,
  Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438) .

Art. 4b. W 2002 r. i 2003 r. przepis art. 4 w odniesieniu do bydła dotyczy również zwierząt urodzonych po dniu 1 stycznia 2002 r.".

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski


POWIĄZANE

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej prod...

Rząd przyjął we wtorek projekt zmiany do budżetu na 2016 r. przewidujący przesun...

Na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów została przedstawiona informacja na tema...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę