ROZPORZĄDZENIE

19 czerwca 2002

z dnia 14 stycznia 2002 r.

w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

(Dz. U. z 2002 r., nr 8, poz. 70)

 

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, stanowiące podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza głównego.

§ 2. Normy, o których mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (poz. 70)

PRZECIĘTNE NORMY ZUŻYCIA WODY DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ODBIORCÓW

Tabela 1. Gospodarstwa domowe

Tabela 2. Podlewanie ogródków przydomowych i upraw rolniczych

Tabela 3. Usługi

Tabela 4. Fermy i obiekty inwentarskie

Tabela 5. Obsługa pojazdów mechanicznych, maszyn rolniczych i warsztatów

Tabela 6. Zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego

Tabela 7. Roboty budowlane

Tabela 8. Chemiczna ochrona roślin

Tabela 9. Obiekty wojskowe resortów obrony i spraw wewnętrznych

Tabela 1

Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych

 

Lp.

Wyposażenie mieszkania w instalacje

Przeciętne normy zużycia wody

dm3/ mieszkańca x dobę

m3/ mieszkańca x miesiąc

1

2

3

4

1

Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze zdroju podwórzowego lub ulicznego

30

0,9

2

Wodociąg, ubikacja bez łazienki

50 -60*

1,5-1,8*

3

Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody

70-90*

2,10-2,70*

4

Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny, bojler)

80 -100*

2,4-3,0*

5

Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej)

140-160*

4,2-5,4*

* Wartości niższe odnoszą się do budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych, a wartości wyższe odnoszą się do budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnych.

Tabela 2

Przeciętne normy zużycia wody do podlewania ogródków przydomowych i upraw rolniczych

 

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka odniesienia (j.o.)

Przeciętne normy zużycia wody dm3/j.o. x dobę

1

2

3

4

1

Ogródek przydomowy, działka rekreacyjna1)

m2

2,5

2

Uprawy w szklarniach i tunelach foliowych2)

m2

4,0

3

Pieczarkarnie3)

m2

5,0

Przyjmuje się, że przeciętnie podlewanie upraw odbywa się w ciągu:

1) 15 dni/m-c w okresie 15.04-15.09

2) 20 dni/m-c w ciągu całego roku

3) 30 dni/m-c w ciągu całego roku

Tabela 3

Przeciętne normy zużycia wody w usługach

 

Lp.

Rodzaj zakładu

Jednostka odniesienia (j.o.)

Przeciętne normy zużycia wody

dm3/j. o. x dobę

m3/j.o. x miesiąc

I. Ochrona zdrowia i opieka społeczna

1

Żłobki

 

 

 

a) dzienne

1 dziecko

130

3,9

b) tygodniowe

j.w.

150

4,5

2

Przychodnie lekarskie, ośrodki zdrowia

jeden zatrudniony

16

0,48

3

Izby porodowe

1 łóżko

500

15,0

4

Szpitale ogólne wielooddziałowe

1 łóżko

650

19,5

5

Sanatoria z hydroterapią

j.w.

700

21,0

6

Apteki

1 zatrudniony

100

3,0

7

Domy małego dziecka, rencisty i pomocy społecznej

1 łóżko

175

5,3

II. Oświata i nauka

8

Przedszkola

 

 

 

a) dzienne

1 dziecko

40,0

1,0

b) tygodniowe, miesięczne

j.w.

150,0

4,5

9

Szkoły

 

 

 

a) bez stołówki

1 uczeń

15,0

0,45

b) ze stołówką

j.w.

25,0

0,8

10

Szkoły zawodowe i szkoły wyższe

     

a) bez laboratoriów

1 uczeń (student)

15,0

0,45

b) z latoratoriami

j.w.

25,0

0,8

11

Internaty i domy studenckie

j.w.

100

2,4

12

Szkoły z internatami

1 uczeń

100

2,4

13

Placówki wychowania pozaszkolnego

     

a) bez stołówki

j.w.

15,0

0,45

b) ze stołówką

j.w.

25,0

0,80

14

Zakłady opiekuńczo-wychowawcze (domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, ośrodki szkoleniowo-wychowawcze)

     

a) bez natrysków

1 łóżko

80,0

2,4

b) z natryskami

j.w.

160,0

4,8

15

Instytuty i placówki naukowo-badawcze

 

 

 

a) bez laboratoriów

1 zatrudniony

15,0

0,45

b) z laboratoriami

j.w.

25,0

0,80

III. Kultura i sztuka

16

Muzea

1 zwiedzający

10,0

0,3

17

Kina

1 miejsce

12,0

0,36

18

Teatry

j.w.

15,0

0,45

19

Domy kultury

j.w.

15,0

0,45

20

Biblioteki i czytelnie

1 korzystający

15,0

0,45

IV. Sport i turystyka

21

Hotele i motele kat. lux (*****)

1 miejsce nocleg.

200,0

6,0

a) z zapleczem gastronomicz.

j.w.

250,0

7,5

Hotele kat. (****)

j.w.

150,0

4,5

Hotele kat. (***)

j.w.

100,0

3,0

Hotele pozostałe

j.w.

80,0

2,4

22

Pensjonaty i domy wypoczynkowe

     

a) kategorii I

j.w.

200,0

6,0

b) kategorii II

j.w.

150,0

4,5

c) kategorii III

j.w.

100,0

3,0

23

Schroniska i domy wycieczkowe

     

a) kategorii I

j.w.

150,0

4,5

b) kategorii II

j.w.

100,0

3,0

c) kategorii III

j.w.

80,0

2,4

24

Obozowiska turystyczne

     

1. campingi

     

a) kategorii I

j.w.

133,0

4,0

b) kategorii II

j.w.

100,0

3,0

c) kategorii III

j.w.

66,0

2,0

2. pola biwakowe

j.w.

33,0

1,0

25

Pływalnie kryte

1 korzystający

160,0

4,8

26

Pływalnie otwarte

     

a) wyczynowe

1 korzystający

200,0

6,0

b) o wykorzystaniu masowym

j.w.

400,0

12,0

27

Sale i hale sportowe z zapleczem sanitarnym dla ćwiczących

1 ćwiczący

66,0

2,0

V. Handel, gastronomia i usługi

28

Restauracje, jadłodajnie

1 miejsce

100,0

3,0

29

Bary

j.w.

150,0

4,5

30

Kawiarnie, bary kawowe

j.w.

25,0

0,8

31

Sklepy z asortymentem czystych produktów (sklepy tekstylne, odzieżowe, obuwnicze, galanteria skórzana, drogeria, "butiki" itp.)

1 zatrudniony

30,0

0,9

32

Sklepy ze sprzedażą gotowych produktów spożywczych (sklepy spożywcze, mięsne itp.)

j.w.

40,0

1,2

33

Sklepy z artykułami przetwórstwa spożywczego (garmażeryjne, ciastkarskie, wyrób lodów, sklepy rybne)

j.w.

40-100*

1,2-3,0

34

Kwiaciarnie i sklepy zoologiczne

j.w.

80,0

2,4

35

Zakłady usługowe (szewc, zegarmistrz, krawiec, optyk)

1 zatrudniony

15,0

0,45

36

Zakłady pralnicze

1 kg bielizny lub odzieży

17

 

37

Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne

1 zatrudniony

150,0

4,5

38

Zakłady fotograficzne -fotografia czarno-biała i kolorowa

Przeciętne normy zużycia wody ustala się indywidualnie w oparciu o warunki techniczne i ilość zatrudnionych

39

Magle

 

 

 

a) zwykły

1 zatrudniony

50,0

1,5

b) elektryczno-parowy

j.w.

150,0

4,5

40

Łaźnie

1 korzystający

200,0

6,0

41

Szalety publiczne

1 urządzenie = 1 wc

100,0

3,0

VI. Zakłady pracy

42

Zakłady pracy, z wyjątkiem określonych w lp. 43

1 zatrudniony

15,0

0,45

43

Zakłady pracy

 

 

 

a) w których wymagane jest stosowanie natrysków

j.w.

60,0

1,5

b) przy pracach szczególnie brudzących lub ze środkami toksycznymi

j.w.

90,0

2,25

* W zależności od asortymentu sklepu

Tabela 4

Przeciętne normy zużycia wody w fermach i obiektach inwentarskich

 

Lp.

Zwierzęta

Jednostka odniesienia (j.o.)

Przeciętne normy zużycia wody

obiekty inwentarskie drobnotowarowe dm3/j.o. x dobę

m3/
miesiąc

obiekty i fermy wielkotowarowego przemysłowego chowu dm3/j.o. x dobę

m3/
miesiąc

1

2

3

4

5

6

7

1

Konie

1 zwierzę

50

1,5

65

2,00

źrebięta

1 zwierzę

30

0,90

40

1,20

2

Krowy

         

a) mleczne i sztuki wyrośnięte

1 zwierzę

70

2,10

120

3,60

b) bydło mleczne (do 1,5 roku)

1 zwierzę

35

1,00

40

1,20

c) jałówki i bukaty powyżej 1,5 roku

1 zwierzę

40

1,20

60

1,80

d) buhaje

1 zwierzę

80

2,40

100

3,00

3

Świnie

         

a) tuczniki

1 zwierzę

20

0,60

30

0,90

b) prosięta do 4 m-cy

1 zwierzę

10

0,30

15

0,45

c) maciory z przychówkiem

1 zwierzę

70

2,1

50

1,50

d) knury

1 zwierzę

25

0,75

35

1,00

4

Kozy, owce

         

a) dorosłe

1 zwierzę

8

0,27

10

0,30

b) jagnięta

1 zwierzę

5

0,15

7

0,21

5

Drób

         

a) brojlery

1 ptak

0,3

0,01

0,5

0,015

b) kury

1 ptak

1,0

0,03

1,4

0,042

c) kaczki

1 ptak

11

0,33

16,5

0,50

d) gęsi

1 ptak

17

0,51

23

0,70

e) indyczki

1 ptak

2,0

0,06

4,0

0,12

6

Nutrie

         

a) chów wodny

         

- sztuki dorosłe

1 zwierzę

30

0,90

   

- matki z młodymi

1 zwierzę

45

1,40

   

b) chów suchy

         

- sztuki dorosłe

1 zwierzę

6

0,20

8

0,24

- matki z młodymi

1 zwierzę

8

0,20

11

0,33

7

Lisy, norki

1 zwierzę

6

0,20

8

0,24

8

Króliki

1 zwierzę

0,6

0,02

1

0,03

9

Lecznice weterynaryjne

         

- zwierzęta małe

1 zwierzę

40

-

50

1,25

- zwierzęta duże

1 zwierzę

80

-

100

2,50

Tabela 5

Przeciętne normy zużycia wody dla obsługi pojazdów mechanicznych, maszyn rolniczych i warsztatów

 

Lp.

Rodzaj pojazdu, warsztatu

Jednostka odniesienia (j.o.)

Przeciętne normy zużycia wody

dm3/j.o. mycie

m3/j.o. x miesiąc

1

2

3

4

5

1

Pojazdy mechaniczne

     

a) traktor, przyczepa; 4-krotne mycie pojazdu w m-cu. Zużycie wody na 1 mycie

1 szt.

300

1,20

b) samochód ciężarowy, wóz asenizacyjny; 3-krotne mycie pojazdu w m-cu. Zużycie wody na 1 mycie

1 szt.

500

1,50

c) samochód osobowy; 3-4-krotne mycie w m-cu. Zużycie wody na 1 mycie

1 szt.

175

0,53

d) inne pojazdy rolnicze; 4-krotne mycie w m-cu. Zużycie na 1 mycie

1 szt.

600

2,40

2

Silniki (poza elektrycznymina 1 kW)

1 szt.

15

0,45

3

Warsztaty remontowe, kowalskie

1 obrabiarka, palenisko itp.

40

1,2

Tabela 6

Przeciętne normy zużycia wody w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego

 

Lp.

Rodzaj zakładu

Jednostka odniesienia (j.o.)

Przeciętne normy zużycia wody m3/j.o.

1

2

3

4

1

Zakłady mleczarskie

   

a) wyrób masła

1.000 dm3 mleka

3,0

b) wyrób sera

1.000 dm3 mleka

4,0

c) zlewnie mleka

1.000 dm3 mleka

0,3

2

Browary, rozlewnie piwa, wytwórnie napojów bezalkoholowych

1.000 dm3 piwa lub produktu

5,0

3

Piekarnie

1.000 kg pieczywa

2,0

4

Rzeźnie

   

a) bydło:

   

- sztuki duże

1 szt.

0,3

- sztuki małe

1 szt.

0,1

b) trzoda chlewna

1 szt.

0,5

c) konie

1 szt.

0,35

5

Przetwarzanie mięsa:

   

a) zakłady przetwórstwa mięsnego oraz wytwórnie wyrobów garmażeryjnych

1 t wyrobu

50,0

b) fabryki konserw

 

35,0

6

Punkt skupu zboża i nasion

1 m2 pow. użytkowej/m-c

0,5

7

Laboratoria

1 m2 pow. użytkowej/m-c

0,1

8

Wytwórnie makaronów

1.000 kg wyrobu

1,4

9

Gorzelnie i cukrownie

1.000 dm3 spirytusu

 
 

1.000 kg cukru

115,0

10

Garbarnie

   

- skórki duże

1 szt.

1,0

- skórki małe

1 szt.

0,5

Tabela 7

Przeciętne normy zużycia wody dla robót budowlanych

 

Lp.

Rodzaj czynności

Jednostka odniesienia (j.o.)

Przeciętne normy zużycia wody m3/j.o.

1

2

3

4

1

Płukanie żwiru, piasku, tłucznia

1 m3

0,75

2

Wykonanie betonu plastycznego, gaszenie wapnem

1 m3 betonu 1 t wapna

3,0

3

Wykonanie betonu, zaprawy cementowej, wapiennej, muru z kamienia

1 m3

0,15

4

Wykonanie muru z cegieł

1.000 szt.

0,1

Tabela 8

Przeciętne normy zużycia wody do chemicznej ochrony roślin środkami:

a - owadobójczymi; b - grzybobójczymi; c - chwastobójczymi

 

Lp.

Rodzaj upraw

Środek chemiczny

Jednostka

Przeciętne normy

Przeciętne normy zużycia wody

x ilość zabiegów

odniesienia (j.o.)

zapotrzebowania wody m3/j.o. zabieg

m3/j.o. rok

łącznie na zabiegi m3/ha rok

1

2

3

4

5

6

7

1

Drzewa owocowe

         

- młode

a x 4

ha

0,5

2,0

 

b x 8

ha

0,5

4,0

 

c x 2

ha

0,3

0,6

6,6

- stare

a x 5

ha

1,5

7,5

 

b x 10

ha

1,5

15,0

 

c x 2

ha

0,5

1,0

23,5

2

Krzewy jagodowe

a x 4

ha

0,5

2,0

 

b x 4

ha

0,5

2,0

 

c x 1

ha

0,3

0,3

4,3

3

Kapusta

a x 3

ha

0,3

0,9

 

c x 1,5

ha

0,3

0,45

1,35

4

Cebula

a x 1

ha

0,3

0,3

 

b x 2

ha

0,3

0,9

 

c x 2

ha

0,3

0,6

1,8

5

Pomidory

b x 2

ha

0,6

1,2

 

c x 1

ha

0,3

0,3

1,5

6

Ogórki

a x 2

ha

0,3

0,6

 

b x 2

ha

0,6

1,2

 

c x 1

ha

0,3

0,3

2,1

7

Fasola

a x 1

ha

0,3

0,3

 

b x 2

ha

0,6

1,2

 

c x 1,5

ha

0,3

0,45


POWIĄZANE

ZMIANY W OPŁACIE CUKROWEJ:szkodliwe dla zdrowia Polaków, szkodliwe dla polskich ...

Podczas ceremonii w sali plenarnej w Strasburgu posłowie upamiętnili utworzenie,...

Z Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej otrzymaliśmy oświadczenie w sprawie wywi...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę