EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

28 stycznia 2005

100

z dnia 7 stycznia 2005 r.

w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte planem rozwoju obszarów wiejskich, oraz doradzania tym podmiotom

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. nr 229, poz. 2273, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa warunki, sposób i tryb prowadzenia szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte planem rozwoju obszarów wiejskich, zwanym dalej "Planem", oraz doradzania w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej przeznaczonej na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.

§ 2.

1. Podmiot organizujący szkolenie dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Planem, zwany dalej "organizatorem szkolenia", prowadzi szkolenie zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, zwanego dalej "Dyrektorem".

2. Program szkolenia opracowuje organizator szkolenia.

3. Program szkolenia zawiera:

1) zakres tematyczny szkolenia;

2) termin i miejsce szkolenia;

3) wykaz osób prowadzących zajęcia dydaktyczne, z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach szkoleń dotyczących danego zakresu tematycznego;

4) liczbę osób objętych szkoleniem.

§ 3.

1. Zakres tematyczny szkolenia uwzględnia aktualną wiedzę dotyczącą danego zakresu i obejmuje:

1) zagadnienia dotyczące:

a) co najmniej jednego działania objętego Planem albo

b) wszystkich działań objętych Planem, z wyłączeniem działania "Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt", albo

c) programu rolnośrodowiskowego w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809 i Nr 213, poz. 2160) oraz

2) liczbę godzin zajęć dydaktycznych.

2. Zakres tematyczny szkolenia obejmujący zagadnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

1) lit. a - opracowuje się zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;

2) lit. b - opracowuje się zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia;

3) lit. c - opracowuje się zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.

§ 4.

Zajęcia dydaktyczne w ramach szkolenia mogą prowadzić osoby posiadające wyższe wykształcenie oraz:

1) co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania założeń planu rozwoju obszarów wiejskich lub

2) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe odpowiadające przedmiotowi prowadzonych zajęć, lub

3) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia obejmującego zagadnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c.

§ 5.

1. Organizator szkolenia powinien zapewnić:

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w § 4;

2) warunki lokalowe oraz pomoce dydaktyczne i sprzęt, niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia;

3) sporządzenie listy obecności uczestników szkolenia na zajęciach dydaktycznych.

2. Liczba osób objętych szkoleniem powinna być dostosowana do warunków lokalowych zapewnionych przez organizatora szkolenia.

§ 6.

Dyrektor zatwierdza program szkolenia na wniosek organizatora szkolenia, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli:

1) program spełnia wymagania określone w § 2 ust. 3 i § 3;

2) osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne w ramach szkolenia spełniają wymagania, o których mowa w § 4;

3) z informacji o przebiegu szkoleń, przeprowadzonych uprzednio przez organizatora szkolenia, wynika, że dotychczasowe szkolenia były przeprowadzone prawidłowo.

§ 7.

1. Organizator szkolenia ogłasza, w prasie o zasięgu lokalnym lub w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, termin, miejsce oraz zakres tematyczny szkolenia, na co najmniej 21 dni przed dniem jego rozpoczęcia.

2. Szkolenie prowadzi się w formie:

1) wykładów - w przypadku zajęć dydaktycznych dotyczących zagadnień teoretycznych;

2) ćwiczeń - w przypadku zajęć dydaktycznych dotyczących sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej przeznaczonej na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.

3. Ukończenie szkolenia potwierdza zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia według wzoru, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

4. Organizator szkolenia:

1) opracowuje ankietę dotyczącą przebiegu szkolenia i przedstawia ją uczestnikom szkolenia w celu dokonania przez nich oceny przeprowadzonego szkolenia;

2) prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia;

3) przechowuje przez okres 5 lat od dnia zakończenia szkolenia:

a) listy obecności uczestników szkolenia na zajęciach dydaktycznych,

b) ankiety, o których mowa w pkt 1;

4) przekazuje Dyrektorowi, w terminie 30 dni od dnia zakończenia szkolenia, informacje o przebiegu szkolenia, w tym informacje o:

a) liczbie uczestników szkolenia,

b) wynikach oceny szkolenia dokonanej przez jego uczestników.

§ 8.

1. Podmiot prowadzący doradzanie w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej przeznaczonej na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich zapewnia, aby doradzanie było wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b, zwane dalej "doradcami", z zastrzeżeniem § 9.

2. Doradzanie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na wniosek producenta rolnego i polega na:

1) udziale w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej przeznaczonej na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich;

2) informowaniu producenta rolnego o celach, zasadach, warunkach i trybie udzielania pomocy finansowej na działania objęte Planem.

§ 9.

Podmiot prowadzący doradzanie w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej przeznaczonej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt zapewnia, aby doradzanie było wykonywane przez osoby, które:

1) ukończyły szkolenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c, lub pracowały co najmniej rok pod kierunkiem doradcy rolnośrodowiskowego przy realizacji zadań dotyczących doradzania w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej przeznaczonej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień objętych szkoleniem, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c, przeprowadzony przez Dyrektora lub

2) ukończyły szkolenie prowadzone w ramach projektu:

a) Phare PL 0006.02.02 "Rozwój instytucjonalny na rzecz agrośrodowiska i zalesiania" - komponent "Szkolenia - EuropeAid/113252/D/SV/PL", realizowanego w latach 2002 i 2003 lub

b) "Szkolenia przygotowujące doradców rolnośrodowiskowych w zakresie wdrażania Działania 4 «Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i dobrostanu zwierząt», w ramach PROW na lata 2004-2006", realizowanego w 2004 r.

- zwane dalej "doradcami rolnośrodowiskowymi".

§ 10.

1. Doradcy rolnośrodowiskowi są uprawnieni do wykonywania doradzania w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej przeznaczonej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt przez okres 3 lat od dnia:

1) złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w § 9 pkt 1, lub

2) 1 stycznia 2005 r. - w przypadku ukończenia szkolenia, o którym mowa w § 9 pkt 2.

2. Doradca rolnośrodowiskowy, który utracił uprawnienia do wykonywania doradzania w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej przeznaczonej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt na skutek upływu okresu, o którym mowa w ust. 1, może wykonywać doradzanie, jeżeli złoży z wynikiem pozytywnym egzamin, o którym mowa w § 9 pkt 1.

3. Dyrektor:

1) wydaje zaświadczenie o złożeniu egzaminu, o którym mowa w § 9 pkt 1, z wynikiem pozytywnym;

2) prowadzi listę doradców rolnośrodowiskowych uprawnionych do wykonywania doradzania.

§ 11.

Doradzanie, o którym mowa w § 9, odbywa się na wniosek producenta rolnego i polega na:

1) udziale w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej przeznaczonej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, w tym planu działalności rolnośrodowiskowej określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich;

2) informowaniu producenta rolnego o:

a) celach, zasadach, warunkach i trybie udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt,

b) wymaganiach w zakresie prowadzenia działalności rolniczej zgodnie z zasadami zwykłej dobrej praktyki rolniczej, przestrzeganiu tych wymagań w gospodarstwie rolnym producenta rolnego oraz o walorach przyrodniczych tego gospodarstwa.

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433). 
** Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64.

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 7 stycznia 2005 r. (poz. 100)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


POWIĄZANE

Komisja Europejska chce zreformować model rynku energetycznego. Rośnie rola umów...

W zeszłym tygodniu w Ministerswie Rolnictwa doszło do spotkania przedstawicieli ...

W zeszłym miesiącu, Sejm RP przegłosował ustawę o fundacji rodzinnej po poprawka...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę