aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Wiadomość

11 października 2007

Fundusze Strukturalne są podstawowymi instrumentami polityki strukturalnej i regionalnej Unii Europejskiej. Celem funkcjonowania tych funduszy jest wspieranie przekształceń i modernizacja krajów członkowskich. Środki pomocowe z funduszy strukturalnych kierowane są do tych sektorów gospodarki, które bez dodatkowej pomoc ze wspólnego budżetu Unii nie miałyby szansy osiągnąć średniego poziomu ekonomicznego Wspólnoty.W skład funduszy strukturalnych wchodzą:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional Development Fund – ERDF)

Celem funduszu jest zmniejszenie dysproporcji rozwoju regionów UE. Współfinansowane przedsięwzięcia:

·       inwestycje tworzące nowe lub zachowujące aktualne miejsca pracy poprzez podwyższenie ogólnej atrakcyjności regionów, bezpośrednie wsparcie finansowe planów małych i średnich przedsiębiorstw, badania naukowe i rozwój nowych technologii mających wpływ na wzrost potencjału rozwojowego regionów

·       rozwój infrastruktury, która służy rozwojowi regionów, o ile prowadzi do powstania nowych miejsc pracy lub do zwiększenia zróżnicowania lokalnej gospodarki; inwestycje w infrastrukturę, z uwzględnieniem tworzenia sieci transeuropejskich

·       wspieranie lokalnych inicjatyw modernizacyjnych służących pogłębianiu integracji miejscowych społeczności, szerzeniu i ugruntowaniu wiedzy przydatnej w życiu społecznym i gospodarczym

·       inwestycje w edukację i opiekę zdrowotną

·       rozwój potencjału lokalnego: małych i średnich przesiębiorstw

·       działalność badawczo-rozwojowa

·       inwestycje związane z ochroną środowiska

Europejski Fundusz Społeczny (European Social Fund - ESF)

Współfinansuje działania  związane z polityką zatrudnienia i programami rozwoju zasobów ludzkich. Pomoc koncentrowana jest w najbiedniejszych regionach, w których niedostateczne wykształcenie oraz trudności w jego uzyskaniu są przyczyną degradacji ekonomicznej i społecznej. Fundusz wspiera inicjatywy przeciwdziałające bezrobociu, wpływające na wzrost przedsiębiorczości i zatrudnienia oraz kształtujące potencjał kadrowy lokalnych społeczności. Założenia Funduszu szczególną troską obejmują równouprawnienie kobiety i problemy marginalizacji społecznej.

 

Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa (Financial Instrument for Fisheries Guidance - FIFG)

Głównym zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji rybołówstwa państw członkowskich. Pomoc ukierunkowana jest także na promocję produktów rybnych na rynku oraz na racjonalną gospodarkę zasobami połowowymi.

            Jednostkami koordynującymi w ramach funduszy strukturalnych pozostają: Urzędy Marszałkowskie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej.

 Inicjatywy Wspólnotowe.

Inicjatywy Wspólnotowe są programami pomocy uzupełniającymi środki funduszy strukturalnych w specjalnym zakresie problemów. W Polsce w latach 2004-2006 będą wdrażane dwie inicjatywy: INTERREG III oraz EQUAL.

INTERREG III - promuje współpracę przygraniczną, transnarodową i międzyregionalną. Jego celem jest wzmocnienie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju całego obszaru Wspólnoty. Finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

EQUAL - promuje ponadnarodową współpracę w obszarze nowych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy. Obejmuje zarówno osoby zatrudnione jak i poszukujące pracy. Zakres tematyczny EQUAL obejmuje tematy wpisujące się w treść czterech filarów Europejskiej Strategii Zatrudnienia (zdolność do zatrudnienia, przedsiębiorczość, zdolności przystosowawcze firm i pracowników, równość szans) oraz jeden temat dotyczący osób ubiegających się o status uchodźcy.

            Jednostkami koordynującymi pozostają podmioty wymienione w punkcie poprzednim.

Fundusz spójności.

Fundusz ten jest czasowym wsparciem dla krajów UE, których PKB nie przekracza 90% średniej dla wszystkich państw członkowskich. Celem Funduszu jest zminimalizowanie dysproporcji pomiędzy krajami, w tym w zakresie projektów ochrony środowiska (realizacji indywidualnych projektów, programów grupowych z zakresu ochrony środowiska, programów ochrony środowiska rządowych i samorządowych).

Projekty powinny mieć wartość przekraczającą 10 mln Euro. Projekty o takiej skali są w stanie zorganizować głównie duże i średnie miasta. Wobec tego wsparciem funduszu mogą być objęte projekty grupowe, polegające na tworzeniu projektów o charakterze zintegrowanym obejmującym grupę gmin oraz łączące różne zagadnienia. Inną propozycją może być rozwiązywanie problemów ekologicznych w układzie zlewni lub w granicach regionalnych czy subregionalnych. Jednostakami koordynującymi pozostają:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

15 -281 Białystok, ul. Legionowa 28

tel. (0-85) 748 51 20, fax (0-85) 748 51 16

http://www.umwp-podlasie.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

00-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127

tel.: (22) 699 71 80 lub 88, fax: (22) 699 70 46


http://www.parp.gov.pl


 


POWIĄZANE

Do 31 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje w...

31 maja 2022 r. mija podstawowy termin na ubieganie się o przyznanie płatności b...

Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 r...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę