Claas_20.11.2020

Polska jest liderem Unii Europejskiej w realizacji wypłat z PROW 2007-13. ARiMR przekazała beneficjentom już 15,5 miliarda zł.

23 lipca 2010
Wypłata do tej pory 15,5 mld zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 plasuje  nasz kraj na pozycji  europejskiego lidera w realizacji tego Programu.  Znajdujące się na drugiej pozycji Niemcy wypłaciły bowiem ze swojego PROW 2007 - 2013 o 500 milionów euro mniej niż Polska, a wynik Francji jest mniejszy o 750 mln euro.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca ostatnio niezwykle sprawnie coraz więcej pieniędzy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego całkowity budżet wynosi przeszło ok. 70  miliardów złotych. Ta kwota w 70%  została już zagospodarowana.  Do Beneficjentów trafiło już 15,5 miliarda złotych a pozostałe "zagospodarowane" środki w wysokości ok. 35 miliardów złotych są już zaplanowane do wypłaty w ramach przyjętych przez ARiMR zobowiązań wieloletnich. Dotyczy to np. wypłat przyznanych w ubiegłych latach Rent strukturalnych, corocznych dopłat do zalesień, wsparcia z "Programu rolnośrodowiskowego", a także płatności wynikających z zawartych do tej pory umów o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez rolników i przedsiębiorców, które zostaną wypłacone przez ARiMR po ich wykonaniu i rozliczeniu.  Do wykorzystania z PROW na lata 2007-2013 pozostało jeszcze około 19 miliardów złotych.

PROW na lata 2007-2013 obejmuje ogółem 22 działania z których ARiMR realizuje w całości 14 i ma do rozdysponowania na ten cel prawie 13,7 miliarda euro.  "Obsługa" pozostałych 8 została powierzona, w ramach tzw. działań delegowanych innym instytucjom . Sześć  działań obsługują samorządy województw a po jednym Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).  W ramach działań delegowanych jest do rozdzielenia w sumie 3,5 miliarda euro.

W tym roku ARiMR wypłaci  Beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w sumie przeszło 10 miliardów zł i będzie to absolutnie "rekordowa" kwota  wypłacona w ciągu jednego roku z tego Programu.  Do połowy roku Agencja wypłaciła jego Beneficjentom 3,95 miliarda zł.

Zainteresowanie otrzymaniem pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest bardzo duże. W sumie rolnicy, przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego i inni beneficjenci np. Lokalne Grupy Działania do tej pory złożyli przeszło 68 tys. wniosków  o udzielenie wsparcia z działań inwestycyjnych z tego Programu.  Rolnicy i przedsiębiorcy, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone i zmieściły się w limitach środków, przyznanych poszczególnym województwom lub w limicie krajowym, w zależności od rodzaju działania pomocowego, w zdecydowanej większości otrzymali już pieniądze. Pozostali, z którymi zawarto umowy, otrzymają wsparcie, gdy zrealizują inwestycje zatwierdzone do dofinansowania i prawidłowo je rozliczą.  ARiMR pozostało też jeszcze do rozpatrzenia około 6,7 tys. przyjętych wcześniej wniosków. Większość z nich wymagała dokonania uzupełnień przez wnioskodawców i z tego powodu nie można było zakończyć ich rozpatrywania.

W tym roku Agencja zaplanowała, że będzie można skorzystać ze wszystkich działań pomocowych z PROW na lata 2007-2013.  Niezwykle dużym sukcesem okazał się tegoroczny nabór wniosków o udzielenie wsparcia z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który zakończył się 9 lipca br. W Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotychczas zarejestrowano ponad 10,4 tys. wniosków czyli o przeszło 5 tys. więcej niż w pierwszym naborze przeprowadzonym w ubiegłym roku. Działanie to służy powstawaniu nowych miejsc pracy na terenach wiejskich  a w tym roku zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa do rozdzielenia przewidziano 1,2 miliarda złotych, które w skali kraju miały pozwolić na utworzenie 12 tysięcy miejsc pracy. Wniosków zostało jednak złożonych znacznie więcej niż przewidywano a wnioskodawcy zaplanowali utworzenie aż około 20 tys. nowych miejsc pracy oczekując wsparcia w wysokości ok. 2 miliardów złotych. Składający wnioski najczęściej deklarują utworzenie w swoich firmach dwóch nowych miejsc pracy. Minister rolnictwa Marek Sawicki nie chcąc zmarnować tej bezprecedensowej szansy na powstanie tak wielkiej ilości nowych miejsc pracy i to na terenach wiejskich, gdzie są one szczególnie potrzebne, 19 lipca br. na konferencji prasowej zapowiedział, że planuje zwiększenie puli środków, by dotacje mogli otrzymać  wszyscy "mikroprzedsiębiorcy", którzy złożyli w ARiMR prawidłowo wypełnione wnioski. "Musimy premiować aktywnych i chcących tworzyć i rozwijać swoje firmy i nie ma powodu by ktoś musiał czekać na następny nabór wniosków,  jeśli już teraz mogą powstać nowe miejsca pracy"- wyjaśnił. Do tej pory  dofinansowanie w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" ARiMR wypłaciła 336 firmom, które złożyły w zeszłym roku wnioski i zdążyły stworzyć nowe miejsca pracy. Agencja przekazała na ich konta bankowe ponad 33 mln zł. Z 1858 firmami, które realizują takie projekty, Agencja  podpisała umowy  o udzielnie wsparcia  na łączną kwotę blisko 270 mln zł. Większość  firm mających podpisane z Agencja umowy zapowiada złożenie wkrótce wniosków o płatność.

Harmonogram naborów wniosków na kolejne działania z PROW 2007-13 przewidziany do końca 2010 roku został ogłoszony 19 lipca br. na wspólnej konferencji prasowej Ministra Rolnictwa  Marka Sawickiego i Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa Tomasza Kołodzieja. Minister Rolnictwa przedstawił też na tej konferencji korzystne zmiany i ułatwienia w dostępie do skorzystania z możliwości wsparcia z PROW 2007-2013 zawarte w znowelizowanych rozporządzeniach.

Przedstawiony na tej konferencji harmonogram naborów wniosków z PROW przedstawia się następująco:

    * "Ułatwianie startu młodym rolnikom" : od 17 sierpnia 2010 r.,
    * "Renty strukturalne": w dniach 1-10 września 2010 r.,
    * "Korzystanie z usług doradczych" : od 16 sierpnia 2010 r.,
    * "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej": od 12 sierpnia 2010 r.,
    * "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych": od 5 października 2010 r.,
    * "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej": od 24 sierpnia 2010 r.,
    * "Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne" - wnioski od rolników, którzy chcą po raz pierwszy skorzystać z takiej pomocy są przyjmowane w biurach powiatowych ARiMR od 1 czerwca do 31 sierpnia br.
    * Ponadto trwają "ciągłe nabory wniosków" na działania: "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności": od 15 kwietnia 2009 roku i "Grupy producentów rolnych": od 16 lipca 2007 roku.

Z wypłaconych dotychczas około 15,5 miliarda zł w ramach PROW 2007-2013 najwięcej, bo ponad 4 mld zł Agencja przeznaczyła na realizację dopłat ONW. Dopłaty te  wspierają prowadzenie produkcji rolniczej na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wsparcie takie otrzymuje co roku około 760 tys. rolników.

Na wypłaty rent strukturalnych, które realizowane są bez żadnych zakłóceń, ARiMR wydała do 20 lipca br. z PROW 2007-2013 ponad 3,2 mld zł. Renty takie dostaje około 65 tys. rolników, którzy po ukończeniu 55 lat zdecydowali się na przekazanie gospodarstw następcom. W tym roku przewidziany jest kolejny nabór wniosków o przyznanie rent, z którymi wiąże się przekazywanie gospodarstw w ręce młodych następców i poprawa struktury agrarnej w kraju.

Dla ponad 100 tys. rolników, którzy realizują programy rolnośrodowiskowe w swoich gospodarstwach, ARiMR wypłaciła z PROW 2007-2013 blisko 2,5 mld zł. Gospodarstwa przechodzące na ekologiczne metody produkcji lub stosujące technologie zapobiegające erozji gleb oraz zajmujące się hodowlą rodzimych ras zwierząt i uprawą cennych genetycznie gatunków roślin otrzymują  z tego programu dofinansowanie przez 5 lat. Dofinansowanie to ma im zrekompensować utratę dochodów, które osiągaliby stosując intensywnie nawozy sztuczne czy środki ochrony roślin.

Rolnikom, którzy zrealizowali inwestycje wspierane z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" Agencja wypłaciła ponad 2,46 mld zł. Ponieważ wsparcie z ARiMR może pokryć od 40% do 60% poniesionych kosztów, całkowita wartość inwestycji zrealizowanych przez rolników w ich gospodarstwach wynosi blisko 7 mld zł. Tą pomoc finansową z PROW 2007-2013 otrzymało ponad 24 tys. rolników, w tym około 10 tys. beneficjentów,  którzy złożyli wnioski w 2009 r.  Większość tych pieniędzy inwestorzy przeznaczyli na zakup nowoczesnych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Podkreślić należy, że ARiMR podpisała dotychczas blisko 33 tys. umów o przyznaniu pomocy łącznie na około 4,5 mld zł i oczekuje na złożenie wniosków o płatność po zakończeniu inwestycji.

Na premie ułatwiające młodym rolnikom start zawodowy Agencja wydała 279 mln zł. Do 20 lipca br. premie taką w wysokości 50 tys. zł otrzymało blisko 5,6 tys. rolników. W tegorocznym naborze wniosków, do rozdzielenia jest ponad 387 milionów zł. a premia dla młodych rolników, zgodnie z zapowiedzią Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, została podwyższona do 75 tys. zł. Zostały też nieco złagodzone kryteria jej przyznawania. Wielu "młodych rolników" czekając na wejście w życie wyższych premii i korzystniejszych warunków ich przyznawania  wstrzymało się ze składaniem wniosków w ARiMR.

Rolnikom, którzy zalesili grunty, ARiMR wypłaciła w formie pomocy pokrywającej część kosztów oraz premii pielęgnacyjnych i zalesieniowych ponad 258 mln zł. Pieniądze te otrzymało około 10 tys. rolników, którzy założyli uprawy leśne na słabych glebach, bo rolnicze użytkowanie takich gruntów nie gwarantowało rolnikom odpowiednich dochodów. Wszyscy, którzy chcieliby skorzystać po raz pierwszy z pomocy na zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne, mogą składać wnioski w biurach powiatowych  ARiMR od 1 czerwca do 31 sierpnia br. Termin ten został wydłużony w tym roku o miesiąc (normalnie kończył się 31 lipca) z powodu wiosennej powodzi, która nawiedziła Polskę. Nie zmienił się natomiast termin składania wniosków kontynuacyjnych w 2010 roku tych rolników, którzy zalesili grunty w latach 2004-2006, w ramach wdrażanego wtedy Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich i były one przyjmowane od 1 czerwca do 15 lipca br.

Dla wielu rolników szansą na zwiększenie ich dochodów oraz stworzenie nowych miejsc pracy m.in. dla domowników jest rozpoczęcie działalności gospodarczej niezwiązanej bezpośrednio z rolnictwem. Do nich jest kierowane działanie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Największe zainteresowanie uzyskaniem tego wsparcia można zauważyć w regionach mających dobre warunki do uruchomienia działalności agroturystycznej. Rolnicy, którzy rozpoczęli pozarolniczą działalność i złożyli wnioski o wsparcie do ARiMR otrzymali z PROW 2007-2013 dofinansowanie w łącznej wysokości blisko 178 mln zł. Wypłaty otrzymało ponad 2,3 tys. beneficjentów,  spośród ponad 4,3 tys., z którymi  ARiMR podpisała umowy o przyznanie pomocy z tego działania. Tegoroczny nabór w którym przeznaczono do rozdzielenia ponad 338 milionów złotych odbędzie się od 24 sierpnia br.

Grupom producentów rolnych ARiMR wypłaciła z PROW 2007-2013 ponad 106 mln zł. Niestety takich grup jest na razie niewiele mimo, że poprawiają one pozycje rolników na rynku. Urzędy marszałkowskie zarejestrowały blisko 550 grup. Prawie wszystkie istniejące grupy starały się o dofinansowanie na pokrycie kosztów administracyjnych i dostały takie wsparcie. Nabór ciągły wniosków na to działanie trwa od 16 lipca 2007 roku.

Przedsiębiorcom z przetwórstwa rolnego, którzy zdążyli do tej pory zrealizować i rozliczyć inwestycje dofinansowywane z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", ARiMR wypłaciła do 20 lipca 2010 r. blisko 332 mln zł. Wsparcie refinansujące część kosztów poniesionych na takie inwestycje wypłacone zostało 323 firmom spośród 779, z którymi Agencja podpisała umowy o przyznaniu pomocy. Łączna kwota udzielonego przez ARiMR wsparcia, wynikająca z podpisanych umów opiewa na ponad 1,2 miliarda zł, a całkowita wartość inwestycji zrealizowanych przez przedsiębiorców przekroczy 3 mld zł. Wynika to z tego, że ARiMR dofinansowuje od 25% do 50% kosztów inwestycji w tym działaniu. Średnia wysokość pomocy wypłaconej w przeliczeniu na jeden projekt wynosi ponad 1 mln zł. Wśród beneficjentów pomocy dominują firmy działające w branży mięsnej, mleczarskiej i owocowo-warzywnej.  Niestety ponad 580 beneficjentom Agencja, po rozpatrzeniu ich wniosków, była zmuszona odmówić przyznania pomocy, bo wnioskodawcy nie spełniali kryteriów uzyskania wsparcia. Wielu przedsiębiorców odkłada też realizację inwestycji i ich rozliczenie z Agencja bojąc się kryzysu ekonomicznego. W tym roku nabór wniosków rozpocznie się 12 sierpnia br. A beneficjenci będą mieli prawdopodobnie do wykorzystania około miliard złotych.

Ponad 160 mln zł wypłacono z PROW 2007-2013 na realizację inwestycji w ramach tzw. działań delegowanych, wdrażanych przez samorządy województw. Pieniądze te  przeznaczone zostały na wsparcie działalności lokalnych grup działania, inwestycji w "Odnowę i rozwój wsi" oraz "Podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej".

Dotychczasowy przebieg wdrażania PROW 2007-2013, wielkość wypłat i "zagospodarowanych" środków, przygotowywane kolejne nabory wniosków, wskazują, że  tak jak to było w wypadku programów z lat 2004-2006, ten Program też zostanie zrealizowany w pełni a pieniądze znajdujące się w jego budżecie będą wykorzystane w całości.


POWIĄZANE

Na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej Zarząd KRIR wystąpił do Dyrektora Gener...

O tym, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na organizację Sesji Naukowe...

Kampania „Moc Polskich Warzyw” nie zwalnia tempa. W ramach projektu powstał cykl...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę