aaaaaaaaaaaJOHN_DEERE1
aaaaaaaaKongres Mięsny

Rynek wieprzowiny i wołowiny według prognozy ARR

11 lipca 2002

Eksperci Agencji Rynku Rolnego zaktualizowali (20.06.02 r.) prognozy cen rynkowych podstawowych produktów rolniczych do końca 2002 r.

Rynek zbóż | Rynek mięsa | Rynek mleka

RYNEK MIĘSA

I. Rynek wieprzowiny

Aktualna sytuacja cenowa

Wzrost produkcji i podaży żywca wieprzowego, spadek eksportu wieprzowiny i wzrost jej importu, przy ograniczonym popycie, od początku br. powodował spadkową tendencję cen w skupie trzody chlewnej. Według danych GUS w maju br. średnia cena tego żywca ukształtowała się na poziomie 3,53 zł/kg i była o ok. 7% niższa niż w kwietniu i o ok. 16% niższa niż przed rokiem.

Czynniki wpływające na poziom cen skupu:

1. Pogłowie trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny

W wyniku dobrych ekonomicznych warunków chowu trzody chlewnej utrzymujących się w 2001 r., pogłowie trzody chlewnej od połowy ub.r. zaczęło rosnąć i według danych GUS w marcu br. osiągnęło poziom 17,7 mln szt., tj. o 7,3% wyższy niż w analogicznym okresie ub.r. Największy wzrost odnotowano w grupie trzody chlewnej przeznaczonej na chów (o blisko 12%), w tym zwłaszcza loch prośnych (o 13,5%). Tak znaczny wzrost liczebności grup rozwojowych oraz zmiany w strukturze pogłowia świadczą o proprodukcyjnym nastawieniu producentów żywca.

Wzrostowi produkcji wieprzowiny sprzyjają niskie ceny zbóż. Powodują one, że pomimo spadku cen skupu trzody chlewnej, relacje cen trzoda chlewna – zboża, które są miarą opłacalności produkcji wieprzowiny, nadal są korzystne dla producentów trzody. W maju br. relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta ukształtowała się na poziomie 9,2 : 1 wobec 9,7 : 1 przed rokiem, a do cen jęczmienia odpowiednio 7,9 : 1 wobec 8,1 : 1. W związku z tym w II połowie br. spodziewany jest dalszy wzrost pogłowia trzody chlewnej. Ocenia się, że w końcu br. pogłowie trzody może liczyć ok. 19 mln szt.

Na podstawie obecnego i przewidywanego stanu pogłowia ocenia się, że w II półroczu br. produkcja mięsa wieprzowego wyniesie 960-970 tys. t, tj. o 7-8% więcej niż w analogicznym okresie ub.r.

2. Handel zagraniczny

W wyniku wycofania większości ograniczeń weterynaryjnych dotyczących importu trzody chlewnej i mięsa wieprzowego oraz otwarcia (w efekcie uzyskania przez Polskę statusu kraju wolnego od pomoru świń) bezcłowego kontyngentu zgodnie z wcześniejszą umową o liberalizacji handlu z Unią Europejską (gdzie również nastąpił wzrost produkcji i znaczny spadek cen wieprzowiny), import tego mięsa do Polski w 2002 r. będzie prawdopodobnie większy. Według danych GUS w okresie I kwartału br. import wieprzowiny w formie nieprzetworzonej i przetworzonej w ekwiwalencie mięsa wyniósł 15,7 tys. t i był o 87% większy niż w analogicznym okresie ub.r.

W wyniku wzrostu produkcji wieprzowiny w UE i USA, a także na Węgrzech i w Kanadzie, konkurencja wśród eksporterów tego mięsa na głównych zagranicznych rynkach zbytu polskiej wieprzowiny w br. jest znacznie większa niż w roku poprzednim. W efekcie, od początku br. obserwuje się znaczne ograniczenie polskiego eksportu. Według danych GUS w I kwartale br. Polska wyeksportowała 13,5 tys. t wieprzowiny w ekwiwalencie mięsa, tj. o 22% mniej niż w analogicznym okresie ub.r.

3. Spożycie

Przewidywany w II połowie br. spadek cen wieprzowiny, będzie sprzyjał wzrostowi konsumpcji mięsa wieprzowego. Zwiększenie spożycia nie będzie jednak tak znaczne jak podaży. Niewielki wzrost przeciętnych, realnych dochodów ludności, przy zwiększającym się ich rozwarstwieniu powoduje, że dochodowa elastyczność popytu jest bliska zeru. Dodatkowym czynnikiem osłabiającym popyt na wieprzowinę jest duża konkurencja ze strony drobiu, nie tylko z uwagi na walory dietetyczne, ale również na jego niskie ceny, wynikające z niezwykle wysokiego poziomu produkcji. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej szacuje, że w 2002 r. spożycie mięsa wieprzowego może być o ok. 2% większe niż w 2001 r.

4. Działania ARR

W celu stabilizacji cen skupu żywca wieprzowego Agencja Rynku Rolnego od początku br. prowadzi zakupy półtusz wieprzowych kl. E, U, R. Do 15.06.02 ARR zakupiła ok. 82 tys. t. Zakupy oraz dopłaty do przechowywania i eksportu półtusz wieprzowych w wielkościach założonych w "Rocznym programie działań interwencyjnych ARR na 2002 r." pozwolą na pełne zagospodarowanie nadwyżki rynkowej mięsa wieprzowego w bieżącym roku szacowanej na 140-150 tys. t.

W przypadku wystąpienia niedoborów rynkowych wieprzowiny w III kwartale, zostaną one uzupełnione sprzedażą mrożonych półtusz wieprzowych z zapasów Agencji. ARR będzie kontynuować także sprzedaż wieprzowiny z zapasów na eksport.

Prognoza cen skupu do grudnia 2002 r.

Uwzględniając aktualną i przewidywaną sytuację podażowo-popytową zespół ekspertów prognozuje, że przeciętne ceny skupu trzody chlewnej do grudnia 2002 r. mogą kształtować się następująco:

Wyszczególnienie wrzesień 2002 r. grudzień 2002 r.
Żywiec wieprzowy 3,50-3,70 zł/kg 3,30-3,60 zł/kg

 

II. Rynek wołowiny

Aktualna sytuacja cenowa

Na rynku żywca wołowego, w wyniku równie głębokiego spadku produkcji jak i popytu, spadek ceny skupu bydła w okresie styczeń-kwiecień br. był niewielki (miesięcznie 0,1%-0,8%). W maju, prawdopodobnie na skutek wykrycia przypadku BSE również w Polsce oraz dalszego spadku cen skupu żywca wieprzowego, w większym stopniu niż w poprzednich miesiącach (o ok. 4%) obniżyły się także ceny bydła. Ukształtowały się one na poziomie 2,75 zł/kg w przypadku bydła ogółem oraz 2,94 zł/kg młodego bydła rzeźnego, tj. odpowiednio o ok. 6% i 2% niższym niż w analogicznym okresie ub.r.

Czynniki wpływające na poziom cen:

1. Pogłowie bydła i produkcja wołowiny

Na skutek malejącego od wielu lat popytu na wołowinę i niskich cen skupu bydła, wielkość jego pogłowia i produkcji żywca wołowego zmniejszają się z roku na rok. W grudniu 2001 r. pogłowie bydła ogółem liczyło 5,5 mln szt., tj. o 3,9% mniej niż rok wcześniej, przy czym bydła bez krów było o 6,3% mniej niż przed rokiem. W wyniku niskiej opłacalności chowu bydła rzeźnego, spadkowa tendencja pogłowia bydła utrzyma się prawdopodobnie również w br. W efekcie spodziewany jest dalszy spadek produkcji mięsa wołowego, która w II półroczu br. może kształtować się na poziomie 105 tys. t, tj. o 12% niższym niż w analogicznym okresie ub.r. (a w całym 2002 r. będzie o 7-8% mniejsza niż w ub.r.).

2. Handel zagraniczny

W wyniku spadku krajowego popytu oraz zakazu importu wołowiny z wielu krajów Europy, w 2001 r. praktycznie do zera zmniejszył się i tak bardzo niski od trzech lat jej import. Również w 2002 r. import wołowiny, pomimo wzrostu, będzie mało istotny. Natomiast jej eksport będzie prawdopodobnie większy. Według danych GUS w I kwartale br. żywca, mięsa i przetworów wołowych (w ekwiwalencie mięsa) wyeksportowano 24,1 tys. t, tj. 3-krotnie więcej niż w I kwartale ub.r. W maju z powodu wykrycia w Polsce przypadku BSE kilka krajów (w tym Rosja, Ukraina, Litwa, Rumunia i Estonia) wprowadziło zakaz importu wołowiny z Polski, co spowodowało ograniczenie eksportu. Według danych Głównego Inspektoratu Weterynarii w maju br. eksport mięsa wołowego w stosunku do notowanego w kwietniu obniżył się o ok. 74%, a w porównaniu do maja ub.r. o 25%.

3. Spożycie

Krajowe spożycie mięsa wołowego obniża się w tempie szybszym od spadku jego produkcji. Poza obawami przed BSE, zmniejszaniu spożycia wołowiny w br. będą sprzyjały niskie ceny drobiu i spadek cen wieprzowiny. Przewiduje się, że w 2002 r. konsumpcja wołowiny wyniesie tylko 5 kg/1 mieszkańca i będzie o ok. 9% mniejsza niż w 2001 r. (i o blisko 30% mniejsza niż w 2000 r.).

4. Działania ARR

Agencja nadal będzie wspierać eksport wołowiny poprzez kontynuację rozpoczętej w połowie 2001 r. sprzedaży mrożonych ćwierćtusz z zapasów. Ponadto w II półroczu br. ARR uruchomi dopłaty do eksportu mięsa wołowego.

Prognoza cen skupu do grudnia 2002 r.

Uwzględniając aktualną i przewidywaną sytuację podażowo-popytową eksperci oceniają, że średnie ceny skupu bydła do grudnia 2002 r. mogą kształtować się w zakresie:

Wyszczególnienie wrzesień 2002 r. grudzień 2002 r.
Bydło ogółem 2,70-2,90 zł/kg 2,80-3,00 zł/kg
Młode bydło rzeźne 2,90-3,10 zł/kg 3,00-3,20 zł/kg

 


POWIĄZANE

Wczoraj, odyło się wspólne posiedzienie  władz rolniczej i pracowniczej Solidarn...

W zależności od branży, zawodu i konkretnej firmy, podczas aplikacji możesz się ...

W meich społecznociowych pojawiła się bardzi ciekawa, choć powszechnie znana ana...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę