Dobre wyniki finansowe firmy BASF za pierwszy kwartał 2013

3 grudnia 2015
Firma BASF zwiększyła sprzedaż i zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem wpływów specjalnych w pierwszym kwartale 2013 roku. Sprzedaż na poziomie 19,7 mld EUR przekroczyła poziom pierwszego kwartału roku ubiegłego o 5%. Wyniki sprzedaży wzrosły głównie w wyniku zwiększenia popytu na produkty ochrony roślin oraz wyższych wolumenów w segmencie Oil & Gas. Zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem wpływów specjalnych osiągnął  poziom 2,2 mld EUR dając wzrost o 10%.

  • Sprzedaż na poziomie 19,7 mld EUR (wzrost o 5%);
  • Zysk operacyjny (EBIT)  przed uwzględnieniem wpływów specjalnych na poziomie 2,2 mld EUR (wzrost o 10%);
  • Wysokie dochody segmentu Agricultural Solutions;
  • Propozycja wysokości dywidendy: 2,60 EUR (w poprzednim roku 2,50 EUR);
  • Potwierdzenie prognozy finansowej na rok 2013: wzrost sprzedaży i dochodów.


„Dobrze rozpoczęliśmy rok 2013. W szczególności dotyczy to działalności segmentu ochrony roślin, który nadal wykazuje tendencję wzrostową” – powiedział dr Kurt Bock, Przewodniczący Zarządu BASF SE podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywającego się na terenie Centrum Kongresowego Rosengarten w Mannheim. Wzrost zysku operacyjnego (EBIT)  przed uwzględnieniem wpływów specjalnych w pierwszym kwartale wynika również ze znaczących wzrostów w segmencie Chemicals osiągniętych dzięki wyższym marżom.

W porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku wskaźnik EBIT zmalał o 429 mln EUR osiągając poziom 2,2 mld EUR. Spadek spowodowany jest tym, że w poprzednim roku uzyskano wpływy specjalne w wysokości 645 mln EUR w związku ze zbyciem przedsiębiorstwa nawozowego. Zatem zysk  EBITDA uległ zmniejszeniu o 450 mln EUR do kwoty 2,9 mld EUR. Wynik finansowy wyniósł minus 126 mln EUR w porównaniu z minus 158 mln EUR w pierwszym kwartale 2012 roku.

Zysk po opodatkowaniu i uwzględnieniu udziałów innych wspólników spadł o 397 mln EUR do poziomu 2 mld EUR w porównaniu z pierwszym kwartałem 2012 roku. Zysk netto zmniejszył się o 257 mln EUR dając sumę 1,4 mld EUR. Kwota zysku przypadająca na jedną akcję wynosiła w I kwartale 2013 r. 1,57 EUR, przy 1,85 EUR w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk na jedną akcję skorygowany o wpływy nadzwyczajne i odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych wynosił 1,67 EUR (co daje wzrost w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego o 0,13 EUR).

Środki pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły do poziomu ponad 2,0 mld EUR w pierwszym kwartale 2013 roku, czyli o  502 mln EUR więcej w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku. Na koniec pierwszego kwartału 2013 r. zadłużenie netto zostało zredukowane do poziomu 10,9 mld EUR w porównaniu ze stanem na 31. grudnia 2012 roku, gdzie kwota ta wynosiła 11,2 mld EUR.

Zarząd i Rada Nadzorcza zaproponowały Walnemu Zgromadzeniu uchwalenie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012 w wysokości wyższej o 0,10 EUR, co daję kwotę 2,60 EUR na akcję. Oznacza to wypłatę prawie 2,4 mld EUR dla akcjonariuszy. Jeżeli przyjąć za podstawę kurs zamknięcia 2012 roku, to BASF oferuje wysoką stopę dywidendy na poziomie 3,7%. Firma BASF wchodzi w skład indeksu akcji DivDAX, który zawiera 15 spółek o najwyższej stopie dywidendy w DAX 30. „Podtrzymujemy naszą ambitną politykę dywidendową  i dążymy do dalszego zwiększenia dywidendy każdego roku, a przynajmniej chcemy utrzymać jej wypłaty na poziomie roku poprzedniego.” – powiedział Bock.

Perspektywy na 2013 rok potwierdzone.

Oczekiwania spółki dotyczące globalnej sytuacji gospodarczej w 2013 roku pozostają niezmienione:

- Wzrost PKB 2.4%,
- Wzrost produkcji przemysłowej 3.4%,
- Wzrost produkcji chemikaliów  3.6%,
- Średni kurs  EUR / dolar - 1,30 dolara za EUR,
- Średnia cena ropy w wysokości 110 dolarów za baryłkę.

Bock: „Spodziewamy się, że tempo globalnego wzrostu gospodarczego wzrośnie tylko nieznacznie w 2013 r. Przemysł chemiczny ponownie zwiększy produkcję w porównaniu do roku 2012 ze względu na rozwój rynków wschodzących, jednakże nie oczekujemy stałego trendu. Sytuacja rynkowa nadal jest niestabilna.” Wzrost gospodarczy zostanie spowolniony w wyniku nasilenia kryzysu zadłużenia w strefie euro i Stanach Zjednoczonych, a także ze względu na spadek popytu w Azji.

„Podtrzymujemy nasze prognozy na 2013 rok: W dalszym ciągu dążymy do przekroczenia poziomów sprzedaży i wskaźnika EBIT przed uwzględnieniem wpływów specjalnych z 2012 roku” – skomentował Bock.

Sytuacja finansowa w pierwszym kwartale w poszczególnych segmentach

Segment Chemicals wykazał spadek obrotów w pierwszym kwartale. Przyczyną tego były głównie niższe wolumeny sprzedaży wynikające z zamknięcia zakładów należących do działu Petrochemicals. Wolumeny sprzedaży działu monomerów i półproduktów wzrosły dzięki zwiększonemu popytowi. Dochody znacznie przekroczyły poziom pierwszego kwartału 2012 roku dzięki podwyższonym marżom.

Spadek sprzedaży w segmencie Performance Products spowodowany jest głównie niższymi cenami oraz niekorzystną sytuacją na rynku walutowym. Pomimo pozytywnych efektów rozszerzenia oferty w dziale Nutrition & Health,  w działach Dispersions & Pigments oraz Paper Chemicals nastąpił spadek głównie za sprawą niższych wolumenów sprzedaży. Zyski nie osiągnęły poziomu ubiegłorocznego  trzeciego kwartału, w dużej mierze przez niższe marże spowodowane wyższymi kosztami surowców.

Obroty w segmencie Functional Materials & Solutions osiągnęły poziom uzyskany w analogicznym okresie 2012 roku. Wyższe wolumeny sprzedaży zostały zrównoważone niekorzystną sytuacją na rynku walutowym. Dział Performance Materials wyróżnił się zakresie wzrostu wolumenów. Natomiast ze względu na warunki pogodowe zmalały wolumeny sprzedaży w dziale Construction Chemicals. Zyski tego segmentu spadły w wyniku niższych dochodów działu Katalizatorów.

W segmencie Agricultural Solutions obroty znacząco wzrosły. Przyczyniły się do tego bardzo dobre wyniki na rozpoczęcie sezonu w Europie i Ameryce Północnej. Oprócz znaczącego zwiększenia wolumenu sprzedaży, wzrost sprzedaży osiągnięty został poprzez wzrost cen, jak również nabycie firmy Becker Underwood. Zyski znacznie wzrosły dzięki wyższym wolumenom.

Pomimo niższych cen ropy naftowej, sprzedaż w segmencie Oil & Gas wyraźnie wzrosła. Wynika to głównie ze wzrostu produkcji i obrotów. Nadal utrzymuje się tendencja podnoszenia marż handlowych na rynku obrotu gazem ziemnym. Zysk w segmencie osiągnął zatem poziom nieco niższy od pierwszego kwartału 2012.

Pozostałe segmenty odnotowały wzrost sprzedaży w porównaniu z tym samym kwartałem roku poprzedniego. Wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem wpływów specjalnych także uległ poprawie. Jest to spowodowane w dużej mierze efektami wyceny dla długoterminowego programu motywacyjnego; postanowienia mogą zostać odwrócone w pierwszym kwartale 2013 roku ze względu na zmianę cen akcji firmy BASF.

Sytuacja finansowa w poszczególnych regionach.

Za sprawą wzrostu wielkości obrotów sprzedaż we wszystkich jednostkach zlokalizowanych w Europie zwiększyła się o 8% w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku. W segmencie Oil & Gas wielkość produkcji znacząco wzrosła. W segmencie Agricultural Solutions i Dziale Katalizatorów  wolumeny sprzedaży osiągnęły znacznie wyższy poziom w porównaniu z ubiegłorocznym pierwszym kwartałem. Zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem wpływów specjalnych wzrósł o 114 mln EUR osiągając poziom 1,5 mld EUR. Jest to wynikiem dobrych osiągnięć branży środków ochrony roślin oraz niższych wydatków w pozostałych segmentach.

Na terenie Ameryki Północnej zanotowano 2% spadek obrotów w dolarach oraz walucie europejskiej. Sprzedaż spadła w przemyśle chemicznym (który obejmuje segmenty Chemicals, Performance Products oraz Functional Materials & Solutions) głównie za sprawą niższych wolumenów. Przyczyniło się do tego w dużej mierze zamknięcie kilku zakładów działu Petrochemicals. Natomiast w segmencie Agricultural  Solutions wolumeny i obroty znacząco wzrosły. Dzięki wyższym dochodom segmentów Chemicals oraz Agricultural Solutions, zysk uzyskany w ubiegłorocznym pierwszym kwartale został w tym roku zwiększony o 88 mln EUR, co daje kwotę 454 mln EUR.

Sprzedaż w regionie Azji i Pacyfiku wzrosła o 6% w walutach lokalnych i o 4% w walucie europejskiej. Wolumeny wzrosły we wszystkich segmentach w porównaniu z analogicznym okresem w 2012 roku. Niekorzystna sytuacja na rynku walutowym i spadające ceny osłabiły dynamikę sprzedaży w regionie. Zyski wzrosły o 43 mln EUR, dając kwotę 245 mln EUR. Przyczyną tego były wyższe dochody segmentu Chemicals osiągnięte dzięki zwiększonym marżom dla produktów podstawowych.

Obroty w Ameryce Południowej, Afryce oraz na Bliskim Wschodzie wzrosły o 2 punkty procentowe w lokalnych walutach, natomiast w walucie europejskiej spadły o 6%. Wyższe ceny sprzedaży tylko częściowo skompensowały niekorzystną sytuację na rynku walutowym i niższe wolumeny sprzedaży. Największe spadki odnotował Dział Katalizatorów oraz segment Agricultural Solutions. Zyski osiągnęły poziom o 41 mln EUR niższy w porównaniu z ubiegłorocznym pierwszym kwartałem i wyniosły 38 mln EUR. Stało się tak za sprawą niższych dochodów z segmentów Agricultural Solutions oraz Performance Products.

O firmie BASF

BASF - The Chemical Company jest wiodącą firmą chemiczną na świecie. Firma BASF oferuje szeroki asortyment produktów: od chemikaliów, tworzyw sztucznych , produktów poprawiających wydajność i środków ochrony roślin po ropę naftową i gaz. Łączymy sukces ekonomiczny ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i ochroną środowiska. Dzięki osiągnięciom naukowym i innowacjom w niemal wszystkich gałęziach przemysłu, dajemy naszym klientom możliwość zaspokojenia aktualnych i przyszłych potrzeb społecznych. Nasze produkty i rozwiązania systemowe przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych, zapewnienia zdrowej żywności i poprawy jakości życia. Nasz wkład podsumowuje wspólny korporacyjny cel: tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. W roku 2012 BASF odnotowała sprzedaż na poziomie około 72,1 miliardów € i pod koniec roku zatrudniała ponad 110,000 pracowników. Akcje BASF notowane są na giełdach papierów wartościowych we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) i Zurychu (AN).
Więcej informacji na temat firmy BASF można znaleźć na stronie internetowej www.basf.com

BASF w Polsce
Przedstawicielstwo firmy BASF w Polsce otwarto w 1992 r. Obecnie firma zatrudnia w kraju około 280 pracowników, a w 2011 r. jej obroty w Polsce wyniosły 685 milionów euro. Na rynku polskim BASF sprzedaje chemikalia, tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin, lakiery oraz produkty chemii budowlanej. W Polsce działają trzy zakłady produkcyjne firmy BASF: dwa w Śremie w pobliżu Poznania (systemy poliuretanowe, produkty chemii budowlanej) i jeden w Myślenicach w pobliżu Krakowa (domieszki do betonu). Firma BASF dużo inwestuje w działalność związaną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.
W 2011 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie otwarto laboratorium chemiczne, którego BASF jest wyłącznym partnerem. Co roku odwiedza je około 6 000 dzieci (głównie klasy szkolne). W 2012 r. firma BASF prowadzi w polskich mediach kampanię wizerunkową pod hasłem: „Tworzymy chemię, która łączy”. Więcej informacji na www.basf.pl.POWIĄZANE

Badanie Kantar Polska: Ponad połowa Polaków jest w stanie zapłacić za piwo góra ...

DANONE razem z dostawcami regeneruje gleby w Polsce by korzystnie wpływać na zdr...

Tegoroczny sezon zbiorów w firmie „Herbapol-Lublin” S.A. zbliża się do finiszu, ...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę