Advertisement

Wsparcie dla rolników którzy zdecydują się przekazać swoje gospodarstwa

18 sierpnia 2016
Wsparcie dla rolników którzy zdecydują się przekazać swoje gospodarstwa

Od 12 września do 11 października będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Jest to zupełnie nowy rodzaj wsparcia finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc taka może być przyznana rolnikowi ‒ osobie fizycznej, który spełnia następujące warunki:

  • jest wpisany do ewidencji producentów,
  • jest pełnoletni,
  • uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich,
  • przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat,
  • nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego,
  • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek można również wysłać listem poleconym.

Wysokość pomocy obliczana jest jako iloczyn 120% rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, przyznanych w roku, w którym rolnik przystąpił do systemu dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rolne, do 31 grudnia 2020 roku.

Wsparcie jest wypłacane jednorazowo. Oznacza to, że rolnik który przekaże gospodarstwo w 2016 roku, otrzyma płatności w wysokości 5-krotności 120% rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, ustalonej w roku przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw.

Ponieważ maksymalna roczna stawka płatności dla małych gospodarstw ustalona w PROW 2014-2020 wynosi 1 250 Euro, to maksymalna stawka przyjęta do wyliczenia płatności dla rolników przekazujących gospodarstwa wynosi 1 500 euro (1 250 euro x 120 proc.). Oznacza to, że maksymalna wysokość płatności, jaką może otrzymać rolnik przekazujący gospodarstwo wynosi równowartość 7,5 tys. euro.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby przyznanych punktów. Pod uwagę brana jest:

  • powierzchnia przekazywanego gospodarstwa ‒ im większe gospodarstwo tym większa liczba punktów (gospodarstwo do 3 ha ‒ 1 pkt, 3 do 6 ha ‒ 3 pkt., powyżej 6 ha ‒ 5 pkt.),
  • powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy – preferowane są gospodarstwa mniejsze (gospodarstwo do 5 ha ‒ 3 pkt., 5 do 10 ha ‒ 2 pkt., powyżej 10 ha ‒ 1 pkt),
  • informacja czy gospodarstwo przekazane jest osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat i jest ubezpieczona jako rolnik, na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie. Jeżeli tak jest ‒ rolnik otrzymuje 3 punkty.

Minimalna liczba punktów uprawniająca od uzyskania pomocy wynosi 3 punkty. Warunkiem koniecznym do przyznania pomocy jest, aby powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, była równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju. Natomiast w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej.

Limit środków przeznaczonych na taką pomoc w PROW 2014-2020 wynosi 130 mln euro.

dodr.pl


POWIĄZANE

Polskie przepisy dotyczące biopaliw, mimo wprowadzenia postulowanych przez urzęd...

Wiosenne przymrozki spowodowały duże straty w sadach, najbardziej ucierpiały cze...

Senat nie zgłosił w czwartek poprawek do znowelizowanej ustawy o wspieraniu obsz...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę