aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych oraz prawa Użytkowników, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych prowadzonych przez Serwis, znajdujący się w domenie www.ppr.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, które wspólnie stanowią integralną część Serwisu).

 

Uzyskując dostęp do Serwisu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności oraz akceptuje jej treść. W sprawach nieuregulowanych w Polityce Prywatności, zastosowanie znajduje Regulamin, stąd wszelkie terminy używane w niniejszej Polityce Prywatności należy interpretować zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie.

 

§ 1

Definicje

 1. Administrator – oznacza Administratora danych osobowych, inaczej zwanego Operatorem Serwisu tj. NASHNET Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zemskiej 29 A /1 (54-438), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000364264, NIP: 8980016711, REGON: 930042205, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
 2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną przez Serwis na rzecz Użytkownika, polegającą na informowaniu Użytkownika, który zapisał się na newsletter, o aktualnościach, nowościach, wydarzeniach, konkursach oraz innych informacjach, które mają związek z działalnością Serwisu poprzez okresowe wysyłanie drogą elektroniczną tych informacji przez Serwis do Użytkownika;
 4. Polityka Prywatności – niniejszy dokument, który stanowi integralną część Regulaminu;
 5. Pliki cookies – tzw. „ciasteczka”, stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu;
 6. Przetwarzanie danych – oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
 8. Zbiór danych – oznacza każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie, prowadzony przez Administratora.

 

§ 2

Dane zbierane przez Administratora

 1. W związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, Administrator otrzymuje ogólne dane techniczne i identyfikacji elektronicznej o Użytkowniku związane z połączeniem realizowanym w Internecie, a w tym:

a)     adres IP,

b)    wywołany adres internetowy (url),

c)     adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na (pod)stronę Serwisu,

d)    rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,

e)     inne informacje transmitowane protokołem http.

 1. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przez Serwis wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Serwisu, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszania Usług świadczonych w Serwisie. Tego typu otrzymane informacje są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika i gwarantują mu całkowitą anonimowość.
 2. Oprócz danych, opisanych w ust. 1, Administrator może zbierać dane osobowe Użytkowników, a w tym ich dane indentyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres e-mail). Zbieranie takich danych osobowych ma na celu umożliwienie Użytkownikom korzystania z Usług świadczonych w Serwisie, dostarczania newsletterów / materiałów marketingowych.  
 3. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Podawane przez Użytkowników dane nie podlegają ocenie przez system informatyczny.

 

§ 3

Zakres, cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora  

 1. Możliwość korzystania z niektórych Usług oferowanych przez Serwis wiąże się z koniecznością udostępnienia przez Użytkownika niektórych danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu e-mail). Podanie tych danych jest dobrowolne i bezterminowe, jednak ich niepodanie może wiązać się z brakiem dostępu do niektórych Usług (np. brakiem możliwości utworzenia Konta, zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie, korzystania z Forum, otrzymywania newsletterów).
 2. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie np. jeśli Użytkownik chce utworzyć Konto w Serwisie, musi podać wszystkie obowiązkowe pola w formularzu rejestracji, opisane w Regulaminie (tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail). Podane w ten sposób dane osobowe służą wyłącznie korzystaniu z Serwisu i bez wyraźnej zgody Użytkownika nie są udostępniane do innych zbiorów danych dostępnych w Serwisie (np. zbioru newsletter, jeśli w toku rejestracji lub późniejszym czasie Użytkownik nie wyrazi zgody na subskrypcję).
 3. Cele przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora to:

a)     zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usługi elektronicznej (np. Konto, Forum, dodawanie ogłoszeń) – w tym celu Administrator przetwarza takie dane osobowe Użytkowników jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane osobowe, jeżeli zostały podane przez Użytkownika w toku korzystania z Serwisu,  

b)    marketing bezpośredni (dostarczanie newsletterów oraz materiałów marketingowych) – w tym celu Administrator przetwarza takie dane osobowe Użytkowników jak adres e-mail,  

c)     wysyłanie powiadomień e-mail o zmianach w Serwisie – w tym celu Administrator przetwarza takie dane osobowe Użytkowników jak adres e-mail, 

d)    korzystanie przez Użytkowników z usługi „Zgłoś uwagę” w Serwisie – w tym celu Administrator przetwarza takie dane osobowe Użytkowników jak adres e-mail oraz inne dane osobowe, jeśli zostały podane przez Użytkownika w toku korzystania z usługi,

e)     tworzenie rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO – w tym celu Administrator przetwarza takie dane osobowe Użytkowników jak adres e-mail oraz inne dane osobowe, jeżeli zostały podane przez Użytkownika w toku wnoszenia skargi,   

f)     ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami Użytkowników lub osób trzecich – w tym celu Administrator przetwarza takie dane osobowe Użytkowników jak adres e-mail oraz inne dane osobowe, jeżeli zostały podane przez Użytkownika w toku korzystania z Serwisu,  

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika, o których mowa w ust. 3 lit a) niniejszego paragrafu, jest konieczność realizacji umowy w postaci świadczenia usług dostępnych w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). Zebrane w tym celu dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora przez okres trwania umowy.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego (ust. 3 lit b) niniejszego paragrafu) jest uprzednia zgoda Użytkownika wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rejestracji lub subskrypcji (art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO). Zebrane w tym celu dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora przez okres trwania usługi lub do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu wysyłania powiadomień e-mail o zmianach w Serwisie (ust. 3 lit c) niniejszego paragrafu) jest  prawnie uzasadniony interes Administratora związanych z realizacją usługi w celu podwyższenia komfortu korzystania z Serwisu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Zebrane w tym celu dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu w celu korzystania przez Użytkowników z usługi „Zgłoś uwagę” w Serwisie (ust. 3 lit d) niniejszego paragrafu) jest  prawnie uzasadniony interes Administratora związanych z realizacją usługi w celu podwyższenia komfortu korzystania z Serwisu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Zebrane w tym celu dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora do czasu rozpatrzenia uwagi lub skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO (ust. 3 lit e) niniejszego paragrafu) jest realizacja przez Administratora danych obowiązków, jakie nakładają na niego przepisy RODO, a także konieczność przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu usunięcia ze zbiorów danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Zebrane w tym celu dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Użytkowników lub osób trzecich (ust. 3 lit f) niniejszego paragrafu) jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia i bronienia się przed roszczeniami Użytkowników i osób trzecich (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Zebrane w tym celu dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
 7. Użytkownik, który podaje swoje dane osobowe w Serwisie w celu skorzystania z Usług świadczonych przez Operatora, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora tych danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu oraz w celu świadczenia Usług dostępnych w Serwisie (podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 8. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

§ 4

Newslettery oraz materiały marketingowe  

 1. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie newsletterów oraz materiałów marketingowych jest dobrowolne, bezterminowe i bezpłatne.
 2. Użytkownik, który zdecyduje się wpisać na listę subskrybentów otrzymujących newslettery oraz materiały marketingowe z Serwisu wyraża zgodę w zakresie ich dostarczenia przez Serwis drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 3. Zapisanie się na newslettera jest potwierdzane przez Użytkownika poprzez kliknięcie na otrzymany w e-mailu link dostarczony Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e-mailowy i stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na bezterminowe otrzymywanie bezpłatnego newslettera.
 4. Zapisanie się na otrzymywanie materiałów marketingowych jest potwierdzane przez Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie procesu rejestracji w Serwisie i stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na bezterminowe otrzymywanie bezpłatnych materiałów marketingowych.
 5. Użytkownik w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
 6. Użytkownik w każdym czasie ma prawo zrezygnować z Usługi otrzymywania newsletterów oraz materiałów marketingowych. Subskrypcję można anulować, klikając na interaktywny link znajdujący się na dole każdej wiadomości e-mail zawierającej newslettera / materiały marketingowe. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika ze Zbioru newsletterów i danych marketingowych następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania usługi dostarczania newslettera oraz materiałów marketingowych ze względów technicznych, w szczególności takich jak konserwacja lub naprawa systemu.
 8. Administrator ma prawo w każdym czasie do całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach dostarczania newslettera oraz materiałów marketingowych na rzecz zapisanych Użytkowników. W takim przypadku, Administrator uprzednio powiadomieni Użytkowników o planowanym zaprzestaniu świadczenia Usługi. Powiadomienie nie wymaga podania przyczyny.
 9. W przypadku zablokowania albo usunięcia Konta Użytkownika na podstawie Regulaminu, Administrator ma prawo wstrzymania w stosunku do takiego Użytkownika świadczenia Usługi w postaci dostarczania newsletterów oraz materiałów marketingowych.

 

§ 5

Prawo do kontroli i zarządzania danymi osobowymi oraz „bycia zapomnianym”

 1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma w każdym czasie prawo do bezpłatnego wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich poprawiania (korygowania i uaktualniania), uzupełniania niekompletnych danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz żądania usunięcia i „bycia zapomnianym”.
 2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik może wedle własnego uznania w każdej chwili zgodę cofnąć (np. poprzez wysłanie e-maila bezpośrednio do Administratora, kliknięcie w link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu wiadomości, usunięcie zamieszczonego komentarza lub treści w Serwisie, itp.).
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody Użytkownika, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne - do czasu cofnięcia zgody Administrator zachowuje prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, ponieważ odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

§ 6

Prawo do żądania informacji, wniesienia sprzeciwu oraz skargi

 1. W razie wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych (np. celów i okresu przetwarzania, podstawie prawnej, odbiorców danych osobowych etc.), Użytkownikowi przysługuje prawo żądania informacji od Administratora skierowane na jego adres e-mail: admin@ppr.pl albo listownie: NASHNET Spółka akcyjna, ul. Zemska 29 A /1 (54-438) Wrocław. Administrator udzieli odpowiedzi na żądania Użytkowników, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie miesiąca, a jeżeli nie zamierza uwzględnić żądania – poda również przyczyny.
 2. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu:

a)     wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem (podstawa prawna: art. 21 ust. 2 RODO),

b)    gdy Administrator danych zamierza bez jego zgody przetwarzać jego dane osobowe w celach marketingowych lub wobec przekazywania tych danych osobowych innemu administratorowi danych (podstawa prawna: art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.),

c)     wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zobacz § 3 niniejszej Polityki Prywatności) w związku z szczególną sytuacją Użytkownika. Administrator może jednak odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności Użytkownika lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§ 7

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Administrator chroni dane osobowe swoich Użytkowników utrzymując odpowiedni standard techniczny i organizacyjny, jak również przestrzegając zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, o których mowa w szczególności w:

a)     RODO,

b)    ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.),

c)     ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.),

d)    innych aktach prawnych oraz przepisach wykonawczych, a w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 Nr 100 poz. 1024 z późn. zm.).

 1. Administrator nie przekazuje ani nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy obowiązek ujawnienia tych danych spoczywa lub będzie spoczywał na Operatorze z mocy obowiązującego prawa.
 2. Administrator dąży do zapewnienia dokładności i aktualności danych osobowych Użytkowników.
 3. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora są przetwarzane wyłącznie przez okres potrzebny do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie tych danych przez dłuższy okres.
 4. Serwis może zawierać łącza do witryn, produktów i usług osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe zbierane przez osoby trzecie, jako że podlegają one zasadom ochrony prywatności tych osób.

 

§ 8

Gromadzenie i wykorzystywanie plików Cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies, które są nieszkodliwe dla urządzeń, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu.
 2. Pliki Cookies są używane, aby:

a)     ułatwić Użytkownikom korzystanie z Serwisu poprzez rozpoznawanie  urządzenia Użytkownika i odpowiednie wyświetlanie (pod)strony Serwisu,

b)    tworzyć i gromadzić dane techniczne i technologiczne o Użytkownikach, które nie naruszają anonimowości Użytkowników, a dzięki którym Operator jest w stanie lepiej poznać oczekiwania Użytkowników i rozwijać pod tym kątem Serwis,

c)     tworzyć statystyki oglądalności (pod)strony Serwisu,

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić domyślne zasady przechowywania plików Cookies w swojej przeglądarce internetowej np. zablokować je. Ograniczenie stosowania plików Cookies może jednak spowodować, że niektóre funkcje Serwisu nie będą działać poprawnie.
 2. Informacje uzyskane przez Administratora w związku z działaniem plików Cookies gwarantują całkowitą anonimowość Użytkowników i nie zmierzają do pozyskania ich danych osobowych.

 

§ 9

Odbiorcy danych osobowych

 1. Administrator jako przedsiębiorca, w swojej działalności korzysta z pomocy innych podmiotów, co może wiązać się z koniecznością przekazania danych osobowych Użytkowników. W razie potrzeby, przekazywane są dane osobowe Użytkowników współpracującym z Administratorem prawnikom, którzy realizują usługi na polecenie Administratora.
 2. Administrator nie wyklucza, że na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będzie musiał przekazać dane osobowe Użytkowników również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Z uwagi na trudność w prognozowaniu ewentualnego żądania w zakresie udostępnienia danych osobowych, Administrator zapewnia, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych Użytkowników przeanalizuje starannie i wnikliwie, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

§ 10

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Administrator korzysta z dostępnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft czy Google, które mają siedziby poza Unią Europejską (tj. państwa trzecie w rozumieniu RODO).
 2. W celu dochowania najwyższej staranności w ochronie danych osobowych Użytkowników, Administrator zobowiązuje się przy korzystaniu z usług i technologii podmiotów z państw trzecich nawiązywać współpracę wyłącznie z takimi, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. (więcej informacji w tym zakresie znajduje się na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl.).
 3. W każdej chwili, Użytkownikom przysługuje prawo do żądania informacji od Administratora w zakresie przetwarzania danych oraz do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności w każdym czasie, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez stosowny komunikat zamieszczony w Serwisie albo e-mailowo. W przypadku braku akceptacji zmian w Polityce Prywatności, Użytkownik może zaprzestać korzystania z Serwisu, a Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do żądania usunięcia Konta. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Polityki Prywatności oznacza ich akceptację.
 2. Polityka Prywatności stanowi Załącznik nr 1 oraz integralną część Regulaminu.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

 

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę