Adama_15.08-30.09.2021

Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13 lutego 2008
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi   przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego .
Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Artur Ławniczak.
Projekt dotyczy zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla zarejestrowanych przetwórców słomy lnianej lub konopnej wpisanych do rejestru oraz osób traktowanych jako przetwórcy, zmian w dopłatach do przetwarzania słomy lnianej lub konopnej, zmiany zasad dotyczących płatności dla producentów surowca tytoniowego oraz utworzenia rejestru podmiotów ubiegających się o przyznanie płatności niezwiązanej z produkcją tytoniu.
Komisja przyjęła poprawki polegające m.in. na: określeniu, że płatność niezwiązaną z produkcją, dyrektor oddziału terenowego Agencji zaokrągla w dół do pełnych groszy; wprowadzeniu przepisu stanowiącego, że niezwiązana z produkcją część płatności uzupełniających przysługuje również za 2007 r.; skreśla art. 8, który nakładał na Marszałka Sejmu obowiązek publikowania tekstu jednolitego zmienianej ustawy.
Komisja RRW  rozpatrzyła  także rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych .
Projekt przewiduje dostosowanie polskich przepisów do obowiązujących przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy "de minimis" oraz wdrożenie elektronicznego systemu monitorowania pomocy publicznej innej niż w rolnictwie i rybołówstwie tzw. aplikacji SHRIMP oraz aplikacji służącej monitorowaniu pomocy udzielanej w rolnictwie i rybołówstwie.
Do dalszych prac nad projektem, Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, której przewodniczącym został poseł Stanisław Stec (LiD).
Na kolejnym posiedzeniu, Komisja powołała 6-osobowy zespół do opracowania projektu dezyderatu w sprawie sytuacji na rynku trzody chlewnej.
Komisja wysłuchała również  informacji o sytuacji na rynku drobiu w związku z wystąpieniem ognisk grypy ptaków oraz salmonelli - skutki dla hodowców oraz budżetu państwa.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Artur Ławniczak stwierdził, że w 2007 r. produkcja drobiu była wyższa o 1,8 % od produkcji w roku 2006.
W okresie od 1 do 22 grudnia 2007 r. na terytorium Polski wykryto 10 ognisk grypy ptaków. W ogniskach tych zlikwidowano ponad milion sztuk ptaków oraz ponad 2 mln sztuk jaj. Wstępne koszty odszkodowań, utylizacji i dezynfekcji wyniosły ok. 12 mln zł.
W związku z wystąpieniem salmonellozy zlikwidowano 46 stad (ponad 315 tys. ptaków) oraz ok. 1 mln jaj, w wyniku tego wypłacono ponad 8,5 mln zł w ramach odszkodowań.
Trwają prace Rządu nad wdrożeniem pomocy finansowej ze środków rezerwy celowej, w ramach pomocy de minimis dla tych, którzy ponieśli straty w związku z wystąpieniem grypy ptaków i wprowadzeniem ograniczeń w handlu drobiem i jajami. Pomoc nie przekraczałaby równowartości 7500 euro, i byłaby pomniejszona o ewentualną kwotę pomocy de minimis, otrzymaną w ciągu ostatnich 3 lat. Rząd wystąpił również do Komisji Europejskiej o zastosowanie nadzwyczajnych środków wsparcia w ramach wspólnotowej organizacji rynków rolnych. Obecnie gromadzone są szczegółowe informacje odnośnie wysokości strat poniesionych przez sektor drobiarski, co jest wymagane przez KE przed podjęciem decyzji.
Obecni na posiedzeniu przedstawiciele organizacji zrzeszających producentów drobiu oraz posłowie biorący udział w dyskusji dobrze ocenili udział inspekcji weterynaryjnej w procesie zwalczania ognisk grypy ptaków, wskazując jednakże na niedostateczne środki na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Postulowano wdrożenie programu zwalczania salmonellozy, brak którego może skutkować niedługo zakazem eksportu na rynek niemiecki. Pożądanym byłoby wprowadzenie umów kontraktacyjnych z ochroną hodowcy przed spekulacyjnymi obniżkami cen skupu, objęcie producentów drobiu prawem upadłościowym oraz danie grupom producenckim możliwości prawnych do tworzenia funduszu rezerw na wypadek sytuacji kryzysowych. Zwracano również uwagę, że wysokość pomocy de minimis jest mało znacząca dla dużych producentów oraz blokuje możliwość skorzystania z innych form pomocy ze środków krajowych w okresie 3 lat.
Komisja wysłuchała informacji o terminach przyjmowania wniosków na dofinansowanie kolejnych działań w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji przetwórstwa oraz ułatwiania startu młodym rolnikom.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Artur Ławniczak poinformował, że w końcu ubiegłego roku przygotowano rozwiązania prawne pozwalające na uruchomienie kolejnych działań PROW 2007-2013, tj.: ułatwianie startu młodym rolnikom, modernizacja gospodarstw rolnych, zwiększanie wartości dodanej do podstawowej produkcji rolnej i leśnej, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
Do uruchomienia tych działań niezbędne jest uzyskanie akredytacji przez agencję płatniczą. Akredytacja ta jest obecnie prowadzona przez firmę KPMG. Podstawowym czynnikiem limitującym wydanie akredytacji jest system informatyczny ARiMR. Kierownictwo ARiMR zostało zobowiązane do przyspieszenia prac nad systemem informatycznym do poszczególnych działań oraz przyspieszenia terminów naboru wniosków.
W dyskusji posłowie postulowali o jak najszybsze wdrożenie kolejnych działań, w szczególności „ułatwianie startu młodym rolnikom”, by nie pozbawić pomocy rolników, którzy przejęli gospodarstwa w 2007 roku, gdyż na realizację tych wniosków jest 18 miesięcy.


POWIĄZANE

Czas jesienno-zimowy to moment, w którym w sposób szczególny chcemy zadbać o odp...

150 000 m² łąk, które wyżywią ponad 1 000 000 pszczół i innych zapylaczy – oto p...

Powrót do szkoły po nauce zdalnej to idealny moment, aby świeżym okiem przyjrzeć...


Komentarze

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera

Każdego dnia najnowsze artykuły, ostatnie ogłoszenia, najświeższe komentarze, ostatnie posty z forum

Najpopularniejsze tematy

gospodarkapracaprzetargi
Nowy PPR (stopka)
Jestesmy w spolecznosciach:
Zgłoś uwagę