Biometan
a_bio-expo_ptak_750śniadanie_750

USTAWA

30 września 2002

z dnia 30 sierpnia 2002 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

Art. 1.
W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365 i Nr 86, poz. 794) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

a) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

17a) małym podatniku – rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług:

a) u którego wartość sprzedaży towarów, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 800 000 euro,

b) świadczącego usługi komisu – jeżeli wartość sprzedanych towarów nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty, o której mowa w lit. a),

c) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi nie przekroczyła wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 30 000 euro;

przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł,”,

b) w pkt 18 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

19) Prawie działalności gospodarczej – rozumie się przez to ustawę z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112).”

2) po art. 4a dodaje się art. 4b w brzmieniu:

Art. 4b. 1. W przypadku sprzedaży towarów dokonywanej w składzie celnym, wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym i dotyczącej towarów sprowadzonych tam z zagranicy, w stosunku do których nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, uznaje się, że sprzedaż dokonywana jest poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do usług świadczonych w składzie celnym, wolnym obszarze celnym lub w składzie wolnocłowym.”

3) w art. 6 w ust. 1 wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 2–10 oraz art. 35 ust. 2a–6” zastępuje się wyrazami „z zastrzeżeniem ust. 2–10 oraz art. 6b i art. 35 ust. 2a–6”

4) po art. 6a dodaje się art. 6b w brzmieniu:

Art. 6b. 1. Mały podatnik może wybrać metodę kasową rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2, 5 i 6, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował metodę kasową. Uregulowanie należności w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.
2. W zakresie czynności, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstał przed okresem, za który podatnik rozlicza się metodą kasową, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług nie powstaje w terminie określonym w ust. 1.
3. Mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, w czasie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę.
4. Mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę określoną w art. 4 pkt 17a.
5. U podatnika, który zrezygnował z metody kasowej lub utracił prawo do stosowania tej metody, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług – w stosunku do czynności wykonanych w okresie, kiedy podatnik stosował tę metodę, powstaje w terminie określonym w ust. 1.
6. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów art. 6 ust. 6–7a, ust. 8a, ust. 8b pkt 5–7 i pkt 14, ust. 9 i 9a oraz art. 6a ust. 6.”

5) w art. 10:

a) w ust. 1 wyrazy „ust. 1a i 1b.” zastępuje się wyrazami „ust. 1a–1g.”,

b) po ust. 1b dodaje się ust. 1c–1g w brzmieniu:

1c. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

1d. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać deklaracje, o których mowa w ust. 1c, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który będzie po raz pierwszy składana deklaracja kwartalna.

1e. Podatnicy, o których mowa w ust. 1d i art. 6b ust. 3, mogą ponownie składać deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług za okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie czterech kwartałów, w których rozliczali się za okresy kwartalne, i po uprzednim pisemnym zawiadomieniu urzędu skarbowego, w terminie do ostatniego dnia kwartału, za który będzie składana ostatnia kwartalna deklaracja podatkowa.

1f. Podatnicy, którzy utracili prawo do stosowania metody kasowej, tracą prawo do składania deklaracji dla podatku od towarów i usług za okresy kwartalne począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty określonej w art. 4 pkt 17a.

1g. Przepis ust. 1f stosuje się odpowiednio do małych podatników, o których mowa w ust. 1d.”

6) w art. 14:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 6, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 6, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze właściwego urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 6, przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 2.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 2 w ciągu roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży towarów nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1 pkt 1 lub w ust. 4.”,

c) ust. 7a otrzymuje brzmienie:

„7a. Podatnik, który zrezygnował ze zwolnienia od podatku, może po upływie 3 lat od daty tej rezygnacji ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 1.”,

d) w ust. 10 w pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

b) wyroby akcyzowe, z wyjątkiem wyrobów wymienionych w załączniku nr 6 poz. 2a, 8, 9, 11 i 17,”

7) w art. 14a:

a) w ust. 1 wyrazy „określonych w ust. 2–6” zastępuje się wyrazami „określonych w ust. 2–6a”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

5a. Kwotę zwrotu, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się w wysokości wynikającej ze złożonego wniosku o dokonanie zwrotu tej kwoty, chyba że urząd skarbowy lub organ kontroli skarbowej określi inną jej wysokość.

5b. Jeżeli prowadzący zakład otrzymał nienależnie kwotę zwrotu, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany zwrócić do urzędu skarbowego całość kwoty nienależnie pobranej wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowej, począwszy od dnia otrzymania nienależnej kwoty zwrotu podatku.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 1, na rachunek bankowy prowadzącego zakład, w terminie 25 dni od dnia:

1) złożenia wniosku o dokonanie zwrotu kwoty dołączonego do deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług, nie wcześniej jednak niż od 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest składana deklaracja, pod warunkiem dokonania w terminie ustawowym wpłaty kwoty podatku wynikającej ze złożonej za ten miesiąc deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) złożenia deklaracji wraz z wnioskiem, jeżeli dokumenty te zostały złożone przed upływem terminu, o którym mowa w art. 10, pod warunkiem, że wpłata podatku nastąpiła nie później niż z chwilą złożenia deklaracji.”,

d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

6a. Jeżeli zasadność zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 1, wymaga sprawdzenia, przepis art. 21 ust. 6 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.”,

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników:

1) podatku akcyzowego, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 3, sprzedających wyroby wymienione w załączniku nr 6 w poz. 2a, 8, 9 i 11,

2) u których w dniu złożenia wniosku o dokonanie zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 1, występują określone lub stwierdzone przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa; dotyczy to również zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych wspólników spółek niebędących osobami prawnymi.”,

f) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

7a. Przepisu ust. 7 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli:

1) nie później niż 3 dni przed upływem terminu dokonania zwrotu, o którym mowa w ust. 6, podatnik przedstawi w urzędzie skarbowym dowód uregulowania zaległości, a jeżeli kwota zaległości została wpłacona na rachunek innego urzędu skarbowego – zaświadczenie z tego urzędu o ich uregulowaniu; w tym przypadku termin zwrotu kwoty podatku określony w ust. 6 liczony jest od dnia przedstawienia w urzędzie skarbowym wszystkich dowodów uregulowania zaległości,

2) w dniu złożenia wniosku o dokonanie zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 1, zaległości objęte są decyzją właściwego urzędu skarbowego o ich rozłożeniu na raty, pod warunkiem terminowej wpłaty poszczególnych rat przypadających do zapłaty do dnia złożenia wniosku.”,

g) w ust. 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z wyjątkiem sytuacji wynikających z ust. 6a.”

8) w art. 19:

a) ust. 3b otrzymuje brzmienie:

3b. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 3, 3d, 3e i 3g, może obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług za okresy wskazane w ust. 3, 3d, 3e i 3g, nie później jednak niż w ciągu roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu (kwartale), w którym podatnik nabył prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.”,

b) po ust. 3c dodaje się ust. 3d–3g w brzmieniu:

„3d. Podatnicy, o których mowa w art. 10 w ust. 1a i 1d, mogą obniżyć kwotę podatku należnego, o której mowa w ust. 1, w rozliczeniu za kwartał, w którym otrzymali fakturę lub dokument celny, z tym że:

1) w przypadku importu usług – w rozliczeniu za kwartał następujący po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu usług, z tym że u podatników, o których mowa w art. 14a – w kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu tych usług,

2) w przypadku dokonania spisu z natury określonego w art. 14 ust. 3 – w rozliczeniu za kwartał, w którym dokonano spisu.
Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio.

3e. Podatnicy, o których mowa w art. 10 ust. 1c, mogą obniżyć kwotę podatku należnego, o której mowa w ust. 1, w rozliczeniu za kwartał, w którym:

1) uregulowali całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury,
2) dokonali zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o której mowa w art. 11c, nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego. Przepis ust. 3a i 3d pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

3f. Przepisu ust. 3e nie stosuje się do podatku naliczonego wynikającego z faktur i dokumentów celnych otrzymanych i odliczonych od podatku należnego w rozliczeniu za okres poprzedzający kwartał, za który podatnik będzie rozliczał się metodą kasową.

3g. Podatnicy, o których mowa w art. 6b ust. 5, podatek naliczony wynikający z faktur lub dokumentów celnych otrzymanych w okresie, kiedy rozliczali się metodą kasową, i nieodliczonych od podatku należnego do końca tego okresu, mają prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony w miesiącu, w którym:

1) uregulowali kontrahentowi całą należność wynikającą z otrzymanych faktur – w przypadku podatku wynikającego z faktur,
2) dokonali zapłaty podatku – w przypadku podatku wynikającego z dokumentów celnych,
3) dokonali zapłaty podatku wynikającego z decyzji, o której mowa w art. 11c.”

9) w art. 21:

a) w ust. 2 wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 4” zastępuje się wyrazami „z zastrzeżeniem ust. 2a i 4”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

2a. Kwota zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur, z których należności zostały w całości uregulowane, oraz z dokumentów celnych, jeżeli podatek z nich wynikający został zapłacony.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

5a. Zakres zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 2 i 3, może zostać rozszerzony przez urząd skarbowy, na umotywowany wniosek podatnika, na całość lub część nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jeżeli wysokość tej nadwyżki wynika ze specyfiki prowadzonej działalności, związanej z wykonywaniem różnych czynności nałożonych przepisami ustaw. Rozszerzenie to może być dokonane w przypadku gdy nie ma żadnych rokowań, aby rozliczenie tej nadwyżki w trybie ust. 1, 2 lub 3 nastąpiło w najbliższych 6 miesiącach.

5b. Przepis ust. 5a nie narusza przepisu ust. 5.”,

d) w ust. 6a w pkt 1 wyrazy „ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2),” zastępuje się wyrazami „Prawo działalności gospodarczej,”

10) w art. 26 w ust. 2 wyrazy „w art. 10 ust. 1a” zastępuje się wyrazami „w art. 10 ust. 1a, ust. 1c i ust. 1d”

11) po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu:

„Art. 26a. 1. Przepisy art. 6b. art. 10 ust. 1c–1g, art. 19 ust. 3c–3g oraz art. 26 ust. 2 stosuje się również do podatników rozpoczynających w ciągu roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 2 ustawy, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży towarów nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w art. 4 pkt 17a.

2. W przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 1, podatnik traci prawo do rozliczania się metodą kasową oraz do dokonywania kwartalnych rozliczeń począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło to przekroczenie oraz w następnym roku kalendarzowym.”

12) w art. 35 po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

2c. W przypadku sprzedaży energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje w momencie wydania.”

13) w art. 37:
a) w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyrazy „w art. 36 ust. 2–2b” zastępuje się wyrazami „w art. 36 ust. 2–2c”,
b) w ust. 2:
– w pkt 1 po wyrazach „w ust. 1” dodaje się wyrazy „oraz określać warunki ich stosowania”,
– w pkt 2 po wyrazach „od akcyzy” dodaje się wyrazy „oraz określać warunki stosowania tych zwolnień”,
c) w ust. 3 w pkt 1 w lit. b) wyrazy „w art. 36 ust. 2–2b” zastępuje się wyrazami „w art. 36 ust. 2– 2c”

14) w art. 50:
a) w ust. 3 wyrazy „31 grudnia 2002 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2003 r.” oraz po wyrazach „stosuje się również do” dodaje się wyrazy „wymienionych w załączniku nr 10”,
b) skreśla się ust. 4,
c) ust. 5b otrzymuje brzmienie:

5b. Przez czasopisma specjalistyczne, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b), pkt 2 lit. b) i pkt 3 lit. c), należy rozumieć wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem 2711 SWW i 4902 PCN, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej i twórczej, edukacyjnej, naukowej i popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej i lokalnej, a także przeznaczone dla niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem:

1) periodyków treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników,
2) publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne,
3) wydawnictw, w których co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych,
4) wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych lub nie opisem,
5) publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe,
6) publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,
7) czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.”

15) w art. 51 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „31 grudnia 2002 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia
2003 r.”

16) dodaje się załącznik nr 10 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej ustawy.

Art. 2.
Mały podatnik, o którym mowa w art. 4 pkt 17a ustawy zmienianej w art. 1, może składać do urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o wyborze metody kasowej rozliczeń podatku od towarów i usług lub o zamiarze składania deklaracji podatkowej w zakresie tego podatku za okresy kwartalne począwszy od dnia następującego po dniu ogłoszenia ustawy.

Art. 3.
Przepisy art. 1 pkt 7 lit. e) stosuje się również do spraw wszczętych i niezakończonych wydaniem decyzji przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r., z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

Załącznik do ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (poz. 1272)

LISTA TOWARÓW PRZEZNACZONYCH NA CELE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ STAWKĘ PODATKU OD TOWARÓW l USŁUG W WYSOKOŚCI 0%

/. Sprzęt przewozowo-samochodowy
1. Pożarnicze samochody specjalne i specjalistyczne (gaśnicze, rozpoznawcze, drabiny samochodowe, techniczne, chemiczne, ekologiczne, dźwigi i podnośniki, cysterny, sanitarki) oraz fabrycznie wykonane i oznakowane pojazdy straży pożarnej.
2. Sprzęt pływający, statki pożarnicze, łodzie, pontony i silniki oraz statki powietrzne dla ratownictwa i gaszenia pożarów.

//. Sprzęt łączności
1. Radiotelefony różnych typów wraz z osprzętem.
2. Sprzęt łączności przewodowej.
3. Zestawy komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi, oprogramowanie.
4. Urządzenia dyspozytorskie i aparatownie.
5. Zestawy antenowe.
6. Sprzęt do radiowej łączności trankingowej.

///. Materiały i środki wyposażenia specjalistycznego
1. Sprzęt ochrony osobistej: kombinezony, kamizelki, pasy ratunkowe i okulary.
2. Aparaty oddechowe z maskami.
3. Sprzęt burzący: piły spalinowe i elektryczne, rozpieracze i poduszki hydrauliczne, młoty pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne uniwersalne, siekierołomy,
4. Zapory pływające i sprzęt do likwidacji zagrożeń ekologicznych i chemicznych: pompy chemiczne do paliw, kwasów lub ługów, separatory i skimery olejowe wraz z oprzyrządowaniem.
5. Wykrywacze gazów, temperatury i bezruchu, radiometry, pirometry, kamery termowizyjne.
6. Urządzenia oddymiające i zadymiające.
7. Wytwornice, agregaty i generatory pianowe.
8. Prądownice strażackie, działka wodne i wodno-pianowe.
9. Podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice, agregaty gaśnicze, hydronetki, tłumnice, bosaki, szafki hydrantowe.
10. Węże pożarnicze (ssawne i tłoczne) oraz armatura wodna: łączniki, zbieracze, zasysacze, stojaki hydrantowe, rozdzielacze, zwijadła, zbiorniki wolno stojące.
11. Drabiny pożarnicze przenośne: przystawne, wysuwane i zestawiane.
12. Sprężarki, ładowarki i przetłaczarki do butli gazowych wysokociśnieniowych.
13. Sprzęt ratowniczy: aparaty, skokochrony, wory, rękawy, linki ratownicze, ratowniczy sprzęt wysokogórski i dla płetwonurków.
14. Chemiczne środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory i odkażacze, środki zwilżające i modyfikujące.
15. Sprzęt kontrolno-pomiarowy stanowisk badawczych.
16. Pompy i autopompy pożarnicze.
17. Agregaty prądotwórcze i oświetleniowe oraz siłownie energetyczne.
18. Sprzęt i środki do uszczelniania i ograniczania przemieszczania się materiałów niebezpiecznych.

IV. Wyposażenie zabezpieczające
1. Pojazdy i samochody specjalistyczne: kasyna polowe, chłodnie, piece piekarskie polowe, urządzenia dezynfekcyjno-kąpielowe, łaźnie polowe, przyczepy, naczepy i kontenery pożarnicze wraz z wyposażeniem.
2. Polowe wyposażenie gastronomiczne: kuchnie polowe, termosy polowe, polowe podgrzewacze i rozdzielacze wody, namioty sypialne, techniczne i do kuchni polowych, kasyna polowe, garnki, menażki, niezbędniki.
3. Wyposażenie samochodów sanitarnych.

V. Materiały pędne i smary

1. Paliwa i smary z wyłączeniem wyrobów objętych podatkiem akcyzowym.

VI. Pozostałe towary
1. Urządzenia szkolno-treningowe: trenażery, ścieżki biegowe, urządzenia wydolnościowe i do pomiaru masy ciała, drobny sprzęt sportowy oraz przeszkody i urządzenia torów ćwiczeń sportowo-pożarniczych.
2. Umundurowanie, odzież specjalna i ochronna, wyekwipowanie osobiste strażaka Państwowej Straży Pożarnej według obowiązujących norm i wyposażenie specjalistyczne strażaka oraz odznaki, odznaczenia i dystynkcje.
3. Wyposażenie stacji diagnostycznych, stacji przeciwgazowych – przeciwdymowych, warsztatów łączności i ćwiczebnych komór gazowych.
4. Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze do oznakowania pojazdów uprzywilejowanych w ruchu i terenów akcji ratowniczo-gaśniczych.
5. Podwozia oraz nadwozia samochodowe i przyczepy pod zabudowę na pojazdy dla straży pożarnej.

VII. Inne
1. Części zamienne, podzespoły, zespoły i materiały do sprzętu wymienionego w niniejszym załączniku.


POWIĄZANE

Na wznowionej sesji 30 sierpnia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europ...

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku Komisji dotyczącego uprawnień do połowów ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)śniadanie_750_2
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę