aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

21 lutego 2005

231

z dnia 7 lutego 2005 r.

w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) zakres ewidencji skupu zwierzyny żywej oraz zakres ewidencji skupu tusz zwierzyny i ich części;

2) wzory ewidencji skupu, o których mowa w pkt 1.

§ 2.

1. Ewidencja skupu zwierzyny żywej obejmuje następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy prowadzącego punkt skupu;

2) adres przedsiębiorcy prowadzącego punkt skupu;

3) datę skupu zwierzyny;

4) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres właściciela zwierzyny sprzedawanej do punktu skupu, a jeżeli nie występuje on osobiście - imię, nazwisko i adres osoby występującej w jego imieniu;

5) numer obwodu łowieckiego oraz nazwę województwa, w którym została odłowiona zwierzyna, a jeżeli zwierzyna nie została odłowiona w obwodzie łowieckim - nazwę województwa oraz najbliższej miejscowości;

6) gatunek oraz liczbę sztuk zwierzyny, a w przypadku łosia, jelenia, jelenia sika, daniela, sarny, muflona i dzika - gatunek oraz płeć tej zwierzyny;

7) numer i datę dokumentu stwierdzającego przyjęcie zwierzyny do punktu skupu;

8) cenę skupu zwierzyny (za kilogram lub sztukę).

2. Dane, o których mowa w ust. 1, dotyczą okresu od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca roku następnego.

§ 3.

1. Ewidencja skupu tusz zwierzyny i ich części obejmuje następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy prowadzącego punkt skupu;

2) adres przedsiębiorcy prowadzącego punkt skupu;

3) datę i godzinę skupu tuszy i jej części;

4) imię, nazwisko i adres myśliwego - jeżeli zwierzyna została pozyskana na polowaniu indywidualnym;

5) imię i nazwisko osoby dostarczającej tuszę i jej części do punktu skupu - jeżeli zwierzyna została pozyskana na polowaniu zbiorowym;

6) numer obwodu łowieckiego oraz nazwę województwa, w którym została pozyskana zwierzyna, a jeżeli zwierzyna nie została pozyskana w obwodzie łowieckim - nazwę województwa oraz najbliższej miejscowości;

7) gatunek pozyskanej zwierzyny oraz liczbę jej tusz i ich części, a w przypadku tusz łosia, jelenia, jelenia sika, daniela, sarny, muflona i dzika - gatunek, płeć oraz nazwy dostarczonych części tusz tej zwierzyny;

8) numer znaku, którym została oznaczona tusza;

9) wagę tusz i ich części wyrażoną w kilogramach;

10) numer i datę dokumentu stwierdzającego przyjęcie tuszy i jej części do punktu skupu;

11) cenę skupu tuszy zwierzyny i jej części (za kilogram lub sztukę).

2. Dane, o których mowa w ust. 1, dotyczą okresu od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca roku następnego.

3. Do ewidencji załącza się oświadczenie myśliwego, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68 i Nr 23, poz. 188).

§ 4.

1. Wzór ewidencji skupu zwierzyny żywej stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór ewidencji skupu tusz zwierzyny i ich części stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)

Minister Środowiska:
J. Swatoń

* Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438). 
** Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 172, poz. 1802 i Nr 173, poz. 1808. 
*** Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części (Dz. U. Nr 208, poz. 1775), które traci moc na podstawie art. 85 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808).


POWIĄZANE

- Usprawnione prace legislacyjne: mniej konfliktów kompetencyjnych i lepsze mech...

Metan: Parlament przyjmuje nowe prawo mające na celu ograniczenie emisji z sekto...

Eurodeputowani opowoedzieli się wczoraj na sesji plenarnej Parlamentu Europejski...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę