A_john_dere _023
a_bio-expo_ptak_750

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

28 stycznia 2005

119

z dnia 13 stycznia 2005 r.

w sprawie kategorii materiałów paszowych **)

Na podstawie art. 38 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z późn. zm. 3) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa kategorie grupujące materiały paszowe charakteryzujące się jednakowym źródłem pochodzenia, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych (Dz. U. Nr 204, poz. 1726 oraz z 2003 r. Nr 183, poz. 1796).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433). 
** Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji nr 82/475/EWG z dnia 23 czerwca 1982 r. ustanawiającej kategorie składników, które mogą być stosowane do celów etykietowania mieszanek paszowych dla zwierząt domowych (Dz. Urz. WE L 213 z 21. 7. 1982, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 5, str. 158, Dz. Urz. WE L 184 z 10.7.1991, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.3, t. 11, str. 304 oraz Dz. Urz. WE L 261 z 24.09.1998 str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 448).
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 281, poz. 2776.

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 13 stycznia 2005 r. (poz. 119)


POWIĄZANE

Indonezja i Malezja przełożą negocjacje w sprawie handlu olejem palmowym z Unią ...

26 maja 2023 roku Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę o ułatwieniach w przygotowan...

Sygnatariusze Porozumienia Rolniczego Zrzeszeń i Organizacji Drobiarskich wyraża...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę