GUS_230920_750x100_stat

Ułóż hasło i zakiś z Maize-All FVA

8 września 2011
Firma Alltech wraz z Pierwszym Portalem Rolnym ogłaszają konkurs na hasło reklamowe dla preparatu ,,Maize-All FVA''. Zachęcamy Czytelników do wzięcia udziału w konkursie.
Konkurs będzie trwał do 8 września 2011 roku.

Hasła reklamowe należy wysyłać na adres biuro@alltech.com
W temacie e-maila trzeba wpisać słowo ,,konkurs''


Czym jest Maize-All FVA?
Maize-All FVA jest biologicznym inokulantem firmy Alltech, przeznaczonym do kontroli fermentacji kukurydzy. Maize-All FVA zawiera wyjątkową kombinację trzech gatunków bakterii produkujących kwas mlekowy (L. Plantarum, P. acidilactici, L. salivarius ) oraz amylazę – enzym rozkładający skrobię.

Jakie korzyści osiąga się dzięki stosowaniu Maize-All FVA?
- zmniejszenie straty suchej masy
- poprawa skuteczności fermentacji
- ograniczenie wzrostu pleśni
- kiszonka o wysokiej zawartości energii (skrobia)
- lepsza smakowitość
- większe pobranie
- wyższe wyniki produkcyjne zwierząt (mleczność / dzienny przyrost masy)

organizator przewidział następujące nagrody:
I miejsce
Zestaw nagród o wartości około 400 zł.
Opakowanie 100g Maize-All FVA, wystarczające do zakiszenia 50 ton świeżego materiału oraz  zestaw gadżetów firmowych

II i III miejsce - zestawy nagród o wartości około 120 złotych z gadżetami firmowymi. Pełen regulamin konkursu zamieszczamy na dole strony.

Chcesz dowiedzieć się więcej o produkcie?
Skontaktuj się z nami:
Alltech Poland Sp. z o.o.
Ul. Starościńska 1/17
02-516 Warszawa
Tel. 22 872 41 97
Fax. 22 612 74 81


REGULAMIN KONKURSU „Zakiszaj z Maize-All FVA"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu „Zakiszaj z Maize-All FVA”, zwanego dalej również „Konkursem”, jest Alltech Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 02-516, ul. Starościńska 1/17, zwana dalej „Organizatorem".

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Konkurs przeprowadzony będzie w okresie od 25 sierpnia 2011 r. do 08 września 2011 r.

1.5. Celem Konkursu jest promocja produktu do zakiszania kukurydzy o nazwie Maize-All FVA.

1.6. Konkurs będzie przebiegał w oparciu o następujące zasady:

1.6.1. Uczestnicy Konkursu tworzą hasła reklamowe dla produktu do zakiszania kukurydzy o nazwie Maize-All FVA. Hasło powinno zawierać nazwę produktu w swej treści.

1.6.2. W Konkursie mogą brać udział jedynie propozycje haseł będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.

1.6.3. Uczestnicy przenoszą bez wynagrodzenia na Organizatora majątkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa zależne do przesłanych haseł reklamowych na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Organizator jest uprawniony do korzystania z haseł w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika Konkursu. Na powyższe warunki te Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.

1.6.3. Osoby, które zwyciężyły zostaną poinformowane o tym drogą mailową do dnia
10 września 2011 r.

1.6.4. Odpowiedzi, które zwyciężą zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ppr.pl

1.6.5. Kapituła konkursowa wyznaczona przez Organizatora wybierze odpowiedzi, których autorzy zostaną nagrodzeni.

1.6.6. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@alltech.com, wpisując w tytule maila słowo „konkurs”.

1.6.7. W postępowaniu konkursowym nie biorą udziału konta fikcyjne.

1.6.8. Nagrody:

I miejsce

Zestaw nagród o wartości około 400 zł.

Opakowanie 100g Maize-All FVA, wystarczające do zakiszenia 50 ton świeżego materiału oraz zestaw gadżetów firmowych: czapka baseballowa, kubek termiczny, kubek, miarka, brelok, długopis, piłeczka antystresowa.

II miejsce

Zestaw nagród o wartości około 120 zł.

Zestaw gadżetów firmowych: czapka baseballowa, kubek termiczny, kubek, miarka, brelok, długopis, piłeczka antystresowa.

III miejsce

Zestaw nagród o wartości około 120 zł.

Zestaw gadżetów firmowych: czapka baseballowa, kubek termiczny, kubek, miarka, brelok, długopis, piłeczka antystresowa

1.7. Organizator Konkursu oświadcza, iż jako płatnik podatku dochodowego pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% od wartości nagrody. Organizator Konkursu przyznaje laureatowi Konkursu dodatkową nagrodę pieniężna w wysokości należnego podatku na cele poboru podatku (ok. 11% wartości nagrody wskazanej w 1.6.8. Regulaminu).

1.8. Dla potrzeb Konkursu przyjęto następujące definicje:

a) Uczestnik – osoba fizyczna, spełniająca warunki przewidziane Regulaminem,

b) Kapituła konkursowa – osoby, które wskaże organizator do rozstrzygnięcia Konkursu.

c) Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu „Zakiszaj z Maize-All FVA",

II. UCZESTNICY

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które posiadają adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.2. Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, natomiast podanie danych osobowych dla celów marketingowych oraz dla celów przesyłania ofert drogą elektroniczną jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w Konkursie.

2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz podmiotów działających na zlecenie Organizatora w zakresie obsługi Konkursu, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.

III. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

3.1. Osoba spełniająca warunki opisane w pkt. II może przystąpić do Konkursu w okresie jego trwania.

3.2. Uczestnik ma obowiązek podania w mailu danych aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym.

3.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osobę przystępującą do Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych.

3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników w Formularzu Rejestracyjnym, zwłaszcza za naruszenie przez Uczestników dóbr osobistych, użycie znaków lub symboli prawnie chronionych, zamieszczenie treści lub zdjęć obraźliwych lub urażających czyjąś godność lub przekonania. Uczestnik odpowiada w pełnym zakresie za treści zamieszczone w zgłoszeniu na Formularzu Rejestracyjnym.

3.5. Przystąpienie do Konkursu poprzez wypełnienie e-maila oznacza akceptację przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości, a tym samym zobowiązanie Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzenie, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Konkursie.

3.6. Jeżeli do Konkursu zostaną zgłoszone dwa identyczne hasła, kapituła konkursowa bierze pod uwagę hasło, które wcześniej zostało przesłane na adres Organizatora. Decydująca jest, w takim przypadku, data wysłania formularza zgłoszeniowego na adres Organizatora, a w przypadku wysłania co najmniej dwóch identycznych haseł w tej samej dacie, data wcześniejszego dotarcia formularza zgłoszeniowego do siedziby Organizatora.

IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

4.1. Każdy Uczestnik ma prawo dokonać dowolnej liczby zgłoszeń propozycji hasła reklamowego.

4.2. W dniu 9 września 2011 r. o godz. 15.00 w biurze Organizatora zostanie dokonane zamknięcie Konkursu i sporządzenie protokołu dotyczącego przyznania nagród.

4.3. Uprawnienie Uczestnika Konkursu do domagania się wydania nagrody jest niezbywalne. Powyższe uprawnienie przechodzi na następców prawnych uczestnika Konkursu pod tytułem ogólnym, po przekazaniu Organizatorowi co najmniej kopii prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo aktu poświadczenia dziedziczenia. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, chyba, że uczestnik Konkursu i Organizator postanowią zgodnie inaczej.

4.4. Laureat konkursu zobowiązuje się do udzielenia krótkiego wywiadu na temat produktu do zakiszania Maize-All, który otrzymał w ramach nagrody głównej.

4.5. Organizator ma prawo na każdym etapie trwania Konkursu odrzucić zgłoszenie, którego dokonano z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

4.6. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości czy Uczestnik Konkursu spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo zawiesić wydanie nagrody, do czasu wykazania przez uczestnika Konkursu, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie.

V. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONKURSU

5.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Alltech Poland Sp. z o.o., ul. Starościńska 1/17, 02-516, Warszawa w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni od dnia wyłonienia laureatów z dopiskiem „Konkurs – Zakiszaj z Maize-All FVA". O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

5.2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu, adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym, adres do Korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

5.5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5.6. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagrody. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej.

6.2. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

6.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu na Stronie Internetowej Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału w Konkursie. Zmiany Regulaminu będą komunikowane na Stronie Internetowej Konkursu.

6.5. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 31 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.).

6.6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Alltech Poland Sp. z o.o.

6.7. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego i wydania nagród, chyba że Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych lub na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

6.8. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. POWIĄZANE

W dniu 18 października br. na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolnicze...

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zaprasza 6 list...

W dniu 30 października 2020 r. upływa termin składania w KOWR deklaracji dotyczą...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę