aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

7 stycznia 2005

2862

z dnia 17 grudnia 2004 r.

w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów"

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ubiegający się o dofinansowanie projektu w zakresie działania "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów", zwany dalej "wnioskodawcą", składa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, zwany dalej "wnioskiem", do instytucji wdrażającej.

2. Wniosek jest składany w formie papierowej.

3. Wnioskodawca może złożyć wniosek w formie elektronicznej i papierowej pod warunkiem, że:

1) forma elektroniczna wniosku jest zapisem treści wniosku na elektronicznym nośniku informacji, sporządzonym przy użyciu aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez instytucję płatniczą;

2) forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku, o którym mowa w pkt 1, podpisanym przez wnioskodawcę.

§ 2.

Wnioskodawca będący osobą fizyczną dołącza do wniosku:

1) kopię dokumentu tożsamości - części dotyczącej danych osobowych;

2) zaświadczenia wydane przez:

a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego albo o niefigurowaniu w ewidencji płatników,

b) Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS):

- o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego albo o niefigurowaniu w ewidencji płatników,
- potwierdzające, że domownik, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jest objęty ubezpieczeniem z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,

c) właściwy organ emerytalno-rentowy, potwierdzające, że wnioskodawca nie pobiera renty w związku z orzeczeniem całkowitej, trwałej niezdolności do pracy, stałej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i emerytury,

d) naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych albo o niefigurowaniu w ewidencji płatników.

§ 3.

Wnioskodawca będący osobą prawną dołącza do wniosku:

1) odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;

2) zaświadczenie, wydane przez ZUS, o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;

3) zaświadczenie, wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, o braku zaległości podatkowych;

4) kopię umowy, statutu lub regulaminu organizacyjnego.

§ 4.

1. Do wniosku, oprócz dokumentów wymienionych w § 2 i 3, wnioskodawca dołącza:

1) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) - w przypadku gdy projekt dotyczy rozwijania prowadzonej działalności gospodarczej;

2) zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza) o:

a) wielkości gospodarstwa rolnego,
b) braku zaległości podatkowych;

3) opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym projektu;

4) ekonomiczny plan projektu;

5) wyliczenie żywotności ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM);

6) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do gospodarstwa rolnego, którego dotyczy dofinansowanie, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika instytucji wdrażającej;

7) dokument potwierdzający zgodę właściciela nieruchomości na realizację projektu - w przypadku gdy projekt realizowany jest na nieruchomości niebędącej własnością wnioskodawcy;

8) kopie dokumentów potwierdzających udzielenie wnioskodawcy pomocy publicznej, do której zgodnie z rozporządzeniem 69/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE L 010 z 13.01.2001) stosuje się art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w okresie trzech kolejnych lat, liczonych do dnia przyznania dofinansowania na realizację projektu - w przypadku gdy wnioskodawca uzyskał pomoc publiczną jako pomoc de minitnis ;

9) w przypadku gdy projekt dotyczy robót budowlanych:

a) kosztorys inwestorski, który powinien zawierać:

- tytuł projektu,
- nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji,
- imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz podpis wnioskodawcy,
- imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres podmiotu opracowującego kosztorys oraz jego podpis,
- datę opracowania kosztorysu,
- ogólną charakterystykę obiektu lub robót budowlanych, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót budowlanych, wpływającymi na koszt tego obiektu lub tych robót,
- przedmiar lub obmiar robót budowlanych,
- kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną,
- wartość kosztorysową robót budowlanych,
- tabelę wartości elementów scalonych,

b) kopię pozwolenia na budowę lub pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego lub przepisów prawa wodnego istnieje obowiązek uzyskania takich pozwoleń,

c) kopię dokumentu zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych, potwierdzoną przez ten organ, wraz z:

- oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub
- kopią zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych;

10) pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;

11) w przypadku projektów dotyczących podjęcia działalności w zakresie:

a) agroturystyki lub usług związanych z turystyką i wypoczynkiem obejmujących tworzenie bazy noclegowej dla turystyki wiejskiej - opinię jednostki prowadzącej kategoryzację obiektów zakwaterowania potwierdzającą zgodność projektu z wymogami standaryzacji, albo

b) usług hotelarskich świadczonych wyłącznie w obiektach hotelarskich -przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii, wydane na podstawie art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 i Nr 273, poz. 2703);

12) w przypadku projektów dotyczących rozwijania działalności w zakresie:

a) agroturystyki lub usług związanych z turystyką i wypoczynkiem obejmujących tworzenie bazy noclegowej dla turystyki wiejskiej:

- kopię dokumentu określającego kategorię obiektu zakwaterowania, nadaną przez jednostkę nadającą kategorię obiektom zakwaterowania, które poddane zostały kategoryzacji, albo
- opinię jednostki nadającej kategorię obiektom zakwaterowania potwierdzającą zgodność projektu z wymogami standaryzacji dla obiektów, które nie zostały poddane kategoryzacji, albo

b) usług hotelarskich świadczonych wyłącznie w obiektach hotelarskich - kopię decyzji określającej kategorię obiektu hotelarskiego, nadaną na podstawie art. 38 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

2. Jeżeli koszt realizacji zadania w ramach projektu przekracza kwotę 50 000 zł, do opisu zadań, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dołącza się:

1) kopie zapytań ofertowych wystanych co najmniej do 5 dostawców;

2) kopie co najmniej 3 ofert na zakup lub wykonanie zadań;

3) uzasadnienie wyboru oferty.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy:

1) robót budowlanych i remontowych;

2) zakupu używanego sprzętu, maszyn i urządzeń;

3) wnioskodawców, którzy są obowiązani stosować przepisy o zamówieniach publicznych.

4. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli wynika to z przyjętej technologii produkcji, można przedłożyć jedną ofertę.

5. Jeżeli do realizacji projektu, z odrębnych przepisów, w szczególności z przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, dotyczących warunków żywności i żywienia, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt gospodarskich, wynika obowiązek uzyskania decyzji, w tym zezwoleń, pozwoleń lub opinii organów administracji publicznej, wnioskodawca dołącza do wniosku kopie tych dokumentów.

§ 5.

Dokumenty wymienione w § 4 ust. 1 pkt 3-5 składa się na formularzach udostępnianych przez instytucję wdrażającą.

§ 6.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się osobiście, przesyła pocztą kurierską lub listem poleconym.

§ 7.

1. Dniem złożenia wniosku jest dzień wpływu poprawnie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do instytucji wdrażającej.

2. Wpływ wniosku do instytucji wdrażającej potwierdza się pieczęcią z datą wpływu.

§ 8.

1. W przypadku wpływu wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub bez wymaganych załączników instytucja wdrażająca wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, instytucja wdrażająca pozostawia wniosek bez rozpoznania, o czym informuje wnioskodawcę.

§ 9.

Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 10.

1. Do dnia udostępnienia programu komputerowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, wnioski w formie elektronicznej są sporządzane przy użyciu programu komputerowego wskazanego przez instytucję zarządzającą.

2. Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami, złożone w terminie od dnia 15 września 2004 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, które zawierają informacje określone w rozporządzeniu, uznaje się za wnioski ważnie złożone.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
w z. D. Oleszczuk

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17 grudnia 2004 r. (poz. 2862)

(w trakcie opracowywania)


POWIĄZANE

Do sądów w I kw. br. trafiło 21 tys. pozwów rozwodowych. Wzrost rdr. wynosi blis...

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...

Metan: Parlament przyjmuje nowe prawo mające na celu ograniczenie emisji z sekto...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę