aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

10 stycznia 2005

2577

z dnia 20 listopada 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych 2)

Na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z późn. zm. 3) ) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, z późn. zm. 4) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1856 oraz z 2004 r. Nr 58, poz. 563 i Nr 162, poz. 1703) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się ust. 2;

2) w § 2 w ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) piwa, wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych, z tym że w przypadku, gdy te środki spożywcze zawierają:

a) dozwolone substancje dodatkowe, w ich oznakowaniu podaje się wykaz tych substancji,

b) składniki alergenne, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, lub składniki pochodzące ze składników alergennych, w ich oznakowaniu podaje się nazwy tych składników poprzedzone nagłówkiem obejmującym wyraz "zawiera", chyba że taki składnik został wymieniony w wykazie składników lub w nazwie, pod którą dany środek spożywczy występuje w obrocie.";

3) w § 3:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7) "zawiera lukrecję" - w przypadku produktów cukierniczych lub napojów zawierających kwas glicyryzynowy lub jego sól amonową, które zostały dodane do tych produktów lub wprowadzone do nich poprzez dodanie lukrecji Glycyrrhiza glabra , w ilości nie mniejszej niż 100 mg/kg lub nie mniejszej niż 10 mg/l;

8) "zawiera lukrecję - nie może być spożywany w nadmiernych ilościach przez osoby cierpiące na nadciśnienie", w przypadku:

a) produktów cukierniczych zawierających kwas glicyryzynowy lub jego sól amonową, które zostały dodane do tych produktów lub wprowadzone do nich poprzez dodanie lukrecji Glycyrrhiza glabra , w ilości nie mniejszej niż 4 g/kg,

b) napojów zawierających kwas glicyryzynowy lub jego sól amonową, które zostały dodane do tych napojów lub wprowadzone do nich w wyniku dodania lukrecji Glycyrrhiza glabra , w ilości nie mniejszej niż 50 mg/l,

c) napojów alkoholowych zawierających powyżej 1,2 % objętościowych alkoholu, zawierających kwas glicyryzynowy lub jego sól amonową, które zostały dodane do tych napojów lub wprowadzone do nich w wyniku dodania lukrecji Glycyrrhiza glabra , w ilości nie mniejszej niż 300 mg/l.",

b) dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

"4. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 7, zamieszcza się:

1) po wykazie składników, chyba że wyraz "lukrecja" jest już wymieniony w wykazie składników lub w nazwie produktu, lub

2) w tym samym polu widzenia co nazwę środka spożywczego - w przypadku braku wykazu składników - chyba że wyraz "lukrecja" jest już wymieniony w nazwie produktu.

5. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 8, zamieszcza się po wykazie składników lub, w przypadku jego braku, w tym samym polu widzenia co nazwę środka spożywczego.

6. Podane w ust. 1 pkt 8 lit. b i c dawki kwasu glicyryzynowego lub jego soli amonowej dotyczą produktów gotowych do spożycia lub przygotowanych do spożycia zgodnie z instrukcją producenta.";

4) w § 5:

a) ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

"3. W przypadku składnika złożonego z kilku składników w wykazie składników środka spożywczego podaje się nazwę takiego składnika złożonego wraz z wyszczególnieniem występujących w nim składników, według ich masy w porządku malejącym.

4. Podawanie wykazu składników składnika złożonego z kilku składników nie jest wymagane w przypadku:

1) gdy skład składnika złożonego jest określony w przepisach dotyczących poszczególnych artykułów rolno-spożywczych i składnik ten stanowi mniej niż 2% gotowego środka spożywczego;

2) składnika złożonego z mieszanki przypraw lub ziół, które stanowią mniej niż 2% gotowego środka spożywczego;

3) gdy składnik złożony jest środkiem spożywczym, dla którego wykaz składników nie jest wymagany zgodnie z przepisami rozporządzenia lub przepisami dotyczącymi poszczególnych artykułów rolno-spożywczych.

5. Przepisów ust. 4 pkt 1 i 2 nie stosuje się do innych niż aromaty dozwolonych substancji dodatkowych, których obecność w danym środku spożywczym wynika z tego, że były one zawarte w jednym lub większej ilości składników tego składnika złożonego, jeżeli pełnią one funkcję technologiczną w gotowym środku spożywczym.",

b) dodaje się ust. 6-11 w brzmieniu:

"6. Nie wymaga się podawania w wykazie składników wody jako składnika środka spożywczego:

1) jeżeli woda jest stosowana podczas produkcji wyłącznie do odtworzenia składników używanych w formie skoncentrowanej lub odwodnionej;

2) w przypadku roztworów wodnych, które normalnie nie są spożywane;

3) jeżeli zawartość wody nie przekracza 5 % masy gotowego środka spożywczego.

7. Nie uznaje się za składniki:

1) innych niż aromaty dozwolonych substancji dodatkowych, których obecność w danym środku spożywczym wynika z tego, że były one zawarte w jednym lub większej ilości składników tego środka spożywczego, pod warunkiem że nie pełnią one funkcji technologicznej w tym środku spożywczym;

2) substancji pomagających w przetwarzaniu;

3) substancji użytych w procesie produkcji, w ilości ściśle niezbędnej, jako rozpuszczalniki, w tym rozpuszczalniki ekstrakcyjne, albo jako nośniki dozwolonych substancji dodatkowych, w tym nośniki aromatów;

4) substancji niebędących dozwolonymi substancjami dodatkowymi, które są wykorzystywane w taki sam sposób i w tym samym celu jak substancje pomagające w przetwarzaniu, nadal obecne w gotowym środku spożywczym, nawet w zmienionej formie;

5) części składowych składnika, które zostały czasowo oddzielone w procesie produkcyjnym, a później ponownie dodane w ilości nieprzekraczającej ich pierwotnej zawartości.

8. W przypadku środków spożywczych, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 5, do których dodano inne niż wymienione w tym przepisie składniki, w wykazie składników podaje się tylko te dodane składniki, z tym że wykaz składników poprzedza się nagłówkiem zawierającym wyrazy "składniki dodatkowe".

9. Nazwę każdego składnika alergennego wykorzystywanego do produkcji środka spożywczego i nadal obecnego w gotowym środku spożywczym, nawet w zmienionej formie, oraz nazwę każdego składnika pochodzącego ze składnika alergennego, w tym również w przypadku środków spożywczych, o których mowa w § 2 ust. 4, oraz składników, o których mowa w ust. 4 i § 8 ust. 1, podaje się z wyraźnym odniesieniem do nazwy składnika określonej w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się, jeżeli nazwa, pod którą środek spożywczy występuje w obrocie, wyraźnie odnosi się do danego składnika.

11. Każdą substancję wykorzystywaną do produkcji środka spożywczego i nadal obecną w gotowym środku spożywczym, nawet w zmienionej formie, w tym również substancje, o których mowa w ust. 7 pkt 1-4, pochodzącą ze składników alergennych wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, uznaje się za składnik i znakuje z wyraźnym odniesieniem do nazwy składnika alergennego, z którego ona pochodzi.";

5) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zamieszczając w wykazie składników dozwolone substancje dodatkowe, podaje się ich nazwę lub numer oraz zasadniczą funkcję technologiczną, którą ta substancja pełni w środku spożywczym, określone przepisami w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu, a w przypadku aromatów podaje się określenie "aromat(y)" albo nazwę lub opis, o których mowa w tych przepisach.",

b) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

"1b. Funkcję technologiczną "sól (sole) emulgująca(e)" podaje się w wykazie składników wyłącznie w przypadku serów topionych oraz środków spożywczych wytworzonych na bazie serów topionych.",

c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Nazwa aromatu może zostać uzupełniona określeniem "naturalny" albo określeniem równoznacznym wyłącznie w przypadku, gdy aromatyzująca część tego aromatu zawiera jedynie naturalne substancje aromatyczne lub preparaty aromatyczne otrzymane w procesach fizycznych, w tym destylacji i ekstrakcji rozpuszczalnikami, enzymatycznych albo mikrobiologicznych, z surowców pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, nieprzetworzonych albo przetworzonych do spożycia przez ludzi tradycyjnymi metodami produkcji środków spożywczych, w tym suszeniem, fermentacją, prażeniem i wysuszeniem.

3. W przypadku gdy oznakowanie aromatu zawiera odniesienie do jego właściwości lub pochodzenia roślinnego albo zwierzęcego, określenie "naturalny" albo określenie równoznaczne może być użyte tylko wtedy, jeżeli część aromatyzująca została wyizolowana odpowiednimi metodami fizycznymi, enzymatycznymi lub mikrobiologicznymi albo tradycyjnymi metodami produkcji środków spożywczych:

1) wyłącznie ze środka spożywczego lub ze źródła aromatu, którego dotyczy odniesienie;

2) ze środka spożywczego lub ze źródła aromatu, którego dotyczy odniesienie, z ewentualną nieznaczną domieszką substancji pochodzących z innych źródeł.";

6) w § 7:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku środków spożywczych, w których składnikami są mieszanki owoców, warzyw albo grzybów, składniki takich mieszanek mogą być wymieniane w wykazie składników po użyciu odpowiednio określenia: "owoce", "warzywa" albo "grzyby" uzupełnionego określeniem "w różnych proporcjach" - pod warunkiem że żaden ze składników takiej mieszanki nie występuje w ilości dominującej, a ich proporcje ulegają zmianie.",

b) dodaje się ust. 5-9 w brzmieniu:

"5. Określenia "owoce", "warzywa" albo "grzyby" są zamieszczane w wykazie składników w kolejności uwzględniającej łączną masę owoców, warzyw albo grzybów.

6. W przypadku mieszanek ziół lub przypraw, w których żaden ze składników nie występuje w ilości dominującej, składniki te mogą być wymieniane w wykazie składników w dowolnej kolejności, pod warunkiem że wykaz składników będzie uzupełniony określeniem "w różnych proporcjach".

7. Składniki, z których każdy stanowi mniej niż 2 % gotowego środka spożywczego, mogą być wymieniane w wykazie składników w dowolnej kolejności po pozostałych składnikach.

8. W przypadku wykorzystania do produkcji lub przygotowania środków spożywczych składników podobnych lub wzajemnie zastępowalnych, stanowiących mniej niż 2 % gotowego środka spożywczego, które nie spowodują zmiany podstawowego składu lub charakterystyki tych środków spożywczych, składniki te można podać w wykazie składników po określeniu "zawiera... i/lub...", jeżeli przynajmniej jeden z nie więcej niż dwóch składników jest obecny w gotowym środku spożywczym.

9. Przepisy ust. 8 nie dotyczą dozwolonych substancji dodatkowych, składników alergennych wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia i składników pochodzących ze składników alergennych.";

7) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Mięśnie poprzecznie prążkowane ssaków i ptaków wraz z przeponą i mięśniami żwaczy, z wyłączeniem serca, mięśni głowy innych niż mięśnie żwaczy, mięśni nadgarstka, stepu i ogona (mięso ssaków i ptaków), z wyłączeniem mięsa oddzielonego mechanicznie, stanowiące składnik środka spożywczego, podaje się w wykazie składników poprzez użycie określenia "mięso", z podaniem nazwy gatunku zwierzęcia, z którego ono pochodzi, jeżeli zawartość tłuszczu i tkanki łącznej w tym mięsie nie przekracza:

1) 25% tkanki łącznej i 25% tłuszczu - w przypadku mięsa ssaków innych niż króliki i świnie oraz mieszanek mięsa z przewagą mięsa ssaków;

2) 30% tłuszczu i 25% tkanki łącznej - w przypadku mięsa świń;

3) 15% tłuszczu i 10% tkanki łącznej - w przypadku mięsa ptaków i królików.";

8) w § 9 w ust. 2 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7) składników lub kategorii składników, w przypadku gdy z przepisów szczególnych wynika obowiązek podawania ich zawartości w środku spożywczym;

8) składników lub kategorii składników, w przypadku gdy z przepisów szczególnych, określających dokładną zawartość tych składników lub kategorii składników, nie wynika obowiązek podawania w oznakowaniu ich ilościowej zawartości.";

9) uchyla się § 16;

10) w § 17 w ust. 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) 25 kJ/g i 6 kcal/g - w przypadku zamiennika tłuszczu typu salatrim.";

11) w § 18:

a) w ust. 1:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w przypadku pozostałych środków spożywczych - klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli zostały one ustalone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych lub ich grup albo jeżeli obowiązek podawania klasy jakości handlowej albo wyróżnika wynika z przepisów Unii Europejskiej dotyczących klas jakości poszczególnych artykułów rolno-spożywczych.",

- uchyla się pkt 3 i 4,

b) uchyla się ust. 1a,

c) uchyla się ust. 3;

12) w § 19:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nazwę dozwolonej substancji dodatkowej i jej numer określone przepisami w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu, a w przypadku gdy przepisy te nie zawierają takich danych, opis tej substancji dokonany w sposób umożliwiający jej odróżnienie od substancji, z którymi mogłaby zostać pomylona;",

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dane identyfikujące producenta dozwolonej substancji dodatkowej;",

b) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) bezpośrednio po informacji, o której mowa w pkt 1, nazwę składnika aromatu lub jego numer określony przepisami w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu, podane według ich masy w porządku malejącym;

3) dane identyfikujące producenta;",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do znakowania dozwolonych substancji dodatkowych, w tym aromatów, stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 2-8 oraz § 11, 13 i 15.";

13) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do mleka i przetworów mlecznych w opakowaniach zbiorczych, jeżeli z zewnątrz można przeczytać informacje na opakowaniu jednostkowym.";

14) w § 23a ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Nazwa "Polskie Wino/Polish Wine" może być użyta wyłącznie do oznakowania fermentowanych napojów winiarskich, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy winiarskiej, jeżeli ich wyrób i rozlew w butelki odbywał się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Nazwa "Polskie Wino aromatyzowane/Polish Wine aromatized" może być użyta wyłącznie do oznakowania fermentowanych napojów winiarskich, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. d ustawy winiarskiej, jeżeli ich wyrób i rozlew w butelki odbywał się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.";

15) w § 23b:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W oznakowaniu wyrobu, o którym mowa w ust. 3, dopuszcza się zastąpienie nazwy "fermentowany napój niskoalkoholowy" nazwą "cydr" albo "cidr", jeżeli wyrób ten został otrzymany metodą całkowitej lub częściowej fermentacji jednorodnego nastawu jabłkowego.",

b) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W oznakowaniu wyrobu, o którym mowa w ust. 3, dopuszcza się zastąpienie nazwy "fermentowany napój niskoalkoholowy" nazwą "perry", jeżeli wyrób ten został otrzymany metodą całkowitej lub częściowej fermentacji jednorodnego nastawu gruszkowego.",

c) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Nazwy, o których mowa w ust. 1-4a, uzupełnia się na końcu jednym z następujących określeń:";

16) w § 23d:

a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Oznakowanie fermentowanego napoju winiarskiego nie może odnosić się do odmian winorośli lub wyrobów winiarskich gronowych.

2. Oznakowanie napoju winopodobnego owocowego, napoju winopodobnego miodowego, napoju winopochodnego owocowego, napoju winopochodnego miodowego lub napoju niskoalkoholowego nie może zawierać żadnych określeń sugerujących w jakikolwiek sposób, że napój ten jest winem owocowym lub miodem pitnym.

3. Oznakowanie fermentowanego napoju winiarskiego nie może zawierać określeń: "w rodzaju", "w typie", "w stylu", "imitacja", "podobny do" lub innych tego typu określeń lub oznaczeń.",

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Dodatkowe określenia uzupełniające nazwę "miód pitny", o których mowa w § 23c ust. 2, są napisane identyczną czcionką o takiej samej wielkości i takim samym kolorem liter.";

17) w § 23f w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) "słodki" - w przypadku napojów zawierających powyżej 60 g cukru/litr.";

18) w § 24:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W oznakowaniu środków spożywczych głęboko mrożonych w opakowaniach przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta podaje się dodatkowo informacje:",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisy ust. 1 nie dotyczą lodów w opakowaniach, przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta.";

19) w § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W oznakowaniu kakao niskotłuszczowego (kakao niskotłuszczowego w proszku) oraz czekolady do picia (słodzonego kakao, słodzonego kakao w proszku) podaje się zawartość tłuszczu kakaowego, a w przypadku czekolady do picia (słodzonego kakao, słodzonego kakao w proszku) o obniżonej zawartości tłuszczu dodatkowo podaje się informację "obniżona zawartość tłuszczu"/"niskotłuszczowa".";

20) w § 26:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W oznakowaniu owocowych dżemów, galaretek, marmolady z owoców cytrusowych, słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych, konfitur, powideł śliwkowych oraz marmolady owocowej w opakowaniach nazwę środka spożywczego uzupełnia się wykazem użytych gatunków owoców, w kolejności malejącego wagowego udziału, z tym że w przypadku środków spożywczych wytworzonych z trzech lub większej liczby gatunków owoców wykaz może być zastąpiony określeniem "owoce mieszane" lub wskazaniem liczby użytych gatunków owoców.",

b) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W nazwie dżemów i galaretek, o których mowa w ust. 1, może być użyte określenie "niskosłodzony/a", jeżeli łączna zawartość cukrów wynosi:";

21) w § 27:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Nazwy umieszczonych w opakowaniach soków i nektarów, otrzymanych z dwóch lub więcej rodzajów owoców, z wyjątkiem użycia soku cytrynowego w celu korekcji kwaśnego smaku, podawane w ich oznakowaniu uzupełnia się wykazem użytych gatunków owoców, w kolejności malejącego wagowego udziału użytych soków lub przecierów, z tym że w przypadku soków i nektarów wytworzonych z trzech lub większej liczby gatunków owoców wykaz może być zastąpiony terminem "wieloowocowy" lub wskazaniem liczby użytych gatunków owoców.

2. W oznakowaniu soków owocowych słodzonych w opakowaniach nazwę środka spożywczego uzupełnia się określeniem "słodzony" albo "z dodatkiem cukru", ze wskazaniem maksymalnej ilości dodanego cukru w przeliczeniu na suchą masę, wyrażoną w gramach na 1 litr.",

b) ust. 4-6 otrzymują brzmienie:

"4. W przypadku umieszczonego w opakowaniu soku owocowego otrzymanego z soku zagęszczonego (koncentratu soku), mieszaniny soku owocowego i soku owocowego otrzymanego z soku zagęszczonego oraz nektaru owocowego otrzymanego w całości lub części z jednego lub więcej zagęszczonych soków lub zagęszczonych przecierów w pobliżu nazwy środka spożywczego podaje się, w sposób czytelny i wyróżniający się od tła, odpowiednio informację "wyprodukowano z soku zagęszczonego (soków zagęszczonych)", "częściowo wyprodukowano z soku zagęszczonego (soków zagęszczonych)" lub inną odpowiednią informację - w zależności od stosowanych zagęszczonych składników.

5. W oznakowaniu nektarów owocowych w opakowaniach, w tym samym polu widzenia co nazwa środka spożywczego, podaje się informację określającą minimalną zawartość soku owocowego, przecieru owocowego lub ich mieszaniny, przy użyciu określenia "zawartość owoców minimum ... %".

6. W przypadku soku i nektaru jabłkowego zawierających zagęszczony naturalny sok jabłkowy, którego kwasowość ogólna przy ekstrakcie refraktometrycznym 65% jest nie niższa niż 2,5% w przeliczeniu na kwas jabłkowy, nazwa tych środków spożywczych może być uzupełniona informacją "z zagęszczonego soku jabłkowego o wysokiej naturalnej kwasowości".";

22) § 28 otrzymuje brzmienie:

"§ 28. 1. W oznakowaniu płynnego ekstraktu kawy w opakowaniu nazwa "płynny ekstrakt kawy" może być uzupełniona określeniem "zagęszczony", pod warunkiem że zawartość suchej masy pochodzącej z kawy jest większa wagowo niż 25 % tego środka spożywczego.

2. W oznakowaniu płynnego ekstraktu cykorii w opakowaniu nazwa "płynny ekstrakt cykorii" może być uzupełniona określeniem "zagęszczony", pod warunkiem że zawartość suchej masy pochodzącej z cykorii jest większa wagowo niż 4-5 % tego środka spożywczego.

3. W oznakowaniu umieszczonego w opakowaniu ekstraktu kawy w proszku, ekstraktu kawy w postaci pasty, płynnego ekstraktu kawy w tym samym polu widzenia co opis środka spożywczego umieszcza się określenie "kawa bezkofeinowa", pod warunkiem że zawartość bezwodnej kofeiny nie przekracza wagowo 0,3 % suchej masy pochodzącej z kawy.

4. W oznakowaniu umieszczonego w opakowaniu płynnego ekstraktu kawy i płynnego ekstraktu cykorii w tym samym polu widzenia co opis środka spożywczego umieszcza się informacje zawierające nazwę użytych rodzajów cukrów z użyciem określenia "z ......." albo "z dodatkiem ......", albo "upalona z .......".

5. W oznakowaniu umieszczonego w opakowaniu płynnego ekstraktu kawy i ekstraktu kawy w postaci pasty wskazuje się minimalną zawartość suchej masy pochodzącej z kawy, wyrażoną w procentach wagowych gotowego środka spożywczego.

6. W oznakowaniu umieszczonego w opakowaniu płynnego ekstraktu cykorii i ekstraktu cykorii w postaci pasty wskazuje się minimalną zawartość suchej masy pochodzącej z cykorii, wyrażoną w procentach wagowych gotowego środka spożywczego.";

23) w § 31 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dane identyfikujące producenta;";

24) po § 31b dodaje się § 31c i 31d w brzmieniu:

"§ 31c. 1. W oznakowaniu kazeiny kwasowej spożywczej, kazeiny podpuszczkowej spożywczej oraz kazeinianów spożywczych podaje się:

1) nazwę albo - w przypadku kazeinianów - nazwę uzupełnioną wskazaniem kationu lub kationów;

2) nazwę kraju pochodzenia - w przypadku środków spożywczych przywożonych z państw trzecich;

3) datę produkcji albo inne oznaczenie kodu identyfikacyjnego partii produkcyjnej.

2. W oznakowaniu kazeiny kwasowej spożywczej, kazeiny podpuszczkowej spożywczej oraz kazeinianów spożywczych wprowadzanych do obrotu jako mieszaniny poza wymaganiami określonymi w ust. 1 podaje się:

1) określenie "mieszanina składająca się z ..." wraz z podaniem nazw poszczególnych produktów tworzących mieszaninę według ich masy w porządku malejącym;

2) nazwę uzupełnioną wskazaniem kationu lub kationów - w przypadku kazeinianu lub kazeinianów;

3) zawartość białka - w przypadku mieszanin, w skład których wchodzą kazeiniany.

§ 31d. 1.W oznakowaniu mleka zagęszczonego i mleka w proszku podaje się:

1) obok nazwy środka spożywczego informację o procentowej zawartości:

a) tłuszczu w mleku, wyrażonej wagowo w odniesieniu do produktu gotowego, z wyjątkiem mleka zagęszczonego odtłuszczonego niesłodzonego, mleka zagęszczonego odtłuszczonego słodzonego i mleka w proszku odtłuszczonego,

b) suchej masy beztłuszczowej mleka - w przypadku mleka zagęszczonego;

2) informację o metodach rozcieńczania albo odtwarzania, łącznie z informacją o zawartości tłuszczu w środku spożywczym po jego rozcieńczeniu lub odtworzeniu - w przypadku mleka w proszku;

3) informację, że produkt "nie jest przeznaczony dla niemowląt poniżej 12 miesięcy" - w przypadku mleka w proszku.

2. W oznakowaniu mleka zagęszczonego i mleka w proszku w opakowaniach zbiorczych zawierających opakowania jednostkowe o masie mniejszej niż 20 g informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być umieszczone tylko na opakowaniu zbiorczym, z tym że nazwa tych środków spożywczych musi być podana również na opakowaniach jednostkowych.";

25) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w Ip. 1 kolumna 3 otrzymuje brzmienie:

" "Olej" łącznie z:

- przymiotnikiem "roślinny" lub "zwierzęcy", w zależności od pochodzenia, albo

- wskazaniem konkretnego pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

W przypadku użycia jako składnika oleju utwardzonego nazwę kategorii uzupełnia się dodatkowo określeniem "utwardzony" albo "uwodorniony" ",

b) w Ip. 2 kolumna 3 otrzymuje brzmienie:

" "Tłuszcz" łącznie z:

- przymiotnikiem "roślinny" lub "zwierzęcy", w zależności od pochodzenia, albo

- wskazaniem konkretnego pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

W przypadku użycia jako składnika tłuszczu utwardzonego nazwę kategorii uzupełnia się dodatkowo określeniem "utwardzony" albo "uwodorniony" ",

c) uchyla się lp.16 i 17;

26) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w ust. 2:

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) napojów alkoholowych produkowanych z winogron, klasyfikowanych w grupie 2206 00 59 lub 2206 00 89 według kodu Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN);",

b) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) napojów alkoholowych produkowanych z winogron, klasyfikowanych w grupie 2206 00 39 według kodu Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN),";

27) dodaje się załącznik nr 5 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Środki spożywcze w opakowaniach oznakowane przed dniem 25 listopada 2005 r. w sposób niespełniający wymagań określonych w - § 2 ust. 4 pkt 6 lit. b, § 5 ust. 3-5, ust. 7 pkt 4 i ust. 9-11, § 7 ust. 4 i 5 oraz ust. 7-9 i § 31d rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym przepisami niniejszego rozporządzenia, mogą pozostawać w obrocie do czasu wyczerpania zapasów tych środków spożywczych.

2. W przypadku wyrobów winiarskich w opakowaniach oznakowanych przed dniem 25 listopada 2005 r. w ich oznakowaniu nie wymaga się podawania dwutlenku siarki.

3. Środki spożywcze zawierające kwas glicyryzynowy i jego sól amonową, w opakowaniach oznakowane przed dniem 20 maja 2006 r. w sposób niespełniający wymagań określonych w § 3 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz ust. 4-6 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym przepisami niniejszego rozporządzenia, mogą pozostawać w obrocie do czasu wyczerpania zapasów tych środków spożywczych.

4. Środki spożywcze w opakowaniach, których składnikiem jest mięso ssaków i ptaków, o którym mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym przepisami niniejszego rozporządzenia, oraz inne mięśnie poprzecznie prążkowane, w tym język, serce, mięśnie głowy inne niż mięśnie żwaczy, mięśnie nadgarstka, stepu i ogona, oznakowane przed dniem 25 listopada 2005 r. poprzez użycie określenia "mięso", z podaniem nazwy gatunku zwierzęcia, z którego ono pochodzi, mogą być wprowadzane do obrotu w tych opakowaniach wyłącznie na rynek krajowy lub wywożone do państw niebędących członkami Unii Europejskiej do czasu wyczerpania zapasów tych środków spożywczych.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433). 
** Przepisy niniejszego rozporządzenia częściowo wdrażają postanowienia:
- dyrektywy 2000/13/WE z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 109 z 06.05.2000, z późn. zm.),
- dyrektywy 90/496/EWG z dnia 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 276 z 06.10.1990, z późn. zm.),
- dyrektywy 94/54/WE z dnia 18 listopada 1994 r. dotyczącej obowiązkowego umieszczania na etykietach niektórych środków spożywczych danych szczegółowych innych niż wymienione w dyrektywie Rady 79/112/EWG (Dz. Urz. WE L 300 z 23.11.1994, z późn. zm.),
- dyrektywy 89/107/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących dodatków do żywności dopuszczonych do użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 040 z 11.02.1989),
- dyrektywy 91/71/EWG z dnia 16 stycznia 1991 r. uzupełniającej dyrektywę 88/388/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków aromatyzujących przeznaczonych do użytku w środkach spożywczych i materiałów źródłowych służących do ich produkcji (Dz. Urz. WE L 042 z 15.02.1991),
- dyrektywy 94/35/WE z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 237 z 10.09.1994, z późn. zm.),
- dyrektywy 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 040 z 11.02.1989),
- dyrektywy 92/46/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. ustanawiającej przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania do obrotu surowego mleka, mleka poddanego obróbce cieplnej i produktów na bazie mleka (Dz. Urz. WE L 298 z 14.09.1992),
- dyrektywy 83/417/EWG z dnia 25 lipca 1983 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do niektórych białek mleka (kazein i kazeinianów) przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 237 z 26.08.1983),
- dyrektywy 2001/114/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego przeznaczonego do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 015 z 17.01.2002). Dane dotyczące ogłoszenia wyżej wymienionych dyrektyw, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych dyrektyw w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
*** Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223, poz. 2220 i 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959. 
**** Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 130, poz. 1187, Nr 199, poz. 1938 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 288 i Nr 96, poz. 959.

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20 listopada 2004 r. (poz. 2577)


POWIĄZANE

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...

Metan: Parlament przyjmuje nowe prawo mające na celu ograniczenie emisji z sekto...

Eurodeputowani opowoedzieli się wczoraj na sesji plenarnej Parlamentu Europejski...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę