aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

3 listopada 2003

801

z dnia 14 kwietnia 2003 r.

w sprawie wzoru księgi chorób zakaźnych zwierząt, wzorów raportów oraz sposobów przekazywania informacji o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt

Na podstawie art. 20a ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór księgi chorób zakaźnych zwierząt stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

1. Informacje o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających natychmiastowemu zgłoszeniu powiatowi lekarze weterynarii przekazują Głównemu Lekarzowi Weterynarii telefaksem lub przy użyciu elektronicznych nośników informacji:

1) natychmiast - po stwierdzeniu pierwotnego ogniska choroby na obszarze powiatu;

2) w pierwszym dniu roboczym każdego tygodnia - o wystąpieniu ognisk wtórnych choroby, z poprzedniego tygodnia kończącego się o północy w niedzielę.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane są w formie raportu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

1. Informacje o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających natychmiastowemu zgłoszeniu powiatowi lekarze weterynarii przekazują za każdy miesiąc, w formie zbiorczej, wojewódzkim lekarzom weterynarii, w terminie do 5. dnia następnego miesiąca.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, wojewódzcy lekarze weterynarii przekazują za każdy miesiąc, w formie zbiorczej. Głównemu Lekarzowi Weterynariido 7. dnia następnego miesiąca.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazywane są w formie raportu, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 4.

1. Informacje o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających rejestracji lekarze weterynarii leczący zwierzęta przekazują za każdy miesiąc właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii w terminie do 3. dnia następnego miesiąca.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powiatowi lekarze weterynarii przekazują za każdy miesiąc, w formie zbiorczej, wojewódzkim lekarzom weterynarii, w terminie do 5. dnia następnego miesiąca.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, wojewódzcy lekarze weterynarii przekazują za każdy miesiąc, w formie zbiorczej, Głównemu Lekarzowi Weterynarii, w terminie do 7. dnia następnego miesiąca.

4. Informacje, o których mowa w ust. 1-3, przekazywane są w formie raportu, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 5.

Informacje, o których mowa w § 3 i 4, mogą być przekazywane przy użyciu elektronicznych nośników informacji.

§ 6.

Przepis § 3 stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
A. Tański

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
** Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450.

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 14 kwietnia 2003 r. (poz. 801)


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


POWIĄZANE

W sprawozdaniu z cyfrowej dekady 2024 wezwano do zintensyfikowania wspólnych dzi...

Przywódcy państw członkowskich nie doszli wczoraj do porozumienia w sprawie obsa...

Nvidia wyprzedza Apple i Microsoft pod względem kapitalizacji rynkowej, stając s...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę