GUS_230920_750x100_stat

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – podsumowanie pierwszego roku wdrażania

27 listopada 2007
Centrum Informacji Europe Direct Warmia i Mazury działające przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej zorganizowało 16 listopada 2007 roku  konferencję podsumowującą I rok wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Celem konferencji było poinformowanie za pośrednictwem jej uczestników, rolników naszego województwa o stopniu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 i perspektywach jego funkcjonowania w roku 2008.

   

W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób w tym  m.in.: Anna Szyszka – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Jarosław Słoma – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Łukasz Dmowski – przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marianna Barcz – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim, Jarosław Sarnowski - Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Waldemar Sekściński – Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warmińsko – Mazurskim OR, Zbigniew Nadrowski – Dyrektor Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Jolanta Marozas i Teresa Ojczyk – przedstawicielki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warmińsko – Mazurski Uczestnikami konferencji byli również członkowie Rad Powiatowych Izby Rolniczej oraz przedstawiciele związków i organizacji rolniczych z województwa warmińsko – mazurskiego.

Spotkanie rozpoczęła Jolanta Mackiewicz – szefowa Centrum Informacji Europe Direct Warmia i Mazury krótkim wystąpieniem na temat działalności Centrum Informacji Europe Direct Warmia i Mazury natomiast uroczystego otwarcia konferencji dokonał Zbigniew Ziejewski Prezes Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej. Natomiast Łukasz Dmowski – przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił stopień realizacji PROW 2007 – 2013 i perspektywy jego funkcjonowania w roku 2008. Obecnie wiodącym tematem jest działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” i sprawa naboru wniosków. Nabór wniosków do tego działania – uruchomionego w dniu 9 listopada 2007 roku nie był przeprowadzony w sposób prawidłowy. Jednakże wprowadzenie jakichkolwiek zmian w naborze wniosków spowodowałoby znaczące przesunięcie terminów. Należy jednak dążyć do takich rozwiązań, które umożliwią lepszy nabór. Prawdopodobnie jeszcze w  tym roku  Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa uzyska tymczasową akredytację na działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

Jolanta Marozas - Warmińsko – Mazurski OR Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa przedstawiła realizację PROW 2007-2013 r w ramach działań inwestycyjnych. Do tej pory do poszczególnych działań Programu ukazały się następujące rozporządzenia wykonawcze:
  • „Modernizacja gospodarstw rolnych”  - Rozporządzenie MRiRW z 17 października 2007r (Dz. U. Nr 193, poz. 1396 i 1397)
  • "Ułatwianie startu młodym rolnikom„ - Rozporządzenie MRiRW z 17 października 2007 (Dz. U. Nr 200, poz. 1443)
  • "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - Rozporządzenie MRiRW z 17 października 2007 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442)
  • "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśniej" - Rozporządzenie MRiRW z 17 października 2007 (Dz. U. Nr 200, poz. 1444)
Natomiast do działań: „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – istnieją tylko projekty rozporządzeń.
Wysokość limitów środków (na poziomie krajowym) na rok 2007 w ramach PROW 2007-2013 z tytułu Działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom” wynosi 4193021 euro, „Modernizacja gospodarstw rolnych” objęła 17184318 euro, natomiast na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” przeznaczono 701991 euro. W województwie warmińsko-mazurskim podczas naboru wniosków rolnicy złożyli 723 pierwszego dnia naboru a 74 – drugiego. Łącznie Agencja przyjęła 797 wniosków na kwotę 130 100 tyś. zł. Limit dla województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 64 930 tyś. zł.

Teresa Ojczyk – również  z ARiMR W-M OR, przedstawiła różnice pomiędzy PROW 2007-2013 a PROW 2004-2006 związane z działaniami: wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)renty strukturalne, zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie  gruntów innych niż rolne, grupy producentów rolnych oraz  program rolnośrodowiskowy.
ryteriami dostępu, zasadami ubiegania się, jak i wysokością renty. Nabór wniosków został przeprowadzony w dniach 25.06 – 20.08.07. Złożono 386 wniosków, obecnie ma miejsce wydawanie postanowień o spełnieniu wstępnych warunków wymaganych do uzyskania renty strukturalnej.
W ramach pierwszego naboru wniosków na działanie „Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne” w województwie warmińsko-mazurskim złożono 217 wniosków.
Kolejnym działaniem uruchomionym w bieżącym roku w ramach Programu jest działanie „Grupy producentów rolnych” – złożono do dej pory 2 wnioski – w poprzednim okresie finansowania – 3 (w województwie warmińsko-mazurskim do rejestru grup producentów rolnych Urzędu Marszałkowskiego wpisano 7 grup).
Ofertę Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dla rolników w ramach PROW 2007 – 2013” przedstawił Marian Przestrzelski. Doradcy W-MODR już w 2006 roku rozpoczęli szkolenia dla rolników i mieszkańców wsi. Zorganizowano 19 seminariów powiatowych, w których wzięło udział 2100 osób. W pierwszej fazie wdrażania Programu ośrodek zajmował się przede wszystkim  informacją i promocją Programu, by dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Ośrodek oferuje również rolnikom pomoc w wypełnianiu wniosków. W przyszłości W-MODR zamierza w dalszym ciągu rozwijać swoją współpracę z rolnikami i udzielać im wszelkiej możliwej pomocy.
    Jarosław Sarnowski - Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego przedstawił Podsumowanie wdrażania działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w województwie warmińsko-mazurskim realizowane w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006.
W latach 2005-2007 w Województwie Warmińsko-Mazurskim ogłoszono w sumie 8 naborów wniosków do działań wdrażanych przez Samorząd Województwa w ramach SPO-ROL:
  • Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego - trzy nabory wniosków
  • Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - trzy nabory wniosków
  • Działanie 2.2 Scalanie gruntów dwa nabory wniosków
W ramach dwóch pierwszych naborów wniosków na  działanie  „Odnowa wsi” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło w sumie 268 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 39096250,31 zł. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów złożyły 83 gminy i 7 instytucji kultury. Podpisano 124 umowy na łączną kwotę dofinansowania ze środków EFOiGR 19977599,00 złotych. W trakcie trwania naboru uzupełniającego na to działanie w okresie 30.VIII – 28.IX 2007 r. zostały złożone jeszcze 82 wnioski. Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim trwa proces oceny i wyboru projektów do współfinansowania ze środków EFOiGR
W ramach działania „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” wspierane są projekty z zakresu melioracji szczegółowych i podstawowych oraz projekty związane z kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczające poza działania związane z utrzymaniem wód, pod warunkiem, że służą one regulacji stosunków wodnych w glebie, ułatwieniu jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami. W województwie warmińsko-mazurskim odbyły się trzy nabory wniosków, w których złożono w sumie 35 wniosków na kwotę 40559177,00 zł. W latach 2006-2007 Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydał w sumie 2 decyzje o wykonaniu urządzeń melioracji wodnych na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 30936418,00 zł.
Urząd Marszałkowski będzie wdrażał następujące działania w ramach PROW 2007-2013: poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (oś 1), podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, odnowa i rozwój wsi (oś 3) oraz – w ramach osi 4 Leader: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Wdrażanie projektów współpracy, Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania.
    Uczestnicy konferencji podczas dyskusji panelowej mieli możliwość zadawania pytań zaproszonym gościom, dzięki czemu mogli zasięgnąć bardziej szczegółowych informacji związanych z nurtującymi ich wątpliwościami.

POWIĄZANE

W związku z wystąpieniem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 21 sierpnia 2020...

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej...

W Holandii potwierdzono wysoce zjadliwy wirus grypy ptaków u dwóch martwych łabę...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę