Statut

20 maja 2005

(M.P. nr 11 poz. 226)

ZARZĄDZENIE Nr 21
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 lutego 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(Mon. Pol. Nr 11, poz. 226)

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M.P. Nr 52, poz. 833 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 589) w załączniku w § 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) Departament Płatności Bezpośrednich;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M.Belka

Załącznik do zarządzenia nr 116 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 14 listopada 2003 r. (poz. 833)


STATUT MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

§ 1.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. Nr 134, poz. 1433), do spraw:

1) rolnictwa;
2) rozwoju wsi;
3) rynków rolnych.

§ 2.

W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii;
3) Departament Finansów;
4) Departament Gospodarki Ziemią;
5) Departament Hodowli i Ochrony Roślin;
6) Departament Infrastruktury Wsi i Komunikacji Społecznej;
6a)Departament Płatności Bezpośrednich;
7) Departament Prawno-Legislacyjny;
8) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich;
9) Departament Rybołówstwa;
10) Departament Spraw Obronnych;
11) Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej;
12) Departament Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych;
13) Biuro Administracyjno - Gospodarcze;
14) Biuro Oznaczeń Geograficznych i Promocji;
15) Biuro Ministerstwa;
16) Biuro Inspekcji Wydatków Interwencyjnych;
17) Biuro Kontroli;
18) Biuro Prasowe;
18a) Biuro Teleinformatyki;
19) Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego;
20) Stanowisko ds. Informacji Niejawnych.

§ 3.

Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:

1) w zakresie działu rolnictwo:
a) Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii,
b) Departament Hodowli i Ochrony Roślin,
c) Departament Rybołówstwa;

2) w zakresie działu rozwój wsi:
a) Departament Gospodarki Ziemią,
b) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich,
c) Departament Infrastruktury Wsi i Komunikacji Społecznej;

3) w zakresie działu rynki rolne – Departament Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych.

§ 4.

Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.


POWIĄZANE

Portal PUE, czyli Platforma Usług Elektronicznych jest dostępny dla beneficjentó...

Arkadiusz Szymoniuk został powołany na stanowisko zastępcy prezesa Agencji Restr...

Agencja Nieruchomości Rolnych wspiera Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych. Ufu...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę