CTR_80917FestiwalZupSwiata_250817_750

Mięso drobiowe

19 czerwca 2002

Handel zagraniczny

W l połowie 2000 r. dodatnie saldo handlu zagranicznego mięsem i przetworami z drobiu wyniosło 22,1 mln USD i było niższe niż w I półroczu roku poprzedniego o 1,7 mln USD. Obniżenie salda obrotów było rezultatem spadku o 0,8 mln USD wpływów z eksportu i wzrostu o 0,9 min USD wydatków na import. W II połowie 2000 r. saldo obrotów szacowane jest na 53 mln USD, a w skali całego roku na ok. 75 mln USD, co oznacza spadek w porównaniu z najwyższym w obecnej dekadzie poziomem z 1999 r. o 3 mln USD, tj. o ok. 4%. W l połowie 2001 r., przy spodziewanym braku istotnych zmian w wielkości i cenach w imporcie i eksporcie, przewaga eksportu nad importem w obrotach mięsem drobiu i jego przetworami utrzymać się może na poziomie z l półrocza roku bieżącego.

Spadek wolumenu i wzrost cen w eksporcie

W l połowie 2000 r. łączny eksport mięsa i przetworów z drobiu był o 8 tys. ton niższy niż w l połowie roku poprzedniego i wyniósł ok. 17 tys. ton. Decydujący był tu spadek sprzedaży mięsa i podrobów. Eksport przetworów obniżył się zaledwie o 0,4 tys. ton i wyniósł 5,8 tys. ton. O spadku eksportu mięsa i podrobów zadecydowało obniżenie, w wyniku poprawy relacji popytowo-podażowych na rynku wewnętrznym i wzrostu cen zbytu, sprzedaży na rynki wschodnie. Eksport mięsa indyków do krajów b. ZSRR obniżył się w I połowie roku bieżącego w porównaniu z I półroczem roku poprzedniego aż o 75% do poziomu 2,9 tys. ton, a eksport mięsa kurcząt spadł o 70% i wyniósł zaledwie l,2 tys. ton. Spadku eksportu na rynki wschodnie nie wyrównał wzrost o ok. 1 tys. ton sprzedaży do UE - drugiego podstawowego rynku zbytu tych produktów.

Tabela 11
Obroty handlu zagranicznego mięsem drobiu i przetworami (w mln USD)

Wyrównanie 1997 1998 1999 2000 2001
ogółem I połr. II półr. ogółem II półr. II półr. ogółem I połr. II półr. ogółem I półr. II półr. I półr. (prognoza)
Eksport
Mięso i podroby
Przetwory
106,2

83,4
22,8
23,9

17,3
6,6
82,3

66,1
16,2
117,6

87,4
30,2
34,0

15,1
18,9
83,6

72,3
11,3
92,1

78,7
13,4
29,3

21,1
8,2
62,8

57,6
5,2
88,5

69,3
19,2
28,5

19,3
9,2
60,0

50,0
10,0
30,0

20,0
10,0
Import
Mięso i podroby
Przetwory
67,0

59,9
7,1
33,0

30,1
2,9
34,0

29,8
4,2
45,1

43,0
2,1
27,0

26,2
0,8
18,1

16,8
1,3
14,4

11,8
2,6
5,5

4,8
0,7
8,9

7,0
1,9
13,9

9,9
4,0
6,4

4,4
2,0
7,5

5,5
2,0
7,5

5,5
2,0
Saldo obrotów
Mięso i podroby
Przetwory

39,2

23,5
15,7

-9,1

-12,8
3,7

48,3

36,3
12,0

72,5

44,4
28,1

7,0

-11,1
18,1

65,5

55,5
10,0

77,7

66,9
10,8

23,8

16,3
7,5

53,9

50,6
3,3

74,6

59,4
15,2

22,1

14,9
7,2

52,5

44,5
8,0

22,5

14,5
8,0
Źródło: Dane Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego

Wzrost eksportu do Wspólnoty dotyczył mięsa indyków, natomiast eksport mięsa kurcząt do tego ugrupowania obniżył się z 3,5 do 2,2 tys. ton. Wzrostowi eksportu mięsa indyków towarzyszyło zwiększenie w strukturze sprzedaży elementów wyższej jakości, co wpłynęło na podwyższenie średnich cen w eksporcie do UE tego mięsa z 2,5 do 2,9 USD/kg. Natomiast w sprzedaży mięsa kurcząt ceny obniżyły się z 3 do 2,8 USD/kg. Udział UE, oferującej znacznie wyższe ceny niż możliwe do uzyskania na rynkach krajów b. ZSRR, zwiększył się w eksporcie mięsa kurcząt z 44 do 59%, a w eksporcie mięsa indyków z 10 do 48%. Wzrost udziału Wspólnoty w sprzedaży, przy równoczesnym zwiększeniu cen w eksporcie na rynki wschodnie zadecydował o ukształtowaniu się cen transakcyjnych w eksporcie indyków na trzykrotnie wyższym poziomie niż w I połowie 1999 r. (1,7 USD/kg) i o wzroście do ponad 22% - do poziomu 1,9 USD/kg - cen w eksporcie mięsa kurcząt. Przy spadku wolumenu eksportu mięsa kurcząt o ponad 50%, wpływy ze sprzedaży tego mięsa obniżyły się o 45%. Natomiast obniżeniu eksportu mięsa indyków o 30% towarzyszyło niemal dwukrotne zwiększenie wartości sprzedaży. Wzrost eksportu do UE, przy równoczesnym zwiększeniu cen w sprzedaży do tego ugrupowania, zadecydował także o podwyższeniu z l ,3 do 1,6 USD/kg średnich cen w eksporcie przetworów drobiowych. Przy obniżeniu wolumenu sprzedaży - głównie przetworów z mięsa kurcząt do krajów b. ZSRR - łączne wpływy z eksportu przetworzonego mięsa drobiu grzebiącego wzrosty o 1,1 mln USD do poziomu 9,2 mln USD. W l połowie 2000 r. eksport mięsa gęsi i kaczek nie odbiegał znacznie od zrealizowanego w I półroczu roku poprzedniego i wyniósł odpowiednio 0,9 i 0,2 tys. ton. Ceny w eksporcie mięsa kaczek nie odbiegały znacznie od uzyskiwanych w I półroczu roku poprzedniego (2,2 USD/kg), natomiast ceny w eksporcie lokowanego głównie w Niemczech mięsa gęsi obniżyły się z 4,2 do 3,6 DM/kg. Ceny w eksporcie mięsa gęsi maleją systematycznie od połowy lat dziewięćdziesiątych. Wynika to z ograniczonej chłonności rynku niemieckiego i dążenia polskich eksporterów do zachowania pozycji na tym rynku zbytu poprzez oferowanie coraz niższych cen eksportowych. Istotną przyczyną spadku cen w 2000 r. jest obniżenie cen w eksporcie węgierskim w następstwie zerowych stawek w imporcie z tego kraju realizowanym przez UE.

Tabela 12
Handel zagraniczny mięsem drobiu, podrobami i przetworami (w tys. ton)

Wyrównanie 1997 1998 1999 2000 2001
ogółem I połr. II półr. ogółem II półr. II półr. ogółem I połr. II półr. ogółem I półr. II półr. I półr. (prognoza)
Eksport
Mięso drobiu ogółem
- gęsi
- kaczki
- kurczęta
- indyki
Podroby
Przetwory


24,4
15,2
0,6
5,9
2,7
0,7
13,1


4,6
0,4
0,3
3,2
0,7
0,1
3,8


19,8
14,8
0,3
2,7
2,0
0,6
9,3


25,9
16,6
0,5
6,7
2,1
0,9
21,9


5,0
0,5
0,3
3,3
0,9
0,2
13,1


20,9
16,1
0,2
3,4
1,2
0,7
8,8


41,5
16,8
0,2
12,5
12,0
2,4
11,0


17,3
1,0
0,1
7,7
8,5
1,1
6,2


24,2
15,8
0,1
4,8
3,5
1,3
4,8


34,2
15,0
0,2
7,0
12,0
1,0
12,0


10,5
0,9
0,1
3,6
5,9
0,3
5,8


23,7
14,1
0,1
3,4
6,1
0,7
6,2


11,1
1,0
0,1
4,0
6,0
0,5
6,0
Razem 38,2 8,5 29,7 48,8,7 18,3 30,4 54,9 24,6 30,3 47,2 16,6 30,6 17,6
Import
Mięso drobiu ogółem
- kaczki
- kurczęta
- indyki
Podroby
Przetwory


57,8
0,4
46,2
11,2
2,8
5,0


26,4
0,21
8,7
7,5
1,4
2,1


31,4
0,2
27,5
3,7
1,4
2,9


46,4
0,1
35,3
11,0
2,8
1,9


27,8
0,12
1,3
6,4
1,4
0,7


18,6
0,0
14,0
4,6
1,4
1,2


12,8
0,0
7,6
5,2
0,9
3,0


5,6
0,0
3,8
1,8
0,4
1,0


7,2
0,0
3,8
3,4
0,5
2,0


11,2
0,2
8,0
3,0
0,5
4,0


5,3
0,1
3,9
1,3
0,1
1,9


5,9
0,1
4,1
1,7
0,4
2,1


5,6
0,1
4,0
1,5
0,2
2,0
Razem 65,6 29,9 35,7 51,1 29,9 21,2 16,4 4,0 9,7 15,7 7,3 8,4 7,8
Źródło: Dane Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego

W II połowie 2000 r. eksport mięsa indyków, w wyniku wzrostu sprzedaży do UE, będzie znacznie wyższy niż w II połowie 1999 r. Ten sam czynnik zadecyduje też o wzroście eksportu przetworów drobiowych. W II połowie 2000 r., w porównaniu z II połową roku poprzedniego, obniży się natomiast sprzedaż mięsa kurcząt, a także, w następstwie spadku produkcji krajowej i niskich cen eksportowych mięsa gęsi. Spadku wpływów z eksportu mięsa gęsi i kurcząt nie wyrówna wzrost wartości sprzedaży mięsa indyków i przetworów, stąd wpływy ze sprzedaży produktów drobiarskich będą w II połowie 2000 r. o około 3 mln USD niższe niż w II półroczu 1999 r. i wyniosą ok. 60 mln USD. W całym 2000 r. wolumen eksportu mięsa i podrobów z drobiu obniży się o ponad 20%, przy czym eksport mięsa indyków utrzyma się na poziomie roku poprzedniego. Wyższy będzie natomiast eksport przetworów. Wartość sprzedaży mięsa i przetworów z drobiu wyniesie ok. 86-89 mln USD, co oznacza spadek w porównaniu z 1999 r. o 4-6%.

Niewielki spadek importu mięsa i wzrost przywozu przetworów

W I połowie 2000 r. łączny import mięsa drobiu i przetworów zwiększył się w porównaniu z I półroczem roku poprzedniego zaledwie o 0,3 tys. ton do poziom 7,3 tys. ton, import mięsa i podrobów obniżył się o 0,6 tys. ton, a przetworów wzrósł o 0,9 tys. ton. O spadku importu mięsa zadecydowało obniżenie przywozu mięsa indyków, natomiast przywóz mięsa i podrobów z kurcząt był wyższy o 0,2 tys. ton. Niewielkie zmiany wolumenu przywozu mięsa i podrobów z drobiu grzebiącego, przy wynikającej z większego wzrostu cen krajowych niż importowych poprawie opłacalności importu, to przede wszystkim rezultat zaostrzenia warunków importu w 2000 r. poprzez:

  • podział kwoty dostępu na kwartały (25% kwoty w każdym kwartale) bez możliwości przeniesienia niewykorzystanych ilości w poszczególnych okresach na następne kwartały,
  • wydawanie pozwoleń na przywóz na jeden wniosek w ilości nie większej niż 100 ton łącznie dla poszczególnych 9-cyfrowych kodów PCN,
  • określenie ważności pojedynczego pozwolenia na l miesiąc,
  • utrzymanie braku preferencji (cofniętych w kwietniu 1999 r.) w imporcie mięsa drobiu z Węgier.

W wyniku wzrostu cen importowych wydatki na import mięsa i podrobów z drobiu grzebiącego obniżyły się mniej niż wolumen przywozu i wyniosły 4,3 mln USD wobec 4,7 min USD w I połowie 1999 r. W I połowie 2000 r. wzrosły też -z 0,68 do 1,03 USD/kg - ceny w imporcie przetworów, stąd wartość przywozu zwiększyła się bardziej niż jego rozmiary i wyniosła 2 mln USD. Import przetworów zdominowany jest przez sprowadzane z Węgier przetwory z mięsa indyków. Dominacja tego kraju w polskim imporcie przetworów wynika z utrzymania również w 2000 r. preferencyjnych stawek w imporcie z krajów CEFTA na poziomie 15% wobec 40% stosowanych erga omnes. W II połowie 2000 r. wydatki na import mięsa drobiu i jego przetworów oceniane są na ok. 7,5-8 mln USD, co oznacza spadek w porównaniu z II półroczem 1999 r. o 0,9-1,4 mln USD. Wynikało to będzie głównie z obniżenia wolumenu importu mięsa indyków. Import pozostałego mięsa i przetworów drobiowych nie będzie znacznie odbiegał od wyników I półrocza roku poprzedniego. W całym 2000 r., głównie w wyniku spadku importu mięsa indyków łączny przywóz mięsa i przetworów z drobiu wyniesie ok. 16 tys. ton wobec 17 tys. ton w roku poprzednim, a wartość importu obniży się o około 0,4 mln USD do poziomu około 14 min USD. Zarówno wolumen, jak i wartość importu będą najniższe w obecnej dekadzie, a kwota dostępu do rynku w imporcie mięsa i podrobów, ustalona w 2000 r. na 47736 ton, wykorzystana będzie w około 25%. W ramach kwoty dostępu cło wynosi 30% min. 0,3 Euro/kg, a poza nią 0,6 % min. 0,6 Euro/kg.

Rys. 6
Struktura rzeczowa eksportu i importu mięsa i przetworów drobiowych.

EKSPORT

IMPORTBrak istotnych zmian w obrotach w I połowie 2001

W I połowie 2001 r. eksport mięsa i przetworów z drobiu prognozowany jest na 17-18 tys. ton, co oznacza wzrost wobec I półrocza 2000 r. o około 0,4-1,4 tys. ton. Na brak istotnych zmian w poziomie sprzedaży wskazuje wzrost cen na rynku wewnętrznym i wynikające stąd zahamowanie mało opłacalnego eksportu do krajów b. ZSRR. Ceny w eksporcie mięsa drobiu i przetworów utrzymają się przynajmniej na poziomie z I polowy 2000 r., stąd wzrost wartości sprzedaży może być zbliżony do wzrostu jego wolumenu. Wielkość importu zależała będzie w dużym stopniu od przyjętych rozwiązań w zakresie ochrony rynku krajowego. Przy utrzymaniu obecnego systemu podziału i egzekwowania wykorzystania kwoty dostępu do rynku oraz ustaleniu maksymalnej ilości importu w ramach pozwoleń przywozu, import mięsa drobiu może nie przekroczyć poziomu z I połowy 2000 r. Przy spodziewanym braku zmian cen w imporcie, również wartość przywozu zbliżona być może do rejestrowanej w I połowie bieżącego roku. W konsekwencji saldo obrotów mięsem i przetworami w I połowie 2001 r. może być nieznacznie wyższe niż w I połowie 2000 r. i wyniesie około 22,5-23 mln USD. Trudno obecnie ocenić wpływ na polskie obroty mięsem drobiu porozumień o dalszej liberalizacji handlu między Polską a UE. W umowie podpisanej 26 września 2000 r. na 36 tys. ton, a więc na poziomie wyższym od realizowanego w ostatnich latach ustalono bezcłowy eksport do UE mięsa, podrobów i żywca drobiowego. Równocześnie kwota preferencyjna z zerową stawką celną w eksporcie przetworów drobiowych ustalona została na l tys. ton. Z drugiej strony UE eksportować może do Polski bez ceł 20 tys. ton mięsa i żywca drobiowego i l tys. ton przetworów wobec rzeczywistego eksportu na poziomie odpowiednio około 3 i 0,1 tys. ton. Kwoty bezcłowego, wzajemnego, dostępu do rynku zwiększać się będą o 10% rocznie. Eliminacja stawek celnych w przyznanej Polsce kwocie preferencyjnej wpłynie przede wszystkim na poprawę opłacalności eksportu mięsa kaczek, gdzie stawki celne są relatywnie najwyższe. Istotnemu wzrostowi eksportu nie sprzyjać tu jednak będzie duża produkcja kaczek w UE i załamanie tego kierunku produkcji w Polsce. Wyznaczenie jednej kwoty w eksporcie mięsa korzystne będzie dla polskiego wywozu mięsa kurcząt, gdzie ustalone w umowie stowarzyszeniowej kwoty preferencyjne były za niskie w stosunku do polskich możliwości eksportowych. Korzystnym dla polskich producentów rozwiązaniem jest zniesienie stawek celnych we wzajemnych obrotach przetworami z indyków. Przy relatywnie wysokich stawkach celnych w imporcie UE, polski eksport przetworów z mięsa indyków do Wspólnoty wyniósł w 1999 r. około 1,5 tys. ton, a import z UE 0,1 tys. ton. Zniesienie stawek w polskim imporcie z UE i duża w stosunku do rzeczywistego importu kwota bezcłowego przywozu wpłynąć może na wzrost przywozu ze Wspólnoty mięsa i podrobów z drobiu grzebiącego a także drobiowego żywca rzeźnego. Skutki wzajemnej liberalizacji obrotów w handlu mięsem i przetworami z drobiu ocenić będzie można najwcześniej w połowie 2001 r., a więc po półrocznym (o ile umowa wejdzie w życie na początku przyszłego roku) okresie jej obowiązywania.

Spis treści


POWIĄZANE

Stowarzyszenie Handlu Ekologicznego pozwało amerykański departament rolnictwa.

Czy obawy o inflację pomogą szerzej otworzyć rynek RPA dla importu drobiu z Euro...

Bułgarski resort rolnictwa poinformował w czwartek o wykryciu toksycznego insekt...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę