Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych oraz prawa Użytkowników, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych prowadzonych przez Serwis, znajdujący się w domenie www.ppr.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, które wspólnie stanowią integralną część Serwisu).

 

Uzyskując dostęp do Serwisu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności oraz akceptuje jej treść. W sprawach nieuregulowanych w Polityce Prywatności, zastosowanie znajduje Regulamin, stąd wszelkie terminy używane w niniejszej Polityce Prywatności należy interpretować zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie.

 

§ 1

Definicje

 

 1. Administrator – oznacza Operator Serwisu tj. NASHNET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zemskiej 29 A /1 (54-438), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000364264, NIP: 8980016711, REGON: 930042205, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 3. Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną przez Serwis na rzecz Użytkownika, polegającą na informowaniu Użytkownika, który zapisał się na newsletter, o aktualnościach, nowościach, wydarzeniach, konkursach oraz innych informacjach, które mają związek z działalnością Serwisu poprzez okresowe wysyłanie drogą elektroniczną tych informacji przez Serwis do Użytkownika;
 4. Polityka Prywatności – niniejszy dokument, który stanowi integralną część Regulaminu;
 5. Pliki cookies – tzw. „ciasteczka”, stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu;
 6. Przetwarzanie danych – oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie;
 7. Zbiór danych – oznacza każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie, prowadzony przez Administratora.

 

§ 2

Dane zbierane przez Administratora

 

 1. W związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, Administrator otrzymuje ogólne dane techniczne i identyfikacji elektronicznej o Użytkowniku związane z połączeniem realizowanym w Internecie, a w tym:

a)     adres IP,

b)    wywołany adres internetowy (url),

c)     adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na (pod)stronę Serwisu,

d)    rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,

e)     inne informacje transmitowane protokołem http.

 1. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przez Serwis wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Serwisu, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszania Usług świadczonych w Serwisie. Tego typu otrzymane informacje są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika i gwarantują mu całkowitą anonimowość.
 2. Oprócz danych, opisanych w ust. 1, Administrator może zbierać dane osobowe Użytkowników, a w tym ich dane indentyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz dane reklamowe oraz dane zawarte w korespondencji między Użytkownikiem a Operatorem. Zbieranie takich danych osobowych ma na celu umożliwienie Użytkownikom korzystania z Usług świadczonych w Serwisie, dostarczania newsletterów oraz materiałów marketingowych.
 3. Administrator nie zbiera w sposób świadomy danych osobowych przekazywanych przez osoby małoletnie ani nie gromadzi takich danych bez zgody ich opiekunów prawnych (rodziców).

 

§ 3

Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika

 

 1. Możliwość korzystania z niektórych Usług oferowanych przez Serwis wiąże się z koniecznością udostępnienia przez Użytkownika niektórych danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu). Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może wiązać się z brakiem dostępu do niektórych Usług (np. brakiem możliwości utworzenia Konta, zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie, korzystania z Forum).
 2. Użytkownik, który podaje swoje dane osobowe w Serwisie w celu skorzystania z Usług świadczonych przez Operatora, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora tych danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu oraz w celu świadczenia Usług dostępnych w Serwisie (podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 3. Użytkownik, który zamieścił swoje dane osobowe w Serwisie, ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich poprawiania (korygowania i uaktualniania) oraz żądania usunięcia.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy Administrator danych zamierza bez jego zgody przetwarzać jego dane osobowe w celach marketingowych lub wobec przekazywania tych danych osobowych innemu administratorowi danych (podstawa prawna: art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 

§ 4

Newslettery oraz materiały marketingowe  

 

 1. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie newsletterów oraz materiałów marketingowych jest dobrowolne.
 2. Użytkownik, który zdecyduje się wpisać na listę subskrybentów otrzymujących newslettery oraz materiały marketingowe z Serwisu wyraża zgodę w zakresie ich dostarczenia przez Serwis drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
  1. Zapisanie się na newslettera jest potwierdzane przez Użytkownika poprzez kliknięcie na otrzymany w e-mailu link dostarczony Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e-mailowy i stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.
  2. Zapisanie się na otrzymywanie materiałów marketingowych jest potwierdzane przez Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie procesu rejestracji w Serwisie i stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnych materiałów marketingowych.
  3. Użytkownik w każdym czasie ma prawo zrezygnować z Usługi otrzymywania newsletterów oraz materiałów marketingowych. Subskrypcję można anulować, klikając na interaktywny link znajdujący się na dole każdej wiadomości e-mail zawierającej newslettera / materiały marketingowe. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika ze Zbioru newsletterów i danych marketingowych następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania usługi dostarczania newslettera oraz materiałów marketingowych ze względów technicznych, w szczególności takich jak konserwacja lub naprawa systemu.
  5. Administrator ma prawo w każdym czasie do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach dostarczania newslettera oraz materiałów marketingowych na rzecz zapisanych Użytkowników. W takim przypadku, Administrator uprzednio powiadomieni Użytkowników o planowanym zaprzestaniu świadczenia Usługi. Powiadomienie nie wymaga podania przyczyny.
  6. W przypadku zablokowania albo usunięcia Konta Użytkownika na podstawie Regulaminu, Administrator ma prawo wstrzymania w stosunku do takiego Użytkownika świadczenia Usługi w postaci dostarczania newsletterów oraz materiałów marketingowych.

 

§ 5

Zabezpieczenie danych osobowych

 

 1. Administrator chroni dane osobowe swoich Użytkowników utrzymując odpowiedni standard techniczny i organizacyjny, jak również przestrzegając zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, o których mowa w szczególności w:

a)     ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.),

b)    ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.),

c)     innych aktach prawnych oraz przepisach wykonawczych, a w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 Nr 100 poz. 1024 z późn. zm.).

 1. Administrator nie przekazuje ani nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy obowiązek ujawnienia tych danych spoczywa lub będzie spoczywał na Operatorze z mocy obowiązującego prawa.
 2. Administrator dąży do zapewnienia dokładności i aktualności danych osobowych Użytkowników.
 3. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora są przetwarzane wyłącznie przez okres potrzebny do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie tych danych przez dłuższy okres.
 4. Serwis może zawierać łącza do witryn, produktów i usług osób. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe zbierane przez osoby trzecie, jako że podlegają one zasadom ochrony prywatności tych osób.

 

§ 6

Gromadzenie i wykorzystywanie plików Cookies

 

 1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies, które są nieszkodliwe dla urządzeń, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu.
 2. Pliki Cookies są używane, aby:

a)     ułatwić Użytkownikom korzystanie z Serwisu poprzez rozpoznawanie  urządzenia Użytkownika i odpowiednie wyświetlanie (pod)strony Serwisu,

b)    tworzyć i gromadzić dane techniczne i technologiczne o Użytkownikach, które nie naruszają anonimowości Użytkowników, a dzięki którym Operator jest w stanie lepiej poznać oczekiwania Użytkowników i rozwijać pod tym kątem Serwis,

c)     tworzyć statystyki oglądalności (pod)strony Serwisu,

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić domyślne zasady przechowywania plików Cookies w swojej przeglądarce internetowej np. zablokować je. Ograniczenie stosowania plików Cookies może jednak spowodować, że niektóre funkcje Serwisu nie będą działać poprawnie.
 2. Informacje uzyskane przez Administratora w związku z działaniem plików Cookies gwarantują całkowitą anonimowość Użytkowników i nie zmierzają do pozyskania ich danych osobowych.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

 1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności w każdym czasie, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez stosowny komunikat zamieszczony w Serwisie. W przypadku braku akceptacji zmian w Polityce Prywatności, Użytkownik może zaprzestać korzystania z Serwisu, a Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do żądania usunięcia Konta. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Polityki Prywatności oznacza ich akceptację.
 2. Polityka Prywatności stanowi Załącznik nr 1 oraz integralną część Regulaminu.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 19 maja 2017 r.

 

 

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę