aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Informacja o wynikach działalności ANR OT Wrocław w 2008r oraz strategia działania na rok 2009. Konferencja prasowa - Wrocław, 10 lutego 2009 r.

12 lutego 2009

Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) jest państwową osobą prawną, której Skarb Państwa powierzył wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych w odniesieniu do mienia państwowego w rolnictwie. Agencja działa na podstawie ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Agencja od 16 lat wykonuje w imieniu Skarbu Państwa prawo własności i inne prawa rzeczowe w stosunku do mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzącego głównie ze zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Zgodnie z ustawą z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Agencja realizuje zadania w zakresie: tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych; tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu; restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze; obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne; administrowania zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne; zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa; inicjowania prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa oraz popierania tworzenia na gruntach Skarbu Państwa prywatnych gospodarstw rolnych (zwłaszcza gospodarstw rodzinnych).
W 2008 roku ANR kontynuowała prywatyzację nieruchomości przejętych do Zasobu, głównie poprzez sprzedaż oraz dzierżawę. Przychody z prywatyzacji zgodnie z planem finansowym kierowane były do budżetu państwa i na Fundusz Rekompensacyjny, oraz inne cele.

Wpływy z tytułu rozdysponowania Zasobu OT Wrocław w 2008r.
  OT Wrocław osiągnął w ubiegłym roku wpływy ze sprzedaży mienia zasobu w wysokości prawie 181 mln zł, w tym z tytułu sprzedaży gruntów  prawie  155  mln zł (gruntów rolnych-  ok. 83 mln zł, gruntów nierolnych  -  prawie 72 mln zł ). Sprzedaż budynków, budowli i  drzewostanu przyniosła ponad 17 mln zł a pozostałe 9,1 mln wpłynęło z tytułu sprzedaży  mieszkań, ruchomych środków  trwałych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.
 Wartość wpływów ogółem z tytułu odpłatnego korzystania z mienia zasobu w 2008r. wyniosła  ponad  62,6 mln zł. Na kwotę tą składają się przede wszystkim wpływy z tytułu dzierżawy - około    60,8 mln zł, ponadto z tytułu  bezumownego użytkowania ok.  0,6 mln zł  oraz inne przychody w wysokości  prawie 1,2  mln zł . Łączne  wpływy wyniosły  243,6 mln złotych  
   
Grunty w Zasobie WRSP OT Wrocław
 Na koniec 2008r w Zasobie OT Wrocław pozostawało  ok  279 tys. ha gruntów. Umowami dzierżawy objęte było 222 tys. ha, do rozdysponowania pozostało ok. 36,9 tys. ha. Pozostałe grunty znajdowały  się bądź to w wieczystym użytkowaniu - 7 tys.   ha, w zarządzie i trwałym zarządzie - 9,5 tys. ha, bezumownym i dożywotnim użytkowaniu - 3,1 tys. ha
W roku 2008 Agencja przejęła protokolarnie do Zasobu WRSP 17 ha  gruntów (oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu złożono w stosunku do 146  ha gruntów). Są to grunty przejęte  w trybie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.   Ustawa ta jest obecnie podstawowym tytułem nabywania nieruchomości rolnych do Zasobu WRSP. 

Przetargi
W roku 2008 ANR OT Wrocław przeprowadził 5451  przetargów, w tym 4965 przetargów na sprzedaż nieruchomości, co wyraźnie wskazuje na priorytetowe podejście do rozdysponowania nieruchomości poprzez ich sprzedaż a co za tym idzie ograniczanie dzierżawy zwłaszcza relatywnie małych nieruchomości.
  W 2008r  przeprowadzono 86 przetargów  ograniczonych na sprzedaż nieruchomości na powierzchnię 497 ha (praktycznie w całości dla rolników indywidualnych powiększających gospodarstwa rodzinne) oraz 109 przetargów na dzierżawę nieruchomości na powierzchnię 1791 ha – również głównie dla tej grupy użytkowników. Skuteczność (liczbowa) przetargów ograniczonych na sprzedaż gruntów wyniosła 60 %, a na dzierżawę 86 %

Realizacja sprzedaży.
  Podstawowym kierunkiem rozdysponowywania nieruchomości Skarbu Państwa przejętych do Zasobu WRSP jest obecnie sprzedaż.
W roku 2008 r. zainteresowanie nabywaniem nieruchomości było mniejsze, niż w poprzednich latach, między innymi z uwagi na trudniejszy dostęp rolników do kredytów, szczególnie w II połowie roku oraz pogorszenie sytuacji ekonomicznej w rolnictwie. W 2008r. Oddział sprzedał 5048 ha gruntów.

Przeciętne ceny uzyskane za sprzedane grunty rolne:
w I   kwartale 2008 r.    – 12 111 zł / ha
w II  kwartale 2008r.     -  12 607 zł / ha
w III kwartale 2008 r.    -   13 642 zł / ha
w IV kwartale 2008r.   -     14 454 zł/ha 

W zrealizowanej sprzedaży 2879 ha nabyli dzierżawcy w trybie przysługującego im prawa pierwszeństwa nabycia.
W ubiegłym roku wartość sprzedaży mienia OT Wrocław  wyniosła ponad 137 mln zł, z czego wartość sprzedanych gruntów wyniosła ponad 121 mln zł a pozostałych nieruchomości tj. budynków, budowli, drzewostanu ponad 13 mln zł Przy analizie sprzedanych nieruchomości zwraca uwagę fakt, że prawie 50% wartości sprzedanych gruntów stanowiły grunty nierolne ( ponad 59 mln zł).
Szczególną sytuację wrocławskiego OT ANR przejawiającą się w wysokim udziale atrakcyjnych nieruchomości nierolnych w zasobie potwierdzają również statystyki dotyczące sprzedaży nieruchomości przez ANR w całym kraju. Pod względem liczby i powierzchni sprzedanych nieruchomości, których cena była wyższa od 100 tyś. zł/ha zajmujemy pierwsze miejsce w kraju a udział powierzchni takich gruntów sprzedanych w 2008r przez OT Wrocław w stosunku do całego kraju kształtuje się na poziomie  20%.

 Część gruntów zbytych przez ANR OT Wrocław trafiła do Specjalnych Stref Ekonomicznych – w drodze sprzedaży 43 ha  i 22 ha o wartości 38 mln zł poprzez nieodpłatne przekazanie.


OT Wrocław przekazał nieodpłatnie 844 ha uprawnionym podmiotom.
W okresie całego 2008 roku OT Wrocław  trwale rozdysponował  6 703 ha, z których sprzedano 5 048 ha, a trwale zagospodarowano w innych formach 1 655 ha.


Dzierżawa gruntów.
  Na koniec 2008 roku dzierżawcy OT Wrocław użytkowali nieruchomości Zasobu o powierzchni 222 tys. ha gruntów na podstawie około 18,4 tys. umów dzierżawy. W 2008 r. ANR wydzierżawiła 3 867 ha. Wpływy z tytułu dzierżawy to  około    60,8 mln zł. Wśród aktualnych umów dzierżawy, umowy dotyczące nieruchomości powyżej 100 ha stanowią 2 % ( 396 umów) i obejmują powierzchnię ok. 141 tys. ha (63%). Dzierżawcami nieruchomości są zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Na koniec 2008 r. umowy zawarte z osobami fizycznymi stanowiły 98% ogólnej liczby umów, ale obejmowały one 37 % wydzierżawionej powierzchni. Ta dysproporcja wynika z tego, iż dzierżawcy, będący osobami fizycznymi dzierżawili najczęściej nieruchomości o małej powierzchni, zwłaszcza do 1 ha (55% liczby umów). Natomiast osoby prawne częściej dzierżawiły nieruchomości duże, zwłaszcza w przedziale powyżej 100  ha ( 1% zawartych umów).
W roku 2008 uzyskano przeciętny czynsz za dzierżawione grunty rolne:
w I   kwartale 2008 r.    -  8,1 dt pszenicy / ha
w II  kwartale 2008r.     -  6,7 dt pszenicy / ha
w III kwartale 2008 r.    - 6,2 dt pszenicy / ha
w IV kwartale 2008r.     - 6,3 dt pszenicy / ha

Transakcje z podmiotami z udziałem zagranicznym.
Na koniec 2008 r. liczba aktualnie dzierżawionych nieruchomości cudzoziemcom wynosiła  3 szt. o powierzchni 2 359 ha, natomiast liczba dzierżawionych nieruchomości podmiotom z udziałem zagranicznym nie będących cudzoziemcami wynosiła 28 szt. a ich powierzchnia wynosiła 13 845 ha. Do końca 2008 r. cudzoziemcy zakupili z Zasobu 161  ha na podstawie 16 umów (głównie kapitał niemiecki). Analizując udział kapitału zagranicznego w rozdysponowaniu nieruchomości z Zasobu OT Wrocław wyraźnie widać, że jego udział jest bardzo niewielki.
Gospodarka mieszkaniami.
Wraz z nieruchomościami gruntowymi OT Wrocław Agencji przejął dość znaczny majątek socjalny, w tym m.in. około 40,9 tys. mieszkań. Do końca 2008 r. trwale rozdysponowano (w tym zlikwidowano) ponad 36,1 tys.  mieszkań, w tym sprzedano najemcom 35,4 tys. mieszkań. W Zasobie pozostaje około 4,8 tys. mieszkań, z których  część znajduje się w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, bądź w budynkach nie służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych oraz domach funkcjonalnie związanych z działalnością gospodarczą. Dalsze porządkowanie gospodarki mieszkaniowej, a zwłaszcza przekazywanie gminom substancji mieszkaniowej wymagającej dodatkowych nakładów na ich remonty  wymaga zmian legislacyjnych.
W związku z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy z dn. 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Dyrektor Oddziału Terenowy ANR we Wrocławiu wystąpił z propozycją wprowadzenia zmian do ustawy umożliwiających realizację przez Agencję budownictwa mieszkaniowego celem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych najemców a przede wszystkim wyprowadzenie lokatorów z obiektów zabytkowych i przez to umożliwienie sprzedaży tych zabytków.

 

 

Obiekty zabytkowe  znajdujących się w Zasobie ANR OT Wrocław.

Posiadamy również szereg nieruchomości z obiektami zabytkowymi wpisanymi do Rejestru Zabytków. Kupującemu w przypadku takich nieruchomości przysługuje zniżka do 50% jej wartości pod warunkiem poniesienia nakładów na prace remontowo-rewaloryzacyjne  w wysokości nie niższej niż kwota wynikająca z obniżki.

1.Liczba obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków, pozostających w Zasobie w dniu      31.XII. 2008 : 317
2.Liczba obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków, rozdysponowanych w 2008     roku: 9
3. Liczba obiektów , w których zostały wykonane prace zabezpieczające w 2008r.-2 szt.
5. Liczba zabytkowych obiektów zamieszkałych przez najemców - 107 szt. w tym
5. Nakłady poniesione na zabezpieczenie obiektów zabytkowych w 2008r.-  945.641,86 zł
6. Liczba zespołów dworsko- i pałacowo-parkowych oraz folwarcznych planowanych do sprzedaży w 2009r. - 7  szt.
7. Liczba obiektów zabytkowych, w których zaplanowano przeprowadzenie zabezpieczenia w 2009r. - 11 szt.
8. Wysokość środków finansowych na remonty i zabezpieczenia obiektów zabytkowych przewidzianych w planie finansowym na 2009r. -  2.105.000 zł

Strategia działania na rok 2009.

Od chwili powołania Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, która w 2003r została przekształcona w  Agencję Nieruchomości Rolnych struktura gruntów znajdujących się w jej Zasobie i uległa znaczącej zmianie. Gminy  zintensyfikowały  działania w zakresie dokonywania zmian w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego  i studiach gminnych, w wyniku których znacząca część gruntów rolnych( kilkanaście tysięcy ha) straciła swoją dotychczasową funkcję np. w kierunku gruntów inwestycyjnych. Sytuacja ta szczególnie istotne znaczenie ma na terenie woj. dolnośląskiego. W  Zasobie Wrocławskiego Oddziału Terenowego istotną część areału ( kilkanaście tysięcy ha) stanowią obecnie właśnie takie grunty.
Na dzień dzisiejszy mamy już przygotowane do sprzedaży bardzo atrakcyjne nieruchomości inwestycyjne o powierzchni ponad 150 ha. W sytuacji niesprzyjających warunków gospodarczo - ekonomicznych sprzedaż tych gruntów stanowi dla nas duże wyzwanie, zwłaszcza, że jesteśmy instytucją utożsamianą z gruntami rolnymi i inwestorzy bojąc się długotrwałych procesów dotyczących odrolnienia nieruchomości nie poszukują u nas gruntów pod inwestycje.
Ponadto posiadamy 108 ha gruntów  na Bielanach Wrocławskich przeznaczonych pod aktywność gospodarczą, objętych SSE. Nieruchomość ta jest w chwili obecnej przedmiotem uzgodnień w kwestii jej sprzedaży bądź wniesienia aportem do  Agencji Rozwoju Przemysłu. Przygotowujemy do rozdysponowania w 2009r kompleks  nieruchomości inwestycyjnych w pobliżu Obornik Śl. o łącznej powierzchni 34 ha oraz 3 działki o łącznej powierzchni ok. 26 ha we Wrocławiu  na Klecinie przy Trasie Przemysłowej koło Auchan.

Dyrektor wrocławskiego OT ANR Andrzej Jamrozik kładzie duży nacisk na zintensyfikowanie działań w kierunku pozyskania jak największej liczby inwestorów dla rozwoju naszego regionu. Starając się wpisać w strategię rozwoju Dolnego Śląska i wyjść naprzeciw oczekiwaniom zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu  podejmujemy różnorodne działania mające na celu wypromowanie posiadanych atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych na terenie Dolnego Śląska. Nawiązujemy współpracę z instytucjami  mającymi kontakt z inwestorami krajowymi i zagranicznymi. Są to min. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, której Marszałek Województwa powierzył  pełnienie roli  Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora - partnera PAIiIZ, Izby Gospodarcze do których przesyłamy aktualne wykazy i ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych, czy Regionalne Biuro Województwa Dolnośląskiego w Brukseli. Posiadamy w naszym Zasobie duży areał gruntów o przeznaczeniu przemysłowym, handlowym, usługowym czy mieszkaniowym, które chcemy rozdysponować w sposób umożliwiający z jednej strony maksymalne zasilenie budżetu Państwa a z drugiej dający perspektywy dla mieszkańców naszego województwa poprzez tworzenie nowych miejsc pracy w zlokalizowanych tu inwestycjach.
W związku z kryzysem na rynkach finansowych obecnie dużym problemem dla przedsiębiorców jest pozyskanie kredytów na zakup nieruchomości. W celu ułatwienia inwestorom pozyskania gruntów pod inwestycje o dużym znaczeniu dla woj. dolnośląskiego Dyrektor ANR OT we Wrocławiu Andrzej Jamrozik wystąpił z propozycją umożliwienia w przypadkach szczególnie uzasadnionych względami społeczno – gospodarczymi(np. tworzenie nowych miejsc pracy)  rozkładania na raty należności za sprzedane przez nas nieruchomości nierolne. Biuro Prezesa ANR obecnie wyjaśnia prawne aspekty takiego rozwiązania.
  Mamy nadzieję, że kroki podjęte w celu ułatwiania dostępu do nabycia nieruchomości przez inwestorów a jednocześnie dotarcia z ofertą naszego Oddziału do jak największej liczby potencjalnych kontrahentów, również zagranicznych, doprowadzą do zmiany wizerunku ANR traktowanej jako Zasób nieruchomości o przeznaczeniu stricte rolnym i umożliwią rozwój regionu poprzez lokalizację nowych inwestycji na Dolnym Śląsku.

 


POWIĄZANE

Komitet Agrarny Rady Najwyższej Ukrainy poparł do rozpatrzenia w drugim czytaniu...

Polskie mieszkania są dość skromne na tle standardów europejskich. Od lat konsek...

Kiedy zlikwidowano ulgę dla klasy średniej, niektórzy podatnicy na tym stracili....


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę