EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900
aAGROTECH_bilboard

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

29 kwietnia 2003

DOPUSZCZALNE ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI NIEPOŻĄDANYCH W PASZACH

Substancja niepożądana
Rodzaj paszy
Dopuszczalna zawartość w mg/kg w odniesieniu do paszy o zawartości suchej masy 88%
1
2

3

1. Arsen
Materiały paszowez wyjątkiem:
- mączek z traw, z lucerny i z koniczyny, wysłodków buraków cukrowych i wysuszonej melasy
2
- fosforanów i pasz otrzymanych w procesie przetwarzania ryb lub innych
4
organizmów morskich
10
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe
z wyjątkiem:
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych
2
dla ryb
4
Mieszanki paszowe uzupełniające z wyjątkiem:
4
- pasz mineralnych
12
2. Ołów Materiały paszowe z wyjątkiem:
10
- zielonek
40
- fosforanów
30
- drożdży
5
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe
5
Mieszanki paszowe uzupełniające z wyjątkiem:
10
- pasz mineralnych
30
3. Fluor Materiały paszowe
z wyjątkiem:
150
- pasz pochodzenia zwierzęcego
500
- fosforanów
2000
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe
z wyjątkiem:
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła, owiec i kóz:
150
- w okresie laktacji
30
- pozostałe
50
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla świń
100
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla drobiu dorosłego
350
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla kurcząt
250
Mieszanki mineralne dla bydła, owiec i kóz
2000
Inne mieszanki paszowe uzupełniające
125
4. Rtęć Materiały paszowe
z wyjątkiem:
0,1
- pasz uzyskiwanych w procesie przetwarzania ryb lub innych organizmów morskich
0,5
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe
z wyjątkiem:
0,1
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla psów i kotów
0,4
Mieszanki paszowe uzupełniające
z wyjątkiem:
- mieszanek paszowych uzupełniających dla psów i kotów
0,2
5. Azotyny
(wyrażone jako NaNO2)
Mączka rybna
60
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe
z wyjątkiem:
- pasz dla zwierząt domowych, oprócz ptaków i ryb akwariowych
15
6. Kadm Materiały paszowe pochodzenia roślinnego
1
Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego
z wyjątkiem:
- pasz dla zwierząt domowych
2
Fosforany
10(3)
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla bydła, owiec i kóz
z wyjątkiem:
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla cieląt, jagniąt i koźląt
1
Inne mieszanki paszowe pełnoporcjowe
z wyjątkiem:
- pasz dla zwierząt domowych
0,5
Pasze mineralne
5(4)
Inne mieszanki paszowe uzupełniające dla bydła, owiec i kóz
0,5
7. Aflatoksyna B1 Materiały paszowe
z wyjątkiem:
0,05
- orzechów ziemnych, kopry, orzecha palmowego, nasion bawełny, babassu, kukurydzy i produktów ich przetworzenia
0,02
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla bydła, owiec i kóz
z wyjątkiem:
0,05
- bydła mlecznego
0,005
- cieląt i jagniąt
0,01
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla świń i drobiu (z wyjątkiem młodych zwierząt)
0,02
Inne mieszanki paszowe pełnoporcjowe
0,01
Mieszanki paszowe uzupełniające dla bydła, owiec i kóz (z wyjątkiem mieszanek paszowych uzupełniających dla zwierząt w okresie laktacji oraz cieląt i jagniąt)
0,05
Mieszanki paszowe uzupełniające dla świń i drobiu (z wyjątkiem młodych zwierząt)
0,03
Inne mieszanki paszowe uzupełniające
0,005
8. Kwas cyjanowodorowy
(kwas pruski)
Materiały paszowe
z wyjątkiem:
50
- siemienia lnianego
250
- makuchu lnianego
350
- produktów z manioku i makuchu z migdałów
100
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe z wyjątkiem:
50
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla kurcząt
10
9. Wolny gossypol Materiały paszowe
z wyjątkiem:
20
- śruty poekstrakcyjnej bawełnianej
1200
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe
z wyjątkiem:
20
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła, owiec i kóz
500
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla drobiu (z wyjątkiem kur niosek) i cieląt
100
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla królików i świń (z wyjątkiem prosiąt)
60
10. Teobromina Mieszanki paszowe pełnoporcjowe
z wyjątkiem:
300
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła dorosłego
700
11. Lotny olejek gorczyczny Materiały paszowe
z wyjątkiem:
100
- makuchu rzepakowego i śruty rzepakowej
4 000
(wyrażony jako izotiocyjanian allilu)
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe
150
(wyrażony jako izotiocyjanian allilu)
z wyjątkiem:
mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla bydła, owiec i kóz (z wyjątkiem młodych zwierząt)
1 000
(wyrażony jako izotiocyjanian allilu)
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla świń (z wyjątkiem prosiąt) i drobiu
500
(wyrażony jako izotiocyjanian allilu)
12. Winylo-tiooksazolidon Mieszanki paszowe pełnoporcjowe dla drobiu
z wyjątkiem:
1000
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla kur niosek
500
13. Sporysz (Claviceps purpurea) Wszystkie pasze zawierające zbożu nierozdrobnione
1 000
14. Nasiona chwastów i nierozdrobnione owoce zawierające alkaloidy, glukozydy lub inne substancje toksyczne, pojedynczo lub w połączeniu z: Wszystkie pasze
3000
- Lolium temulentum L.,
1000
- Lolium remotum Schrank,
1000
- Dantura stramonium L
1000
15. Rącznik - Ricinus communis L. (wyrażone jako łuski rącznika) Wszystkie pasze
10
16. Crotalaria spp. Wszystkie pasze
100
17. Aldryna
18. Dieldryna
(pojedynczo lub łącznie wyrażone jako dieldryna)
Wszystkie pasze
z wyjątkiem:
0,01
- tłuszczów
0,2
19. Camphechlor (Toksafen) Wszystkie pasze
0,1
21. DDT (suma DDT-, TDE- i DDE- izomerów, wyrażona jako DDT) Wszystkie pasze
z wyjątkiem:
0,05
- tłuszczów
0,5
22. Endosulfan (suma alfa- i beta-izomerów i siarczanu endosulfanu wyrażona jako endosulfan) Wszystkie pasze
z wyjątkiem:
0,1
- kukurydzy
0,2
- nasion roślin oleistych
0,5
- mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla ryb
0,005
23. Endryna (suma endryny i delta-ketoi-endryny, wyrażona jako endryna) Wszystkie pasze
z wyjątkiem:
0,01
- tłuszczów
0,05
24. Heptachlor (suma heptachloru i epoksydu heptachloru, wyrażona jako heptachlor) Wszystkie pasze
z wyjątkiem:
0,01
- tłuszczów
0,2
25. Heksachlorobenzen (HCB) Wszystkie pasze
z wyjątkiem:
0,01
- tłuszczów
0,2
26. Heksachlorocykloheksan (HCH)
26.1 alfa-izomery Wszystkie pasze
z wyjątkiem:
0,02
- tłuszczów
0,2
26.2 beta-izomery Mieszanki paszowe
z wyjątkiem:
0,01
- pasz dla bydła mlecznego
0,005
Materiały paszowe
z wyjątkiem:
0,01
- tłuszczów
0,1
26.3 gamma-izomery Wszystkie pasze
z wyjątkiem:
0,2
- tłuszczów
2,0
27. Dioksyny [suma polichlorowanych dibenzeno-para-dioksyn (PCDD) i polichlorowanych dibenzofuranów (PCDF) wyrażona jako równoważniki toksyczności określone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO-TEFs)] PCDD/F Wszystkie materiały paszowe pochodzenia roślinnego, włącznie z olejami roślinnymi i produktami ubocznymi
0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(5)
Składniki mineralne
1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(3)
Tłuszcze zwierzęce, włącznie z tłuszczem mleka i tłuszczem jaj
2,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(5)
Inne produkty zwierząt lądowych, włącznie z mlekiem i produktami mlecznymi, oraz jaja i produkty z jaj
0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(5)
Olej rybny
6,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(5)
Ryby i inne organizmy wodne, ich produkty i produkty uboczne, z wyłączeniem oleju rybnego (6)
1,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(5)
Mieszanki paszowe, z wyjątkiem pasz dla zwierząt futerkowych, pasz dla zwierząt domowych i pasz dla ryb
0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(5)
Pasze dla ryb i dla zwierząt domowych
2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(5)
28. Morele - Prunus armeniaca L.
29. Gorzkie migdały - Prunus dulcis (Mili.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke [= Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke]
30. Niełuskany orzech bukowy - Fagus sibatica (L.)
31. Lnianka - Camelina sativa (L.) Crantz
32. Mowrah, Bassia, Madhuca - Madhuca longifolia (L.) Macbr. (=Bassia longifolia L.= Illiped malabrorum Engl.) Madhuca indica Gmelin [= Bassia lalifolia Roxb. = Illipe latifolia (Roscb.) F. Mueller]
33. Purghera - Jatropha curcas L.
34. Kroton-Croton tiglium L.
35. Gorczyca indyjska - Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. intergrifolia (West.) Thell.
36. Gorczyca sarepska - Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. juncea
37. Gorczyca chińska - Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin
38. Gorczyca czarna - Brassica nigra (L.) Koch
39. Gorczyca etiopska - Brassica carinata A. Braun
Wszystkie pasze
Nasiona i owoce gatunków roślin wymienionych w kolumnie 1 oraz ich przetworzone pochodne mogą być obecne w paszach jedynie w ilościach śladowych, niedających się określić ilościowo

(1) Maksymalna zawartość fluoru określana jako 1,25% udziału w masie fosforanu.
(2) Zawartość fluoru w przeliczeniu na 1% zawartości fosforu.
(3) Maksymalna zawartość kadmu 0,5 mg na 1% zawartości fosforu.
(4) Maksymalna zawartość kadmu 0,75 mg na 1% zawartości fosforu.
(5) Górne granice stężeń obliczane są przy założeniu, że wszystkie zawartości różnych pierwiastków, niższe od granicy wykrywalności, są równe granicy wykrywalności.
(6) Dopuszczalne zawartości nie dotyczą świeżych ryb przeznaczonych na karmę dla zwierząt futerkowych i niepoddawanych procesom przetwarzania.


POWIĄZANE

W zeszłym tygodniu w Ministerswie Rolnictwa doszło do spotkania przedstawicieli ...

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii „Bezpieczeństwo Żywności i Zdr...

W zeszłym miesiącu, Sejm RP przegłosował ustawę o fundacji rodzinnej po poprawka...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę