ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

28 stycznia 2005

119

z dnia 13 stycznia 2005 r.

w sprawie kategorii materiałów paszowych **)

Na podstawie art. 38 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z późn. zm. 3) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa kategorie grupujące materiały paszowe charakteryzujące się jednakowym źródłem pochodzenia, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych (Dz. U. Nr 204, poz. 1726 oraz z 2003 r. Nr 183, poz. 1796).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433). 
** Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji nr 82/475/EWG z dnia 23 czerwca 1982 r. ustanawiającej kategorie składników, które mogą być stosowane do celów etykietowania mieszanek paszowych dla zwierząt domowych (Dz. Urz. WE L 213 z 21. 7. 1982, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 5, str. 158, Dz. Urz. WE L 184 z 10.7.1991, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.3, t. 11, str. 304 oraz Dz. Urz. WE L 261 z 24.09.1998 str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 448).
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 281, poz. 2776.

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 13 stycznia 2005 r. (poz. 119)


POWIĄZANE

Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Term...

Do 31 stycznia Koła Gospodyń Wiejskich, które w 2020 roku otrzymały z ARiMR dofi...

Podatek CIT dla spółek komandytowych, opłata cukrowa czy podatek od sprzedaży de...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę