EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 900

Produkcja biokomponentów i biopaliw oraz zadania dla Agencji Rynku Rolnego

29 czerwca 2006

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, przedłożony przez ministra gospodarki. Projekt ustawy nakłada na Agencję Rynku Rolnego wiele obowiązków związanych z:
- prowadzeniem rejestrów wytwórców i rolników;
- sporządzaniem zbiorczych sprawozdań obejmujących wykaz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek oraz zawierających informację o ilościach i rodzajach biopaliw ciekłych wytworzonych i zużytych przez rolników na własny użytek oraz surowców użytych do wytworzenia tych biopaliw;
- przeprowadzaniem kontroli, oraz
- nakładaniem kar w zależności od skali i rodzaju wykroczeń.

Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów będzie działalnością regulowaną i będzie wymagała wpisu do rejestru wytwórców. Taki rejestr wytwórców będzie prowadziła ARR. Wytwórcą w rozumieniu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych będzie przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów tj.: bioetanolu, biometanolu, estru, dimetyloeteru, czystego oleju roślinnego oraz węglowodorów sysntetycznych. ARR będzie wpisywała wytwórców do rejestru na ich pisemny wniosek. Wniosek musi zawierać m.in. rodzaj i zakres wykonywanej działalności gospodarczej, miejsca jej wykonywania oraz rodzaj i roczną wydajność instalacji do wytwarzania biokomponentów.

Do wytwarzania biokomponentów będą wykorzystywane surowce rolnicze pozyskiwane na podstawie umowy kontraktacji, biomasa na podstawie umowy dostaw lub surowce rolnicze pozyskiwane z produkcji własnej wytwórców.

Rolnicy będą mogli wytwarzać wszystkie rodzaje biopaliw ciekłych będących paliwami samoistnymi, z wyjątkiem mieszanek z udziałem oleju napędowego i benzyn. Rolnicy będą mogli na własny użytek produkować estry, bioetanol, biometanol, dimetyloeter, czysty olej roślinny, biogaz, biowodór i biopaliwa syntetyczne. ARR będzie prowadziła rejestr takich rolników. Agencja będzie wydała rolnikom zaświadczenie o wpisie do rejestru, w którym określone zostaną m. in. maksymalne dopuszczalne ilości biopaliw ciekłych do wytworzenia których, rolnik jest uprawniony w roku kalendarzowym.

Dla biopaliw ciekłych: bioetanolu, biometanolu, dimetyloeteru, biogazu, biowodoru oraz biopaliw syntetycznych roczny limit ustalony został jako objętość odpowiadającą pod względem wartości opałowej 100 litrom oleju napędowego na hektar użytków rolnych. Natomiast roczny limit produkcji estru i czystego oleju roślinnego wynosi 100 litrów na hektar użytków rolnych.

Biokomponenty wprowadzane do obrotu powinny spełniać wymagania jakościowe potwierdzone certyfikatem jakości. Badania wykonują akredytowane laboratoria. Akredytowane jednostki certyfikujące mają obowiązek informować ARR o wydaniu lub cofnięciu certyfikatu jakości. Wykaz jednostek certyfikujących określi w drodze obwieszenia Minister Gospodarki.

ARR będzie uprawniona do kontroli w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów, wytwarzania przez rolników biopaliw ciekłych na własny użytek. Wytwórcy będą zobowiązani do przekazywania do ARR kwartalnych sprawozdań dotyczących ilości i rodzaju surowców użytych do wytworzenia biokomponentów i wprowadzonych do obrotu ze wskazaniem ich nabywców. Sprawozdanie musi zawierać także koszty wytworzenia poszczególnych biokomponentów. Sprawozdania będą również zobowiazni składać rolnicy, z tym że dopiero po zakończeniu roku kalendarzowego. Będą informowali w nich o ilości i rodzajach surowców użytych do produkcji biopaliw ciekłych oraz biopaliw ciekłych wyprodukowanych i wykorzystanych na własny użytek. Na tej podstawie ARR będzie przygotowywała zbiorczy raport, który będzie przekazywała ministrom rolnictwa, finansów, gospodarki oraz ochrony środowiska.


POWIĄZANE

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę