EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900

KRUS informuje

19 września 2008
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zainteresowana jest skierowaniem w 2009 roku około 700 rolników ze schorzeniami układu krążenia na 21-dniowe turnusy rehabilitacyjne do zakładów opieki zdrowotnej prowadzących rehabilitację leczniczą.
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie Al. Niepodległości 190 na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. Nr 74, poz. 657, z dnia 29 kwietnia 2005 r.)
ogłasza konkurs ofert, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych.

1.Przedmiotem konkursu jest udzielenie świadczeń rehabilitacyjnych dla około 700 rolników w zakresie chorób układu krążenia, w formie 21-dniowych, stacjonarnych turnusów w zakładzie opieki zdrowotnej prowadzącym rehabilitację leczniczą.
1.Świadczenia rehabilitacyjne winny być udzielane we wszystkich miesiącach 2009 roku.
2.Ze szczegółowymi materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu można się zapoznać w Biurze Prewencji i Rehabilitacji Centrali Kasy – Warszawa, Al. Niepodległości 188B, codziennie w godzinach 800 - 1600, pokój 364, oraz na stronie internetowej KRUS (www.krus.gov.pl). Uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Iwona Sobiś, telefon - 22 592 65 08, fax - 22 825 95 37.
3.Obowiązujący formularz oferty można otrzymać w Centrali Kasy lub zostanie wysłany zainteresowanym. Formularz dostępny jest również na stronie internetowej Kasy.
2.Oferty należy przesłać pod adresem Kasy: Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub składać w Kancelarii, pok. 101, w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) w nieprzekraczalnym terminie do godz. 9.30 do 06 października 2008 r. Na wewnętrznej kopercie należy umieścić napis – Oferta - turnusy rehabilitacyjne dla rolników – nie otwierać.
3.Do oferty należy dołączyć:
aktualny odpis z rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej,
kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4.Otwarcia ofert dokona Komisja Konkursowa w dniu 6.października 2008 r., początek posiedzenia o godz. 1000 w sali konferencyjnej Centrali KRUS.
5.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dn. 05 listopada 2008 r. w Centrali KRUS.
6.Termin związania ofertą mija 22 listopada 2008 r.
7.Kasa zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej liczby świadczeń rehabilitacyjnych oraz do wyboru kilku ofert, w celu wykonania całości zadania będącego przedmiotem konkursu.
8.Kasa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu ofert oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
9.Ewentualne skargi i protesty dotyczące konkursu będą rozpatrywane zgodnie z procedurą i w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r.


POWIĄZANE

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę