CTR_80917FestiwalZupSwiata_250817_750

Polska Izba Mleka informuje

2 lutego 2015
Aktualna sytuacja odnośnie płacenia kar przez producentów mleka przekraczających kwoty mleczne

Od dnia 20.01.2014 r. Komisja Europejska zmieniła zapisy odnośnie terminów pobierania kar od producentów mleka, którzy przekroczyli kwoty mleczne. Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym (UE) NR 1380/2014 i przychylając się do wniosków państw członkowskich KE zezwoliła na prywatne umowy między podmiotami skupowymi, a producentami mleka odnośnie terminu i warunków zapłaty kary za ponadkwotowe mleka. Oznacza to, że co prawda podmioty skupowe dalej muszą wnieść opłatę za ponadkwotowe mleko do dnia 1 września roku, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty, ale już rolnicy, którzy przekroczyli kwotę mogą swobodnie negocjować jej spłatę z podmiotem skupowym. Nie zmienia to faktu, że nadal rolnik, który przekroczył kwotę i musi płacić karę jest za nią odpowiedzialny. Jednak może już swobodnie negocjować warunki jej spłaty z podmiotem skupowym.
Stwarza to nową sytuację na rynku mleka. Rolnicy nie muszą obawiać się, że nagła spłata dużej kary może doprowadzić do ich bankructwa, a z drugiej strony taka sytuacja grozi kłopotami dla podmiotów skupowych, jeżeli okresy spłaty byłyby zbyt długie. Dlatego też państwa członkowskie zastanawiają się nad ograniczeniem tego okresu, czy to poprzez regulacje unijne, czy krajowe. Na ostatniej Radzie Ministrów Rolnictwa w Brukseli została złożona propozycja, żeby ten okres ograniczyć maksymalnie do 3-5 lat. Żadne państwo członkowskie się jej nie sprzeciwiło, a 7 państw ją poparło. Temat ten będzie przedmiotem dalszych konsultacji z KE.
Co do rozłożenia na raty spłat kar przez podmioty skupowe, to takiej możliwości nie ma bez zmiany rozporządzenia bazowego. Jest to praktycznie niemożliwe ze względu na sprzeciw wielu państw członkowskich oraz zbyt długi okres wprowadzania zmian w rozporządzeniu. Na chwilę obecną pozostaje możliwość ubiegania się o dopłaty do kredytów zaciąganych na pokrycie kar, w oparciu o artykuł 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wymaga to jednak zgody KE oraz większości kwalifikowanej państw członkowskich, ponieważ jest to pomoc państwa. Będzie to bardzo trudne do uzyskania. Dodatkowo wymaga to zgody ministra finansów państwa członkowskiego.
Wyjaśnienia szczegółowe:
Do dnia 20.12.2014 r. sprawę płacenia kar przez producentów przekraczających kwoty mleczne (dostawcy hurtowi) regulowały:
ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003; ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych; gdzie w art. 15 ust. 1 zapisano:
Przed 1 września każdego roku podmioty nabywające i w przypadku sprzedaży bezpośredniej, producenci odpowiedzialni za opłaty wyrównawcze wpłacają do właściwego organu należną kwotę zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Państwo Członkowskie. Tel. 85 6747329 izba@izbamleka.pl www.izbamleka.pl fax. 85 8744388 szkolenia@izbamleka.pl NIP 542-30-85-199
ul. Mickiewicza 7/23 15-213 Białystok
W oparciu o ten zapis w polskiej Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 897 z późn. zm.) w art.36 ust.3 pkt. 3 zapisano:
Na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, dostawca hurtowy jest obowiązany do wniesienia podmiotowi skupującemu, do dnia 31 sierpnia, dopłaty stanowiącej różnicę między wysokością należnej opłaty a sumą wpłaconych zaliczek.
Jednak w tym samym artykule, w ustępie 6 stworzono możliwość rozłożenia przez podmiot skupowy, tej płatności na raty:
Podmiot skupujący może rozłożyć dopłatę, o której mowa w ust. 3 pkt 3, na raty, z tym że jest on obowiązany do wpłacenia całości należności w terminie, o którym mowa w ust. 5.
W dniu 17 grudnia 2014 r., Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie Wykonawcze (UE) NR 1380/2014, zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych, który zmieniał brzmienie Artykule 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 595/2004. Nowe brzmienie tego artykułu to:
Przed dniem 1 października każdego roku podmioty nabywające i w przypadku sprzedaży bezpośredniej, producenci odpowiedzialni za opłaty wyrównawcze wpłacają do właściwego organu należną kwotę zgodnie z zasadami ustanowionymi przez państwo członkowskie; podmioty nabywające są odpowiedzialne za pobieranie opłat z tytułu nadwyżek w dostawach dokonywanych przez producentów na podstawie art. 79 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, zgodnie z art. 81 ust. 1 tego rozporządzenia.”


POWIĄZANE

W terminie 5 - 18 października 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowa...

UE musi ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i przystosować się do zmieniające...

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS z 28.07.2017 z uwagi na wiosenne przymrozki t...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum
Jestesmy w spolecznosciach:

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Zgłoś uwagę