aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

21 lutego 2005

179

z dnia 18 stycznia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 174, poz. 1809 i Nr 213, poz. 2160) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

“4) w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 - realizacji tego pakietu na wszystkich działkach rolnych w gospodarstwie rolnym.";

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. W przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5, łączna powierzchnia działek rolnych użytkowanych jako grunty orne, do których może być udzielona płatność rolnośrodowiskowa, wynosi co najmniej 1 ha.";

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

“§ 4. Plan działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, powinien być:

1) opracowany przy udziale podmiotu prowadzącego działalność w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, co potwierdza podpis złożony przez ten podmiot na każdej stronie opracowanego planu;

2) pozytywnie zaopiniowany przez wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, w zakresie:

a) zgodności z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu tego działania (Dz. U. Nr 181, poz. 1878),

b) możliwości osiągnięcia co najmniej jednego celu określonego w art. 22 rozporządzenia 1257/1999/WE.";

4) w § 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

“1. Powierzchnia użytków rolnych, na których jest realizowany program rolnośrodowiskowy, nie może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, z wyłączeniem pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5, oraz z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Powierzchnia użytków rolnych, na których jest realizowany program rolnośrodowiskowy w zakresie pakietów innych niż wymieniony w § 1 ust. 2 pkt 5, może ulec zwiększeniu o nie więcej niż 5 % dotychczasowej powierzchni, lecz nie więcej niż o 2 ha, w pierwszym lub drugim roku realizacji programu rolnośrodowiskowego.";

5) w § 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Pakiety, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, mogą być realizowane przez producenta rolnego w gospodarstwie rolnym, w którym:

1) co najmniej jedna działka rolna jest położona na obszarach, na których występują zagrożenia:

a) dla środowiska lub

b) zbiorowiska roślin o wysokich walorach przyrodniczych

- zwanych dalej “strefami priorytetowymi", oraz

2) łączna powierzchnia działek rolnych, położonych w strefach priorytetowych, na których mają być realizowane te pakiety, wynosi co najmniej 1 ha.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

“2a. W przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 6, długość strefy buforowej wynosi nie mniej niż 50 m.",

c) uchyla się ust. 3;

6) w § 11 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

“4. Wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej składa się w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia.

5. Wnioski o przyznanie kolejnych płatności rolnośrodowiskowych składa się w terminie od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia.";

7) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

“§ 11a. 1. Płatność rolnośrodowiskowa za dany rok podlega zmniejszeniu o 1 % za każdy dzień roboczy, jeżeli wniosek został złożony po terminie, o którym mowa w § 11 ust. 5, jednak nie później niż do dnia 25 maja.

2. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w decyzji administracyjnej o przyznaniu płatności rolnośrodowiskowej.";

8) w § 12:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

“3) w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 lub 4, na obszarze chronionym w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody - zaświadczenie wojewody lub dyrektora parku narodowego o zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z planem ochrony dotyczącym danego obszaru, a w przypadku braku planu ochrony - opinię o zgodności planu działalności rolnośrodowiskowej z celami ochrony obszaru chronionego;",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Do wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 5, w przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 1 ust. 2 pkt 7, dołącza się zaświadczenie o średniorocznym stanie zwierząt wpisanych do księgi zwierząt hodowlanych, wydane przez podmiot prowadzący księgę albo podmiot upoważniony do prowadzenia oceny wartości użytkowej.";

9) § 13 otrzymuje brzmienie:

“§ 13. 1. Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzje administracyjne w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej w terminie od dnia 1 stycznia do ostatniego dnia lutego.

2. Producent rolny realizuje program rolnośrodowiskowy od dnia 1 marca roku, w którym została wydana decyzja administracyjna o przyznaniu pierwszej płatności rolnośrodowiskowej.

3. Pierwszą płatność rolnośrodowiskową wypłaca się w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji programu rolnośrodowiskowego, a kolejne płatności - w terminie 12 miesięcy od dnia wypłaty poprzedniej płatności.";

10) § 17 otrzymuje brzmienie:

“§ 17. Płatność rolnośrodowiskową podlega wstrzymaniu i zwrotowi na zasadach oraz w trybie określonych w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jeżeli producent rolny:

1) nie realizuje pakietów objętych wnioskiem zgodnie z opracowanym planem działalności rolnośrodowiskowej;

2) nie opracował planu działalności rolnośrodowiskowej;

3) z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał wykonywania planu działalności rolnośrodowiskowej przed upływem terminu jego realizacji.";

11) w § 19a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. W przypadku przyznania płatności rolnośrodowiskowej za realizację w 2004 r. pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, uznaje się, że producent rolny, któremu przyznano płatność, realizuje program rolnośrodowiskowy w zakresie tego pakietu od dnia 1 marca 2004 r.";

12) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

13) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

1. Decyzje administracyjne w sprawie przyznania po raz pierwszy pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt za realizację w 2004 r. pakietu rolnictwo ekologiczne kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydaje od dnia uzyskania przez Agencję akredytacji w zakresie zadania wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt - pakiet rolnictwo ekologiczne, realizowanego w ramach planu rozwoju obszarów wiejskich.

2. Pomoc finansową na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt za realizację w 2004 r. pakietu rolnictwo ekologiczne, dotyczącą wniosków złożonych w terminie od dnia 1 września do dnia 1 października 2004 r., niewypłaconą w terminie, o którym mowa w § 19 rozporządzenia wymienionego w § 1, wypłaca się w terminie do dnia 28 lutego 2005 r.

§ 3.

1. W 2005 r. składane po raz pierwszy wnioski o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt mogą być składane:

1) od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 15 czerwca albo

2) w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 4 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydaje decyzje administracyjne w sprawie przyznania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, dotyczące wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 2 miesięcy od dnia uzyskania przez Agencję akredytacji w zakresie zadania wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, realizowanego w ramach planu rozwoju obszarów wiejskich.

3. Producent rolny, który złożył po raz pierwszy wniosek o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt w terminie od dnia 1 września 2004 r. do dnia 15 czerwca 2005 r., realizuje program rolnośrodowiskowy od dnia 1 marca 2005 r.

4. Decyzje administracyjne w sprawie przyznania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, dotyczące wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydaje w terminie 2 miesięcy od dnia uzyskania przez Agencję akredytacji w zakresie zadania wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, realizowanego w ramach planu rozwoju obszarów wiejskich.

5. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do wniosków dotyczących realizacji pakietu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w § 1, złożonych w terminie od dnia 1 września do dnia 1 października 2004 r.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 4 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2005 r.

Prezes Rady Ministrów:
M. Belka

* Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


POWIĄZANE

Komisja Europejska przyjęła wczoraj wniosek określający nowe wspólne rozwiązanie...

Rząd Ukrainy wprowadził zmiany w procedurze weryfikacji eksporterów rolnych w st...

Sądy wciąż będą puchnąć od nowych spraw. Wzrost rdr. będzie nawet 30-proc. W 202...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę