ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1 kwietnia 2004

368

z dnia 17 lutego 2004 r.

w sprawie stawek opłat za złożenie wniosku o dokonanie wpisu odmiany do krajowego rejestru, badanie odrębności, wyrównania i trwałości lub wartości gospodarczej odmiany, wpis do krajowego rejestru i utrzymanie odmiany w krajowym rejestrze, złożenie wniosku o przedłużenie okresu wpisu

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Określa się stawki opłat za złożenie wniosku o dokonanie wpisu odmiany do krajowego rejestru, badanie odrębności, wyrównania i trwałości lub wartości gospodarczej odmiany, wpis do krajowego rejestru i utrzymanie odmiany w krajowym rejestrze, złożenie wniosku o przedłużenie okresu wpisu, w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, z podaniem tytułu opłaty oraz gatunku i odmiany, których opłata dotyczy.

§ 2.

1. Za pierwszy i każdy następny sezon wegetacyjny, w którym przeprowadza się badania odrębności, wyrównania i trwałości oraz badania wartości gospodarczej odmiany, opłatę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o terminie rozpoczęcia badań.

2. Jeżeli hodowca zgłasza do badań rejestrowych odmianę o różnym przeznaczeniu dla kilku kierunków użytkowania i powoduje to konieczność przeprowadzenia oddzielnych serii doświadczeń dla każdego z nich, opłatę za badania wartości gospodarczej odmiany wnosi się za każdą serię doświadczeń związaną z kierunkami użytkowania, zgłoszonymi przez hodowcę.

§ 3.

1. Opłaty za wpisanie odmiany do krajowego rejestru oraz za pierwszy rok kalendarzowy utrzymania odmiany w krajowym rejestrze wnosi się w terminie 60 dni od dnia doręczenia decyzji o wpisaniu odmiany do krajowego rejestru.

2. Za każdy następny rok kalendarzowy utrzymania odmiany w krajowym rejestrze opłatę wnosi się do końca czerwca każdego roku następującego po roku, w którym wydano decyzję o wpisaniu odmiany do krajowego rejestru.

3. Nie wnosi się opłaty za utrzymanie odmiany w krajowym rejestrze za dany rok kalendarzowy, jeżeli odmiana została skreślona z rejestru w pierwszym półroczu.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


Załącznik do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 17 lutego 2004 r. (poz. 368)


POWIĄZANE

W 2022 r. wykryto 260 publikacji medialnych, powielających fałszywe informacje d...

Doprecyzowując przepisy, nie dokręcajmy regulacyjnej śruby! Od dawna wiadomo, że...

Jak dowiadujemy się z komunikatu wydanego i opublikowanego na stronach interneto...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę