Advertisement

Resort rolnictwa w sprawie zmiany procedur uzupełniania wniosków składanych na „Modernizację”

28 lipca 2016
Resort rolnictwa w sprawie zmiany procedur uzupełniania wniosków składanych na „Modernizację”

W związku z wystąpieniem Krajowej Rady Izb Rolniczych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany procedur uzupełniania wniosków składanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz odpowiedzią przekazaną przez Prezesa ANR, w dniu 25 lipca 2016 r. resort rolnictwa przekazał wyjaśnienia w tej sprawie.

Poinformowano, że zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1371, z późn. zm.), ustalając wielkość ekonomiczną, oraz powierzchnię gospodarstwa posiadanego przez rolnika w przypadku gruntów dzierżawionych z ZWRSP bierze się pod uwagę wyłącznie grunty dzierżawione na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Umowy dzierżawy, których termin wygaśnięcia jest dłuższy niż 1 rok, nie są, przedłużane, chyba ze z analizy wniosku dzierżawcy wynika, ze wcześniejsze przedłużenie umowy jest uzasadnione gospodarczo. Do takich przypadków zaliczyć należy wnioski dzierżawców zamierzających uczestniczyć w programach finansowych albo współfinansowanych ze środków pomocowych.

W przypadku, gdy ogłoszenie przetargu nie zawiera zapisu informującego o tym, ze umowa nie będzie wydłużona lub jeżeli umowa dzierżawy podlegała wyłączeniu z niej 30% powierzchni użytków rolnych w myśl art. 4 i 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 233, poz. 1382), a dzierżawca wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do umowy w tym zakresie, wydłużenie okresu dzierżawy może nastąpić na ogólnie obowiązujących zasadach. W przypadku dzierżawców, którzy zamierzają uczestniczyć w programach pomocowych i prawidłowo wywiązują się z umów dzierżawy, wnioski o wydłużenie okresu dzierżawy na czas niezbędny do realizacji programu należy rozpatrywać niezwłocznie.

Zgodnie z zasadami w zakresie przedłużania umów dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, umowy dzierżawy mogą być wydłużane na okres do 15 lat, jeżeli dzierżawcą jest osoba prowadząca gospodarstwo rodzinne w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego oraz do 8 lat w przypadku pozostałych dzierżawców. Okresy te uwzględniają, możliwość udziału rolników w programach finansowanych albo współfinansowanych ze środków pomocowych, dla których wymagany jest 7-letni okres dzierżawy.

Dzierżawca występując do ANR z wnioskiem o wydłużenie czasu trwania umowy dzierżawy, z uwagi na zamiar uczestnictwa w programach pomocowych, nie musi przedstawiać Agencji Nieruchomości Rolnych kopii złożonego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ani tez pisma ARiMR stanowniczego wezwanie do uzupełnienia wniosku m.in. w zakresie spełnienia wymagań dotyczących czasu trwania umowy dzierżawy. Takie dokumenty dzierżawca powinien jednak przedstawić w chwili podpisywania aneksu wydłużającego umowę dzierżawy. Dlatego tez w sytuacji, w której przedłużenie umowy dzierżawy następuje ze względu na uczestnictwo lub zamiar uczestnictwa w programach pomocowych, w umowie dzierżawy należy zamieścić zapis umożliwiający ANR wcześniejsze rozwiązanie umowy, jeżeli dzierżawca zrezygnuje z uczestnictwa w programie, bądź utraci prawo do realizacji tego programu.

Stąd też we wzorze umowy dzierżawy stanowiącej załącznik nr 6 do zasad dzierżawy nieruchomości ZWRSP wprowadzonych zarządzeniem Nr 09/2013 Prezesa ANR z dnia 18 stycznia 2013 r., w § 5 i § 17 zostaną, dodane następujące zapisy:

  1. w § 5 ust. 4 należy dodać pkt 13 w brzmieniu: „niezwłocznego informowania Wydzierżawiającego o rezygnacji lub utracie prawa do realizacji programu stanowiącego podstawę wydłużenia okresu dzierżawy",
  2. w § 17 po ust. 3 należy dodać nowy ustęp (zmieniając numeracje pozostałych) w brzmieniu: „Wydzierżawiający może rozwiązać umowy przez jednostronne oświadczenie woli Wydzierżawiającego w przypadku otrzymania od dzierżawcy informacji, o której mowa w § 5 ust. 4 pkt 13 lub pozyskania takiej informacji z innych wiarygodnych źródeł”.

Umowy dzierżawy Agencja może przedłużać, na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1014, z późn. zm.), na nowych warunkach uzgodnionych z dzierżawcą, z tym że czynsz nie może być niższy od dotychczasowego. Każda umowa podlegać powinna odrębnej analizie w szczególności pod względem zasadności jej kontynuowania w dotychczasowym czy zmienionym kształcie, oceny wysokości czynszu. Istotne warunki dalszej dzierżawy powinny być oparte na ustaleniach z przeprowadzonej kontroli dzierżawionej nieruchomości.

Resort rolnictwa poinformował, że powyższe wyjaśnienia nie oznaczają, że na wniosek dzierżawcy Agencja automatycznie powinna przedłużać umowy w każdym przypadku, nie rozpatrzywszy innych aspektów wiążących się z wykonywaniem danej umowy dzierżawy. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi nie powinno przedłużać się umowy z osobami niewiarygodnymi finansowo. Nie powinna mieć też miejsca taka sytuacja, że - na wniosek dzierżawcy ubiegającego się lub zamierzającego ubiegać się o dofinansowanie - przedłużany byłby okres obowiązywania umowy kwalifikującej się do szybkiego rozwiązania, zwłaszcza gdy przesłanką do jej rozwiązania są przyczyny leżące bezwzględnie po stronie dzierżawcy. Jeżeli takie przesłanki nie zachodzą - zgłaszane do Agencji wnioski należy rozpatrywać zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą. Przed ustaleniem nowych warunków dzierżawy należy dokonać przeglądu dzierżawionej nieruchomości. Działki gruntów przewidzianych do wyłączenia z umowy w późniejszym okresie celem odrębnego ich zagospodarowania powinny być wyodrębnione w umowie. Będzie to oznaczało, że dzierżawca musi liczyć się z możliwością zaprzestania prowadzenia przez niego działalności rolniczej na tej części gruntów przed upływem deklarowanego okresu, a zatem nie powinien zgłaszać tych działek jako obszaru kwalifikującego się do uzyskania płatności.

Zatem, warunkiem przedłużenia umowy jest w szczególności:

  • złożenie przez dzierżawcę stosownego wniosku, najpóźniej na 3 miesiące, przed zakończeniem umowy dzierżawy (art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy),
  • prawidłowość wywiązywania się dzierżawcy z zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy (w tym prowadzenia przez dzierżawcę racjonalnej gospodarki rolnej na dzierżawionej nieruchomości),
  • wywiązywanie się dzierżawcy z zobowiązań finansowych zarówno wobec Agencji jak i innych zobowiązań publiczno-prawnych,
  • wiarygodność finansowa dzierżawcy,
  • zabezpieczenie należności Agencji.

Mając na uwadze powyższe zasady dzierżawienia nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez wnioskodawców lub beneficjentów operacji typu ,,Modernizacja gospodarstw rolnych", „Restrukturyzacja małych gospodarstw" oraz „Premie dla młodych rolników" PROW 2014-2020, MRiRW poinformowało, iż nie ma potrzeby nowelizacji przepisów dotyczących ww. instrumentów wsparcia ani procedur ARiMR w tym zakresie.

Jednocześnie przekazano informację, iż trwa procedura legislacyjna dotycząca zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; zmiana będzie polegała między innymi na wprowadzeniu możliwości dwukrotnego uzupełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego typu operacji.

krir.pl


POWIĄZANE

Od 10 kwietnia rolnicy, w tym właściciele sadów, mogą ubezpieczać uprawy na korz...

Sejmowa komisja rolnictwa odrzuciła w czwartek dwa poselskie projekty nowelizacj...

Europejska Sieć na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainable Developmen...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę