Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

Udzielanie pomocy publicznej przez Agencję Nieruchomości Rolnych po 1 maja 2007 r.

1 czerwca 2007
Zgodnie z postanowieniami Traktatu Akcesyjnego (Aneks IV, Rozdział 4 „Rolnictwo”) Polska mogła stosować systemy pomocy publicznej zgłoszonej jako „istniejąca ” pomoc w rozumieniu artykułu 88 ust.1 Traktatu WE do końca trzeciego roku od dnia przystąpienia, tj. do dnia 30 kwietnia 2007r. Jeżeli pomoc w rolnictwie miałaby być stosowana po tym terminie, jeśli nie spełnia warunków określonych w artykule 87 ust.1 Traktatu WE powinna być notyfikowana do dnia 30 kwietnia 2007r. w Komisji Europejskiej, aby mogła być uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem.

Agencja za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłosiła Komisji Europejskiej następujące formy „pomocy istniejącej” udzielanej w rolnictwie:

    * dofinansowanie realizacji programów hodowlanych w spółkach hodowli roślin oraz hodowli zwierząt o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej,
    * sprzedaż mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z zastosowaniem preferencyjnego oprocentowania,
    * ulgi i zwolnienia w płatnościach z tytułu dzierżawy lub sprzedaży mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Z uwagi na fakt, iż „istniejące” formy pomocy publicznej nie zostały dotychczas notyfikowane w Komisji Europejskiej, Agencja może stosować pomoc publiczną o ile jest ona zgodna z Wytycznymi Wspólnoty z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013, bądź pomoc publiczną stosowaną w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego, określonej w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1860/2004r. z dnia 6 października 2004r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa. Z uwagi na fakt, że Wytyczne Wspólnoty nie przewidują możliwości kontynuowania zgłoszonej „pomocy istniejącej” w kształcie realizowanym przez Agencję - z wyjątkiem pomocy związanej ze sprzedażą nieruchomości rolnych do 31 grudnia 2009r. – do czasu notyfikacji w Komisji Europejskiej, Agencja może jedynie udzielać pomocy w ramach zasady de minimis. Zasada de minimis określa, że jednemu beneficjantowi można udzielić w okresie trzyletnim pomocy publicznej, nie przekraczającej pułapu 3 000,00 Euro, liczonej ze wszystkich źródeł jej pozyskania. Pomoc publiczna, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej podlega monitorowaniu i sprawozdawaniu przez podmioty jej udzielające.
Formy pomocy publicznej jakie Agencja zgłosiła jako „pomoc istniejącą” w okresie przejściowym (trzyletnim od daty akcesji) obejmowały, m.in. stosowanie ulg spłacie należności poprzez odraczanie, rozkładanie na raty oraz umarzanie należności Agencji. Z uwagi na fakt, że formy tej pomocy nie zostały notyfikowane, powinny nastąpić zmiany w stosowaniu tych form po 1 maja 2007r. tak, aby zapewnić ich zgodność z wymogami UE. W stosunku do sprzedaży nieruchomości rolnych - zgodnie z art.196 Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007 - 2013 – sprzedaż nieruchomości rolnych na dotychczasowych warunkach może być kontynuowana do 31 grudnia 2009r., jednak należy obliczać i sprawozdawać o wartości udzielonej pomocy publicznej, jeżeli jest realizowana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.
Sposób obliczania wartości pomocy udzielanej w ramach poszczególnych form pomocy regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach. O wielkości udzielonej pomocy publicznej Agencja wydaje beneficjantowi zaświadczenie według wzoru określonego w załączniku do niniejszych wytycznych.
W związku z powyższym, przy stosowaniu poszczególnych form pomocy publicznej w ramach umów dzierżawy i sprzedaży mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa powinny być stosowane następujące:

   1. W przypadku odraczania terminu płatności lub rozkładania należności Agencji z zastosowaniem oprocentowania niższego od stopy referencyjnej ustalanej przez KE dla Państw Członkowskich (od 1 stycznia 2007r. dla Polski została ustalona poziomie 5,94%) - należy obliczyć wartość tej pomocy za ten okres i ustalić, czy jest zgodna z zasadą de minimis. W sytuacji, gdy nie jest zgodna (przekracza pułap 3 000,00 Euro) odroczenie terminu płatności może nastąpić pod warunkiem naliczenia odsetek w wysokości stopy referencyjnej za okres odroczenia lub rozłożenia na raty należności Agencji. Dla zbadania zgodności udzielenia pomocy z zasadą de minimis niezbędne jest uzyskanie od beneficjanta oświadczenia o wartości pomocy publicznej uzyskanej z innych źródeł w okresie 3 letnim, poprzedzającym datę jej udzielenia przez Agencję.
   2. W przypadku umarzania części lub całości należności na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003r.w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych – innych niż nieściągalne - z przesłanek o charakterze losowym, przyrodniczym lub gospodarczym, wartość pomocy publicznej odpowiada wartości umorzonej należności.
   3. W przypadku rozkładania na raty niespłaconej ceny z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych, pomocą publiczną jest różnica w wysokości oprocentowania zastosowanego przez Agencję przy sprzedaży a stopą referencyjną ustalaną przez Komisję Europejską. Zastosowanie oprocentowania niespłaconej ceny rozłożonej do spłaty w ratach, w wysokości stopy referencyjnej nie kwalifikuje się jako pomoc publiczna.
   4. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia Agencji, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jaką otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat, poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy.
   5. W umowie lub oświadczeniu Agencji o udzieleniu pomocy de minimis, należy zawrzeć klauzulę o obowiązku zwrotu równowartości przyznanej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wyda decyzję o obowiązku zwrotu pomocy. Obowiązek zwrotu obejmuje również odsetki.
   6. Agencja jest zobowiązana wydać beneficjentowi zaświadczenie o przyznanej pomocy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (D.U. Nr 53, poz.354) w którym określa się wartość pomocy zarówno w PLN, jak i w Euro. Równowartość pomocy w Euro ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. Osobą upoważnioną do podpisania zaświadczenia jest Główny Księgowy OT lub Filii. W załączeniu wzór zaświadczenia. Dokumenty dotyczące udzielonej pomocy de minimis przechowywane są przez okres 10 lat.
   7. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw oraz rozporządzenia RM z dnia 3 kwietnia 2007r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy (D.U. Nr 71 z dnia 2007-04-20 poz.475) Agencja zobowiązana jest przedkładać odpowiednie sprawozdania o udzielonej pomocy. W związku z powyższym Oddziały Terenowe zobowiązane są do przedkładania do Biura Prezesa – Zespołu Finansowego stosownej dokumentacji według wzorów i terminów określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu Rady Ministrów.
   8. Zasady postępowania przy stosowaniu art. 700 Kodeksu Cywilnego przy obniżaniu czynszu określone zostaną odrębnie.


POWIĄZANE

Polskie mieszkania są dość skromne na tle standardów europejskich. Od lat konsek...

Kiedy zlikwidowano ulgę dla klasy średniej, niektórzy podatnicy na tym stracili....

Skrojony i uszyty na miarę 200-metrowy dom, zaprojektowany przez architektkę Agn...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę