EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

5 listopada 2003

1766

z dnia 30 września 2003 r.

w sprawie dokumentacji prowadzonej przez uprawnionego do rybactwa

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) zasady prowadzenia dokumentacji przez uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim;

2) wzory dokumentacji.

§ 2.

Udokumentowanie działań związanych z prowadzoną gospodarką rybacką w obwodzie rybackim stanowi:

1) protokół zarybień,

2) protokół połowu ryb i raków,

3) księga gospodarcza,

4) zestawienie roczne

- zwane dalej "dokumentacją gospodarki rybackiej".

§ 3.

1. Wpisy dokonywane w dokumentacji gospodarki rybackiej powinny odzwierciedlać stan faktyczny.

2. Uprawniony do rybactwa dokonuje wpisów w dokumentacji gospodarki rybackiej w języku polskim, czytelnie i przy użyciu trwałego środka, bez używania skrótów, z wyjątkiem skrótów ogólnie przyjętych.

3. Wpisy w dokumentacji gospodarki rybackiej nie mogą być poprawiane, z wyjątkiem błędów powstałych wskutek oczywistej pomyłki pisarskiej lub rachunkowej.

4. Błędy, o których mowa w ust. 3, powstałe w:

1) księdze gospodarczej albo zestawieniu rocznym, powinny być poprawione przed podjęciem przez wojewodę czynności związanych z dokonywaniem oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej;

2) protokołach, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, powinny być poprawione przed potwierdzeniem zawartych w nich informacji przez właściciela wody albo osobę przez niego upoważnioną.

5. Błędy w dokumentacji gospodarki rybackiej poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu.

6. Dokonanie czynności, o której mowa w ust. 5, potwierdza podpisem złożonym przy poprawionym wpisie, wraz z określeniem daty:

1) uprawniony do rybactwa - w przypadku księgi gospodarczej albo zestawienia rocznego;

2) uprawniony do rybactwa i właściciel wody albo osoba przez niego upoważniona - w przypadku protokołów, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2.

§ 4.

1. Uprawniony do rybactwa sporządza protokół zarybień niezwłocznie po wprowadzeniu materiału zarybieniowego do wód obwodu rybackiego.

2. Uprawniony do rybactwa podaje w protokole zarybień informacje dotyczące wyłącznie materiału zarybieniowego, który w chwili wprowadzenia do wód obwodu rybackiego stanowił jego własność.

3. Jeżeli po dokonaniu wpisów w protokole zarybień pozostały niewypełnione rubryki dotyczące gatunku, rodzaju, ilości, zdrowotności lub pochodzenia materiału zarybieniowego, uprawniony do rybactwa, przed podpisaniem protokołu zarybień, przekreśla niewypełnione rubryki w sposób trwały.

4. Jeżeli umowa zawarta przez uprawnionego do rybactwa z właścicielem wody przewiduje potwierdzenie protokołu zarybień przez właściciela wody, uprawniony do rybactwa przekazuje protokół zarybień do potwierdzenia właścicielowi wody albo osobie przez niego upoważnionej, w miejscu wprowadzenia materiału zarybieniowego do wód obwodu rybackiego, niezwłocznie po dokonaniu zarybienia.

5. W razie niemożności przekazania protokołu zarybień właścicielowi wody albo osobie przez niego upoważnionej z powodu ich nieobecności, uprawniony do rybactwa zamieszcza stosowną adnotację na tę okoliczność w protokole zarybień, wskazując również sposób i termin powiadomienia właściciela wody albo osoby przez niego upoważnionej o planowanym miejscu i terminie zarybienia.

6. Uprawniony do rybactwa przechowuje oryginał protokołu zarybień przez okres trzech lat od dnia jego sporządzenia.

§ 5.

1. Uprawniony do rybactwa sporządza protokół połowu ryb i raków niezwłocznie po połowie dokonanym:

1) w zbiorniku wodnym, co do którego wojewoda zwolnił uprawnionego do rybactwa od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej;

2) w zbiorniku wodnym uznanym przez wojewodę za nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej;

3) w obrębie hodowlanym ustanowionym na jego wniosek w granicach obwodu rybackiego lub

4) na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

2. Jeżeli po dokonaniu wpisów w protokole połowu ryb i raków pozostały niewypełnione rubryki dotyczące gatunku, sortymentów wagowych, pozyskanych produktów, ilości lub sposobu zagospodarowania ryb lub raków, uprawniony do rybactwa, przed podpisaniem protokołu połowu ryb i raków, przekreśla niewypełnione rubryki w sposób trwały.

3. Jeżeli umowa zawarta przez uprawnionego do rybactwa z właścicielem wody przewiduje potwierdzenie protokołu połowu ryb i raków przez właściciela wody, uprawniony do rybactwa przekazuje protokół połowu ryb i raków do potwierdzenia właścicielowi wody albo osobie przez niego upoważnionej, w miejscu połowu, niezwłocznie po dokonaniu połowu.

4. W razie niemożności przekazania protokołu połowu ryb i raków właścicielowi wody albo osobie przez niego upoważnionej z powodu ich nieobecności, uprawniony do rybactwa zamieszcza stosowną adnotację na tę okoliczność w protokole połowu ryb i raków, wskazując również sposób i termin powiadomienia właściciela wody albo osoby przez niego upoważnionej o planowanym miejscu i terminie połowu.

5. Uprawniony do rybactwa przechowuje oryginał protokołu połowu ryb i raków przez okres trzech lat od dnia jego sporządzenia.

§ 6.

1. Uprawniony do rybactwa prowadzi księgę gospodarczą w formie pisemnej albo w formie elektronicznej.

2. W przypadku prowadzenia księgi gospodarczej w formie elektronicznej, uprawniony do rybactwa dokonuje zapisu na elektronicznym nośniku informacji w sposób chroniący dane na nim zawarte przed zatarciem, zniekształceniem lub usunięciem pierwotnej treści zapisu oraz w sposób umożliwiający wydrukowanie ich w porządku chronologicznym.

3. Księga gospodarcza zawiera ewidencję:

1) połowu ryb i raków;

2) amatorskiego połowu ryb;

3) zarybień.

4. Uprawniony do rybactwa prowadzi księgę gospodarczą osobno dla każdego jeziora, zbiornika wodnego, rzeki, kanału oraz cieku naturalnego, które znajdują się w granicach zasadniczego obwodu rybackiego.

5. W przypadkach uzasadnionych warunkami hydrobiologicznymi obwodu rybackiego charakterystyką jego ichtiofauny lub innymi czynnikami wymienionymi w operacie rybackim, które mają wpływ na prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie, uprawniony do rybactwa może prowadzić jedną księgę gospodarczą dla łączących się ze sobą jezior, zbiorników wodnych, rzek, kanałów lub cieków naturalnych, w granicach zasadniczego obwodu rybackiego.

§ 7.

1. W ewidencji połowu ryb i raków, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 1, uprawniony do rybactwa podaje informacje o ilości ryb i raków złowionych rybackimi narzędziami i urządzeniami połowowymi przez niego i osoby upoważnione do połowu ryb lub raków na jego rzecz.

2. Uprawniony do rybactwa podaje ilość ryb i raków, o której mowa w ust. 1, w kilogramach, nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złowiono ryby lub raki.

3. W ewidencji połowu ryb i raków uprawniony do rybactwa podaje również sumę ilości:

1) ryb złowionych w ciągu jednego miesiąca,

2) raków złowionych w ciągu jednego miesiąca,

3) ryb złowionych w ciągu jednego roku, z podziałem na gatunki,

4) wszystkich ryb oraz wszystkich raków złowionych w ciągu jednego roku

- nie później niż do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku, w którym złowiono ryby lub raki.

§ 8.

W ewidencji amatorskiego połowu ryb, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 2, uprawniony do rybactwa dokonuje wpisów raz w roku, nie później niż do dnia 15 kwietnia drugiego roku po roku, w którym złowiono ryby.

§ 9.

W ewidencji zarybień, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 3, uprawniony do rybactwa wpisuje informacje zawarte w :

1) protokołach zarybień,

2) innych dokumentach dotyczących zarybień, przekazanych uprawnionemu do rybactwa przez:

a) właściciela wody lub

b) podmiot, któremu właściciel wody udostępnił obwód rybacki do badań naukowych

- nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawniony do rybactwa wprowadził materiał zarybieniowy do wód albo otrzymał informację o wykonanych zarybieniach.

§ 10.

1. Uprawniony do rybactwa sporządza zestawienie roczne w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, raz w roku, nie później niż do dnia 15 kwietnia każdego roku.

2. Uprawniony do rybactwa dokonuje zapisu na elektronicznym nośniku informacji w sposób chroniący dane na nim zawarte przed zatarciem, zniekształceniem lub usunięciem pierwotnej treści zapisu.

3. Zestawienie roczne zawiera w szczególności:

1) informacje zawarte w ewidencji połowu ryb i raków, sporządzonej za rok poprzedzający rok, w którym uprawniony do rybactwa sporządza zestawienie;

2) informacje zawarte w ewidencji amatorskiego połowu ryb, sporządzonej za rok poprzedzający o dwa lata rok, w którym uprawniony do rybactwa sporządza zestawienie;

3) informacje zawarte w protokołach zarybień, sporządzonych w roku poprzedzającym rok, w którym uprawniony do rybactwa sporządza zestawienie, z wyłączeniem informacji o materiale zarybieniowym wprowadzonym do wód obwodu rybackiego, który wcześniej został złowiony w tym samym lub innym obwodzie rybackim.

§ 11.

Określa się wzory:

1) protokołu zarybień - stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) protokołu połowu ryb i raków - stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) księgi gospodarczej - stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) zestawienia rocznego - stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 12.

Księgę gospodarczą i zestawienie roczne za rok 2004 sporządza się za okres liczony od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 13.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
* Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229.

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 30 września 2003 r. (poz. 1766)


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


POWIĄZANE

W zeszłym tygodniu w Ministerswie Rolnictwa doszło do spotkania przedstawicieli ...

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii „Bezpieczeństwo Żywności i Zdr...

W zeszłym miesiącu, Sejm RP przegłosował ustawę o fundacji rodzinnej po poprawka...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę