aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

4 listopada 2003

1604

z dnia 9 września 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 121, poz. 1038) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do połowów ryb niżej wymienionych gatunków ustanawia się następujące, najmniejsze wymiary oczek sieci w milimetrach:

Gatunek
Długość boku oczka
Prześwit oczka
1
2
3
dorsz
-
110 - nety dorszowe 105 - sieci z oknem selektywnym typu "BACOMA" 130 - włoki, tuki i niewody duńskie*)
płastuga
-
105 - sieci z oknem selektywnym typu "BACOMA" 130 - narzędzia ciągnione*', nety
śledź
-
32
szprot
-
16
łosoś, troć, pstrąg tęczowy
80
157
troć, pstrąg tęczowy w pasie 4-milowym wód przybrzeżnych
65
-
leszcz i sandacz
60
-
płoć i okoń
30
-
sieja i szczupak
55
-
węgorz
16
-

*) Dotyczy oczek w przedłużaczu i worku na odcinku ostatnich 8 metrów mierzonych od sznurówki, przy oczkach w zwarciu.";

2) w § 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) do 12 Mm od linii brzegu, w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 kwietnia, przy prowadzeniu połowów statkami o długości całkowitej powyżej 12,5 m należy używać narzędzi ciągnionych.";

3) § 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, niedozwolony jest potów ryb przy użyciu narzędzi ciągnionych oraz wykonywanie rybołówstwa przy użyciu statków o długości całkowitej powyżej 15 m w następujących rejonach polskich obszarów morskich:

1) w Zatoce Gdańskiej - od południka 18° 57' do toru wodnego Gdynia-Hel w miejscach, w których głębokość nie przekracza 25 m,

2) w Zatoce Puckiej - do toru wodnego Gdynia-Hel,

3) na Ławicy Odrzanej - na głębokościach mniejszych niż 10 m,

4) od linii toru wodnego Gdynia-Hel od trawersu latarni morskiej w Jastarni od strony pełnego morza - na głębokościach mniejszych niż 20 m,

5) na pozostałych obszarach wód - w pasie o szerokości 3 Mm od brzegu.

2. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia, od południka 18° 57' 18" do południka 19° 26' 30" E dopuszcza się prowadzenie ukierunkowanych połowów śledzia przy użyciu narzędzi ciągnionych oraz przy użyciu statków rybackich do 19 m długości całkowitej w odległości powyżej 2 Mm od brzegu.";

4) w § 23 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w okresie od dnia 10 kwietnia do dnia 15 maja:

a) drygawicami,

b) wontonami o boku oczka większym niż 35 mm,";

5) w § 27:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W żakach węgorzowych, wystawianych na Zalewie Szczecińskim, Roztoce Odrzańskiej i Jeziorze Wieko Wielkie w okresie od dnia 1 marca do dnia 10 listopada należy stosować siła selektywne, których konstrukcję oraz sposób montowania określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. W żakach tych dopuszcza się stosowanie tkaniny sieciowej z oczkiem o boku 10 mm w ostatniej komorze i w kutlu.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wymiary otworów w siłach selektywnych oraz okresy używania sił selektywnych określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.";

6) § 35 otrzymuje brzmienie:

"§ 35. W okresie od dnia 1 maja do dnia 31 grudnia, we wszystkich żakach węgorzowych należy stosować siła selektywne, których konstrukcję oraz sposób montowania określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.";

7) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

8) po załączniku nr 6 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 7 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 9 września 2003 r. (poz. 1604)


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


POWIĄZANE

Komisja Europejska przyjęła wczoraj wniosek określający nowe wspólne rozwiązanie...

Rząd Ukrainy wprowadził zmiany w procedurze weryfikacji eksporterów rolnych w st...

Sądy wciąż będą puchnąć od nowych spraw. Wzrost rdr. będzie nawet 30-proc. W 202...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę