aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

Waloryzacja emerytur i rent rolnych od 1 marca 2010 r.

9 marca 2010
Od 1 marca 2010 r. kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rentowych oraz kwoty dodatków przysługujących do tych świadczeń, przyznanych do dnia 28 lutego 2010 r., zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) i wynoszącym 104,62 proc. Oznacza to, że kwoty najniższych świadczeń oraz kwoty dodatków zostaną podwyższone o 4,62 proc. W KRUS akcja waloryzacyjna obejmie około 1,4 mln świadczeń.

Kwota najniższej emerytury pracowniczej wzrośnie od 1 marca 2010 r. o 4,62 proc. i wyniesie 706 zł 29 gr miesięcznie (brutto). Do tej kwoty wzrasta również od 1 marca 2010 r. wysokość rolniczej emerytury podstawowej.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w związku z art. 94 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, od dnia 1 marca 2010 r. zostaną zwaloryzowane również wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty socjalne – wypłacane na dzień 28.02.2010 r.

Tegoroczna, marcowa waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej, wynoszącej 706 zł 29 gr, przez wskaźnik wymiaru, ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia.

Kwoty świadczeń przysługujące od 1 marca 2010 r.:

    * renta socjalna wyniesie 593 zł 28 gr. Łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć od 1 marca 2010 r. kwoty 1.412 zł 58 gr (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 70 zł 63 gr). Od tak ustalonej kwoty potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne;
    * dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do kwoty 181 zł 10 gr (z wyjątkiem dodatku dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji, który wzrośnie do kwoty 271 zł 65 gr);
    * dodatek za tajne nauczanie wzrośnie do kwoty 181 zł 10 gr;
    * dodatek kombatancki oraz maksymalna wysokość świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR wzrasta do kwoty 181 zł 10 gr.
    * dodatek kompensacyjny podlega podwyższeniu do kwoty 27 zł 17 gr;
    * dodatek dla sieroty zupełnej wyniesie 340 zł 39 gr;
    * zasiłek macierzyński (przysługujący w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej) wzrasta do kwoty 2.825 zł 16 gr, w związku ze zmianą najniższej emerytury;
    * maksymalna wysokość zasiłku pogrzebowego wzrasta do kwoty 6.487 zł 20 gr (zasiłek ten odpowiada 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które za IV kwartał 2009 r. wynosi zgodnie z ostatnim ogłoszeniem Prezesa GUS kwotę 3.243 zł 60 gr).

Od 1 marca 2010 r. dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów, w związku z podaną przez Prezesa GUS obowiązującą kwotą przeciętnego wynagrodzenia, wynoszą:

    *     30 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, tj. 973 zł 10 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie prawa do renty socjalnej),
    *     70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, tj. 2.270 zł 60 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty),
    *     130 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, tj. 4.216 zł 70 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie części uzupełniającej emerytury/renty),
    *     przychody między kwotą 2.270 zł 60 gr a 4.216 zł 70 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 488 zł 67 gr; w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 415 zł 39 gr.

      W przypadku emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) nie stosuje się zasad zawieszania lub zmniejszania emerytur, bez względu na kwotę dodatkowych przychodów przez nich osiąganych. Natomiast osoby uprawnione do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy tracą prawo do tego świadczenia w przypadku objęcia ich innym ubezpieczeniem społecznym. W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, zmniejszeniu lub zawieszeniu podlega część uzupełniająca rent rolniczych, które przysługują z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, powstałej wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, oraz renty rodzinne po osobach uprawnionych do tych świadczeń.
    *     Ryczałt energetyczny wzrasta od 1 marca 2010 r. do kwoty 139 zł 16 gr miesięcznie.

Przykład I

Emeryt, były rolnik, w wieku 77 lat pobiera emeryturę z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego następcy. Wskaźnik wymiaru emerytury wynosi 1,06. Emerytura wraz z przysługującym zwiększeniem wynosiła od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 28 lutego 2010 r. 715 zł 61 gr (tj. najniższa emerytura 675 zł 10 gr x 1,06). Po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorca otrzymywał w tym okresie emeryturę w wysokości 624 zł 61 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 173 zł 10 gr. Od 1 marca 2010 r. emerytura zostanie podwyższona do kwoty 748 zł 67 gr (tj. najniższa emerytura 706 zł 29 gr x 1,06), natomiast dodatek pielęgnacyjny zostanie zwiększony do kwoty 181 zł 10 gr. Świadczeniobiorcy do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, będzie przysługiwała emerytura w kwocie 651 zł 67 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 181 zł 10 gr. Na przedstawionym przykładzie realna kwota podwyżki od 1 marca 2010 r. wyniesie 35 zł 06 gr.

Przykład II

 Były rolnik (trwale niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym) pobiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy; przekazał gospodarstwo rolne dzieciom na podstawie aktu notarialnego – umowy darowizny. Wskaźniki wymiaru części składkowej i części uzupełniającej wynoszą odpowiednio 0,22 i 0,93. Od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 28 lutego 2010 r. renta wynosiła 776 zł 36 gr (tj. najniższa emerytura 675 zł 10 gr x 0,22 + 675 zł 10 gr x 0,93) + dodatek pielęgnacyjny 173 zł 10 gr. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście przysługiwała w tym okresie renta w kwocie 673 zł 36 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 173 zł 10 gr. Od 1 marca 2010 r. renta - jak w przykładzie II - wzrośnie do kwoty 812 zł 23 gr (tj. najniższa emerytura 706 zł 29 gr x 0,22 + 706 zł 29 gr x 0,93), a dodatek pielęgnacyjny do kwoty 181 zł 10 gr. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście będzie przysługiwała renta w kwocie 702 zł 23 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 181 zł 10 gr. Realna kwota podwyżki od 1 marca 2010 r. wyniesie 36 zł 87 gr.

Waloryzacja emerytur i rent zostanie przeprowadzona w marcu 2010 r., a dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu br., w ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności.

O nowej kwocie świadczenia emeryci i renciści zostaną poinformowani indywidualnymi decyzjami.


POWIĄZANE

Przywódcy państw członkowskich nie doszli wczoraj do porozumienia w sprawie obsa...

Jak wynika z danych przekazanych przez GIP PIP, w I kw. 2024 r. wpłynęło 255 ska...

Nvidia wyprzedza Apple i Microsoft pod względem kapitalizacji rynkowej, stając s...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę