ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1 kwietnia 2004

456

z dnia 8 marca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich

Na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 167, poz. 1629) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) cielę - młode zwierzę z gatunku bydło domowe (Bos taurus), bez względu na płeć, w wieku od dnia urodzenia do 6. miesiąca życia;",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) locha - samicę świni po pierwszym wyproszeniu:

a) między okresem okołoporodowym a odsądzeniem prosiąt albo

b) w okresie między odsądzeniem prosiąt a okresem okołoporodowym;",

c) uchyla się pkt 5,

d) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8) gniazdo - wydzielone miejsce przeznaczone do znoszenia jaj, w którym podłoga jest wykonana w sposób uniemożliwiający kurze kontakt z drucianą siatką;

9) gniazdo grupowe - gniazdo bez wewnętrznych przegród umożliwiające jednoczesne znoszenie jaj grupie ptaków;",

e) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) ściółka - suchy, miękki, dobrze nasiąkający materiał, w szczególności słomę lub trociny, kładziony na podłogę w pomieszczeniach inwentarskich w celu zapewnienia zwierzętom uczucia suchości i ciepła oraz stwarzający im warunki dla spełnienia potrzeb etologicznych;",

f) dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) świnia - zwierzę z gatunku świnia domowa (sus domestica), bez względu na wiek, przeznaczone do celów hodowlanych lub do tuczu.";

2) w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w systemie otwartym, z wyjątkiem kur, indyków, strusi, gęsi do ukończenia 6. tygodnia życia, kaczek do ukończenia 3. tygodnia życia, przepiórek do ukończenia 20. dnia życia oraz zwierząt futerkowych.";

3) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Odchody zwierząt oraz niezjedzone resztki pasz usuwa się z pomieszczeń inwentarskich tak często, aby uniknąć wydzielania się nieprzyjemnych woni, zanieczyszczenia paszy lub wody, oraz zabezpiecza się je przed muchami i gryzoniami.";

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Zwierzęta gospodarskie, z wyjątkiem świń, drobiu, lisów polarnych, lisów pospolitych, jenotów, norek i tchórzy, są karmione co najmniej dwa razy dziennie paszą dostosowaną do ich gatunku, wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego.";

5) w § 12 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1.W przypadku utrzymywania cieląt grupowo, gdy nie są one żywione do woli lub z elektronicznych stacji odpasowych, każde cielę powinno mieć zapewniony dostęp do paszy w tym samym czasie.

2. Pasza dla cieląt powinna zawierać ilość żelaza zapewniającą we krwi cieląt poziom hemoglobiny wynoszący co najmniej 4,5 milimol/litr.";

6) w§ 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jelenie i daniele, drób, lisy polarne i pospolite, jenoty, norki i tchórze karmi się co najmniej raz dziennie.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Lochom w okresie między odsądzeniem prosiąt a okresem okołoporodowym i loszkom zapewnia się wystarczającą ilość pokarmu wysokoenergetycznego oraz pokarmu objętościowego lub wysokowłóknistego.";

7) w § 15:

a) w ust. 1 w pkt 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"bez uwięzi wolnostanowiskowo:",

b) w ust. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"W systemie utrzymywania bydła, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, powierzchnia powinna, w przeliczeniu na jedną sztukę, wynosić w przypadku utrzymywania:",

c) w ust. 5 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"W systemie utrzymywania bydła, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, powierzchnia powinna, w przeliczeniu na jedną sztukę, wynosić w przypadku utrzymywania:";

8) w § 20 uchyla się pkt 3;

9) w § 26 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w kojcu wydziela się część ze ściółką o powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek prosiąt.";

10) w § 28 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Prosięta odsądza się nie wcześniej niż w 28. dniu od dnia urodzenia.

2. W przypadku zagrożenia zdrowia lochy lub prosięcia, prosięta odsądza się nie wcześniej niż w 21. dniu od dnia urodzenia.";

11) w § 30:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) utrzymywania knurów pojedynczo, w przypadku krycia w kojcu - co najmniej 10 m2;",

b) w ust. 3 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) loch - co najmniej 2,25 m2, przy czym dla loch prośnych co najmniej 1,3 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15 % tego podłoża - otwory odpływowe;

5) loszek po pokryciu - co najmniej 1,64 m2, przy czym co najmniej 0,95 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15 % tego podłoża - otwory odpływowe.",

c) w ust. 5 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"W gospodarstwach utrzymujących co najmniej 10 loch lub loszek, w przypadku utrzymywania ich w okresie, o którym mowa w § 25 ust. 5, długość każdego z boków kojca powinna wynosić w przypadku grup:";

12) w § 31 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"W przypadku utrzymywania świń w systemie, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 2, na betonowej podłodze szczelinowej:";

13) w § 35 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w przypadku utrzymywania matek z jagniętami do 3. miesiąca życia temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej 6 °C.";

14) w § 39 w ust. 4 w pkt 2:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) co najmniej 2 poidła kropelkowe lub kubeczkowe, dostępne dla każdej z kur znajdujących się w klatce.",

b) uchyla się lit. c;

15) w § 41 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) ściółkę.";

16) w § 43 w ust. 1:

a) w pkt 2:

- lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) co najmniej 2 poidła kropelkowe lub kubeczkowe, dostępne dla każdej z kur znajdujących się w klatce;",

- uchyla się lit. c,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) ściółkę w ilości umożliwiającej kurom dziobanie i grzebanie.";

17) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W systemie utrzymywania kur nieśnych, o którym mowa w § 42 pkt 2, maksymalna obsada kur nieśnych na m2 powierzchni użytkowej podłogi w pomieszczeniu inwentarskim powinna wynosić 9 sztuk.";

18) w § 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Podłogę klatki wykonuje się w sposób zapewniający podtrzymywanie wszystkich zwróconych ku przodowi pazurów nogi ptaka; jej nachylenie nie może być większe niż 8° lub 14 %.";

19) § 47 otrzymuje brzmienie:

"§ 47. W przypadku gdy w pomieszczeniu inwentarskim są zainstalowane co najmniej 2 poziomy klatek, pomieszczenie to wyposaża się w urządzenia i sprzęt umożliwiające sprawdzanie wszystkich klatek oraz ułatwiające usuwanie z nich ptaków.";

20) w § 50:

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) siarkowodoru (H2S) nie powinno przekraczać 10 ppm;",

b) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) koncentracja amoniaku (NH3) nie powinna przekraczać 26 ppm;

3) temperatura jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.";

21) § 66 otrzymuje brzmienie:

"§ 66. Dla obiektów, które są budowane, modernizowane lub nie zostały oddane do użytku przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, szerokość kojca, o którym mowa w § 17 ust. 3 pkt 1 lit. a, może wynosić nie mniej niż 0,8 wysokości cielęcia w kłębie lub 90 cm ±10 % do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dla pozostałych obiektów zaś - do dnia 31 grudnia 2006 r.";

22) w § 72 w ust. 1 w pkt 2:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) co najmniej 2 poidła kropelkowe lub kubeczkowe, dostępne dla każdej z kur znajdujących się w klatce.",

b) uchyla się lit. c;

23) w § 74 w ust. 1:

a) w pkt 2:

- lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) co najmniej 2 poidła kropelkowe lub kubeczkowe, dostępne dla każdej z kur znajdujących się w klatce;",

- uchyla się lit. c,

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) urządzenie do skracania pazurów.";

24) uchyla się załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2004 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).


POWIĄZANE

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym stanowiskiem Warsaw Enterprise Institu...

Korzystając z e-podpisu z Profilem Zaufanym- można od razu zweryfikować tożsamoś...

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów zapowiadają możliwe zmiany w podatku od zy...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę