aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

20 lutego 2007

Agencja Rynku Rolnego informuje, że ustawa wprowadzającą dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego została podpisana przez Prezydenta RP.

Realizując działania ustawowe Agencja Rynku Rolnego przesłała materiał informacyjny na temat dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego do ponad 3 500 punktów:
• 2 413 – Urzędów Gmin, Urzędów Miast i Gmin, Urzędów Miast,
• 319 – Starostw Powiatowych,
• 307 – Oddziałów Regionalnych i Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
• 91 – jednostek doradztwa rolniczego,
• 227 – jednostek Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
• lokalnych i ogólnopolskich mediów.
Informacje otrzymały również:
• Urzędy Wojewódzkie,
• Urzędy Marszałkowski,
• Izby Rolnicze,
• Związki zawodowe rolników,
• Grupy i stowarzyszenia producentów rolnych,
• Inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
• placówki banków spółdzielczych współpracujących z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.

W styczniu 2007 roku pracownicy Oddziałów Terenowych ARR podczas organizowanych spotkań i konferencji przekazali informacje o dopłatach do materiału siewnego około 900 zainteresowanym beneficjentom. Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR udzielił w tym czasie około 100 odpowiedzi na temat dopłat do materiału siewnego.

Poniższe informacje zostały opracowane w oparciu o ustawę o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych i mają charakter informacyjny.

Stawki dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego określi Rozporządzenie Rady Ministrów.

Kto będzie mógł ubiegać się o dopłaty?

O dopłaty będą mogli się ubiegać producenci rolni w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tj. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczem gospodarstwa rolnego. Warunki ubiegania się o dopłaty:

Aby starać się dopłatę, producent rolny musi:
1. posiadać działki rolne, na których uprawia rośliny objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha (za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego),

2. zużyć do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany:
a) zakupiony od:
- przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym albo
- podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym wpisanych do rejestru rolników,
b) wyprodukowany we własnym gospodarstwie przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców albo podmiot wpisany do rejestru rolników (w rozumieniu przepisów o nasiennictwie – Dz. U. z 2003 roku, nr 137, poz. 1299 z późn. zm.).

Gdzie należy złożyć wniosek o dopłatę?
Wniosek o dopłatę powinien zostać złożony we właściwym – ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego – oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego.

Terminy składania wniosków zostaną określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czym jest pomoc de minimis?
Jest to rodzaj pomocy udzielanej przez państwo zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1860/2004. Ogólna kwota tej pomocy nie może przekroczyć 3000 EUR, dla jednego producenta rolnego, w dowolnie wyznaczonym okresie trzech lat. Pułap ten jest stosowany bez względu na formę pomocy i jej cel.

Producent rolny, który będzie ubiegał się o dopłatę do materiału siewnego w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, będzie musiał:
1. Dołączyć do wniosku oryginał faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika właściwego OT ARR), pochodzącej z okresu:
- w którym został wysiany materiał siewny zbóż lub roślin strączkowych,
- od 1 września roku poprzedzającego wysadzenie sadzeniaków ziemniaka do 31 maja roku wysadzenia sadzeniaków ziemniaka
albo
Dokument wydania z magazynu materiału siewnego wyprodukowanego we własnym gospodarstwie (w rozumieniu przepisów o nasiennictwie), wystawiony w roku, w którym materiał ten został wysiany lub wysadzony.
2. Przedstawić wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie dopłaty.

Ponadto, w 2007 roku o dopłaty do materiału siewnego będą mogli się również ubiegać producenci rolni, którzy z powodu suszy w roku 2006 ponieśli szkodę w uprawach wynoszącą średnio nie mniej niż 30%. Dopłaty te nie mają charakteru pomocy de minimis w rolnictwie.

Wysokość dopłaty nie będzie mogła przekroczyć wysokości szkody (oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę), pomniejszonej o wysokość pomocy przyznanej na podstawie przepisów o pomocy społecznej dotyczących szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.

Producent rolny, który będzie ubiegał się o dopłatę do materiału siewnego w ramach tej pomocy, będzie musiał dołączyć do wniosku:
1. Oryginał faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika właściwego OT ARR), pochodzącej z okresu:
- w którym został wysiany materiał siewny zbóż lub roślin strączkowych; w przypadku materiału siewnego zbóż można dołączyć również faktury zakupu dokonanego nie wcześniej niż w dniu 1 sierpnia 2006 roku,
- od 1 września 2006 r. do 31 maja 2007 r. w przypadku zakupu materiału siewnego sadzeniaków ziemniaka i wysadzenia go w 2007 roku
albo
Dokument wydania z magazynu materiału siewnego wyprodukowanego we własnym gospodarstwie (w rozumieniu przepisów o nasiennictwie), wystawiony w roku, w którym materiał ten został wysiany lub wysadzony; w przypadku materiału siewnego zbóż można dołączyć również dokument poświadczający wydanie tego materiału z magazynu nie wcześniej niż w dniu 1 września 2006 roku.
2. Kopię protokołu oszacowania szkód (sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę) określającego wysokość szkody w uprawach, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kierownika ośrodka pomocy społecznej.
3. Kopię decyzji o udzieleniu pomocy społecznej, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kierownika ośrodka pomocy społecznej.

W oparciu o zapisy ustawowe i akty wykonawcze Agencja przygotuje „Warunki przyznania dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany” oraz formularze dokumentów, które będą składane w OT ARR przez producentów rolnych ubiegających się o te dopłaty. Wnioski o przyznanie dopłaty będą dostępne w OT ARR i na stronach internetowych Agencji Rynku Rolnego (www.arr.gov.pl) po wejściu w życie ustawy i stosownych rozporządzeń. Projekt ustawy wprowadzający mechanizm dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dostępny jest na stronie internetowej Sejmu RP www.sejm.gov.pl.

Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR udziela informacji pod numerem (022) 661-72-72 – wszystkim beneficjentom zainteresowanym problematyką związaną z dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom TPI można również zadawać pytania dotyczące mechanizmów WPR administrowanych przez ARR drogą elektroniczną, korespondencję należy kierować pod adres e-mail: tpi@arr.gov.pl.


POWIĄZANE

Program azotanowy od ubiegłego roku pozwala dość elastycznie stosować nawozy azo...

Ukraińcy wyręczyli rząd polski w rozwiązaniu problemu z niekontrolowanym importe...

Rolnicy protestują w słusznej sprawie i rząd powinien bardzo szybko zasiąść z ni...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę