a_konopie_targi_2023
EUROPEJSKIE FORUM ROLNICZE 750

Renty strukturalne od 30 czerwca

25 czerwca 2008

Od 30 czerwca 2008 r. rolnicy będą mogli składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski od przyznanie renty strukturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013. Będzie to już drugi nabór wniosków na to działanie z nowego PROW.

Przepisy dotyczące zasad i trybu przyznawania rent strukturalnych precyzyjnie określają, do kiedy można składać wnioski. W 2008 r. termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej z tytułu rent strukturalnych upłynie z końcem dnia roboczego następującego po dniu, w którym ARiMR poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację, że rolnicy złożyli 7200 wniosków.

Wniosek o rentę strukturalną wraz z załącznikami składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w biurze powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

W 2007 r. ARiMR przyjęła od rolników 8883 wnioski o przyznanie renty strukturalnej. Do 23 czerwca br. 7791 wniosków zostało rozpatrzonych przez Agencję. Kierownicy biur powiatowych ARiMR wydali 6351 decyzji o przyznaniu renty rolnikom, którzy przekazali gospodarstwa i zaprzestali prowadzenia działalności rolniczej. Od otrzymania postanowienia o przyznaniu renty strukturalnej rolnik ma 6 miesięcy na przedłożenie w ARiMR dokumentów potwierdzających  przekazanie gospodarstwa rolnego i zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

Rentę strukturalną może otrzymać rolnik, który:

1.      ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty;

2.      prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i w tym okresie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 5 lat;

3.      przekaże gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych co najmniej:

o        1 ha, w przypadku gospodarstw położonych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim albo

o        3 ha, w przypadku gospodarstw położonych w pozostałych województwach;

4.      został wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej przez ARiMR), stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

5.      w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną:

o        podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,

o        nie zalegał z zapłatą należności z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników;


6.      zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

Warunki jakie musi spełniać przejmujący gospodarstwo

Jeśli przejmujący gospodarstwo jest osobą fizyczną, musi:

1.      mieć mniej niż 40 lat w przypadku następcy albo mniej niż 50 lat w przypadku przejmującego gospodarstwo na powiększenie;

2.      posiadać kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia działalności rolniczej;

3.      nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty;

4.      zobowiązać się do prowadzenia osobiście działalności rolniczej na przejętych użytkach rolnych przez co najmniej 5 lat oraz do złożenia wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Planowane jest wprowadzenie zmian do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2007-2013 (Dz. U. nr 109 poz. 750 z dnia 21.06.2007 r.).

Przejmującym gospodarstwo w programie rent strukturalnych może zostać osoba, która posiada kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia działalności rolniczej. Kwalifikacje takie posiada osoba, która:

a)      ukończyła zasadniczą lub średnią rolniczą szkołę zawodową, lub

b)      ukończyła wyższą uczelnię rolniczą, lub

c)      po ukończeniu studiów wyższych innych niż rolnicze ukończyła studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem.

Natomiast osoby, które posiadały inne wykształcenie, niż wyżej wymienione lub uzyskały tytuł kwalifikacyjny (lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza) w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej, musiały dodatkowo posiadać co najmniej 3 lub 5 letni staż pracy w rolnictwie.

Dotąd zgodnie z ww. Rozporządzeniem za staż pracy uznawany był tylko okres, liczony do dnia złożenia wniosku, w którym osoba przejmująca gospodarstwo rolne podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Obecnie planuje się, aby za staż pracy w rolnictwie uznawany był również okres, w którym osoba przejmująca gospodarstwo:

a)      prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, będących jej własnością, przedmiotem użytkowania wieczystego lub przedmiotem dzierżawy lub

b)      była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej lub

c)      odbyła staż pracy, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

Gospodarstwo można przekazać:

1.      Następcy – poprzez przeniesienie własności (sprzedaż, darowiznę) w całości na rzecz jednej osoby, która wcześniej nie prowadziła działalności rolniczej. Powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w danym województwie lub w kraju. Takiego warunku nie ma, jeśli gospodarstwo przekazuje się zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce itd.) W przypadku zstępnych wystarczy by przejęte gospodarstwo miało, w zależności od województwa, 3 ha lub 1 ha użytków rolnych.

2.      Na powiększenie jednego lub kilku gospodarstw rolnych – poprzez przeniesienie własności na rzecz jednego lub kilku rolników. Powiększone gospodarstwo musi mieć powierzchnię nie mniejszą niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w województwie lub w kraju.

Wnioskujący o rentę strukturalną i jego małżonek mogą pozostawić sobie łącznie do 0,5 ha użytków rolnych wraz z siedliskiem, o ile będą na nich prowadzić działalność rolniczą służącą wyłącznie zaspokajaniu własnych potrzeb oraz potrzeb osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wysokość renty strukturalnej

Podstawowa wysokość renty strukturalnej odpowiada kwocie 150 % najniższej emerytury.

Wysokość renty strukturalnej zostaje zwiększona o 100% kwoty najniższej emerytury, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i oboje małżonkowie spełniają wszystkie warunki dla przyznania renty strukturalnej.

Wysokość renty strukturalnej może być zwiększona jeszcze o 15 % kwoty najniższej emerytury, jeśli przekazano gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha, osobie w wieku poniżej 40 lat.

Rentę wypłaca się za każdy miesiąc, nie dłużej niż do osiągnięcia przez beneficjenta 65 roku życia.

 

 


POWIĄZANE

Oficjalnie zostało potwierdzone, że Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej w d...

Krajowa Rada Izb Rolniczych informuje, że jest organizatorem wypoczynku letniego...

Na wniosek wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pre...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę