ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

16 kwietnia 2004

530

z dnia 23 marca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego

Na podstawie art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. Nr 21, poz. 116, z późn. zm.2)) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Zasiłek chorobowy wynosi 7 zł za każdy dzień niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
W. Olejniczak

* Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273.
** Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 3, poz. 21, Nr 42, poz. 185 i Nr 85, poz. 389, z 1998 r. Nr 55, poz. 357 i Nr 114, poz. 738, z 1999 r. Nr 51, poz. 524, z 2000 r. Nr 109, poz. 1161, z 2001 r. Nr 20, poz. 244 i Nr 114, poz. 1223, z 2002 r. Nr 10, poz. 101 oraz z 2003 r. Nr 97, poz. 885.


POWIĄZANE

W Europejskim Rankingu Innowacyjności Polska jest na piątym miejscu od końca. Z ...

Ubiegły rok był bardzo udany pod względem inwestycji w efektywność energetyczną ...

Wiele organizacji pozarządowych finansuje swoje działania przy wsparciu funduszy...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę