ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

21 lutego 2005

231

z dnia 7 lutego 2005 r.

w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) zakres ewidencji skupu zwierzyny żywej oraz zakres ewidencji skupu tusz zwierzyny i ich części;

2) wzory ewidencji skupu, o których mowa w pkt 1.

§ 2.

1. Ewidencja skupu zwierzyny żywej obejmuje następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy prowadzącego punkt skupu;

2) adres przedsiębiorcy prowadzącego punkt skupu;

3) datę skupu zwierzyny;

4) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres właściciela zwierzyny sprzedawanej do punktu skupu, a jeżeli nie występuje on osobiście - imię, nazwisko i adres osoby występującej w jego imieniu;

5) numer obwodu łowieckiego oraz nazwę województwa, w którym została odłowiona zwierzyna, a jeżeli zwierzyna nie została odłowiona w obwodzie łowieckim - nazwę województwa oraz najbliższej miejscowości;

6) gatunek oraz liczbę sztuk zwierzyny, a w przypadku łosia, jelenia, jelenia sika, daniela, sarny, muflona i dzika - gatunek oraz płeć tej zwierzyny;

7) numer i datę dokumentu stwierdzającego przyjęcie zwierzyny do punktu skupu;

8) cenę skupu zwierzyny (za kilogram lub sztukę).

2. Dane, o których mowa w ust. 1, dotyczą okresu od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca roku następnego.

§ 3.

1. Ewidencja skupu tusz zwierzyny i ich części obejmuje następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy prowadzącego punkt skupu;

2) adres przedsiębiorcy prowadzącego punkt skupu;

3) datę i godzinę skupu tuszy i jej części;

4) imię, nazwisko i adres myśliwego - jeżeli zwierzyna została pozyskana na polowaniu indywidualnym;

5) imię i nazwisko osoby dostarczającej tuszę i jej części do punktu skupu - jeżeli zwierzyna została pozyskana na polowaniu zbiorowym;

6) numer obwodu łowieckiego oraz nazwę województwa, w którym została pozyskana zwierzyna, a jeżeli zwierzyna nie została pozyskana w obwodzie łowieckim - nazwę województwa oraz najbliższej miejscowości;

7) gatunek pozyskanej zwierzyny oraz liczbę jej tusz i ich części, a w przypadku tusz łosia, jelenia, jelenia sika, daniela, sarny, muflona i dzika - gatunek, płeć oraz nazwy dostarczonych części tusz tej zwierzyny;

8) numer znaku, którym została oznaczona tusza;

9) wagę tusz i ich części wyrażoną w kilogramach;

10) numer i datę dokumentu stwierdzającego przyjęcie tuszy i jej części do punktu skupu;

11) cenę skupu tuszy zwierzyny i jej części (za kilogram lub sztukę).

2. Dane, o których mowa w ust. 1, dotyczą okresu od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca roku następnego.

3. Do ewidencji załącza się oświadczenie myśliwego, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68 i Nr 23, poz. 188).

§ 4.

1. Wzór ewidencji skupu zwierzyny żywej stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór ewidencji skupu tusz zwierzyny i ich części stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)

Minister Środowiska:
J. Swatoń

* Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438). 
** Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 172, poz. 1802 i Nr 173, poz. 1808. 
*** Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części (Dz. U. Nr 208, poz. 1775), które traci moc na podstawie art. 85 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808).


POWIĄZANE

Spada aktywność fizyczna Polaków. Regularnie sport uprawia co czwarta osoba, pon...

Do 50 proc. wartości instalacji fotowoltaicznej, ale nie więcej niż 5 tys. zł – ...

Co czwarty śmiertelny wypadek drogowy na drogach Unii Europejskiej ma związek z ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę