Regulamin forum

ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM

 

NASHNET Spółka Akcyjna prowadzi forum dyskusyjne w serwisie internetowym znajdującym się w domenie www.forum.ppr.pl („Forum”).

 

Uzyskując dostęp do Forum, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Zasadami korzystania z Forum oraz akceptuje ich treść.

 

W sprawach nieuregulowanych w Zasadach korzystania z Forum, zastosowanie znajduje Regulamin, stąd wszelkie terminy używane w Zasadach korzystania z Forum należy interpretować zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie.

 

§ 1

Definicje

 

 1. Forum – integralna część Serwisu, umieszczona w domenie www.forum.ppr.pl;
 2. Moderator– oznacza Operatora i Administratora tj. NASHNET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zemskiej 29 A /1 (54-438), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000364264, NIP: 8980016711, REGON: 930042205, która prowadzi i zarządza Forum;
  1. Zasady korzystania z Forum – niniejszy dokument, który stanowi integralną część Regulaminu;

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Forum służy do wolnej wymiany myśli i poglądów wśród Użytkowników zarejestrowanych w zakresie szeroko rozumianej tematyki rolnej.
 2. Zasady zakładania i funkcjonowania Konta, odpowiedzialności Moderatora, ochrony prawnoautorskej i własności przemysłowej, bezpieczeństwa danych osobowych zostały uregulowane w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.

 

§ 3

Zakazane działania Użytkowników Forum

 

 1. Jako sprzeczne z Zasadami korzystania z Forum należy uznać w szczególności:

a)     podejmowanie przez Użytkownika działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Forum (np. dystrybucja wirusów). W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Moderator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Forum stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. Moderator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

b)    rozsyłanie Spamu, treści sprzecznych z prawem lub naruszających dobra osobiste innych osób, zasady współżycia społecznego, jak również ;

c)     zamieszczanie w Forum treści obraźliwych, a także rozsyłanie do innych Użytkowników takich treści. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;

d)    publikowanie treści o charakterze agitacji politycznej i wyborczej;

e)     publikowanie odnośników (linków) do stron naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady życia społecznego lub dobre obyczaje;

f)     dokonywanie nieuprawnionej ingerencji lub prób takiej ingerencji do Forum, w tym Kont innych Użytkowników, w szczególności poprzez niszczenie, zmienianie, usuwanie, uszkadzanie, utrudnianie dostępu do Kont innych Użytkowników,

g)     używanie adresu poczty elektronicznej innej osoby lub jakichkolwiek danych osobowych innej osoby;

h)    podszywanie się pod inne osoby, w szczególności poprzez bezprawne posługiwanie się w adresie poczty elektronicznej nazwiskiem osoby fizycznej lub zastrzeżonym znakiem towarowym, wprowadzanie w błąd co do osoby Użytkownika;

i)      naruszanie tajemnicy korespondencji;

j)      naruszanie w jakikolwiek inny sposób dóbr osobistych oraz interesów Forum, Użytkowników lub osób trzecich, przede wszystkim polegające na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;

k)    prowadzenie przez Użytkowników prywatnych konwersacji za pośrednictwem Forum;

l)      powielanie tych samych treści (w szczególności ogłoszeń) w kilku wpisach (komentarzach);

m)   inne zachowanie Użytkownika sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, wyrządzające szkodę Moderatora, Użytkownika lub osób trzech, w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Serwisu.

 1. Moderator ma prawo do zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień Zasad korzystania z Forum.
 2. Zablokowanie lub usunięcie Konta wskutek naruszenia Regulaminu, nie wyklucza podjęcia przez Moderatora bądź innych osób odpowiednich kroków prawnych, a w tym złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełniania przestępstwa.
  1. Moderator ma prawo do usuwania z Forum w każdym czasie zamieszczanych przez Użytkowników Danych (w szczególności komentarzy, wpisów, zdjęć, filmów, innych treści umieszczonych na Forum), które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z postanowieniami Regulaminu. Usunięcie jakichkolwiek Danych z Forum nie wymaga podania przez Moderatora przyczyny.

 

 

 

 

 

§ 4

Zgłaszanie naruszenia Zasad korzystania z Forum

 

 1. Każdy Użytkownik ma prawo zgłosić naruszenie związane z funkcjonowaniem Forum.
 2. Zgłoszenia należy kierować za pomocą komentarza w kategorii Forum „Moderatorzy” albo na adres: admin@ppr.pl albo listownie: NASHNET Spółka Akcyjna, ul. Zemska 29 A /1 (54-438) Wrocław.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

a)     oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres e-mail);

b)    treść zastrzeżenia wraz ze sprecyzowanym żądaniem;

c)     krótkie uzasadnienie.

 1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące treści i funkcjonowania Forum kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Moderatora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 14 dni. O wynikach postępowania wszczętego na skutek zgłoszenia, Moderator zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie, na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

 1. Moderator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Zasadach korzystania z Forum w każdym czasie, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez stosowny komunikat zamieszczony na Forum. W przypadku braku akceptacji zmian w Zasadach korzystania z Forum, Użytkownik może zaprzestać korzystania z Forum, a Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do żądania usunięcia Konta. Korzystanie z Forum po wprowadzeniu zmian do Zasad korzystania z Forum oznacza ich akceptację.
  1. Zasady korzystania z Forum stanowią Załącznik nr 2 oraz integralną część Regulaminu.
  2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 maja 2017 r.

 

 

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę