aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1

ARiMR - trudne pytania, trudne decyzje?

19 lutego 2010
Jestem rolnikiem z województwa warmińsko-mazurskiego, i od kwietnia 2009r mam problemy z działalnością arimr w kwestii realizacji programów modernizacja gospodarstw rolnych oraz uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności. Brak jednolitych przepisów, brak akredytacji do rozpatrywania wniosków, nieprzestrzeganie przepisów kpa powodują że pomimo kilkumiesięcznego oczekiwania na jakąkolwiek decyzje nie wiem czy mogę liczyć nrealizację inwestycji w swoim gospodarstwie.

A oto kopie pism:

Pismo 1 - 16.10.2009r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Warmińsko-Mazurski OR

Wyjaśnienia dotyczące stwierdzenia stażu pracy w rolnictwie.
Zgodnie z par.2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Wsi z dnia 17..10.2007r. w sprawie szczególnych z warunków i trybu [przyznawania pomocy finansowej w ramach działania” Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW 2007-2013 z późn. zmianami określa, że o pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego,
oraz zgodnie z  par.2 ust.1 pkt.5 lit. c. posiada kwalifikacje zawodowe tj. wykształcenie wyższe niż rolnicze przedmiotowego co najmniej 3-letni staż pracy przedmiotowego rolnictwie,
w związku z par.2 ust.2 punkt 3 który mówi: za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym osoba ubiegająca się o pomoc była posiadaczem gospodarstwa.
 Art.336 kodeksu cywilnego określa definicję posiadania: Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). Z posiadaniem zależnym mamy do czynienia wówczas, gdy określona osoba włada rzeczą - zawsze cudzą - „jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą". W przypadku posiadania zależnego ustawodawca posługuje się szeroką listą praw podmiotowych, „z którymi łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą".
Art. 693. § 1.  kodeksu cywilnego określa, że przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.
W celu potwierdzenie posiadania uprawnień upoważniających do ubiegania się o pomoc w ramach programu „ Modernizacja gospodarstw rolnych” Wnioskodawca złożył następujące dokumenty:
- umowy dzierżawy na działki nr 20/11, 20/95, 16/35 obręb Kumielsk, gmina Biała Piska o pow. 136,5 ha, działki nr 5/2, 5/3 obręb Kaliszki, gmina Biała Piska o pow. 7,08 ha
- umowę dzierżawy z 2005 roku na działka nr 50 obręb Babrosty, gmina Pisz o pow. 2,52 ha, oraz akt notarialny z 2009r. potwierdzający nabycie tej nieruchomości
-akt notarialny potwierdzający nabycie działki nr 59 obręb Nowe Guty, gmina Orzysz o pow. 9,55  ha
-inne dokumenty potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego( protokoły kontroli ARiMR, decyzje kierownika biura ARiMR w Piszu o przyznaniu płatności, umowę z jednostką certyfikującą Bioekspert sp. o.o. ).
W związku z powyższymi dokumentami należy stwierdzić, że wnioskodawca jest jednocześnie posiadacze samoistnym( grunty zakupione od ANR oraz osób fizycznych) a także  zależnym od 2005r. ( dzierżawcą) potwierdza to umowa dzierżawy. Włada nieruchomością( jest beneficjentem pomocy w ramach dopłat bezpośrednich oraz programu rolnośrodowiskowego prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji) ponosi z tego tytułu ciężary ( czynsz dzierżawny opłaty z tytułu kontroli prowadzonych przez jednostkę certyfikującą Bioekspert) .
O tym, iż Wnioskodawca posiada odpowiedni staż pracy w rolnictwie można wnioskować na podstawie  składanych wniosków  w ramach dopłat bezpośrednich, gdzie jednym z dokumentów wymaganych przez ARiMR jest ortomapa nieruchomości a także oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych na podstawie tych wniosków ARIMR przyznaje pomoc Wnioskodawcy,  
Jako wystarczający dokument potwierdzający trzyletni staż pracy w gospodarstwie powinna być także umowa pomiędzy jednostką certyfikująca Bioekspert, posiadającą akredytację PCA a także upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do przeprowadzenia kontroli w ramach programu rolnośrodowiskowego, na podstawie tych dokumentów ARiMR przyznaje pomoc producentom ekologicznym.  
Należy podkreślić, że żaden przepis Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Wsi z dnia 17.10.2007r. w sprawie szczególnych z warunków i trybu [przyznawania pomocy finansowej w ramach działania” Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW 2007-2013 nie określa iż umowa dzierżawy musi posiadać datę pewną. A dokumenty przedstawione przez Wnioskodawcę niepodważalnie stwierdzają, iż posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie.

Pismo 2 - 26.01.2010r.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Warmińsko-Mazurski OR

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TRYBU I TERMINOWOŚCI ROZPATRYWANIA WNIOSKU W RAMACH DZIAŁANIA MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH.

W związku z przedłużającym się brakiem stanowiska Agencji Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa  w  sprawie  rozpatrywania wniosku złożonego w ramach projektu modernizacji gospodarstw rolnych proszę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Dnia 21.04.2009r. rolniczka złożyła w Oddziale Regionalnym ARiMR w Olsztynie wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania„ Modernizacja gospodarstw rolnych”.
26.05.2009r. w wyniku losowania wniosek został wylosowany jako 333 w kolejności do rozpatrywania. Zgodnie z procedurą wniosek po tej dacie powinien być rozpatrywany pod względem merytorycznym i formalnym. Jednakże pomimo kilkukrotnych rozmów telefonicznych na lipiec- wrzesień 2009 nie udało się uzyskać informacji na temat etapu rozpatrywania wniosku, kilkukrotnie podawane były informacje, że pracownik, który zajmuje się wnioskiem jest na urlopie potem na zwolnieniu lekarskim. Jednakże na początku września Wnioskodawca dowiedział się, że rozpatrywane są wnioski i podpisywane są umowy z podmiotami, których wnioski były wylosowane z dalszymi numerami.
 W związku z powyższym w połowie września 2009r. pełnomocnik Wnioskodawcy udał się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Olsztynie i uzyskał informacje, że wniosek do dnia spotkania nie był rozpatrywany, ale zostanie w trybie pilnym przekazany innemu pracownikowi ARiMR-u, który w ciągu kilku dni sprawdzi czy wniosek jest zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Wsi z dnia 17..10.2007r. w sprawie szczególnych z warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania” Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW 2007-2013. Po 2 dniach Wnioskodawca otrzymał pismo wzywające do poprawy i uzupełnienia wniosku w ciągu 21 dni od daty otrzymania wezwania. W związku z powyższym Wnioskodawca złożył wymagane dokumenty w wymaganym terminie dotyczące m.in. zasadności zakupu sprzętu, zasadności zakupu opryskiwacza polowego, udostępnienie dokumentu o ustanowieniu rozdzielności majątkowej a także dokument stwierdzający staż pracy w rolnictwie Wnioskodawcy.
W celu potwierdzenie posiadania uprawnień upoważniających do ubiegania się o pomoc w ramach programu „ Modernizacja gospodarstw rolnych” złożono:
- umowy dzierżawy na działki nr 20/11, 20/95, 16/35 obręb Kumielsk, gmina Biała Piska o pow. 136,5 ha, działki nr 5/2, 5/3 obręb Kaliszki, gmina Biała Piska o pow. 7,08 ha
- umowę dzierżawy z 2005 roku na działka nr 50 obręb Babrosty, gmina Pisz o pow. 2,52 ha, oraz akt notarialny z 2009r. potwierdzający nabycie tej nieruchomości
-akt notarialny potwierdzający nabycie działki nr 59 obręb Nowe Guty, gmina Orzysz o pow. 9,55  ha
-inne dokumenty potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego( protokoły kontroli ARiMR, decyzje kierownika biura ARiMR w Piszu o przyznaniu płatności, umowę z jednostką certyfikującą Bioekspert sp. o.o. ).
Do w/w dokumentów pismem z dnia 16.10.2009r. zostało uzupełnione stanowisko Wnioskodawcy dotyczące potwierdzenie stażu pracy w rolnictwie.
Wnioskodawca stanął na stanowisku, że żaden przepis Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Wsi z dnia 17.10.2007r. w sprawie szczególnych z warunków i trybu [przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW 2007-2013 z późn. zm. nie określa iż umowa dzierżawy musi posiadać datę pewną. Nie wynika to z par. 2 ust.1 pkt.5 lit. c w związku z par.2 ust.2 punkt 3 przedmiotowego rozporządzenia. Nie określa tego także art. 336 i Art. 693. § 1.  kodeksy cywilnego , który określa definicję posiadania, a dokumenty oraz przepisy prawa przedstawione przez Wnioskodawcę niepodważalnie stwierdzają, iż posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie.
Po złożeniu w/w dokumentów Wnioskodawca otrzymał informacje, od pracownika merytorycznego ARiMR-u rozpatrującego wniosek, o potrzebie uzyskania wykładni dotyczącej złożonych dokumentów potwierdzających staż pracy w rolnictwie przez Centralę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.  
Jednakże od tego dnia minęło ponad 3 miesiące czasu a nadal brak jest stanowiska ARiMR-u w tej kwestii. Do dnia dzisiejszego Wnioskodawca otrzymuje ze strony Oddziału Regionalnego w Olsztynie,że sprawa nadal pozostaje bez odpowiedzi Centrali w związku z tym nie mogą być podjęte żadne dalsze kroki.
Takie zachowanie budzi wątpliwości nie tylko natury prawnej związanej z przestrzeganiem przepisów k.p.a, ale także podważa sensowność losowania kolejności rozpatrywania wniosków, skoro do dnia dzisiejszego nie rozpatrzony jest wniosek z nr 333 a podpisane są umowy z podmiotami , które były rozpatrywane później. Zaistniała sytuacja pokazuje, że pomimo upływu ponad 9 miesięcy od daty złożenia wniosku to do dnia dzisiejszego nie jest on rozpatrzony.


Pismo nr 3 - 10.02.2010r.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Warmińsko-Mazurski OR

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TRYBU I TERMINOWOŚCI ROZPATRYWANIA WNIOSKU ZŁOŻONEGO W RAMACH DZIAŁANIA UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

W związku z przedłużającym się brakiem decyzji Agencji Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa w sprawie  rozpatrywania złożonego w ramach działania „uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” proszę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Wczerwcu 2009r. rolniczka złożyła w Oddziale Regionalnym ARiMR w Olsztynie wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania„uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” W związku z powyższym złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej W-1/140 wraz z wymaganymi załącznikami. Wnioskodawca ubiega się o pomoc w zakresie zwrotu kosztów kontroli, po których przeprowadzeniu wydaje się certyfikat, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli
W odpowiedzi na złożony wniosek otrzymał odpowiedź, że wniosek nie może być rozpatrywany, ponieważ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie posiada akredytacji pozwalającej na udzielenie wsparcia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pomoc może otrzymać producent rolny wpisany do ewidencji producentów rolnych prowadzonej przez ARiMR, który nie został wykluczony z ubiegania się o pomoc na podstawie przepisów Unii Europejskiej i krajowych oraz wytwarza w ramach niżej wymienionych systemów jakości żywności produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi, oraz dołączył do wniosku o przyznanie płatności kopię certyfikatu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1), w załączniku XII, wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej.  Takie dokumenty zostały złożone w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie.
Jednakże do dnia dzisiejszego Wnioskodawca nie otrzymał decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania pomocy finansowej, nie otrzymał także żadnego pisma informującego w jakim terminie zostanie wniosek rozpatrzony co nie tylko jest złamaniem par.6ust.2 przedmiotowego rozporządzenia, które określa 60 dniowy termin wydania decyzji od złożenia wniosku, także jest złamaniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, a w szczególności Art. 35.§ 1. (Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki), Art. 36. § 1,2 .( O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, § 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu).
W związku z takim trybem procedowania sprawy Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości złożenia wniosku o płatność, gdyż nie posiada wiedzy czy złożony wniosek taką pomoc uzyska. Doprowadza to do sytuacji, że z winy organu, a w tym przypadku jest to bezsporne Wnioskodawca może zostać pozbawiony pomocy finansowej.
Należy podkreślić, że nie jest winą Wnioskodawcy późny okres otrzymania akredytacji przez ARiMR, gdyż sam wnioskodawca kierował się jedynie Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa, które szczegółowo określa zasady przyznawania pomocy, terminy z tym związane a także organ rozpatrujący wniosek. W związku z tym nie może ponosić odpowiedzialności prawnej czy tez finansowej wynikającej z opieszałości działania organów administracji publicznej.
Mając powyższe na uwadze proszę o jak najszybsze zajęcie stanowiska w tej sprawie, zgodnie z normami prawa, w przeciwnym razie Wnioskodawca będzie zmuszony skorzystać z innych uprawnień przysługujących mu w ramach kodeksu postępowania administracyjnego.

POWIĄZANE

Kampania #PlantHealth4Life powraca! Europa jednoczy swoje wysiłki na rzecz zdrow...

20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Święto zostało ustanowione przez Orga...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę