aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Wiadomość

11 października 2007

Specjalny Przedakcesyjny Program na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) powstał jako instrument pomocy dla dziesięciu krajów starających się o członkostwo w Unii Europejskiej. W założeniu miał służyć procesom przekształceń strukturalnych na wsi w krajach kandydujących. Realizacja Programu miała również przygotować instytucje i beneficjentów w tych krajach do korzystania z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Podstawę prawną dla Programu stanowiły akty prawne UE: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1268/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. oraz Rozporządzenie KE (WE) nr 2222/2000 z dnia 7 czerwca 2000 r.

Komisja Europejska 18 października 2000 r. zatwierdziła, opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Program Operacyjny SAPARD. Kolejne działania obejmowały m.in. podpisanie Wieloletniej Umowy Finansowej pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską (25 stycznia 2001 r.) oraz rocznych umów finansowych (pierwsza została podpisana 29 marca 2001 r.).

Na budżet Programu w wysokości 1 084 mln euro (ok. 4 795 320 616 zł) składają się środki Unii Europejskiej w wysokości 708,2 mln euro oraz 235,8 mln euro w ramach dofinansowania krajowego, a także 140 mln euro przesunięte za zgodą Komisji Europejskiej z budżetu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Zgodnie z Programem Operacyjnym SAPARD, Rząd Polski zdecydował się na realizację następujących działań w ramach Programu:

 • Działanie 1 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych;

 • Działanie 2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych;

 • Działanie 3 Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich;

 • Działanie 4 Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;

 • Działanie 6 Szkolenia zawodowe;

 • Działanie 7 Pomoc techniczna.

(Polska zrezygnowała z Działania 5 Programy rolnośrodowiskowe i zalesienia).

Wdrażanie SAPARD-u rozpoczęło się w lipcu 2002 r., po uzyskaniu przez ARiMR akredytacji Komisji Europejskiej (decyzja KE z dnia 2.VII.2002 r.). Zainteresowani pomocą z Programu mogli składać wnioski w ramach poszczególnych działań w Oddziałach Regionalnych ARiMR w terminach ogłaszanych przez Prezesa Agencji. Przyjmowanie wniosków rozpoczęto 17 lipca 2002 r., a zakończono 20 lutego 2004 r. W tym okresie wyznaczano terminy przyjmowania wniosków dla poszczególnych działań.

Łącznie zarejestrowano 27 761 wniosków o pomoc finansową z Programu SAPARD, w tym:

 • w Działaniu 1 – 1 516,

 • w Działaniu 2 – 14 551,

 • w Działaniu 3 – 5 926,

 • w Działaniu 4 – 5 768.

  

Zawieranie umów z beneficjentami Programu SAPARD zakończono 15 sierpnia 2004 roku. Agencja podpisała łącznie 24 431 umów na kwotę ok. 4 779 mln zł., w tym:

 • w Działaniu 1 zawarto 1 342 umowy na kwotę ok. 1 681 mln zł (100,31% wykorzystania limitu),

 • w Działaniu 2 zawarto 13 742 umowy na kwotę ponad 637,4 mln zł (95,74% wykorzystania limitu),

 • w Działaniu 3 zawarto 4 493 umowy na kwotę ponad 2 024 mln zł (102,55% wykorzystania limitu),

 • w Działaniu 4 zawarto 4 854 umowy na kwotę ponad 437,1 mln zł (91,02%  wykorzystania limitu).

 

Do końca 2005 r. ARiMR zrealizowała na rzecz beneficjentów 21 760 płatności na łączną kwotę ponad 3 956 mln, co stanowi 82,49% wykorzystania limitów środków. W tym w ramach:

 • Działania 1 - dokonano 1 164 płatności na sumę prawie 1 148,8 mln zł

 • Działania 2 - dokonano 12 359 płatności na sumę ponad 563,6 mln zł

 • Działania 3 - dokonano 4 564 płatności na sumę ok. 1 961 mln zł

 • Działania 4 – dokonano 3 673 płatności na sumę prawie 282,4 mln zł.

 

Wypłata środków finansowych beneficjentom zakończy się w 2006 r.

SAPARD
Realizacja - dane liczbowe

ZARZĄDZENIE Nr 27

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 maja 2001 r.

w sprawie Zespołu - Komitetu do Spraw Monitorowania Programu SAPARD.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r, o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządza się co następuje;

§ 1.

l. Tworzy się Zespół - Komitet do Spraw Monitorowania Programu SAPARD , zwany dalej ,,Komitetem Monitorującym"

2 .Komitet Monitorujący jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2.

Zadaniem Komitetu Monitorującego jest monitorowania Programu SAPARD w sposób określony w Wieloletniej Umowie Finansowej dotyczącej Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Polsce (SAPARD) zawartej pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętej uchwałą Rady Ministrów nr 95/2000 z dnia 20 grudnia 2000 r. i podpisanej w dniu 25 stycznia 2001 r.

§ 3.

1. W skład Komitetu Monitorującego wchodzą:

  1) przewodniczący - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

  2) członkowie:

   a) przedstawiciele w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, wskazani przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, Ministra Gospodarki, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Ministra Środowiska, Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej,

   b) przedstawiciel wskazany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Obsługi Środków Finansowych Pochodzących z Unii Europejskiej,

   c) dwaj przedstawiciele rządowej administracji terenowej, wojewodowie wskazani przez Prezesa Rady Ministrów

   d) dwaj przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, wskazani przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego,

   e) przedstawiciel samorządu powiatowego, wskazany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego,

   f) przedstawiciel samorządu gminnego, wskazany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego,

   g) przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych,

   h) przedstawiciel organizacji przetwórstwa rolno-spożywczego,

   i) przedstawiciel związków branżowych producentów rolnych,

   j) przedstawiciel pozarządowych organizacji ekologicznych o zasięgu ogólnopolskim,

   k) dwaj przedstawiciele organizacji pozarządowych o zasiągu ogólnopolskim, działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,

   l) przedstawiciel uczelni wyższych, wskazany przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego,

   ł) przedstawiciel Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,

   m) przedstawiciel Instytutu Rozwoju Wisi i Rolnictwa przy Polskiej Akademii Nauk,

   n) przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

   o) przedstawiciel Komisji Wspólnot Europejskich,

  3) sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego spośród pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

  4) członkowie wymienieni w pkt 2 lit. n) i o) nie mają prawa głosu.

2. W pracach Komitetu Monitorującego mogą brać udział inni przedstawiciele Komisji Wspólnot Europejskich.

3. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komitetu Monitorującego inne osoby.

§ 4.

1. Posiedzenia Komitetu Monitorującego zwołuje przewodniczący Komitetu Monitorującego z inicjatywy własnej lub na wniosek członków Komitetu Monitorującego.

2. Posiedzenia Komitetu Monitorującego odbywają się co najmniej raz na sześć miesięcy

3. Tryb pracy Komitetu Monitorującego określa regulamin uchwalony przez Komitet Monitorujący na pierwszym posiedzeniu.

§ 5.

1. Przewodniczący Komitetu Monitorującego może powoływać zespoły robocze do określonych spraw.

2. Przewodniczący Komitetu Monitorującego może zlecać opracowywanie ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań Komitetu Monitorującego.

3. Organy administracji rządowej są zobowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Komitetowi Monitorującemu w realizacji jego zadań, w szczególności przez udostępnienie mu niezbędnych informacji.

§ 6.

Przewodniczący Komitetu Monitorującego corocznie przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, w terminie do dnia 30 kwietnia, raport, z prac realizowanych w roku ubiegłym.

§ 7 .

Obsługę Komitetu Monitorującego zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwały Zespołu - Komitetu do Spraw Monitorowania Programu SAPARD

2001

Uchwała 1 z dnia 28 czerwca 2001 r.

Uchwała 2 z dnia 28 czerwca 2001 r.

2002

Uchwała 3 z dnia 7 lutego 2002 r.

Uchwała 4 z dnia 7 lutego 2002 r.

Uchwała 5 z dnia 7 lutego 2002 r.

Uchwała 6 z dnia 7 lutego 2002 r.
   Załącznik do uchwały nr 6

Uchwała 7 z dnia 21 czerwca 2002 r.
   Załącznik do uchwały nr 7

Uchwała 8 z dnia 7 lutego 2002 r.
   Załącznik do uchwały nr 8

Uchwała 9 z dnia 7 lutego 2002 r.
   Załącznik do uchwały nr 9

Uchwała 10 z dnia 7 lutego 2002 r.
   Załącznik do uchwały nr 10

Uchwała 11 z dnia 7 lutego 2002 r.

Uchwała 12 z dnia 7 lutego 2002 r.

Uchwała 13 z dnia 15 marca 2002 r.
   Załącznik do uchwały nr 13 
   Uzasadnienie do uchwały nr 13

Uchwała 14 z dnia 21 czerwca 2002 r.
   Załącznik do uchwały nr 14

Uchwała 15 z dnia 21 czerwca 2002 r.
Załącznik do uchwały nr 15

Uchwała 16 z dnia 5 listopada 2002 r.

Uchwała 17 z dnia 18 grudnia 2002 r.
   Załącznik do uchwały nr 17

Uchwała 18 z dnia 18 grudnia 2002 r.

Uchwała 19 z dnia 18 grudnia 2002 r.

2003

Uchwała 20 z dnia 4 czerwca 2003 r.
   Załącznik do uchwały nr 20 
  
Załącznik do uchwały nr 20
   Załącznik do uchwały nr 20

Uchwała 21 z dnia 4 czerwca 2003 r.
   Załącznik do uchwały nr 21

Uchwała 22 4 czerwca 2003 r.
   Załącznik do uchwały nr 22

Uchwała 23 z dnia 30 czerwca 2003 r.
   Załącznik do uchwały nr 23

Uchwała 24 z dnia 30 czerwca 2003 r. 
   Załącznik do uchwały nr 24

Uchwała 25 z dnia 30 czerwca 2003 r. 
   Załącznik do uchwały nr 25

Uchwała 26 z dnia 9 grudnia 2003
   Załącznik do uchwały nr 26

Uchwała 27 z dnia 9 grudnia 2003 r.

Uchwała 28 z dnia 9 grudnia 2003 r.

Uchwała 29 z dnia  grudnia 2003 r.
    Załącznik do uchwały nr 29 (.xls)

Uchwała 30 z dnia 9 grudnia 2003 r.

2004

Uchwała 31 z dnia 12 stycznia 2004 r.

Uchwała 32 z dnia 12 stycznia 2004 r.
   Załącznik do uchwaly nr 32 (.xls)

Uchwała 33 z dnia 23 czerwca 2004 r.
    Załącznik do uchwaly nr 33 (.xls)

Uchwała 34 z dnia 23 czerwca 2004 r.
Załączniki:
Raport roczny z realizacji Programu SAPARD w Polsce za okres 17 lipca 2002 r. - 31 grudnia 2003 r.
pobierz plik (.pdf 580 KB)
 
Aneks: Tabele monitorowania Programu
pobierz plik (.xls 186 KB)

  2005

Uchwała 35 z dnia 9 czerwca 2005 r.
Załączniki:
Raport roczny z realizacji Programu SAPARD w Polsce za okres 1 stycznia 2004 r. – 31 grudnia 2004 r. (.pdf 680 KB)
 
Aneks: Tabele monitorowania Programu 2004 r. (.xls 160 KB)

2006

Uchwała 36 z dnia 20 czerwca 2006 r. wraz z załącznikiem
Uchwała 37 z dnia 20 czerwca 2006 r.

Raport roczny z realizacji Programu SAPARD w Polsce za okres 1 stycznia 2005 r. – 31 grudnia 2005 r. (.pdf 0,99 KB)

2007

Uchwała 38 z dnia 14 czerwca 2007r. wraz z załącznikiem

 
 

Polskie akty prawne dotyczące Programu SAPARD

Przepisy regulujące zasady udzielania pomocy w ramach Programu SAPARD

 1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej. (Dz.U.02.102.928. z dnia 9 lipca 2002 r.)
  pobierz (.pdf 4,3 MB)
    
 2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej. (Dz.U.02.222.1866 z dnia 20 grudnia 2002 r.)
  pobierz (.pdf 41 KB)
     
 3. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej, (Nr 129, Dz. U. z dnia 22 lipca 2003 r.)
  pobierz (.pdf 3,7 MB)

Umowy Finansowe


Umowy Finansowe dotyczące zobowiązania finansowego Wspólnoty wobec Rzeczypospolitej Polskiej.

Roczna umowa finansowa na rok 2000
pobierz (.pdf 257 KB)

Roczna umowa finansowa na rok 2001
pobierz (.pdf 526KB)

Wieloletnia umowa finansowa
pobierz (.doc 584 KB)

Oświadczenie Rządowe w sprawie zatwierdzenia Wieloletniej Umowy Finansowej
pobierz (.doc 25 KB)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2002 r. w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2000 rok
pobierz (.pdf 210 KB)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2000 rok
pobierz (.pdf 210 KB)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2002 r. w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2001 rok
pobierz (.pdf 316 KB)


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2001 rok
pobierz (.pdf 137 KB)


RAPORTY

OCENY

Średniokresowa ocena realizacji Programu SAPARD w Polsce w latach 2000 - 2003
 
 
Treść raportu z oceny
pobierz plik (.pdf 1.8 MB)
 
 
Załącznik 5. Działanie 1
pobierz plik (.xls 91 KB)
 
 
Załącznik 5. Działanie 2
pobierz plik (.xls 105 KB) 
   
 
Załącznik 5. Działanie3
pobierz plik (.xls 94 KB)


POWIĄZANE

Do 31 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje w...

31 maja 2022 r. mija podstawowy termin na ubieganie się o przyznanie płatności b...

Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 r...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę